EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AE1246

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“ [COM(2015) 46 final]

OJ C 268, 14.8.2015, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 268/40


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“

[COM(2015) 46 final]

(2015/C 268/07)

Hlavný spravodajca:

Pavel TRANTINA

Európsky parlament (12. februára 2015) a Rada (23. februára 2015) sa rozhodli podľa článku 164 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“

[COM(2015) 46 final].

Predsedníctvo výboru poverilo 17. februára 2015 odbornú sekciu pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo, aby vypracovala stanovisko výboru v tejto veci.

Vzhľadom na naliehavosť danej témy bol pán Trantina rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 506. plenárnom zasadnutí 18. a 19. marca 2015 (schôdza z 18. marca 2015) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 213 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 6 sa hlasovania zdržalo, nasledujúce stanovisko:

1.   Odporúčania

1.1.

EHSV víta úsilie Európskej komisie podstatne zvýšiť zálohové platby pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), ktoré považuje za pozitívny krok vpred. Malo by to pomôcť členským štátom s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, navyše často aj s vyššími rozpočtovými obmedzeniami, začať efektívne vykonávať uvedenú iniciatívu.

1.2.

Napriek pretrvávajúcim výhradám k výške a spôsobu financovania iniciatív na podporu zamestnanosti a systému záruk pre mladých (1) EHSV súhlasí s Komisiou, že je potrebné upraviť v súlade s predkladaným návrhom nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde.

1.3.

EHSV je presvedčený, že táto iniciatíva by mala povzbudiť členské štáty, aby vo svojich štátnych rozpočtoch urobili z boja proti nezamestnanosti mladých ľudí prioritu. Byrokratické postupy by nemali brániť efektívnemu čerpaniu 6 miliárd EUR vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ani spomaliť ďalšie iniciatívy zamerané na účinný boj proti súčasnej nezamestnanosti mladých ľudí.

1.4.

EHSV považuje iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí za príležitosť na prehodnotenie budúcej práce v členských štátoch – verejné služby zamestnanosti musia byť omnoho aktívnejšie, musí sa vytvoriť lepšia synergia medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a subjektmi na trhu práce, mladí ľudia musia byť primerane a včas informovaní o svojich právach a možnostiach.

1.5.

EHSV dôrazne podporuje zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do navrhovania a monitorovania národných programov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na báze partnerstva. EHSV by chcel pripomenúť svoj dlhodobý záväzok v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Je presvedčený, že zapojenie sociálnych partnerov do stratégie rastu, reforiem trhu práce, vzdelávacích programov a reforiem verejných služieb zamestnanosti, ako aj zapojenie mládežníckych organizácií do vykonávania záruky pre mladých ľudí zabezpečuje súhlas širokých vrstiev obyvateľstva, a tým aj sociálnu stabilitu (2).

1.6.

EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby podrobne sledovala výzvy spojené s vykonávaním YEI, a najmä záruky pre mladých ľudí. Proces monitorovania by sa nemal zakladať len na kvantitatívnej analýze, ale aj na ukazovateľoch zameraných viac na kvalitu.

1.7.

Na podporu vykonávania politík celoživotného vzdelávania sú potrebné väčšie investície do vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré by sa napokon stali súčasťou celostného prístupu k vzdelávaniu. Programy stáží a učňovského vzdelávania by mali byť kvalitné. Stáže by mali byť založené na vzdelávacích cieľoch a prednostne by mali byť súčasťou učebných osnov a nemali by nahrádzať tvorbu nových pracovných miest.

1.8.

EHSV je presvedčený, že Európska komisia, členské štáty a Európsky parlament v spolupráci so sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti musia zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vhodného rozpočtu EÚ na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí.

2.   Súvislosti

2.1.

Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí navrhla Európska rada v roku 2013 s rozpočtom 6 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020. Mala by podporovať predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nie sú zamestnaní ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave v tých regiónoch Únie, kde miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 presiahla 25 %, a to ich integrovaním do trhu práce.

2.2.

