EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0989

Nariadenie Rady (ES) č. 989/2004 zo 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

OJ L 182, 19.5.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 2–5 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/989/oj

19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 989/2004

zo 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3, článok 21 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 990/2004 (2) Rada zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku („príslušný výrobok“) pochádzajúcich z Ruska (3) do spoločenstva.

(2)

Colná sadzba uplatňovaná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva, pred preclením, je stanovená pre dovozy príslušného výrobku pochádzajúceho z Ruska vyrobeného spoločnosťou Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) na 40,1 % a spoločnosťou VizStal Ltd na 14,7 %.

2.   Prešetrovanie

(3)

20. marca 2004 oznámila Komisia prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4), začatie čiastočného priebežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia.

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či je v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a so zreteľom na záujem spoločenstva potrebné prijať opatrenia na zabránenie náhlych a nadmerne nepriaznivých následkov pre všetky zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(5)

Všetky zainteresované strany známe Komisii, vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zúčastnené strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“), boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(6)

V tejto súvislosti oznámili svoje stanoviská tieto zainteresované strany:

a)

Združenie výrobcov spoločenstva:

Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (European Confederation of Iron and Steel Industries, Eurofer)

b)

Vyvážajúci výrobcovia:

Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipeck

VizStal Ltd., Jekaterinburg.

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(7)

Posudzovaný výrobok je rovnaký ako v prípade pôvodného prešetrovania, t. j. za studena valcované plechy a pásy z kremíkovej elektroocele s orientovanou štruktúrou so šírkou viac než 500 mm pochádzajúce z Ruska, spadajúce pod kódy KN 7225 11 00 a ex 7226 11 00. Tento výrobok sa používa pre elektromagnetické prístroje a zariadenia ako elektrické a rozvodné transformátory.

(8)

V zložitom výrobnom procese GOES sú štruktúry zrna orientované jednotne v smere valcovania plechu alebo pásu s cieľom umožniť vedenie magnetického poľa s vysokým stupňom efektívnosti. Dotknutý výrobok musí byť v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa magnetickej indukcie, pilotového faktoru, ako aj najvyššej prípustnej úrovne remagnetizačných strát. Obidve strany výrobku sú spravidla potiahnuté tenkou izolačnou vrstvou.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Podania zainteresovaných strán vo vyvážajúcich krajinách

(9)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia a ruské orgány tvrdili, že v dôsledku vysokej úrovne antidumpingového cla a v dôsledku rozšírenia opatrení na EÚ10 by nemali byť ich tradičné obchodné toky do EÚ10 podstatne narušené.

(10)

Tvrdili najmä, že náhle prudké cenové zvýšenia vyvolané vysokou úrovňou antidumpingového cla viedli k neúmernému zdraženiu výrobku pre elektromagnetické prístroje a zariadenia ako elektrické a rozvodné transformátory.

2.   Pripomienky od výrobného odvetvia spoločenstva

(11)

Výrobné odvetvie spoločenstva uviedlo, že napriek tomu, že priemerné ceny v EÚ10 boli podstatne nižšie ako priemerné ceny v Európskej únii v zložení bezprostredne 1. májom 2004 („EÚ15“), nenamietalo by v prípade akýchkoľvek návrhov na okamžité opatrenia, ktoré by sa mali zaviesť počas prechodného obdobia a ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na jeho situáciu.

3.   Pripomienky od členských štátov

(12)

Orgány niektorých členských štátov EÚ10 boli toho názoru, že po rozšírení by sa na dovozy príslušného výrobku z Ruska mali uplatňovať osobitné prechodné opatrenia.

(13)

V tejto súvislosti sa tvrdilo, že príslušný výrobok je veľmi dôležitý pre konečných priemyselných užívateľov v EÚ10.

4.   Zhodnotenie

(14)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že objemy dovozov príslušného výrobku z Ruska do EÚ 10 v rokoch 2002 a 2003 boli významné.

(15)

Vzhľadom na skutočnosť, že príslušný výrobok je veľmi dôležitý pre tradičných konečných priemyselných užívateľov v EÚ10, a vzhľadom na relatívne vysokú úroveň antidumpingového cla sa dospelo k záveru, že je v záujme spoločenstva postupne prispôsobiť platné opatrenia s cieľom vyhnúť sa náhlym a nadmerne nepriaznivým následkom pre všetky zainteresované strany.

5.   Záver

(16)

Všetky tieto rôzne aspekty a záujmy sa zohľadnili a posúdili ako celok. Z toho vyplýva, že záujmy dovozcov a užívateľov v EÚ10 by boli podstatne nepriaznivo ovplyvnené náhlym uplatnením existujúcich opatrení, pokiaľ by tieto neboli dočasne upravené.

(17)

Naproti tomu by však, ako to potvrdil samotný záujem výrobného odvetvia spoločenstva, jeho záujmy nemali byť nenáležite nepriaznivo ovplyvnené, ak by sa mali opatrenia dočasne upraviť, nakoľko tieto nemôžu v súčasnosti plne uspokojiť požiadavky zákazníkov v EÚ10.

(18)

Za takýchto okolností možno odôvodnene predpokladať, že uplatňovanie existujúcich opatrení bez úprav nie je v záujme spoločenstva a že dočasná úprava existujúcich opatrení týkajúcich sa dovozov príslušného výrobku do EÚ10 by nemala značne narušiť požadovaný stupeň ochrany obchodu.

