EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR1261

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie

OJ C 342, 12.10.2017, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 342/27


Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie

(2017/C 342/04)

Spravodajca:

Hans Janssen (NL/EĽS), starosta Oisterwijku

Referenčný dokument:

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade

Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie. Riadenie tokov, záchrana životov

JOIN(2017) 4 final

POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV (VR)

Úvod a súvislosti

1.

uznáva, že toto oznámenie EÚ je dôležitým prvkom širšej reformy politiky EÚ. Jeho prínosom sú návrhy konkrétnych opatrení na doplnenie strategických usmernení Rady z roku 2014, v ktorých sa európski lídri dohodli, že v nasledujúcich rokoch umožnia rozvoj politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí vrátane migrácie a azylu;

2.

nazdáva sa, že v takej citlivej a strategickej oblasti by mali členské štáty a inštitúcie Európskej únie aj naďalej budovať stratégiu pre tento región v rámci jeho vzťahov s Európskou úniou a následne skutočnú migračnú politiku a prevziať politickú zodpovednosť za jej implementáciu v záujme európskych národov, pričom zohľadnia špecifiká členských štátov a krajín pôvodu a práva migrantov v súlade s medzinárodnými a európskymi dohovormi;

3.

uznáva, že migrácia a rozvojové politiky spolu úzko súvisia. Nevyhnutná je spolupráca na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa spoločná európska migračná politika skutočne zrealizovala, a aby sa implementovala európska migračná agenda;

4.

podporuje holistický prístup k riadeniu migrácie, ktorý umožní decentralizovanejšie a efektívnejšie riadenie migračných tokov. Týmto decentralizovaným riadením sa zaručí rovnaká starostlivosť a rovnaké práva;

5.

zdôrazňuje zásadný význam znižovania počtu úmrtí na mori pri pokusoch o preplávanie do Európy a potrebu naďalej vyvíjať úsilie o záchranu ľudí v núdzi; vyjadruje hlbokú ľútosť nad stovkami stratených životov a vyjadruje uznanie všetkým krajinám a organizáciám, ktoré sa snažia predísť tejto ľudskej tragédii (1); opakuje, že vytvorenie ďalších bezpečných a prístupných legálnych možností na migráciu do EÚ, ako sú humanitárne víza, presídľovanie a zlučovanie rodín, musí byť súčasťou úsilia o vytvorenie komplexnej a humánnej migračnej politiky;

6.

víta dodatočné opatrenia, ktoré boli v tomto spoločnom oznámení navrhnuté na posilnenie iniciatív na trase cez centrálne Stredozemie vrátane trasy cez Líbyu a okolo nej. vzhľadom na vysoký počet obetí na mori na trase cez centrálne Stredozemie ostáva otázka riadenia migračných tokov a záchrany životov hlavnou prioritou;

7.

nazdáva sa, že viacúrovňové riadenie je podmienkou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. V tomto rámci má kľúčový význam, aby EÚ, štátne orgány a orgány na miestnej a regionálnej úrovni úzko spolupracovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi v tranzitných krajinách a s občianskou spoločnosťou, združeniami migrantov a miestnymi spoločenstvami v hostiteľských krajinách a aby boli vnímavé voči impulzom prichádzajúcim od nich;

8.

zdôrazňuje, že úspech týchto opatrení si vyžaduje úzku spoluprácu s príslušnými partnermi v krajinách pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie a spoločné úsilie inštitúcií EÚ a členských štátov, ako aj spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ako je Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Upozorňuje, že niektoré z navrhovaných opatrení sa môžu v plnej miere implementovať len za predpokladu, že to umožní situácia na mieste. Tieto opatrenia by sa mali považovať za doplňujúce k značnému počtu iniciatív, ktoré už EÚ a jej členské štáty implementujú, najmä v rámci európskej migračnej agendy a programu pre partnerstvo v oblasti migrácie (2);

9.

