EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1201

Nariadenie Komisie (ES) č. 1201/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1201/oj

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 odsek 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady č. 2003/18/ES z 19. decembra 2002 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (2) a rozhodnutie Rady č. 2003/286/ES z 8. apríla 2003 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (3) stanovuje každoročné otvorenie určitých colných kvót, a to pre 178 000 kusov živého hovädzieho dobytka s maximálnou hmotnosťou 80 kg (poradové číslo 09.4598), pôvodom z určitých tretích krajín vrátane Bulharska a Rumunska, za predpokladu splnenia určitých podmienok stanovených v prílohách A písmeno b) príslušných protokolov týchto rozhodnutí. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tejto colnej kvóty boli prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1128/1999 z 28. mája 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kg a pochádzajúcich z určitých tretích krajín (4).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Slovenska, užívateľov tejto colnej kvóty spolu s Bulharskom a Rumunskom, a na pristúpenie Cypru, Malty a Slovinska ako aj na očakávanie výsledkov rokovaní o nových colných koncesiách pre Bulharsko a Rumunsko, je v podrobných pravidlách pre spravovanie colných kvót vhodné stanoviť, že v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 by mali byť dostupné množstvá v zmysle článku 32 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 primerane časovo rozložené.

(3)

Vzhľadom na tradičný obchodný model medzi Spoločenstvom a Bulharskom a Rumunskom by mali byť množstvá určené na tri obdobia, zohľadňujúc počet živého dobytka s pôvodom z Bulharska a Rumunska dodaného za referenčné obdobie od 1. júla 2000 do 30. júna 2003. Akonáhle budú prebiehajúce rokovania o dodatkových protokoloch k príslušným európskym dohodám s týmito dvoma krajinami ukončené a ratifikované, dôjde dňom nadobudnutia účinnosti nových koncesií k zavedeniu nových pravidiel pre spravovanie.

(4)

S cieľom poskytnúť rovnocennejší prístup ku kvóte pri súčasnom zabezpečení komerčne účelného počtu dobytka na žiadosť by mala každá žiadosť o dovozné licencie zohľadňovať minimálny a maximálny počet kusov dobytka.

(5)

So zámerom zabrániť špekuláciám by mali byť množstvá dostupné v rámci kvóty sprístupnené prevádzkovateľom, ktorí sú schopní preukázať, že sa skutočne podieľajú na rozsiahlom dovoze z tretích krajín. V tejto súvislosti by sa mal vzhľadom na zabezpečenie účinného spravovania vyžadovať od príslušných obchodníkov dovoz minimálne 100 kusov dobytka počas roka 2003, za predpokladu, že zásielku v počte 100 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku. Prevádzkovateľom v Českej republike, Estónsku, Cypre, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku by malo byť umožnené predložiť žiadosti na základe dovozov z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

(6)

Pre prípad kontroly týchto kritérií musia byť žiadosti predložené v členskom štáte, v ktorom je dovozca zaregistrovaný v registri platcov DPH.

(7)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa dovozcom, ktorí sa od 1. januára 2004 nezúčastňujú na obchode so živým hovädzím dobytkom mal zamietnuť prístup ku kvóte a licencie by mali byť neprevoditeľné.

(8)

Mali by sa stanoviť opatrenia pre množstvá, za ktoré možno požadovať pridelenie žiadostí o licenciu až po uplynutí predmetného obdobia, a pokiaľ je to vhodné, po uplatnení jednotnej percentuálnej redukcie.

(9)

Dojednania by sa mali spravovať pomocou dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá o spôsobe podávania žiadostí a informáciách, ktoré budú uvádzané v žiadostiach a licenciách, ak je to potrebné, doplnením určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky (6).

(10)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ licencie bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by malo byť teda základnou požiadavkou, pokiaľ ide o záruku licencie.

(11)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovezeného v rámci kvóty sa tolerancia uvedená v článku 8 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 neuplatňuje.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1128/99 by sa malo následne zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 je možné podľa tohto nariadenia doviezť 178 000 kusov živého hovädzieho dobytka pôvodom z Bulharska alebo Rumunska s maximálnou hmotnosťou 80 kg, na ktorý sa vzťahuje kód KN 0102 90 05, ktorý podlieha akýmkoľvek zníženiam dohodnutým následne medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

Colná kvóta má poradové číslo 09.4598.

