EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/401/09

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ – KA3 – Podpora reformy politiky – Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Ú. v. EÚ C 401, 7.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/9


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA 37/2018

v rámci programu Erasmus+

KA3 – Podpora reformy politiky

Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

(2018/C 401/09)

1.   Cieľ

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor, čím by sa malo podnietiť vytváranie nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP na spoluprácu na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Týmito projektami by sa mala zvýšiť kvalita a účinnosť OVP, zintenzívniť jej vplyv a význam pre študentov a zamestnávateľov a vybudovať cezhraničná spolupráca zameraná na kvalitu a atraktívnosť OVP.

Návrhmi financovanými v rámci tejto výzvy by sa mala takisto zlepšiť komunikácia, šírenie a podpora uplatňovania politiky v oblasti OVP na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, v záujme výmeny znalostí, spätnej väzby a skúseností v oblasti realizácie politiky a spoločné využívanie osvedčených postupov súvisiacich s excelentnosťou v oblasti OVP.

Návrhy je potrebné predkladať v rámci jednej z týchto častí:

—   Časť 1: Vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové organizácie poskytovateľov OVP

Projektami podporovanými v časti 1 sa zriadia alebo posilnia siete a partnerstvá poskytovateľov OVP na vnútroštátnej, regionálnej alebo odvetvovej úrovni. Dosiahne sa to prostredníctvom nadnárodných projektov zameraných na tvorbu kapacít a výmenu osvedčených skúseností medzi týmito organizáciami poskytovateľov OVP, predovšetkým v krajinách s obmedzenými dohodami o zastúpení medzi poskytovateľmi OVP.

—   Časť 2: Európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP

Projektami podporovanými v časti 2 sa posilní spolupráca medzi európskymi zastrešujúcimi organizáciami poskytovateľov OVP a zároveň sa podporia politické úvahy na európskej úrovni, ako aj kapacita oslovovať ich vnútroštátnych členov alebo pridružených členov. Európske zastrešujúce organizácie budú takisto zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní informovanosti a podpore realizácie európskych politík v oblasti OVP prostredníctvom vnútroštátnych, regionálnych a odvetvových organizácií poskytovateľov OVP.

2.   Oprávnené partnerstvá

—   Časť 1: Vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové organizácie poskytovateľov OVP

Partnerstvo bude zahŕňať minimálne dve vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové siete alebo združenia poskytovateľov OVP z aspoň dvoch rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+ (z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom Európskej únie). Jeden z partnerov bude koordinujúcou organizáciou, ktorá bude žiadať o grant v rámci programu Erasmus+ v mene partnerstva.

V prípade sietí/združení, ktoré ešte nie sú právne ustanovené, môže prihlášku predložiť poskytovateľ OVP, ktorý ich zastupuje.

Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétne činnosti v rámci výzvy.

—   Časť 2: Európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP

Partnerstvo bude zahŕňať minimálne dve európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP, z ktorých každá má členov alebo pridružených členov v aspoň piatich krajinách zapojených do programu Erasmus+ (z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom Európskej únie). Jedna z európskych zastrešujúcich organizácií bude koordinujúcou organizáciou, ktorá bude žiadať o grant v rámci programu Erasmus+ v mene partnerstva.

Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétne činnosti v rámci výzvy.

Krajiny zapojené do programu Erasmus+:

—   28 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (1), Taliansko,

—   nečlenské štáty EÚ, ktoré sú zapojené do programu: bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko (2), Turecko.

3.   Činnosti

Činnosti sa musia začať v období od 1. septembra 2019 do 1. novembra 2019.

Doba trvania projektov je 24 mesiacov.

Hlavným cieľom činností je podpora zriadenia a/alebo posilnenia sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP so zameraním na budovanie kapacít na najnižšej úrovni pre účinnú realizáciu európskych programov, iniciatív a priorít v oblasti OVP vrátane tých, ktoré boli dohodnuté v rámci kodanského procesu.

V prípade obidvoch častí by príjemcovia mali vykonať túto činnosť:

Posilniť spoluprácu medzi poskytovateľmi OVP prostredníctvom účasti na vzájomnom vzdelávaní, partnerskom poradenstve a budovaní kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality a atraktívnosti poskytovania OVP. Prostredníctvom sietí a partnerstiev by sa takisto malo propagovať a rozvíjať účinné využívanie nástrojov financovania EÚ, ako aj podporovať realizácia a šírenie príslušných nástrojov a iniciatív EÚ v oblasti OVP, podľa možností v národnom jazyku (jazykoch). Projekty by sa takisto mali zamerať na zapájanie a oslovovanie poskytovateľov OVP, ktorí sa zatiaľ nepodieľajú na európskej spolupráci ani z nej nemajú úžitok.