Prostriedky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa teda mali použiť na posilnenie a urýchlenie opatrení navrhnutých v roku 2012 v balíku opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí. Konkrétne finančné prostriedky sú dostupné pre krajiny EÚ na financovanie opatrení na vykonávanie v oprávnených regiónoch odporúčania v rámci záruky pre mladých ľudí, ktoré schválila Rada ministrov práce a sociálnych vecí EÚ v roku 2013.

2.3.

V decembri 2014 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí na úrovni 21,4 % v EÚ-28 a 23,0 % v eurozóne (3), pričom v niektorých krajinách naďalej dosahuje neprijateľne vysokú úroveň – nad 40 % alebo dokonca 50 %. Aj keď tieto čísla pomaly klesajú, stále sú oveľa vyššie než pred krízou, a mladí ľudia teda zatiaľ krízu neprekonali. Viac než polovica mladých Európanov si myslí, že mladí ľudia v ich krajine sú krízou marginalizovaní a vylúčení z hospodárskeho a sociálneho života (4).

2.4.

Ani celý rok po prijatí nariadenia o ESF pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa nepodarilo v plnej miere rozvinúť jeho potenciál. Presunutie prostriedkov vyčlenených pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na začiatočnú fázu ako také ani iné osobitné opatrenia týkajúce sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí neviedli k rýchlej mobilizácii zdrojov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Medzi hlavné zistené dôvody patrí prebiehajúci proces rokovaní o príslušných operačných programoch a zavádzanie príslušných vykonávacích opatrení v členských štátoch, obmedzené kapacity orgánov zodpovedných za výzvy na predkladanie projektov a rýchle spracúvanie žiadostí a nedostatočné zálohové platby na začatie potrebných opatrení.

2.5.

Tento návrh by mal odpovedať na túto a ďalšie výzvy. Podľa tohto návrhu sa počiatočné zálohové platby uvoľnené z osobitných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2015 zvýšia približne na 1 miliardu EUR. To nemení celkový finančný profil národných prostriedkov, ktoré už boli schválené, navrhuje sa v ňom len presunutie prostriedkov, ktoré už boli zabezpečené v rozpočte EÚ na YEI. Súčasný návrh preto zvyšuje flexibilitu členských štátov pri prístupe k tomuto financovaniu a dôkladnejšie ho mobilizuje.

3.   Konkrétne pripomienky

3.1.   Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a právo na kvalitné príležitosti pre mladých ľudí

3.1.1.

Opatrenia financované v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mali vychádzať z prístupu založeného na právach mladých ľudí a zo zamestnanosti. Najmä v období vážnej krízy sa nesmie znižovať kvalita práce pre mladých ľudí. Projekty v rámci YEI by mali prispievať k podpore kvality pracovných miest. Čoraz viac sa objavujú dôkazy o tom, že dočasná práca a práca na čiastočný úväzok sa v niektorých členských štátoch stáva povinnosťou, a nie možnosťou pre mladých ľudí.

3.1.2.

Je potrebné ďalej rozšíriť stáže a učňovské vzdelávanie v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Stáže by mali byť kvalitné. Vďaka nim by mladí ľudia mali získať hodnotné a užitočné pracovné skúsenosti. Stáže by mali byť založené na vzdelávacích cieľoch a prednostne by mali byť súčasťou učebných osnov a pomáhať pri prechode zo škôl do práce, a nie nahrádzať tvorbu nových pracovných miest. Podniky by mali byť podnecované, aby po skončení stáží prijali stážistov do práce.

3.2.   Zásada partnerstva

3.2.1.

EHSV by chcel naliehavo zdôrazniť, že operačné programy (vrátane programov financovaných z ESF, a teda financujúcich YEI) by sa mali zamerať na také činnosti a opatrenia, ktoré budú podporovať partnerstvo. Hlavnou zásadou by malo byť rovnaké zaobchádzanie a pluralizmus v oblasti partnerstva, cielené partnerstvá pre cielené programy a zvýšenie budovania kapacít (5). EHSV sa domnieva, že monitorovacie výbory ako nástroj partnerstva, ktorý zahŕňa aj organizovanú občiansku spoločnosť, by sa mali využiť na skutočné diskusie o vykonávaní YEI v členských štátoch a na jeho monitorovanie.