chcel by vyjadriť uznanie úsilia Talianska, Malty, Grécka, Cypru, Francúzska, Španielska a Portugalska, ktoré už pripojili svoje národné koordinačné centrá EUROSUR pre hraničný dozor na stredozemskú sieť Seahorse;

10.

uznáva, že trasa cez centrálne Stredozemie sa stala dominantnou trasou pre migrantov a utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Na trase cez centrálne Stredozemie bolo v roku 2016 odhalených vyše 180 000 ľudí, pričom prevažná väčšina z nich sa na kontinent dostala cez Taliansko. Takmer 90 % ľudí na tejto trase sa na cestu vydáva z Líbye, kde nestabilná politická a hospodárska situácia umožňuje prevádzačom, aby rozširovali svoje aktivity. Zdôrazňuje naliehavú potrebu znížiť počet prekročení hraníc a zabrániť tomu, aby člny a lode nelegálne vyplávali s cieľom dostať sa do EÚ. Poukazuje na význam preventívnych opatrení na všetkých úrovniach správy;

11.

konštatuje, že prevádzači a obchodníci s ľuďmi svojou činnosťou a porušovaním ľudských práv prispievajú k nestabilite v Líbyi, čím zvyšujú zraniteľnosť migrantov. Nájdenie trvalého riešenia výziev v oblasti verejnej správy a bezpečnosti Líbye naďalej zostáva kľúčovou prioritou pre Európsku úniu, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, pretože je podmienkou trvalého zvládnutia súčasnej situácie;

12.

konštatuje, že väčšina migrantov v Líbyi sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, pričom najviac ich pochádza z krajín subsaharskej Afriky. Účinný prístup musí preto zohľadniť opatrenia na juhu Líbye;

13.

zdôrazňuje pridanú hodnotu opatrení ohlásených v oznámení: rozšírenie programov odbornej prípravy líbyjskej pobrežnej stráže, zabezpečenie udržateľných zdrojov financovania na pokrytie potrieb odbornej prípravy v budúcnosti, prijímanie dôrazných opatrení na posilnenie boja proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi a poskytovanie stimulov pre zapojenie Tuniska, Alžírska a Egyptu do stredozemskej siete Seahorse s cieľom zabezpečiť podporu subregiónu. Zdôrazňuje, že pri všetkých týchto činnostiach musí byť kľúčovou prioritou obnova dodržiavania základných ľudských práv a zásad právneho štátu v prospech migrantov a miestnych obyvateľov;

Zameranie na Líbyu: dôležitú, ale zraniteľnú

14.

opakuje potrebu angažovanej spolupráce s líbyjskými orgánmi s cieľom zabezpečiť zlepšenie podmienok v centrách pre migrantov, s osobitným dôrazom na zraniteľné a maloleté osoby, nadviazať úzku spoluprácu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov a zabezpečiť účinné monitorovanie noriem týmito orgánmi;

15.

víta zintenzívnenie spolupráce s líbyjskými mestami a obcami a angažovanosť za podporu alternatívneho živobytia, odolnosti miestnych komunít, ktoré prijímajú migrantov, ako aj technickej spolupráce zameranej na to, aby líbyjské mestá a obce mohli vytvoriť stratégie rozvoja svojich území a zlepšiť služby na pomoc svojim obyvateľom;

16.

zdôrazňuje potrebu stratégie zameranej na strednodobú a dlhodobú spoluprácu s cieľom podporiť miestne a regionálne orgány Líbye pri posilňovaní svojich schopností v oblasti územného riadenia;

17.

povzbudzuje podporu cezhraničnej spolupráce, dialógu a výmeny informácií medzi Líbyou a jej južnými susedmi vrátane využívania úplného potenciálu spravodajskej služby Afrika – Frontex;

18.

konštatuje, že pri prijímaní spoločných opatrení s Líbyou treba minimalizovať riziko, že by sa mohli vytvoriť iné trasy v susedných krajinách; víta preto komplexný regionálny prístup rozširovaním spolupráce s Egyptom, Tuniskom a Alžírskom, prehlbovaním dialógu a operačnej spolupráce pri riadení migračných tokov. Bola by potrebná aj ďalšia pomoc týmto krajinám pri vypracúvaní ich vlastných funkčných azylových systémov a podpora tých osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu;