2.   Colná sadzba sa znižuje o 90 %.

3.   Množstvá uvedené podľa odseku 1 sa rovnomerne rozložia počas obdobia uvedeného v tomto odseku takto:

a)

5 000 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004;

b)

86 500 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. januára 2005 do 31. marca 2005;

c)

86 500 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. apríla 2005 do 30. júna 2005.

4.   Ak počas jedného z období uvedených v odseku 3 písmeno a) a písmeno b) predstavuje množstvo zahrnuté v žiadostiach o licenciu predložených pre každé z týchto období hodnotu menšiu, ako je dostupné množstvo pre dané obdobie, pridáva sa zostávajúce množstvo tohto obdobia k dostupnému množstvu pre nasledujúce obdobie.

Článok 2

1.   Žiadatelia oprávnení na pridelenie kvóty stanovenej v článku 1 musia byť fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré v období podania žiadostí o dovozné licencie preukážu kompetentným úradom príslušného členského štátu, že počas roka 2003 doviezli minimálne 100 kusov dobytka zahrnutého v podpoložke HS 0120 90.

Žiadatelia musia byť uvedení v národnom registri platcov DPH.

2.   Prevádzkovatelia v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku môžu predložiť žiadosti na dovozné licencie na základe dovozov uvedených v odseku 1 z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

3.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne colným dokumentom na prepustenie do režimu voľného obehu, náležite potvrdeným colnými úradmi a obsahujúcim odkaz na žiadateľa ako na príjemcu.

Členské štáty môžu uznať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré sú riadne overené kompetentnými úradmi. V prípade, ak sú takéto kópie uznané, členské štáty o tejto skutočnosti upovedomia každého žiadateľa vo svojom oznámení podľa článku 3 odsek 5.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí 1. januára 2004 svoje obchodné činnosti s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ukončili, nie sú oprávnení na predkladanie žiadostí.

5.   Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá preukazuje referenčné dovozy v zhode s minimálnym množstvom uvedeným v odseku 1, môže tieto referenčné dovozy použiť ako základ na predloženie žiadosti.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovozné licencie je možné predložiť iba v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Žiadosti o dovozné licencie na každé obdobie uvedené v článku 1 odsek 3:

a)

sa musia vzťahovať na minimálne 100 kusov dobytka;

b)

sa nesmú vzťahovať na viac ako 5 % dostupného množstva.

Ak žiadosti prevyšujú množstvo uvedené v prvom pododseku písmeno b), nadbytok sa nebude zohľadňovať.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa predložia v priebehu prvých 10 pracovných dní každého obdobia uvedeného v článku 1 odsek 3. Žiadosť za prvé obdobie sa však predloží najneskôr do druhého štvrtka po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Každý žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť za obdobie uvedené v článku 1 odsek 3. Ak ten istý žiadateľ predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti tohto žiadateľa budú zamietnuté.

5.   Po overení predložených dokumentov členské štáty postúpia Komisii, najneskôr do 5. pracovného dňa po skončení obdobia na predkladanie žiadosti, zoznam žiadateľov a ich adries ako aj požadované množstvá.

V prípade skutočného predloženia žiadostí sa všetky oznámenia, vrátane oznámenia „bezpredmetné“, odošlú prostredníctvom faxu alebo e-mailu, pričom sa použije vzorový formulár v prílohe I.

Článok 4

1.   Na základe oznámenia uvedeného v článku 3 odsek 5 Komisia čo najskôr rozhodne, do akej miery je možné týmto žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti uvedené v článku 3 prekračujú množstvá dostupné za príslušné obdobie, Komisia určí jednotnú percentuálnu redukciu, ktorá sa uplatní na požadované množstvá.

V prípade, ak uplatňovanie redukčného koeficientu stanoveného v prvom pododseku udáva hodnotu menšiu ako 100 kusov na žiadosť, dostupné množstvo sa udeľuje príslušným členským štátom na základe žrebovania o dovozných právach zahrňujúcich každé 100 kusov. V prípade, ak zostávajúce množstvo predstavuje menej ako 100 kusov, považuje sa za jednu skupinu.

