EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0101

Smernica 2004/101/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokoluText s významom pre EHP

OJ L 338, 13.11.2004, p. 18–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 61 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 61 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 80 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/101/oj

13.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/18


SMERNICA 2004/101/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 27. októbra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. l,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica 2003/87/ES (3) vytvára systém obchodovania s kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva („systém Spoločenstva“) na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom, uznávajúc, že z dlhodobejšieho hľadiska bude potrebné znížiť globálne emisie skleníkových plynov o približne 70 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Jej cieľom je prispieť k plneniu záväzkov Spoločenstva a jeho členských štátov znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov podľa Kjótskeho protokolu schváleného rozhodnutím Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týkalo schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (4).

(2)

Smernica 2003/87/ES stanovuje, že uznávanie kreditov z projektových mechanizmov pri plnení povinností od roku 2005 zvýši finančnú efektívnosť dosahovania znižovania globálnych emisií skleníkových plynov a zabezpečí sa ustanoveniami na prepojenie Kjótskych projektových mechanizmov vrátane Spoločného plnenia (SP) a Mechanizmu čistého rozvoja (MČR) so systémom Spoločenstva.

(3)

Prepojenie Kjótskych projektovo založených mechanizmov so systémom Spoločenstva pri súčasnej ochrane jeho environmentálnej integrity ponúka príležitosť využívať emisné kredity vytvorené projektovými aktivitami oprávnenými podľa článkov 6 a 12 Kjótskeho protokolu, aby sa splnili povinnosti členských štátov podľa článku 12 ods. 3 smernice 2003/87/ES. V dôsledku toho sa zväčší diverzita možností dodržiavať systém Spoločenstva pri nízkych nákladoch, čo povedie k zníženiu celkových nákladov na dosiahnutie súladu s Kjótskym protokolom pri zvýšení likvidity na trhu Spoločenstva s emisnými kvótami skleníkových plynov. Podporovaním dopytu po kreditoch SP spoločnosti Spoločenstva investujú do rozvoja a prenosu pokročilých environmentálne správnych technológií a know-how. Stimuluje sa aj dopyt po kreditoch MČR, takže sa pomôže aj rozvojovým krajinám, ktoré sú hostiteľmi projektov MČR pri dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(4)

Okrem používania projektových mechanizmov Kjótskeho protokolu zo strany Spoločenstva a jeho členských štátov a spoločností a jednotlivcov mimo systému Spoločenstva by sa tieto mechanizmy mali prepojiť so systémom Spoločenstva tak, aby sa zabezpečil súlad s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC) a Kjótskym protokolom a na jeho základe prijatými následnými rozhodnutiami, ako aj s cieľmi a architektúrou systému Spoločenstva a ustanoveniami smernice 2003/87/ES.

(5)

Členské štáty môžu povoliť prevádzkovateľom používať overené emisné zníženie (CER) od roku 2005 a znížené emisné jednotky (ERU) od roku 2008 v systéme Spoločenstva. Používanie CER a ERU prevádzkovateľmi od roku 2008 môže byť povolené až do výšky percentuálneho podielu pridelenej každému zariadeniu, ktorú každý členský štát upresní vo svojom národnom alokačnom pláne. Používanie sa uskutoční prostredníctvom vydania a okamžitého odovzdania jednej kvóty výmenou za jedno CER alebo ERU. Kvóta vydaná výmenou za jedno CER alebo ERU bude zodpovedať tomuto CER alebo ERU.

(6)

Nariadenie Komisie pre štandardizovaný a zabezpečený systém registrov, ktoré sa má prijať podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES a článku 6 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme na monitorovanie emisií skleníkových plynov Spoločenstva a vykonávanie Kjótskeho protokolu (5) upraví príslušné procesy a postupy v systéme registrov na používanie CER počas obdobia 2005 – 2007 a ďalších období, ako aj na používanie ERU počas obdobia 2008 – 2012 a ďalších období.