19.

so zreteľom na rôzne projekty a programy EÚ v tomto regióne zamerané na vzájomne súvisiace otázky sa domnieva, že je nevyhnutná koordinácia týchto iniciatív, ak majú byť účinné v rámci realizácie spomínaných cieľov;

20.

konštatuje, že doteraz mala spoločná reakcia EÚ na neregulárnu migráciu formu štátom riadeného bezpečnostného prístupu, ktorý sa prostredníctvom spolupráce so štátnymi orgánmi zameriaval najmä na boj proti prevádzačstvu;

21.

žiada, aby sa venovala väčšia pozornosť jednotlivým miestnym politickým hospodárstvam zapojeným do neregulárnej migrácie. Medzi zainteresovaných aktérov patria dopravné spoločnosti, ktoré umožňujú neregulárny pohyb migrantov, miestni obyvatelia, ktorí poskytujú ubytovanie a stravovanie, aby si zarobili na živobytie, miestne bezpečnostné sily, ktoré zvyšujú svoje príjmy prostredníctvom úplatkov a cestných daní, politická elita, ktorá využíva finančné zdroje získané umožňovaním neregulárnej migrácie na získavanie politickej podpory a vplyvu, ozbrojené skupiny, ktoré ťažia z prevádzačstva a vykorisťovania na posilnenie svojho postavenia atď. Pochopenie týchto rôznych aktérov a ich vzťahu k miestnej samospráve, ako aj stability resp. dynamiky konfliktov, a tiež ich zapojenie do diskusie o stratégiách zameraných na stabilizáciu krajiny a budovanie jej budúcnosti je nevyhnutným predpokladom účinného riadenia migrácie;

22.

preto víta návrh, že súčasná sociálno-ekonomická podpora pre obce pozdĺž migračnej trasy by sa mohla posilniť, pričom by boli zapojené do implementácie stratégií umožňujúcich vytvoriť lepšie životné podmienky pre miestne obyvateľstvo a následne aj lepšie vyhliadky do budúcnosti na ich území;

23.

zdôrazňuje, že vhodne navrhnuté migračné politiky by z dlhodobého hľadiska mohli prispieť k poskytnutiu alternatívnych zdrojov príjmov a vyššej kvalite inštitúcií, čím by sa zvnútra vyriešili niektoré zo základných príčin migrácie. Aby sa zabezpečila takáto účinná tvorba politiky, musia súčasné migračné politiky zohľadniť skutočnosť, že otázky riadenia a stability sú hlavnou príčinou transsaharskej neregulárnej migrácie;

24.

opakuje, že neregulárne migračné trasy križujú mnohé krajiny v regióne, kde sú štátne orgány slabé alebo neexistujúce. Líbya je toho zjavným príkladom. Niekoľko správ už poukázalo na to, že príjmy z nelegálneho prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi posilňujú pozíciu neregulárnych ozbrojených síl, ktoré pôsobia ako de facto orgány v teréne, a umožňujú im narúšať rozsiahle procesy riešenia konfliktov. Dokonca aj v prípadoch, keď oficiálne štátne orgány stále existujú, spoluprácu s týmito aktérmi v boji proti neregulárnej migrácii je vo svojej podstate politickou hrou, ktorá môže upevniť záujmy štátom tolerovaných prevádzačov a nelegálnych ozbrojených síl. V rámci fragmentovanej zvrchovanosti neexistujú neutrálni partneri;

25.

zdôrazňuje, že zmena klímy a prírodné katastrofy môžu byť faktormi, ktoré vedú k migrácii a vysídľovaniu ľudí. Žiada tiež, aby sa investovalo do zvyšovania odolnosti voči rizikám katastrof ako preventívneho opatrenia na odstránenie hlavných príčin migrácie;

Zlepšenie riadenia migrácie v Líbyi

26.