Príjemcovia by okrem toho mali vykonať aspoň tri z týchto činností:

1.

Prispievanie k Európskemu týždňu odborných zručností, a to prostredníctvom organizovania koordinovaných inovačných podujatí a činností na úrovni krajiny zameraných na zvyšovanie atraktívnosti OVP a zároveň oslovovanie širokej verejnosti vrátane partnerov, študentov, učiteľov, spoločností a predovšetkým MSP.

2.

Podpora vývoja stratégie internacionalizácie na úrovni poskytovateľov a zároveň posilnenie mobility vedúcich pracovníkov, zamestnancov a študentov OVP, ako aj zriadenie partnerstiev spolupráce.

3.

Zvyšovanie kvality OVP prostredníctvom cyklickej spätnej väzby na prispôsobenie poskytovania OVP, a to v súlade s Odporúčaním o sledovaní absolventov a Odporúčaním o európskom referenčnom rámci zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET). Podľa potreby rozvoj systémov na sledovanie absolventov prostredníctvom kombinovania vnútroštátnych alebo regionálnych štatistických údajov s údajmi, ktoré zozbierali poskytovatelia OVP, alebo využívanie údajov zo systémov na sledovanie absolventov na zlepšenie poskytovania OVP.

4.

Podpora mikropodnikov a MSP pri rozvoji ľudského kapitálu, a to prostredníctvom zvyšovania zručností a rekvalifikácie zamestnancov. To by mohlo zahŕňať identifikáciu ich potrieb zručností a/alebo hodnotenie zručností a/alebo validáciu a uznanie zručností a/alebo individuálnu ponuku odbornej prípravy, pričom sa podľa potreby zohľadnia závery pracovnej skupiny ET2020 na obdobie rokov 2016 – 2018 týkajúce sa vzdelávania dospelých.

5.

Posilnenie inovatívneho vzdelávania kľúčových kompetencií v oblasti OVP (napr. zabezpečenie flexibility a prispôsobivosti na splnenie individuálnych vzdelávacích potrieb) prostredníctvom úpravy koncepcie a hodnotenia programu.

6.

Podpora nástrojov a príležitostí na profesionálny rozvoj učiteľov, školiteľov, inštruktorov a/alebo vedúcich pracovníkov v oblasti OVP, aby boli lepšie pripravení na budúce problémy (napr. digitalizáciu) v súlade so závermi pracovnej skupiny ET2020 na obdobie rokov 2016 – 2018 týkajúcimi sa OVP.

4.   Kritériá pridelenia grantu

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť projektu (maximálne 30 bodov – minimálna hranica 16 bodov);

2.

Kvalita návrhu a vykonávania projektu (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov);

3.

Kvalita projektového konzorcia a dohôd o spolupráci (maximálne 30 bodov – minimálna hranica 16 bodov);

4.

Vplyv a šírenie (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov).

Aby sa žiadosť zohľadnila na účely financovania, musí získať aspoň 60 bodov (z celkových 100 bodov), pričom bude tiež zohľadnené dosiahnutie nevyhnutnej minimálnej hodnoty v prípade každého zo štyroch kritérií na pridelenie grantu.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na maximálne 6 mil. EUR s orientačným rozdelením sumy 4 mil. EUR pre časť 1 a 2 mil. EUR pre časť 2. Maximálna výška spolufinancovania EÚ bude 80 %.

Každý grant bude vo výške 300 000 až 500 000 EUR pre časť 1 a 600 000 až 800 000 EUR pre časť 2.

Agentúra si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

6.   Uzávierka na predloženie žiadostí

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky:

musia byť predložené najneskôr 31. januára 2019 do 12.00 hod. (bruselského času).

musia byť predložené online na správnom oficiálnom formulári žiadosti (eForm),

musia byť predložené v jednom z úradných jazykov EÚ.

k žiadostiam musí byť na oficiálnom formulári pripojený podrobný opis projektu, čestné vyhlásenie a vyrovnaný predpokladaný rozpočet.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

7.   Úplné informácie

Usmernenia pre žiadateľov spolu s elektronickým formulárom žiadosti sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky uvedené v usmerneniach.


(1)  Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, budete sa môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.

(2)  Uznanie Srbska ako krajiny zapojenej do programu Erasmus+ podlieha týmto podmienkam:

i)

dostupnosť rozpočtových prostriedkov uvedených v návrhu rozpočtu na rok 2019 po prijatí rozpočtu na rok 2019 pre Srbsko,

ii)

zmena Dohody medzi Európskou úniou a Srbskom o účasti Srbska na programe Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.


Top