3.2.2.

Znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí možno dosiahnuť len skutočným medziodvetvovým prístupom a rozvojom účinných partnerstiev, ktoré zahŕňajú podniky, mládež, organizácie občianskej spoločnosti, verejné služby zamestnanosti, poskytovateľov odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj miestne a regionálne orgány.

3.2.3.

Aby sa vyriešila rôznorodá povaha nezamestnanosti mladých ľudí, prispelo k navrhovaniu prispôsobených služieb a zabezpečil sa lepší dosah na mladých ľudí, najmä na najzraniteľnejších, ktorí sú vzdialení od trhu práce, mali by byť mladí ľudia a mládežnícke organizácie zapojené do prípravy, monitorovania, a ak je to vhodné, aj vykonávania opatrení financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

3.2.4.

Uľahčiť komunikáciu môžu aj mládežnícke organizácie a zástupcovia mladých ľudí, ktorých úlohou je identifikovať mladých príjemcov opatrení v rámci YEI, riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a informovať ich o možnostiach systému.

3.3.   Úloha verejných služieb zamestnanosti pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

3.3.1.

Včasné politické opatrenia v súvislosti s trhom práce, ktoré podporujú vstup mladých ľudí na tento trh, sú prospešné pre ich celú kariéru. Pre mladých ľudí je však veľmi ťažké zotrvať na trhu práce aj po prvej skúsenosti, teda služby profesijného poradenstva by mali sprevádzať mladých ľudí v dlhodobom horizonte.

3.3.2.

V záujme efektívnosti bude musieť opatrenia v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, najmä záruku pre mladých ľudí, sprevádzať zvýšená administratívna kapacita verejných služieb zamestnanosti. Zmena súčasných neúspešných systémov nestačí. Spravodlivá a inkluzívna záruka pre mladých ľudí by mala zabezpečiť rýchly prechod zo školy do zamestnania tým, že ponúkne osobitne zamerané profesijné poradenstvo o kvalitných ponukách pre všetkých mladých ľudí.

3.4.   Potreba konzistentnosti

3.4.1.

Opatrenia, ktoré sú súčasťou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, by mali byť nielen okamžitými opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí, ale mali by sa zamerať aj na zníženie nezamestnanosti zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. To si vyžaduje dlhodobé cielené investície.

3.4.2.

Škrty v službách pre mládež a v sociálnych službách sú v rozpore so zmyslom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ohrozujú potenciál opatrení na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí.

3.4.3.

S cieľom plniť rôzne potreby všetkých mladých ľudí, najmä tých najzraniteľnejších, by projekty financované v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí mali byť súčasťou komplexného balíka opatrení, ktorý by zahŕňal niekoľko podporných mechanizmov. Pre mladých ľudí by mal byť zaručený prístup k sociálnym systémom a mali byť regulované neštandardné formy zamestnania, aby sa vyvážili niektoré negatívne účinky neistoty vyplývajúce z týchto pracovných miest. Okrem toho je potrebné venovať osobitnú pozornosť riešeniu diskriminácie na trhu práce na základe veku, pohlavia, prisťahovaleckého pôvodu a iných faktorov.

3.4.4.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by nemala brániť členským štátom vo využívaní Európskeho sociálneho fondu na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti chudoby a sociálneho začlenenia. EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby sledovala využívanie finančných prostriedkov z ESF na projekty súvisiace s mládežou.

3.5.   Zo škôl do práce a z práce do škôl

3.5.1.

Vzhľadom na predpokladané rýchle zmeny na trhu práce sú dnes viac než kedykoľvek predtým potrebné rozsiahle investície do vzdelávania a odbornej prípravy. Politiky v oblasti zručností by sa preto nemali považovať len za prostriedok plnenia potrieb pracovného trhu, ale mali by zohľadňovať aj kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania, podporovať vykonávanie politík celoživotného vzdelávania a napokon byť súčasťou celostného prístupu k vzdelávaniu.