podporuje nepretržité úsilie zamerané na systematickú spoluprácu s líbyjskými orgánmi so zameraním na riadenie hraníc, boj proti neregulárnej migrácii a riešenie problematiky ľudských práv a potrieb migrantov v Líbyi, ako aj hľadanie alternatívnych riešení namiesto zadržiavania migrantov, ktoré by malo byť krajným opatrením a len za podmienok, ktoré spĺňajú medzinárodné humanitárne normy a ľudské práva, a to v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Odborná príprava a logistická podpora v týchto oblastiach by mali byť dôležitým prvkom programov na budovanie kapacít, ktoré EÚ podporuje;

27.

navrhuje, aby sa spolu s UNHCR posúdila uskutočniteľnosť praktických krokov na presídlenie migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, z Líbye do členských štátov EÚ a iných medzinárodných partnerských krajín;

28.

žiada o posilnenie pilotnej iniciatívy zameranej na stabilizáciu spoločenstiev v oblastiach postihnutých vnútorným vysídlením a tranzitom migrantov, a to najmä prostredníctvom spolupráce pri vypracúvaní územných stratégií, ktoré by sa zamerali na navrátenie dôstojnosti krajine ako priestoru na život pre jej obyvateľov, okrem iného pomocou tvorby pracovných príležitostí pre osoby, ktoré potrebujú ochranu, čo by uľahčilo ich prijímanie v hostiteľských spoločenstvách, ale aj zlepšením verejných služieb a vybavenia na pomoc obyvateľstvu;

29.

podporuje rozšírenie prebiehajúcich asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye do krajín pôvodu, ak to situácia v teréne umožní a v koordinácii s medzinárodnými partnermi, najmä IOM;

Miestne samosprávy: zásadná súčasť riešenia

30.

víta uznanie miestnych a regionálnych samospráv ako dôležitých aktérov pri riešení otázok súvisiacich s migráciou, jej riadením, záchranou životov a bojom proti trestnej činnosti;

31.

opakuje, že mestá sú hlavnými aktérmi celosvetovej migrácie a zároveň sú najviac postihnuté jej negatívnymi účinkami. Práve miestne samosprávy majú priamu zodpovednosť za životné podmienky, úspechy a problémy prisťahovalcov. Miestne samosprávy môžu uspieť tam, kde mnohé národné vlády neuspeli, či dokonca zlyhali (3);

32.

zdôrazňuje úlohu miestnych orgánov v krajinách pôvodu a tranzitných a cieľových krajinách v rámci migračnej politiky, najmä pokiaľ ide o integráciu a sociálnu súdržnosť. Miestne orgány nepochybne ako prvé riešia výzvy vyplývajúce z migrácie vzhľadom na svoj mandát, prítomnosť na mieste a svoje skúsenosti s riešením každodennej reality čoraz rozmanitejších spoločností. Migrácia je však otázkou spoločnej zodpovednosti, ktorú treba riešiť na všetkých úrovniach – na európskej, národnej, regionálnej aj miestnej. Súčasne je však dôležité aj to, aby boli zohľadnené dobré predpoklady na miestnej a regionálnej úrovni na čo najlepšie a trvalé prijatie migrantov, a tým aj pre ich úspešnú integráciu;

33.

domnieva sa, že EÚ by mala využívať potenciál a skúsenosti regiónov tvoriacich jej námornú hranicu na juhu – tak v Stredozemnom mori, ako aj v Atlantickom oceáne – ako privilegovaných mostov umožňujúcich rozvoj vzájomne prospešných vzťahov s tretími krajinami;

34.

zdôrazňuje potrebu posilnenia miestnych spoločenstiev predovšetkým v Líbyi v súlade s Maltským vyhlásením členov Európskej rady o vonkajších aspektoch migrácie (4) a preto podporuje projekty, ako je iniciatíva z Nikózie; žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Európsku komisiu, aby v spolupráci s ním a združeniami miestnych a regionálnych samospráv preskúmali možnosti realizácie podobných projektov v iných krajinách;

35.