(7)

Každý členský štát rozhodne o limite na používanie CER a ERU z projektových aktivít, pričom náležite zohľadní príslušné ustanovenia Kjótskeho protokolu a Marakéšskych dohôd, aby splnil v nich uvedené požiadavky, že používanie mechanizmov by malo dopĺňať vnútroštátne opatrenia. Vnútroštátne opatrenia tak budú predstavovať významný prvok vyvinutého úsilia.

(8)

V súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho základe prijatými následnými rozhodnutiami sa členské štáty majú zdržať používania CER a ERU vytvorených jadrovými zariadeniami, aby splnili svoje záväzky uvedené v článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu a v rozhodnutí 2002/358/ES.

(9)

Rozhodnutia 15/CP.7 a 19/CP.7 prijaté podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu zdôrazňujú, že enviromentálna integrita sa má dosiahnuť, okrem iného, prostredníctvom spoľahlivých metód, pravidiel a usmernení pre mechanizmy a prostredníctvom riadnych a prísnych zásad a pravidiel, ktorými sa riadi využívanie územia, zmena vo využívaní územia a lesníctvo, a že otázky nestálosti, dodatočnosti, úniku, neistôt a socioekonomické a enviromentálne dosahy, vrátane dosahov na biodiverzitu a prirodzené ekosystémy, spojené s aktivitami projektov zalesňovania a opätovného zalesňovania, sa majú brať do úvahy. Komisia vo svojom preskúmaní smernice 2003/87/ES v roku 2006 zváži technické ustanovenia týkajúce sa dočasného charakteru kreditov a 1 %-ného limitu pre oprávnenosť projektových aktivít využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníctva ustanovené v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj ustanovenia týkajúce sa výsledkov hodnotenia potenciálnych rizík spojených s používaním geneticky modifikovaných organizmov a potenciálne napádajúcich cudzorodých druhov v rámci projektových aktivít zalesňovania a opätovného zalesňovania, aby umožnila prevádzkovateľom používať CER a ERU, ktoré vyplývajú z projektových aktivít využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníctva v systéme Spoločenstva od roku 2008, v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.

(10)

Aby sa vyhlo dvojitému započítaniu, CER a ERU by sa nemali vydávať ako výsledok projektových aktivít, ktoré sa robia v rámci Spoločenstva, čo tiež vedie k zníženiu alebo obmedzeniu emisií zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, pokiaľ sa nezruší rovnaké množstvo kvót v registri členského štátu s pôvodom CER alebo ERU.

(11)

V súlade s príslušnými zmluvami o pristúpení by sa pri stanovovaní základných línií pre projektové aktivity vykonávané v krajinách pristupujúcich k únii malo vziať do úvahy acquis communautaire.

(12)

Členský štát, ktorý povolí súkromným alebo verejným subjektom zúčastňovať sa projektových aktivít, je naďalej zodpovedný za plnenie svojich povinností podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu a preto by mal zabezpečiť, aby takáto účasť bola v súlade s príslušnými usmerneniami, metódami a postupmi prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.

(13)

V súlade s UNFCCC, Kjótskym protokolom a následnými rozhodnutiami prijatými na ich vykonanie by Komisia a členské štáty mali podporovať aktivity budovania kapacít v rozvojových krajinách a krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, aby sa im pomohlo naplno využiť SP a MČR spôsobom, ktorý podporuje ich stratégie udržateľného rozvoja. Komisia musí preskúmať úsilie vyvinuté na tento účel a podať o ňom správu.

(14)

Kritériá a usmernenia dôležité pre posúdenie, či projekty výroby vodnej elektrickej energie majú negatívne enviromentálne alebo sociálne dosahy, boli určené Svetovou komisiou pre priehrady v jej správe z novembra 2000 „Priehrady a rozvoj. Nový rámec pre rozhodovanie“, OECD a Svetovou bankou.

(15)

Keďže účasť na projektových aktivitách SP a MČR je dobrovoľná, environmentálna a sociálna zodpovednosť spoločností by sa mala posilňovať v súlade s odsekom 17 Vykonávacieho plánu Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji. V tejto súvislosti by spoločnosti mali byť povzbudzované k tomu, aby zlepšili sociálny a environmentálny výkon v rámci aktivít SP a MČR, na ktorých sa zúčastňujú.

