EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1107(02)

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

Ú. v. EÚ C 401, 7.11.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/3


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

(2018/C 401/04)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) upozorňujú na tieto skutočnosti:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 (2) vykonávané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 (3).

Kontrolórom tejto operácie spracovania údajov je Rada Európskej únie zastupovaná generálnym riaditeľom GR RELEX (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené operáciou spracovania údajov je oddelenie RELEX.1.C, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2063 vykonávaným vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1653.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutej osoby, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s časťou 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (4).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Top