EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2148

Nariadenie Komisie (ES) č. 2148/2004 zo 16. decembra 2004 o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách - Text s významom pre EHP

OJ L 370, 17.12.2004, p. 24–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 361–370 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 72 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 72 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 45 - 54

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2148/oj

17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2148/2004

zo 16. decembra 2004

o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách (1), najmä na jej článok 3, článok 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 stanovuje povolenie doplnkových látok na používanie vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2)

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 stanovuje prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie doplnkových látok do krmív predložené v súlade so smernicou 70/524 skôr, ako sa to nariadenie začalo uplatňovať.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené skôr, než sa nariadenie (ES) č. 1831/2003 začalo uplatňovať.

(4)

Počiatočné pripomienky členských štátov k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli predložené Komisii skôr, než sa nariadenie (ES) č. 1831/2003 začalo uplatňovať. Tieto žiadosti sa aj naďalej vybavujú v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Používanie klinoptolitu sopečného pôvodu ako doplnkovej látky do krmív, ktorá patrí do kategórie „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“ bolo dočasne povolené, prvýkrát pre ošípané, králiky a hydinu nariadením Komisie (ES) č. 1245/1999 (3).

(6)

Na podporu žiadosti o povolenie bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje. Hodnotenie ukazuje, že podmienky na takéto povolenie stanovené v smernici 70/524/EHS boli splnené.

(7)

Používanie klinoptolitu sopečného pôvodu by malo byť povolené bez časového obmedzenia za určitých podmienok stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(8)

Používanie prípravku z mikroorganizmu Bacillus licheniformis (DSM 5749) a Bacillus subtilis (DSM 5750) bolo dočasne povolené pre ošípané na výkrm a bez časového obmedzenia pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 (4).

(9)

Nové údaje na podporu žiadosti na povolenie prípravku z tohto mikroorganizmu pre ošípané na výkrm bez časového obmedzenia boli predložené. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o úpravu maximálneho veku týchto prípravkov pre prasiatka. Hodnotenie ukazuje, že podmienky takejto úpravy povolenia boli splnené.

(10)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bolo dočasne prvýkrát povolené pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (5).

(11)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 7134) a Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) bolo dočasne prvýkrát povolené pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 2690/99 (6).

(12)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti na povolenie bez časového obmedzenia prípravkov z týchto dvoch mikroorganizmov. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené.

(13)

A preto by používanie prípravkov z týchto troch mikroorganizmov uvedených v prílohe II malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(14)

Boli predložené údaje na podporu žiadosti o povolenie novej doplnkovej látky, ktorá patrí do skupiny mikroorganizmov Kluyveromyces marxianus variety lactis K1 (BCCM/MUCL 39434) pre dojnice.

(15)

Predložené hodnotenie žiadosti o povolenie týkajúcej sa prípravkov z mikroorganizmov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu ukazuje, že podmienky uvedené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS sú splnené.

(16)

Vedecký výbor pre výživu zvierat (SCAN) predložil 25. apríla 2003 stanovisko k používaniu tejto doplnkovej látky v krmivách pod názvom „Stanovisko k používaniu určitých mikroorganizmov ako doplnkových látok v krmivách“, v ktorom dospel k záveru, že táto doplnková látka nepredstavuje riziko pokiaľ ide o zdravie zvierat, ľudí alebo životné prostredie v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(17)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1436/98.

(18)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-glukanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm (v tekutej forme) nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 a v pevnej forme nariadením Komisie (ES) č. 1353/2000 (7).

(19)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm (v tekutej forme) nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 a v pevnej forme nariadením Komisie (ES) č. 1353/2000.

(20)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti na povolenie bez časového obmedzenia týchto troch enzymatických prípravkov. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené.

(21)

Používanie týchto troch enzymatických prípravkov uvedených v prílohe IV by malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(22)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmeňom Penicillium funiculosum (IMI SD 101) je povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 (8). Používanie tohto prípravku bolo dočasne povolené pre moriaky na výkrm, pre nosnice a ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (9).

(23)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzymatického prípravku pre prasiatka a na výkrm kačíc.

(24)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) predložil stanovisko k používaniu tohto prípravku, v ktorom dospel k záveru, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre tieto dodatočné kategórie zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe V k tomuto nariadeniu.

(25)

Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS na povolenie takéhoto prípravku boli splnené.

(26)

A preto by používanie enzymatického prípravku uvedeného v prílohe V malo byť dočasne povolené na obdobie štyroch rokov.

