EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0099

Stanovisko Výboru regiónov „Balík opatrení v oblasti verejného obstarávania“

OJ C 391, 18.12.2012, p. 49–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/49


Stanovisko Výboru regiónov „Balík opatrení v oblasti verejného obstarávania“

2012/C 391/09

VÝBOR REGIÓNOV

zastáva názor, že v pravidlách zadávania zákaziek by sa malo viac pozornosti venovať rentabilite nákladov. Verejnému obstarávateľovi ide pri zadávaní zákazky v prvom rade o získanie určitého tovaru a služby alebo uskutočnenie prác a ustanovenia by mali viesť k tomu, že v konečnom dôsledku budú občania, kupujúci i predávajúci s transakciou spokojní. Jednoduché a zrozumiteľné pravidlá viac než čokoľvek iné bezpochyby uľahčujú aj cezhraničný obchod;

vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj niektoré nové návrhy sú, len ťažko zrozumiteľné a mimoriadne podrobné. Okrem toho pribudol ešte celý rad nových ustanovení. Síce boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré zjednodušujú zadávanie verejných zákaziek, iné novinky však znamenajú pre verejných obstarávateľov dodatočnú administratívnu záťaž, pričom pre riadny priebeh verejného obstarávania je potrebná právna istota;

zastáva názor, že to, že je možné vypracovať jednoduchšie a napriek tomu účinné predpisy v oblasti verejného obstarávania, ukazuje v neposlednom rade aj Dohoda o vládnom obstarávaní, ktorá je na rozdiel od rámca EÚ oveľa jednoduchšia. Vyzývame Komisiu, aby vo výraznej miere zvýšila prahové hodnoty pre vládne obstarávanie. Vzhľadom na zanedbateľne nízky podiel cezhraničného zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania, ako aj so zreteľom na administratívnu záťaž, ktorú regulačný rámec predstavuje pre zadávateľa aj zhotoviteľa, nemajú takéto nízke prahové hodnoty zmysel. Nedávno uzatvorená dohoda o vládnom obstarávaní nahrádza dohodu z roku 1994. Výbor regiónov už teraz vyzýva Komisiu, aby začala opäť rokovať o dohode uzatvorenej v decembri 2011 s cieľom vo výraznej miere zvýšiť prahové hodnoty;

poukazuje na to, že návrh je v rozpore s právom členských štátov organizovať svoju verejnú správu a porušuje zásadu subsidiarity. Je dôležité, aby sa dodržiavala zásada subsidiarity a proporcionality. Navrhované opatrenie EÚ musí byť na jednej strane nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a na druhej strane účinnejšie než príslušné opatrenie na vnútroštátnej úrovni.

Spravodajkyňa

Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/EĽS), členka regionálnej rady, Värmland

Referenčné dokumenty

Stanovisko k balíku opatrení v oblasti verejného obstarávania, ktorý pozostáva z

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

COM(2011) 895 final

a návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní

COM(2011) 896 final

I.   KONTEXT

1.

Európska komisia sa v „Zelenej knihe o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ – Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania“ (COM(2011) 15 final) venuje množstvu otázok súvisiacich s verejným obstarávaním.

2.

Výbor regiónov vypracoval v máji 2011 k tejto zelenej knihe stanovisko, v ktorom okrem iného zdôraznil, že je dôležité, aby sa mohli do výberových konaní v rámci verejného obstarávania zapojiť aj MSP, že súčasné predpisy sú príliš podrobné a že by mali existovať možnosti zohľadniť environmentálne otázky, stanoviť si sociálne požiadavky a udeľovať zákazky aj v oblasti inovácií. Okrem toho sa výbor vyslovil za zachovanie rozlišovania medzi službami typu A a službami typu B, za zavedenie európskych pasov verejného obstarávania, rozšírenie možností využiť súťažné konanie s rokovaním a zlepšenie rámcových dohôd.

II.   NÁVRH EURÓPSKEJ KOMISIE NA ZMENU A DOPLNENIE SMERNICE O OBSTARÁVANÍ VYKONÁVANOM SUBJEKTMI PÔSOBIACIMI V ODVETVIACH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, ENERGETIKY, DOPRAVY A POŠTOVÝCH SLUŽIEB

3.