uznáva pridanú hodnotu iniciatívy z Nikózie ako projektu na budovanie kapacít na podporu líbyjských miest a obcí, ktorá sa realizuje v spolupráci s európskymi miestnymi a regionálnymi orgánmi a s finančným príspevkom Európskej komisie. Zdôrazňuje, že táto iniciatíva sa musí posilniť, aby jej opatrenia boli účinnejšie a priniesli lepšie výsledky, pričom má na pamäti potrebu pozorne sledovať zložitú situáciu, pokiaľ ide o otázku legitímnosti v Líbyi a opatrne vnímať akékoľvek politické dôsledky;

36.

uznáva, že kapacity miestnych orgánov na trase cez centrálne Stredozemie nie sú veľmi rozvinuté. Situácia sa ešte viac komplikuje pri snahe reagovať na rôzne potreby, najmä v ekonomicky nestabilnom prostredí. Miestne orgány musia mať k dispozícii nástroje na posúdenie najnaliehavejších potrieb rôznych skupín migrantov, najmä maloletých osôb bez sprievodu a žien;

37.

zdôrazňuje potrebu venovať väčšiu pozornosť ochrane detí. V centrálnom Stredozemí došlo za posledné tri mesiace k rekordnému počtu úmrtí utečencov a migrantov vrátane približne 190 detí. Pripájame sa k výzve UNICEF adresovanej EÚ a členským štátom, aby sa zaviazali k ochrane utečeneckých a migrujúcich detí, najmä tých bez sprievodu, pred vykorisťovaním, násilím a obchodovaním s deťmi a k posilneniu programov na ochranu detí v Líbyi;

38.

objasňuje, že podpora EÚ pre rozvoj kapacít miestnych orgánov nezahŕňa len rozširovanie technických zručností miestnych orgánov, ale aj zabezpečenie účinného pokrytia základných potrieb a služieb. Empirické poznatky preukazujú, že decentralizovaná správa sociálnych služieb a verejných statkov je pri rozvojovom plánovaní a realizácii finančne najvýhodnejšia;

39.

súhlasí s podporou programov decentralizácie a miestnej samosprávy v súlade s národnými stratégiami na znižovanie chudoby;

40.

trvá na tom, že súčinnosť a interakcia medzi národnými migračnými politikami a miestnymi iniciatívami v oblasti poskytovania služieb a ochrany migrantov a podpory ich sociálneho začlenenia, pokiaľ majú nárok na medzinárodnú ochranu, sú oblasťami, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. Miestne samosprávy musia mať aspoň právomoci a zdroje na to, aby mohli adekvátne riešiť potreby migrantov v spoločenstvách, ktoré patria do ich jurisdikcie. V ideálnom prípade by mali byť schopné konať v celkovom politickom prostredí, ktoré uprednostňuje inkluzívny prístup, pokiaľ sú na to vhodné podmienky;

41.

konštatuje, že za uplynulých šesť rokov došlo v Líbyi po arabskej jari a v jej dôsledku k politickému a sociálnemu rozvratu. Celková kríza, v ktorej sa Líbya ocitla v roku 2014, spôsobila v celej krajine úplný chaos a prudké zhoršenie životných podmienok. Takmer neexistujúca štátna správa a veľmi obmedzené prostriedky, ktorými disponujú miestne zastupiteľstvá spôsobujú, že oslabenie inštitúcií je značnou prekážkou stability a rozvoja. Krajina sa zároveň priklonila k reformám, na základe ktorých vznikol decentralizovaný systém riadenia. V roku 2012 schválila zákon č. 59 (o miestnej samospráve), ktorý je aj napriek nestabilite v krajine naďalej referenčným prvkom pri všetkých stretnutiach líbyjských strán bez ohľadu na ich politickú príslušnosť;

42.