3.   Licencie sa vydajú čo najskôr na základe rozhodnutia Komisie týkajúceho sa uznania žiadostí.

Článok 5

1.   Dovozné licencie sa vydajú na meno prevádzkovateľa, ktorý žiadosť predložil.

2.   Žiadosti o licenciu a licencie uvádzajú nasledovné údaje:

a)

v kolónke 8 - krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 16 – nasledujúci kód kombinovanej nomenklatúry: 0102 90 05;

c)

v kolónke 20 - poradové číslo kvóty (09.4598) a aspoň jednu z položiek stanovených v prílohe II.

Licencie zaväzujú k dovozu z krajiny uvedenej v písmene a).

Článok 6

1.   Bez ohľadu na článok 9 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné licencie vydané na základe tohto nariadenia neprevoditeľné a udeľujú práva na colné kvóty len v prípade, ak sú vystavené na meno a adresu totožné s údajmi príjemcu v sprievodnom colnom vyhlásení na prepustenie do režimu voľného obehu.

2.   Odlišne od článku 3 nariadenia (ES) č. 1445/95 je platnosť dovozných licencií vydaných podľa článku 1 odsek 3 písmeno a) 150 dní. Žiadne dovozné licencie nebudú po 30. júni 2005 platné.

3.   Záruka týkajúca sa dovoznej licencie je 20 EUR na kus a žiadateľ ju podá spolu so žiadosťou o licenciu.

4.   Vydané licencie sú platné v rámci celého spoločenstva.

5.   Podľa článku 50 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa na všetky množstvá dovezené naviac oproti množstvám uvedeným v dovoznej licencii vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné dátumom uznania colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľného obehu.

6.   Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 4 hlava III nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu záruky až po predložení dôkazov, že oprávnený držiteľ licencie bol obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu. Takýto dôkaz musí pozostávať minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry vystavenej pre oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, obaja so sídlom v tretej krajine vývozu, a dokladu o zaplatení oprávneného držiteľa alebo otvorenia neodvolateľného dokumentárneho akreditívu v prospech predávajúceho;

b)

konosamentu vystaveného na meno oprávneného držiteľa alebo, ak je to možné, v prípade cestnej alebo vzdušnej prepravy nákladného listu pre príslušný dobytok;

c)

kópie formuláru IM 4 č. 8 s menom a adresou oprávneného držiteľa ako jediným záznamom v kolónke 8.

Článok 7

Na dovezené zvieratá sa pri predložení osvedčenia o pohybe EUR.1 vydaného vyvážajúcou krajinou v súlade s protokolom 4 priloženého k európskym dohodám s Bulharskom a Rumunskom alebo pri predložení vyhlásenia na faktúre spísanom vývozcom v súlade s uvedenými protokolmi, vzťahuje clo uvedené v článku 1.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 1128/1999 sa zrušuje. Žiadosti o dovozné práva, ktoré bolo možné predložiť podľa nariadenia (ES) č. 1128/1999 sa automaticky zamietnu.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  Ú. v. ES L 135, 29.5.1999, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1144/2003 (Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 852/2003 (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 325/2003 (Ú. v. EÚ L 47, 21.2.2003, s. 21).


PRÍLOHA I

Fax EK (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Uplatňovanie nariadenia (ES) č 1201/2004

Poradové číslo: 09.4598

Image


PRÍLOHA II

Položky stanovené v článku 5 odsek 2 písmeno c)

—   v španielčine: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   v češtine: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   v dánčine: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   v nemčine: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   v estónčine: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   v gréčtine: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   v angličtine: Regulation (EC) No 1201/2004

—   vo francúžštine: Règlement (CE) no 1201/2004

—   v taliančine: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   v litovčine: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   v lotyštine: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   v maďarčine: Az 1201/2004/EK rendelet

—   v holandčine: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   v poľštine: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   v portugalčine: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   v slovenčine: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   v slovinčine: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   vo fínčine: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   vo švédčine: Förordning (EG) nr 1201/2004


Top