Návrh nových smerníc o verejnom obstarávaní obsahuje na rozdiel od súčasných smerníc celý rad nových podrobných predpisov. Niektoré z návrhov sa zameriavajú na uľahčenia pre MSP. Z rámca pôsobnosti sa vylučujú niektoré formy spolupráce medzi orgánmi. Čoraz väčší význam majú aj životné prostredie, sociálne aspekty a inovácie, ako aj elektronické obstarávanie. Ďalšou novinkou je návrh zrušiť rozlišovanie medzi službami typu A a typu B, pričom sa navrhuje nový systém, pokiaľ ide o zadávanie sociálnych služieb. Taktiež sa navrhujú aj ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad verejným obstarávaním a poradenstva.

4.

Výbor regiónov už v procese prípravy súčasných smerníc o verejnom obstarávaní poukazoval na to, že regulačný rámec musí byť výrazne zjednodušený. Súčasný systém, ktorý sa vyznačuje komplexnosťou a nejasnosťou predpisov, vytvára početné problémy a vedie k súdnym sporom. To sa dá vysvetľovať aj ako prejav nedôvery voči verejným obstarávateľom. Výbor regiónov tiež ľutuje, že v centre pozornosti stojí verejné obstarávanie ako také a nie jeho výsledok z hľadiska všeobecného záujmu.

5.

Výbor regiónov zastáva názor, že v pravidlách zadávania zákaziek by sa malo viac pozornosti venovať rentabilite nákladov. Verejnému obstarávateľovi ide pri zadávaní zákazky v prvom rade o získanie určitého tovaru a služby alebo uskutočnenie prác a ustanovenia by mali viesť k tomu, že v konečnom dôsledku budú občania, kupujúci i predávajúci s transakciou spokojní. Jednoduché a zrozumiteľné pravidlá viac než čokoľvek iné bezpochyby uľahčujú aj cezhraničný obchod.

6.

Aj niektoré nové návrhy sú, žiaľ, len ťažko zrozumiteľné a mimoriadne podrobné. Okrem toho pribudol ešte celý rad nových ustanovení. Síce boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré zjednodušujú zadávanie verejných zákaziek, iné novinky však znamenajú pre verejných obstarávateľov dodatočnú administratívnu záťaž, pričom pre riadny priebeh verejného obstarávania je potrebná právna istota.

7.

Podľa článku 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Navrhovaná miera podrobnosti údajov je v rozpore so zamýšľaným zjednodušením pravidiel obstarávania a spôsobí neprijateľné administratívne zaťaženie verejným obstarávateľom, najmä malým obstarávateľom na miestnej a regionálnej úrovni.

8.

Praktickejší právny rámec, by sa bol dal dosiahnuť predpismi, ktoré by boli jednoduchšie, bolo by ich menej, v prípade potreby by boli doplnené o usmernenia na základe judikatúry Súdneho dvora a dali by sa priebežne aktualizovať bez toho, aby bolo zakaždým potrebné meniť smernice.

9.

Že je možné vypracovať jednoduchšie a napriek tomu účinné predpisy v oblasti verejného obstarávania, ukazuje v neposlednom rade aj Dohoda o vládnom obstarávaní, ktorá je na rozdiel od rámca EÚ oveľa jednoduchšia. Vyzývame Komisiu, aby vo výraznej miere zvýšila prahové hodnoty pre vládne obstarávanie. Vzhľadom na zanedbateľne nízky podiel cezhraničného zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania, ako aj so zreteľom na administratívnu záťaž, ktorú regulačný rámec predstavuje pre zadávateľa aj zhotoviteľa, nemajú takéto nízke prahové hodnoty zmysel. Nedávno uzatvorená dohoda o vládnom obstarávaní nahrádza dohodu z roku 1994. Výbor regiónov už teraz vyzýva Komisiu, aby začala opäť rokovať o dohode uzatvorenej v decembri 2011 s cieľom vo výraznej miere zvýšiť prahové hodnoty.

10.

Je mimoriadne dôležité, aby boli ustanovenia stanovené tak, aby sa MSP mohli ľahko uchádzať o verejné zákazky, pričom upozorňuje na možnosť zadávať zákazky subdodávateľom. Aj z tohto hľadiska by bol vhodný jednoduchší právny rámec, keďže MSP si nemôžu dovoliť právnikov, ktorí sa špecializujú na verejné obstarávanie, ani iných expertov. Tieto podniky sa vyznajú vo svojom tovare a službách, nie sú však odborníci na predpisy v oblasti verejného obstarávania. Navrhujú sa určité ustanovenia, ktoré majú odbremeniť podniky, napríklad pokiaľ ide o predkladanie dokumentácie a európsky pas verejného obstarávania, čo je pozitívne. Výbor regiónov sa však nedomnieva, že by rozdeľovanie zákaziek na viacero častí malo byť povinné a muselo sa zodpovedajúcim spôsobom zdôvodňovať.

