EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0495

Jednotná akcia Rady 2004/495/SZBP zo 17. mája 2004 o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

OJ L 182, 19.5.2004, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 35–39 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/495/oj

19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/46


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/495/SZBP

zo 17. mája 2004

o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

12. decembra 2003 Európska rada prijala Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá obsahuje v kapitole III zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktorých prijatie je potrebné nielen v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách;

(2)

EÚ aktívne uskutočňuje túto stratégiu a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v kapitole III stratégie, najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu špecifických projektov vykonávaných mnohostrannými inštitúciami, ako napr. Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE);

(3)

pokiaľ ide o EÚ, Rada 22. decembra 2003 prijala smernicu 2003/122/Euratom1 (1) o kontrole vysokoaktívnych plombovaných rádioaktívnych zdrojov a opustených zdrojov v rámci EÚ, posilnenie kontroly vysokoaktívnych rádioaktívnych zdrojov vo všetkých tretích krajinách v súlade s vyhlásením a akčným plánom G8 o zabezpečení rádioaktívnych zdrojov zostáva dôležitým cieľom, ktorý treba sledovať;

(4)

zlepšovanie fyzickej ochrany jadrového materiálu a jadrových zariadení, ako aj odhaľovanie a boj proti nedovoleného obchodovaniu prispievajú k predchádzaniu šírenia zbraní hromadného ničenia;

(5)

MAAE sleduje tie isté ciele, ako sú vymedzené v odôvodneniach 3 a 4, a to v súvislosti s revidovaným Kódexom správania v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnosti rádioaktívnych zdrojov, ktorý bol schválený Radou guvernérov MAAE v septembri 2003, s vykonávaním jej Plánu jadrovej bezpečnosti, ktorý je financovaný dobrovoľnými príspevkami do jej Fondu pre jadrovú bezpečnosť;

(6)

Komisia súhlasila s tým, že bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

(1)   Na účely bezprostredného a konkrétneho vykonania niektorých častí stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia EÚ podporuje činnosť MAAE vykonávanú v rámci Plánu jadrovej bezpečnosti, ktorý má za cieľ:

zlepšiť ochranu materiálov a zariadení citlivých na šírenie a rozšíriť odborné znalosti v tejto oblasti,

posilniť odhaľovanie a boj proti nedovolenému obchodovaniu s jadrovým materiálom a rádioaktívnymi látkami.

(2)   Projektmi MAAE, ktoré zodpovedajú opatreniam stratégie EÚ, sú tie, ktorých cieľom je posilnenie:

fyzickej ochrany jadrových materiálov a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj fyzickej ochrany jadrových zariadení;

bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách;

schopností štátov odhaľovať a bojovať proti nedovolenému obchodovaniu.

Tieto projekty budú vykonávané v krajinách, ktoré potrebujú pomoc v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Podrobný opis uvedených projektov sa nachádza v prílohe.

Článok 2

(1)   Referenčná finančná čiastka pre vykonávanie troch projektov uvedených v článku 1 ods. 2 sa stanovuje na 3 329 000 eur.

(2)   Na správu výdavkov financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa vzťahujú postupy a pravidlá, ktorými sa spravujú rozpočtové záležitosti, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nesmie zostať vo vlastníctve Európskeho spoločenstva.

(3)   Na účely vykonávania projektov uvedených v článku 1 uzavrie Komisia s MAAE dohodu o financovaní upravujúcu podmienky využitia príspevku EÚ, ktorý bude mať podobu grantu. V dohode o financovaní, ktorá sa má uzavrieť, sa stanoví, že MAAE zabezpečí viditeľnosť príspevku EÚ zodpovedajúcu jeho výške.

(4)   Komisia podá Rade správu o vykonávaní príspevku EÚ, a to v súčinnosti s predsedníctvom.

Článok 3

Za vykonanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo za plnej súčinnosti Komisie. Komisia sa poveruje dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku uvedeného v článku 2.

Článok 4

Táto spoločná akcia nadobúda účinnosť v deň jej prijatia.

Jej platnosť uplynie 15 mesiacov po jej prijatí.

Článok 5

Táto spoločná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57.