(16)

Informácie o projektových aktivitách, ktorých sa členský štát zúčastňuje, alebo na ktorých povolí účasť súkromným alebo verejným subjektom, musia byť sprístupnené verejnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (6).

(17)

Komisia sa môže vo svojich správach o obchode s kvótami emisií a používaní kreditov z projektových aktivít zmieniť o dosahoch na trh s elektrickou energiou.

(18)

Po vstupe Kjótskeho protokolu do platnosti musí Komisia preskúmať, či by bolo možné uzavrieť dohody s krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré majú protokol ešte len ratifikovať, s cieľom prijať opatrenia pre uznávanie kvót medzi systémom Spoločenstva a povinnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových plynov zastrešujúcimi celkové množstvo emisií v týchto krajinách.

(19)

Keďže cieľ navrhnutého opatrenia, a to vytvorenie prepojenia medzi projektovými mechanizmami Kjótskeho protokolu a systémom Spoločenstva, nemožno dostatočne dosiahnuť individuálnym konaním členských štátov a možno ho preto, z dôvodu rozsahu a účinkov tohto konania dosiahnuť lepšie na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(20)

Smernica 2003/87/ES by sa preto mala zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2003/87/ES

Smernica 2003/87/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:

„k)

‚Strana podľa prílohy I’ znamená stranu uvedenú v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC), ktorá ratifikovala Kjótsky protokol, ako je uvedené v článku 1 ods. 7 Kjótskeho protokolu;

l)

‚projektová aktivita’ znamená projektovú aktivitu, ktorú schváli jedna alebo viaceré strany podľa prílohy I v súlade s článkom 6 alebo článkom 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;

m)

‚jednotka zníženia emisií’ alebo ‚ERU’ znamená jednotku vydanú podľa článku 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;

n)

‚certifikované zníženie emisií’ alebo ‚CER’ znamená jednotku vydanú podľa článku 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“

2.

Za článok 11 sa vkladajú tieto články:

„Článok 11a

Používanie CER a ERU z projektových aktivít v systéme Spoločenstva

1.   S výhradou odseku 3 môžu členské štáty počas každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 povoliť prevádzkovateľom použitie CER a ERU z projektových aktivít v systéme Spoločenstva až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre každé zariadenie, ktorú každý členský štát stanoví vo svojom národnom alokačnom pláne. Toto sa uskutoční tak, že členský štát vydá a okamžite odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu CER alebo ERU, ktorú má prevádzkovateľ v národnom registri svojho členského štátu.

2.   S výhradou odseku 3 a počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom používať CER z projektových aktivít v systéme Spoločenstva. Toto sa vykoná tak, že členský štát vydá a okamžite odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu CER. Členské štáty zrušia CER, ktoré prevádzkovatelia používali počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 1.

3.   Všetky CER a ERU, ktoré sú vydané a môžu byť použité v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho základe prijatými rozhodnutiami, môžu byť použité v systéme Spoločenstva:

a)

okrem toho, že vzhľadom na uznanie skutočnosti, že v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a na jeho základe prijatými následnými rozhodnutiami, sa členské štáty majú zdržať používania CER a ERU vytvorených jadrovými zariadeniami, aby splnili svoje záväzky podľa článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu a rozhodnutia 2002/358/ES, sa prevádzkovatelia majú zdržať používania CER a ERU vytvorených takýmito zariadeniami v systéme Spoločenstva počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 1 a počas prvého päťročného obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2;

a

b)

okrem CER a ERU z využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníckej činnosti.

Článok 11b

Projektové aktivity

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že základné línie pre projektové aktivity, ako sú aktivity vymedzené rozhodnutiami následne prijatými na základe UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu, vykonávané v krajinách, ktoré podpísali zmluvu o pristúpení k únii, sú v úplnom súlade s acquis communataire, vrátane dočasných výnimiek stanovených v zmluve o pristúpení.