(27)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že by sa mali na ochranu pracovníkov pred vystavením doplnkovým látkam stanoveným v prílohách vyžadovať určité postupy. Takáto ochrana by sa mala zaistiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (10).

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Použitie prípravku patriaceho do kategórie „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“ ako doplnkovej látky vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe I je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 2

Použitie prípravkov patriacich do kategórie „mikroorganizmy“ ako doplnkových látok vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 3

Prípravok patriaci do kategórie „mikroorganizmy“ ako doplnková látka vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III je dočasne povolený na obdobie štyroch rokov.

Článok 4

Použitie prípravkov patriacich do kategórie „enzýmy“ ako doplnkových látok vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe IV je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 5

Prípravok patriaci do kategórie „enzýmy“ ako doplnková látka vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe V je dočasne povolený na obdobie štyroch rokov.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 150, 17.6.1999, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 155, 28.6.2000, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8.

(9)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA I

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Viažuce, protispekavé a zrážacie látky

E 567

Klinoptilolit sopečného pôvodu

Hydrát hlinitokremičitanu vápenatého sopečného pôvodu obsahujúci min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živice, sľudy a ílu, ktorý neobsahuje vlákna a kremeň

Maximálny obsah olova: 80 mg/kg

Ošípané

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Králiky

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Hydina

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(v pomere 1/1)

Zmes Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahujúca min.:

3,2 × 109 CFU/g doplnkovej látky (1,6 × 109 CFU/g doplnkovej látky z každej baktérie)

Ošípané na výkrm

1,28 × 109

1,28 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Bez časového obmedzenia

Prasiatka

1,28 × 109

3,2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Prípravok zo Saccharomyces cerevisiae obsahujúci min.:

5 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Prasiatka

(odstavené)

5 × 109

1 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre odstavené prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Zmes z:

Enterococcus faecium obsahujúceho min.: 7 × 109 CFU/g

a z

Lactobacillus rhamnosus obsahujúceho min.: 3 × 109 CFU/g

Prasiatka

(odstavené)

2,5 × 109

5 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre odstavené prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA III

Č. (príp. ES č.)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

24

Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Prípravok z Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 s min. aktivitou: 1,0 × 108 CFU/g

Dojnice

0,25 × 106

1,0 × 106

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti.

Nepoužívať v granulovaných premixoch a krmivách.

U dojčiacich kráv, najmä vtedy, keď dosahujú maximum dennej produkcie mlieka používať najmenej 14 dní.

Množstvo dennej dávky podávanej každej krave je 1,0 × 107 CFU.

20. decembra 2008


PRÍLOHA IV

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1615

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 70 000 BGN (1)/g

 

Tekutá forma: 14 000 BGN/ml

Kurčatá na výkrm

1 050 BGN

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

2 800 BGN.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej najmenej 35 % jačmeňa.

Bez časového obmedzenia

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 2 000 CU (2)/g

 

Tekutá forma: 2 000 CU/ml

Kurčatá na výkrm

500 CU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

500-1 000 CU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej najmenej 40 % jačmeňa.

Bez časového obmedzenia

E 1617

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 6 000 EPU (3)/g

 

Tekutá forma: 6 000 EPU/ml

Kurčatá na výkrm

1 500 EPU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

1 500-3 000 EPU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 40 % pšenice.

Bez časového obmedzenia


(1)  1 BGN je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.

(2)  1 CU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 0,128 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 4,5 a 30 °C.

(3)  1 EPU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 0,0083 mikromólu redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylanu z ovsených pliev za minútu pri pH 4,5 a 30 °C.


PRÍLOHA V

Č.

(príp. ES č.)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

30 (alebo E 1604)

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3. EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Penicillium funiculosum (IMI SD 101) o aktivite najmenej:

 

Prášková forma:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

2 000 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanáza:

1 400 U (2)/g

 

Tekutá forma:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

500 U/ml

 

Endo-1,4-beta-xylanáza:

350 U/ml

Prasiatka (odstavené)

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä -glukán a arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 30 % jačmeňa alebo 20 % pšenice.

4.

Pre odstavené prasiatka do približne 35 kg.

20. decembra 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

Kačice na výkrm

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä -glukán a arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 50 % jačmeňa alebo 60 % pšenice.

20. decembra 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 5,55 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov maltózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 50 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 4,00 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov maltózy) zo xylánu z brezového dreva za minútu pri pH 5,5 a 50 °C.


Top