zdôrazňuje, že mnohí mladí ľudia z líbyjských miest sa zapojili do „podnikania v oblasti migrácie“, pretože ide o veľmi výnosný zdroj príjmov. Mladí ľudia, ktorí sa zapojili do ozbrojených konfliktov a aktivít militantných skupín sa veľmi ťažko integrujú. Tradičné sociálne organizácie (kmene, rodiny, školy a inštitúcie) s mladými ľuďmi ťažko komunikujú. Rozšírené sú drogy a kriminalita. Absencia špecifických politík zameraných na mladých ich situáciu ešte zhoršila;

43.

zdôrazňuje skutočnosť, že mestá a obce nielen v Líbyi, ale aj v iných krajinách na trase cez Stredozemie môžu zohrávať dôležitú úlohu. Ako inštitucionálni a legitímni aktéri zodpovední za riešenie miestnych problémov by mali výrazne prispieť k stabilizácii. Miestny hospodársky rozvoj, koordinácia s aktérmi v oblasti bezpečnosti a účinné politiky pre mladých ľudí a v oblasti migrácie sú piliermi tejto úlohy. Miestne samosprávy však potrebujú výraznú pomoc, aby boli schopné niesť takúto zodpovednosť;

44.

podporuje programy, ktoré prispievajú k posilneniu, upevneniu pozície a zefektívneniu miestnej samosprávy v Líbyi a iných krajinách na trase cez centrálne Stredozemie tým, že sa zameriavajú na tri rozmery miestnej samosprávy: riadenie, poskytovanie služieb a participácia. Zároveň treba vynaložiť úsilie na zlepšenie miestnych hospodárskych vyhliadok, spoločenského života a politického začlenenia vysoko vzdelaných mladých ľudí vo vnútrozemských vidieckych oblastiach, mestách a obciach s cieľom zmierniť faktory vedúce k radikalizácii a migrácii;

45.

zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa na miestnej úrovni vytvorilo hnutie na zlepšenie verejnej správy napriek tomu, že miestne samosprávy momentálne nemajú fakticky žiadne kapacity, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité podporovať miestnu samosprávu, pretože to jednoznačne podporí stabilizáciu a vytvorí podmienky pre budúcu obnovu, čo je podmienkou pre účinné a udržateľné riadenie migrácie v Líbyi;

46.

zdôrazňuje význam zapojenia žien a angažovanosti mladých ľudí, čo by malo aj naďalej zohrávať významnú úlohu v rôznych podporných činnostiach, najmä prostredníctvom zapojenia aktívnych organizácií občianskej spoločnosti a nezávislých politikov;

47.

trvá na tom, že ciele s konkrétnym zameraním sú prínosom pri znižovaní negatívnych účinkoch rôznych foriem migrácie, vysídľovania a nepokojov prostredníctvom zvyšovania ekonomickej atraktívnosti vidieckych oblastí a činností na podporu miest a obcí v rámci ich nového mandátu v súlade s decentralizačnými opatreniami;

48.

uznáva, že nešťastie začína v krajinách pôvodu a nie na mori. Nalieha preto na EÚ, aby prispela k miestnemu hospodárskemu rozvoju v krajinách pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie tým, že mestám a obciam poskytne podporu pri ich úlohe aktérov miestneho rozvoja a umožní zapojenie mladých ľudí a žien do miestnych záležitostí a sociálno-ekonomických činností;

49.

ponúka svoju podporu pri navrhovaní a vykonávaní migračnej politiky EÚ, ktorá bude vychádzať aj z vedomostí a odborných znalostí Európsko-stredomorského zhromaždenia regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM).

V Bruseli 12. júla 2017

Predseda Európskeho výboru regiónov

Markku MARKKULA


(1)  CdR 5728/2014, stanovisko na tému Úsilie na podporu skutočnej solidarity v ozajstnej európskej migračnej politike, spravodajca: François Decoster (FR/ALDE).

(2)  COR-2016-04555-00-00-AC-TRA, stanovisko na tému Rámec partnerstva s tretími krajinami v oblasti migrácie, spravodajca Peter Bossman (SI/SES).

(3)  CdR 9/2012 fin, stanovisko na tému Globálny prístup k migrácii a mobilite, spravodajca Nichi Vendola (IT/SES).

(4)  http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/.


Top