PRÍLOHA

Podpora EÚ činnostiam MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Opis

V marci 2002 Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) schválila plán činnosti na ochranu proti jadrovému terorizmu. Tento plán poskytuje komplexný prístup k jadrovej bezpečnosti, pričom uznáva potrebu chrániť jadrové a iné rádioaktívne materiály „od kolísky až po hrob“. Pre posilnenie úrovne bezpečnosti a zároveň pre dlhodobo udržateľnú zlepšenú bezpečnosť je kľúčové chrániť a zabezpečiť materiál pri používaní, skladovaní a preprave. Ak by však ochrana zlyhala, alebo ak materiál ešte nepodlieha ochrane v mieste svojho umiestnenia, musia sa stanoviť opatrenia na odhaľovanie krádeží alebo pokusov o pašovanie materiálu.

Podpora tomuto úsiliu je veľmi žiadaná vo všetkých členských krajinách MAAE, ako aj v krajinách, ktoré ešte nie sú jej členmi. Tieto projekty sú však zamerané predovšetkým na krajiny juhovýchodnej Európy: Bulharsko, Turecko; Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Srbsko a Čiernu Horu, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Moldavsko a Rumunsko; a štáty v strednej Ázii: Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkménsko. V dohľadnom čase sa uvažuje aj o činnostiach v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku.

Na začiatku sa vykoná hodnotiaca misia – medzinárodná misia pre jadrovú bezpečnosť – s cieľom stanoviť priority. Na tento účel skupina uznávaných odborníkov posúdi súčasný stav jadrových bezpečnostných opatrení, ktoré už existujú v uvedených krajinách, a odporučí ich vylepšenia. Tieto odporúčania budú predstavovať základ pre určenie ďalšej pomoci, pričom zohľadnia súčasný stav a nutnosť zlepšiť prevenciu a odhaľovanie zlovoľných činov týkajúcich sa jadrových a iných rádioaktívnych materiálov, vrátane materiálov v nejadrovom použití, alebo jadrových zariadení, a spôsob, akým na tieto činy reagovať.

Výsledkom tejto hodnotiacej misie bude stanovenie priorít s cieľom určiť maximálne šesť krajín pre každý projekt, ktorý bude financovaný z rozpočtu poskytnutého v rámci podpory EÚ.

Následne budú vo vybratých krajinách vykonané projekty v troch oblastiach:

1.

Posilnenie fyzickej ochrany jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj posilnenie fyzickej ochrany jadrových zariadení.

Materiály používané alebo skladované v jadrových zariadeniach a umiestneniach musia byť primerane evidované a chránené, aby sa zamedzilo krádežiam alebo sabotáži. Účinný regulačný mechanizmus by mal určiť prvky, ktoré sa musia vykonať na úrovni štátu a na úrovni prevádzkovateľa.

2.

Posilnenie bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách.

Rádioaktívne materiály a v niektorých prípadoch zdrojový jadrový materiál sa často používajú v „nejadrových“ aplikáciách, t. j. na lekárske alebo priemyselné účely. Niektoré z týchto zdrojov sú vysoko rádioaktívne a patria do kategórií 1 až 3, ktoré sú vymedzené v MAAE TECDOC Kategorizácia rádioaktívnych zdrojov. Pokiaľ tieto zdroje nie sú primerane kontrolované a chránené, môžu sa dostať do nesprávnych rúk a byť použité pri zlovoľných činnostiach. Regulačné mechanizmy vzťahujúce sa na používanie, skladovanie a prepravu rádioaktívneho materiálu musia byť účinné a musia riadne fungovať. Silné napadnuteľné rádioaktívne zdroje musia byť pri používaní alebo skladovaní chránené proti zlovoľným činom, a ak už nie sú potrebné, musia byť rozložené a zneškodnené v bezpečnom a chránenom sklade, ako v prípade rádioaktívneho odpadu.

3.

Posilnenie schopností štátu odhaľovať a bojovať proti nedovolenému obchodovaniu.

Nedovolené obchodovanie je situácia, ktorá zahŕňa nedovolený príjem, obstaranie, používanie, prevod alebo zneškodnenie jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov, pri ktorej došlo alebo nedošlo k prekročeniu medzinárodných hraníc.