3.5.2.

Prechod zo školy do práce môže tiež uľahčiť inteligentný duálny systém kombináciou vzdelávania a práce, ktorá by mladým ľuďom poskytla príležitosť získať prvé pracovné skúsenosti súbežne s kvalitným vzdelaním.

3.5.3.

Rozvoj podnikateľských a medziodvetvových zručností môže byť užitočný pre mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi a inovatívnymi občanmi. Podnikanie sa musí tiež považovať za vhodnú cestu k zamestnaniu pre mladých ľudí. Musia sa zaviesť opatrenia na odstraňovanie prekážok, ktorým čelia mladí ľudia pri zriaďovaní vlastných podnikov, ako napríklad nedostatočný prístup k úverom, chýbajúca minimálna úroveň sociálnej ochrany pre mladých podnikateľov, ako aj chýbajúca podpora zo strany vzdelávacích a vládnych subjektov.

3.5.4.

Sociálne podnikanie sa musí podporovať prostredníctvom jeho schopnosti vytvárať pracovné miesta a prispievať k rozvoju spoločenstva, podporovať trvalú udržateľnosť životného prostredia a tvoriť sociálny kapitál.

3.6.   Monitorovanie kvality

3.6.1.

EHSV vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala výzvy vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a najmä záruky pre mladých ľudí, ktoré boli identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2014, pokiaľ ide o kvalitu ponúk a nedostatky v poskytovaní aktívnej pomoci ľuďom, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa a nie sú zapojení do odbornej prípravy, ako aj administratívne kapacity verejných služieb zamestnanosti a absenciu aktívnej spolupráce so všetkými relevantnými partnermi.

3.6.2.

Proces monitorovania by sa nemal zakladať len na kvantitatívnej analýze, ale aj na ukazovateľoch zameraných viac na kvalitu. To by umožnilo nielen identifikovať opatrenia, ktoré sa ukážu ako účinné, pokiaľ ide o zapojenie mladých ľudí do zamestnania, ale aj určiť dôvody zlyhania týchto opatrení.

3.6.3.

EHSV víta rámec ukazovateľov výboru pre zamestnanosť na monitorovanie záruky pre mladých ľudí. Tieto ukazovatele sú veľmi ambiciózne a budú znamenať výraznú administratívnu záťaž pre vnútroštátne orgány. Za účinný zber údajov budú zodpovedať členské štáty.

3.7.   Rozšírenie rozsahu YEI

3.7.1.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí dáva členským štátom možnosť rozšíriť opatrenia politík na mladých ľudí až do veku 30 rokov. Členské štáty by mali brať do úvahy túto možnosť pri monitorovaní a hodnotení iniciatívy vo svojej krajine.

3.8.   Tvorba pracovných miest

3.8.1.

Sú potrebné makroekonomické politiky na zvýšenie investícií a rastu. Verejné investície do infraštruktúry a sociálna ochrana prinášajú nové pracovné príležitosti, zatiaľ čo investície do konkrétnych a inovatívnych odvetví, akým je ekologické hospodárstvo a odvetvie IKT, dokážu zabezpečiť udržateľnosť tohto rastu a tvorbu kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí. Fiškálne politiky priaznivé pre mladých ľudí, najmä na podporu cielených zásahov na strane dopytu, musia byť súčasťou tohto širšieho prístupu k boju proti vplyvu krízy na mladých ľudí.

V Bruseli 18. marca 2015

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 101.

(2)  Ú. v. EÚ C 424, 26.11.2014, s. 1

(3)  Aktuálne údaje Eurostatu o nezamestnanosti mladých ľudí.

(4)  Európsky parlament (2014), Flash Eurobarometer Európskeho parlamentu: Mladí Európania v roku 2014.

(5)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 23.


Top