2.   Okrem toho, čo je uvedené v odsekoch 3 a 4, členské štáty, v ktorých sa vykonávajú projektové aktivity, zabezpečia, aby žiadne ERU alebo CER neboli vydané pre zníženie alebo obmedzenie emisií skleníkových plynov zo zariadení, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice.

3.   Až do 31. decembra 2012, pokiaľ ide o projektové aktivity, ktoré priamo znižujú alebo obmedzujú emisie zariadenia, ktoré patrí do pôsobnosti tejto smernice, ERU a CER môžu byť vydané, len ak prevádzkovateľ tohto zariadenia zruší rovnaký počet kvót.

4.   Do 31. decembra 2012, pokiaľ ide o projektové aktivity SP a MČR, ktoré nepriamo znižujú alebo obmedzujú úroveň emisií zariadení, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice, ERU a CER môžu byť vydané, len ak sa zruší v národnom registri rovnaký počet kvót členského štátu s pôvodom ERU alebo CER.

5.   Členský štát, ktorý povolí súkromným alebo verejným subjektom zúčastňovať sa na projektových aktivitách, je naďalej zodpovedný za plnenie svojich povinností vyplývajúcich z UNFCCC a Kjótskeho protokolu a zabezpečuje, aby takáto účasť bola v súlade s príslušnými usmerneniami, metódami a postupmi prijatými podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

6.   Pokiaľ ide o projektové aktivity v oblasti výroby vodnej elektrickej energie s výkonnou kapacitou viac ako 20 MW, členské štáty pri schvaľovaní týchto projektových aktivít zabezpečujú, aby sa príslušné medzinárodné normy a usmernenia, vrátane tých, ktoré obsahuje správa Svetovej komisie pre priehrady z novembra roku 2000 ‚Priehrady a rozvoj. Nový rámec pre rozhodovanie’, dodržiavali počas rozvoja týchto projektových aktivít.

7.   Ustanovenia na vykonanie odsekov 3 a 4, hlavne s ohľadom na zabránenie dvojitého započítania, a všetky ustanovenia nevyhnutné na vykonanie odseku 5, ak hostiteľská strana spĺňa všetky podmienky spôsobilosti pre projektové aktivity SP, sa prijmú v súlade s článkom 23 ods. 2.“

3.

Článok 17 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„Článok 17

Prístup k informáciám

Rozhodnutia o pridelení kvót, informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa členské štáty zúčastňujú, alebo na ktorých povolili účasť súkromným alebo verejným subjektom, a správy o emisiách vyžadované podľa povolenia na emisie skleníkových plynov, ktoré vlastní príslušný orgán, musia byť sprístupnené verejnosti v súlade so smernicou 2003/4/ES.“

4.

V článku 18 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia najmä koordináciu medzi ich určenými ústrednými bodmi pre schvaľovanie projektových aktivít podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Kjótskeho protokolu a ich určenými vnútroštátnymi úradmi na vykonanie článku 12 Kjótskeho protokolu určenými v súlade s rozhodnutiami následne prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“

5.

V článku 19 ods. 3 sa dopĺňa nová veta, ktorá znie:

„Toto nariadenie obsahuje tiež ustanovenia týkajúce sa používania a určenia CER a ERU v systéme Spoločenstva a monitorovania úrovne tohto používania.“

6.

Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Táto správa venuje osobitnú pozornosť opatreniam na prideľovanie kvót, používaniu ERU a CER v systéme Spoločenstva, prevádzke registrov, uplatňovaniu usmernení pre monitorovanie a podávanie správ, overovaniu a otázkam súvisiacim s dodržiavaním smernice a v prípade potreby fiškálnej úprave pre kvóty.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia organizuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov o vývoji, týkajúcom sa otázok prideľovania, používania CER a ERU v systéme Spoločenstva, prevádzkovania registrov, monitorovania, podávania správ, overovania a dodržiavania tejto smernice.“

7.