Teroristami svojpomocne vyrobené jadrové výbušné zariadenie alebo rádiologické rozptylové zariadenie nemôžu byť vyrobené bez toho, aby materiál nebol získaný prostredníctvom nedovoleného obchodovania. Naviac citlivé zariadenia a technológie na výrobu citlivého materiálu alebo svojpomocne zhotoveného jadrového výbušného zariadenia môžu byť taktiež získané prostredníctvom nedovoleného obchodovania. Je možné predpokladať, že cezhraničný pohyb materiálu alebo technológie je nevyhnutný k tomu, aby sa dostali na svoje konečné miesto určenia. Na boj s nedovoleným obchodovaním musia preto štáty zaviesť potrebné regulačné mechanizmy a mať k dispozícii na hraničných kontrolách technické systémy (vrátane užívateľsky ľahko ovládateľných nástrojov), postupy a informácie, ktoré im umožnia odhaľovať pokusy o pašovanie rádioaktívnych materiálov (vrátane štiepnych rádioaktívnych materiálov) alebo pokusy o nedovolený obchod s citlivým zariadením a technológiou.

Musia byť takisto prijaté účinné opatrenia, ktorými by reagovalo na takéto činy, ako aj na získanie akéhokoľvek rádioaktívneho materiálu. Pracovníci donucovacích orgánov (colná správa, polícia, atď.) často nie sú vyškolení v používaní detekčných zariadení, a preto im môžu byť citlivé zariadenia a technológie neznáme. Z tohto dôvodu je školenie týchto pracovníkov kľúčové pre úspech existujúcich opatrení na odhaľovanie nedovoleného obchodovania. Pracovníkom rôznych kategórií by mali byť ponúknuté im prispôsobené školenia tak o používaní detekčných nástrojov, ako aj o porozumení údajov načítaných týmito nástrojmi, aby vedeli rozhodnúť o ďalšom postupe.

2.   Ciele

Celkový cieľ: Posilniť jadrovú bezpečnosť vo vybratých krajinách.

2.1.   Hodnotiaca misia: Financovanie medzinárodných misií pre jadrovú bezpečnosť

Misie INSServ budú vykonané MAAE so zámerom určiť potreby v oblasti posilnenia jadrovej bezpečnosti v každej z 17 krajín uvedených v bode 1. Tieto misie zhodnotia úroveň fyzickej ochrany a bezpečnosti jadrových a nejadrových aplikácií vrátane potrebných regulačných mechanizmov, ako aj zavedených opatrení v rámci boja proti nedovolenému obchodovaniu.

Tieto projekty ako súčasť širších úloh misie pre jadrovú bezpečnosť uvedených vyššie

začnú zhodnotením stavu fyzickej ochrany jadrových a iných rádioaktívnych materiálov ako aj stavu ochrany jadrových alebo výskumných zariadení alebo umiestnení, v ktorých sa tieto materiály používajú alebo skladujú. V uvedených 17 krajinách existuje celkovo 26 jadrových zariadení alebo umiestnení. Niektoré zo zariadení a umiestnení obsahujúcich tieto materiály budú vybraté na účely ďalšej modernizácie a podpory;

určia naliehavé potreby s ohľadom na modernizáciu regulačnej infraštruktúry v uvedených 17 krajinách a tiež stanoví, či je potrebné poskytnúť dodatočnú ochranu silným napadnuteľným zdrojom. Výsledkom misie bude tiež určenie osobitného vybavenia potrebného k poskytnutiu takejto ochrany;

budú zahŕňať zhodnotenie súčasného stavu schopností, ako aj ohodnotenie potrieb s cieľom posilniť opatrenia štátu prijatých v boji proti nedovolenému obchodovaniu.

2.2.   Vykonávanie osobitných činností, ktoré hodnotiaca misia určila za prioritné.

Projekt č. 1

Posilnenie fyzickej ochrany jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj fyzickej ochrany jadrových zariadení

Cieľ projektu: posilniť fyzickú ochranu jadrových a iných rádioaktívnych materiálov vo vybratých krajinách.

