EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8644

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8644 – AXA/NN Group/Portfolio) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )

OJ C 361, 25.10.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8644 – AXA/NN Group/Portfolio)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 361/06)

1.

Komisii bolo 17. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Lindisfarne S.L. (Španielsko), patriaci do skupiny AXA SA („AXA“, Francúzsko),

ESI One SARL (Francúzsko), patriaci do skupiny AXA,

Alterimmo Europe SARL (Francúzsko), patriaci do skupiny AXA,

REI Spain B.V. (Holandsko), patriaci do skupiny NN Group N.V. („NN“, Holandsko),

Portfolio (Španielsko).

Podniky AXA a NN nepriamo získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad aktívami podniku Portfolio, ktoré sa nachádzajú v Španielsku.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Lindisfarne S.L.: spravuje nehnuteľný majetok v priamom vlastníctve a riadi dcérske spoločnosti, ktoré majú v držbe nehnuteľný majetok, ktorý vlastní v Španielsku,

—   ESI One SARL: vlastní portfólia nehnuteľností/nehnuteľný majetok,

—   Alterimmo Europe SARL: vlastní portfólia nehnuteľností/nehnuteľný majetok,

—   REI Spain B.V.: získava, drží, spravuje nehnuteľný majetok a iné aktíva, ktoré môžu byť zdrojom príjmov, a nakladá s nimi, zúčastňuje sa na riadení alebo vykonáva riadenie iných spoločností alebo podnikov s podobnými cieľmi a poskytuje zábezpeky a záruky pre iné spoločnosti v skupine a v mene tretích strán,

—   Portfolio: pozostáva z 34 študentských ubytovní vo viac ako 17 mestách v Španielsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8644 – AXA/NN Group/Portfolio.

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top