Za článok 21 sa vkladá tento článok:

„Článok 21a

Podpora aktivít budovania kapacít

V súlade s UNFCCC, Kjótskym protokolom a následnými rozhodnutiami prijatými na ich vykonanie Komisia a členské štáty podporia aktivity budovania kapacít v rozvojových krajinách a krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, s cieľom pomôcť im naplno využiť SP a MČR spôsobom, ktorý podporuje ich stratégie trvalo udržateľného rozvoja a umožniť angažovanie sa subjektov vo vývoji a vykonávaní projektov SP a MČR.“

8.

Článok 30 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

používanie kreditov z projektových aktivít, vrátane potreby zosúladenia povoleného používania ERU a CER v systéme Spoločenstva;“.

b)

V odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

„l)

dosahad projektových mechanizmov na hostiteľské krajiny, najmä na ich ciele rozvoja, či boli schválené projektové aktivity SP a MČR výroby vodnej elektrickej energie s výkonnou kapacitou presahujúcou 500 MW a majúce negatívne environmentálne alebo sociálne dosahy, a budúce použitie CER alebo ERU vyplývajúce z každej projektovej aktivity výroby vodnej elektrickej energie v systéme Spoločenstva;

m)

podporu úsilia budovania kapacít v rozvojových krajinách a v krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami;

n)

metódy a postupy pre schvaľovanie domácich projektových aktivít členskými štátmi a pre vydávanie kvót na zníženie alebo obmedzenie emisií vyplývajúce z takýchto aktivít od roku 2008;

o)

technické ustanovenia týkajúce sa dočasného charakteru kreditov a 1 %-ného limitu pre oprávnenosť projektových aktivít využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníctva ustanovené v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj ustanovenia týkajúce sa výsledkov hodnotenia potenciálnych rizík spojených s používaním geneticky modifikovaných organizmov a potenciálne napádajúcich cudzorodých druhov v rámci projektových aktivít zalesňovania a opätovného zalesňovania, aby prevádzkovatelia mohli používať CER a ERU, ktoré vyplývajú z projektových aktivít využívania územia, zmeny vo využívaní územia a lesníctva v systéme Spoločenstva od roku 2008, v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“.

c)

Odsek 3 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„3.   Pred začiatkom každého obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 každý členský štát uverejní vo svojom národnom alokačnom pláne svoje plánované používanie ERU a CER a výšku percentuálneho podielu pridelenia pre každé zariadenie, do výšky ktorého sú prevádzkovatelia oprávnení používať ERU a CER v systéme Spoločenstva na toto obdobie. Celkové použitie ERU a CER musí byť v súlade s príslušnými záväzkami doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a UNFCCC a rozhodnutí prijatých na ich základe.

Členské štáty predkladajú Komisii v súlade s článkom 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme na monitorovanie emisií skleníkových plynov Spoločenstva a vykonávanie Kjótskeho protokolu (7) každé dva roky správy o rozsahu, v akom vnútroštátne opatrenia v skutočnosti predstavujú podstatný prvok v úsilí vyvinutom na vnútroštátnej úrovni, ako aj o rozsahu, v akom je používanie projektových mechanizmov doplnkové k vnútroštátnym opatreniam a pomer medzi nimi, v súlade s príslušnými ustanoveniami Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými na jeho základe. Komisia vypracuje o tomto správu v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia. V zmysle tejto správy vypracuje Komisia v prípade potreby návrhy právnych predpisov alebo iné návrhy na doplnenie ustanovení prijatých členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že používanie mechanizmov je doplnkové k vnútroštátnym opatreniam v rámci Spoločenstva.“.

9.

V prílohe III sa dopĺňa bod, ktorý znie:

„12.

Plán upresní maximálne množstvo CER a ERU, ktoré môžu prevádzkovatelia používať v systéme Spoločenstva, v percentuálnom vyjadrení pridelenia kvót pre každé zariadenie. Toto percento je v súlade so záväzkami členských štátov týkajúcimi sa doplnkovosti vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých na základe UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.“.

Článok 2

Vykonávanie

1.   Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 13. novembra 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 27. októbra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAI


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 61.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(4)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(7)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.


Top