Výsledky projektu:

zlepšenie fyzickej ochrany vybratých zariadení a prioritných umiestnení;

s odbornou pomocou zlepšenie vnútroštátnej regulačnej infraštruktúry pre fyzickú ochranu;

poskytnutie školenia pracovníkom vo vybratých krajinách.

Projekt č. 2

Posilnenie bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách

Cieľ projektu: posilniť bezpečnosť rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách vo vybratých krajinách.

Výsledky projektu:

s odbornou pomocou zlepšenie vnútroštátnej regulačnej infraštruktúry pre bezpečnosť a ochranu rádioaktívnych materiálov;

ochrana alebo, v závislosti od okolností, rozloženie alebo zneškodnenie až 30 napadnuteľných zdrojov;

poskytnutie školenia pracovníkom vo vybratých krajinách.

Projekt č. 3

Posilnenie schopnosti štátov odhaľovať a reagovať na nedovolené obchodovanie

Cieľ projektu: posilniť vo vybratých krajinách schopnosti štátov odhaľovať a reagovať na nedovolené obchodovanie.

Výsledky projektu:

zlepšenie v zhromažďovaní a hodnotení informácií o nedovolenom jadrovom obchodovaní, získaných z verejných zdrojov a štátnych styčných bodov s cieľom zlepšiť znalosti o nedovolenom jadrovom obchodovaní a jeho okolnostiach. Tieto informácie takisto uľahčia vymedzenie prioritných činností spomedzi činností, ktoré sú podnikané v boji s nedovoleným obchodovaním;

s odbornou pomocou zriadenie vnútroštátnych štruktúr pre boj s nedovoleným obchodovaním a zlepšenie vnútroštátnej koordinácie kontroly cezhraničného pohybu rádioaktívnych materiálov, citlivého jadrového vybavenia a technológií vo vybratých krajinách;

modernizácia zariadenia na monitorovanie hraníc na vybratých hraničných priechodoch;

poskytnutie školenia pracovníkom donucovacích orgánov.

3.   Dĺžka trvania

Hodnotiaca misia sa uskutoční v priebehu troch mesiacov od podpísania dohody o financovaní medzi Komisiou a MAAE. Tri projekty sa uskutočnia súbežne počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 15 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcami sú krajiny, v ktorých sa vykoná hodnotenie a následne projekty. Ich orgánom sa poskytne pomoc, aby porozumeli, kde sú ich slabé miesta, a podpora s cieľom nájsť riešenia a zlepšiť bezpečnosť.

5.   Vykonávací subjekt

Uskutočnením projektu bude poverená MAAE. Misie INSServ budú plnené podľa štandardného pracovného postupu platného pre misie MAAE, ktoré budú vykonávať odborníci členských krajín MAAE. Tri uvedené projekty budú vykonávané priamo pracovníkmi MAAE, vybratými odborníkmi členských krajín MAAE alebo zmluvnými stranami. Obstarávanie tovarov, prác alebo služieb MAAE v súvislosti s touto jednotnou akciou sa vykoná v súlade s platnými pravidlami a postupmi MAAE, ktoré sú podrobne uvedené v dohode o príspevku Európskeho spoločenstva s medzinárodnou organizáciou.

6.   Účastníci tretej strany

Projekty budú financované touto jednotnou akciou EÚ vo výške 100 %. Odborníci členských krajín MAAE sa môžu považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu platného pre odborníkov MAAE.

7.   Odhadované potrebné prostriedky

Príspevok EÚ pokryje hodnotiacu misiu a uskutočnenie troch projektov opísaných v bode 2.2. Odhadované náklady sú:

Misie pre jadrovú bezpečnosť (17 krajín):

282 800 EUR

Projekt č. 1 (6 krajín):

854 200 EUR

Projekt č. 2 (6 krajín):

1 136 700 EUR

Projekt č. 3 (6 krajín):

946 600 EUR

Okrem toho je tu pre mimoriadne prípady zahrnutá rezerva vo výške približne 3 % predpokladaných nákladov pre nepredvídané náklady.

8.   Referenčná finančná čiastka na úhradu nákladov projektov

Celkové náklady na projekty sú 3 329 000 EUR.


Top