(19)

Na tento účel boli preskúmané rôzne spôsoby ako najlepšie ochrániť výrobné odvetvie spoločenstva pred dumpingom spôsobujúcim ujmu a zároveň zohľadniť aspekty záujmu spoločenstva zmenšovaním hospodárskeho šoku antidumpingového cla pre tradičných kupujúcich v EÚ10 počas obdobia hospodárskeho prispôsobovania po rozšírení.

(20)

Dospelo sa k záveru, že najlepšie by to bolo možné dosiahnuť povolením dovozov tradičných objemov vývozov z Ruska do EÚ10 bez antidumpingového cla počas prechodného obdobia. V tejto súvislosti by každý vývoz do EÚ10 nad rámec týchto tradičných objemov vývozu podliehali antidumpingovému clu tak ako vývozy do EÚ15.

6.   Záväzky

(21)

Po zhodnotení rôznych možností, ako najlepšie umožniť pokračovanie týchto tradičných tokov vývozu do EÚ10, sa dospelo k záveru, že najvhodnejším prostriedkom je prijatie dobrovoľných záväzkov od spolupracujúcich strán s prvkom množstevných stropov. Komisia preto v súlade s článkom 8 ods. 2 základného nariadenia navrhla záväzky dotknutým vyvážajúcim výrobcom a ako výsledok boli následne ponúknuté záväzky dvomi vyvážajúcimi výrobcami dotknutého výrobku v Rusku.

(22)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 22 písm. c) základného nariadenia boli pri stanovení podmienok záväzkov zohľadnené osobitné okolnosti rozširovania. Predstavujú osobitné opatrenie v tom zmysle, že poskytujú dočasný spôsob úpravy existujúcich opatrení pre rozšírenú EÚ 25 členských štátov.

(23)

Preto boli pre vyvážajúcich výrobcov v Rusku stanovené objemy vývozu („stropy“), a to na základe ich tradičných vývozných objemov do EÚ10 v rokoch 2001, 2002 a 2003. Je však potrebné poznamenať, že neobvyklé nárasty objemov vývozov do EÚ10, ktoré boli pozorované v niekoľkých posledných mesiacoch roku 2003 a v prvých mesiacoch roku 2004, boli odpočítané od ich tradičných objemov použitých na určenie stropov.

(24)

V prípade predaja do EÚ10 podľa podmienok ich záväzkov by príslušní vyvážajúci výrobcovia mali súhlasiť s úplným rešpektovaním ich tradičných modelov predaja pre individuálnych zákazníkov v EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia by si preto mali uvedomiť, že akákoľvek ponuka záväzku môže byť považovaná za použiteľnú, a teda prijateľnú, iba ak by si títo v prípade predajov, na ktoré sa vzťahujú záväzky, úplne zachovali takéto tradičné obchodné modely s ich zákazníkmi v EÚ10.

(25)

Vyvážajúci výrobcovia by si tiež mali uvedomiť, že ak sa na základe podmienok záväzkov zistí, že sa tieto modely predaja podstatne menia, alebo že sa záväzky stávajú akýmkoľvek spôsobom ťažko sledovateľné alebo ich nie je možné sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, pričom namiesto neho sa uloží konečné antidumpingové clo na úrovni uvedenej v nariadení (ES) č. 151/2003, alebo môže prispôsobiť výšku obmedzenia, alebo prijať iné nápravné opatrenia.

(26)

V súlade s uvedeným môže Komisia nariadením Komisie prijať akékoľvek ponuky záväzku, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

D.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 990/2004

(27)

Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záväzkov prijatých Komisiou v nasledujúcom nariadení Komisie upraviť možnosť oslobodenia dovozov do spoločenstva uskutočňovaných podľa podmienok takýchto záväzkov od antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 151/2003, a to zmenou a doplnením tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 151/2003 naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 990/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Dovozy prihlásené na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého článkom 1 za predpokladu, že ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia Komisie.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1 sú oslobodené od antidumpingového cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu výrobku uvedenému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe; a

c)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 2

K nariadeniu (ES) č. 151/2003 sa pripája text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Pozri stranu 5 Ú. v. EÚ.

(3)  Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 30.3.2004, s. 15.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Na obchodnej faktúre k predajom plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku spoločnosťou do spoločenstva, ktoré sú predmetom záväzku, musia byť uvedené tieto údaje:

1.

Nadpis ‚OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU, KTORÝ JE PREDMETOM ZÁVÄZKU’.

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 1 nariadenia Komisie [VLOŽIŤ ČÍSLO], ktorá vystavuje obchodnú faktúru.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre preclený na hranici spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

čísla kódu výrobku (PCN) používaného na účely prešetrovania a záväzku (napr. PCN I, PCN 2 a pod.),

jednoduchého slovného opisu tovaru zodpovedajúcemu príslušnému PCN (napr. PCN 1: PCN 2: a pod.),

čísla kódu výrobku spoločnosti (CPC) (ak je to vhodné),

kódu KN,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatňovaných platobných podmienok,

uplatňovaných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti konajúcej ako dovozca do spoločenstva, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru, ktorý je predmetom záväzku.

9.

Meno predstaviteľa spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

‚Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, na priamy vývoz do spoločenstva sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [spoločnosť] a prijala Európska komisia nariadením (ES) č. […]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.’


Top