11.

Zákazky zadané kontrolovaným subjektom, alebo spolupráca v rámci spoločného plnenia úloh vo verejnom záujme zúčastnených verejných obstarávateľov by preto mali byť vyňaté z uplatňovania pravidiel v prípade, že podmienky stanovené v smernici budú splnené. Navrhované pravidlo výnimky pre spoluprácu v rámci vlastného koncernu alebo spoluprácu medzi verejnými obstarávateľmi je však formulované príliš úzko a nebude sa dať uplatniť v praxi. To umožní, aby smernica zasahovala do vnútorných administratívnych postupov členských štátov.

12.

Vo svojom stanovisku k zelenej knihe Výbor regiónov navrhol, aby sa umožnilo využívanie rokovacieho konania za rovnakých podmienok ako v sektore služieb verejného záujmu, a aj naďalej tento názor zastáva. Nie je zrejmé, prečo by orgány, ktoré pôsobia v „tradičnejších“ oblastiach mali byť menej schopné viesť rokovania než zadávatelia v sektore služieb verejného záujmu. Verejní obstarávatelia nakupujú nielen štandardné produkty, ale aj veľmi komplexné produkty, napríklad systémy IT alebo produkty medicínskej techniky. V týchto prípadoch, ako aj prípadoch obstarávania komplexných služieb, sa rokovacie konanie priam núka.

13.

Rozšírenie využívania možnosti rokovacieho konania by pomohlo aj MSP, keďže by prinieslo väčšiu pružnosť. Podniky často narážajú na ťažkosti, keď menia a dopĺňajú svoju ponuku, preto by v tejto oblasti mali byť podmienky menej striktné.

14.

Problematické je aj zadávanie zákaziek v oblasti informačných a komunikačných technológií (systémy IKT), kde sa nedajú vždy bez komplikácií uzatvárať dodatkové zmluvy, napríklad na dodatočné licencie alebo nové moduly. Tieto ťažkosti môžu byť technického charakteru, ale môžu súvisieť aj s finančnými otázkami.

15.

Pre miestnych a regionálnych obstarávateľov sa pre výzvy na súťaž pri súťažnom obstarávaní navrhuje o niečo jednoduchší systém, podľa vzoru ustanovení WTO. Ak využijú túto možnosť, nebudú musieť pred začatím obstarávacieho konania zverejniť osobitné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Tento návrh má zmysel, keďže odbremeňuje súčasne orgány aj podniky.

16.

Výbor regiónov sa vo svojej reakcii na zelenú knihu vyslovil za to, aby boli ustanovenia rámcových dohôd v súlade so smernicou o obstarávaní v sektore služieb verejného záujmu stanovené tak, aby tvorili základ pružnejších ustanovení. Komisia však žiaľ navrhla zmeniť smernicu o obstarávaní v sektore služieb verejného záujmu, čím by vznikol rovnako komplikovaný súbor pravidiel, ako v „tradičných“ sektoroch. Okrem toho by sa malo jasne stanoviť, že v prípade tovarov a služieb pre individuálnu potrebu, ako napríklad pomôcok pre postihnutých, sa môžu zmluvy formulovať tak, aby si občan mohol vybrať spomedzi dodávateľov uvedených v rámcovej dohode.

17.

Výbor regiónov je zástancom elektronického obstarávania, a preto víta túto iniciatívu Európskej komisie. Elektronické obstarávanie odbremeňuje kupujúcich aj predávajúcich. Navrhované dvojročné prechodné obdobie, kým bude predkladanie a prijímanie ponúk v elektronickej podobe povinné, je však príliš krátke, najmä pre malé podniky. Tu by malo byť ponechané na zváženie verejných obstarávateľov, ako budú postupovať, keďže v tejto oblasti sú medzi odvetviami a členskými krajinami výrazné rozdiely, a práve obstarávatelia majú najlepší prehľad o situácii. Nie je jasné, prečo by práve pre zavedenie elektronického obstarávania mali pre centrálne obstarávacie inštitúcie platiť osobitné pravidlá a kratší časový rámec, najmä v prípade, ak hovoríme o centrálnych obstarávacích inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni.

18.

Okrem toho výbor poukazuje na to, že je absolútne nevyhnutné, aby Európska komisia prepracovala systém referenčných čísiel CPV. Tento systém sa zle prezerá, je dvojznačný a sčasti nelogický. Fungujúci systém referenčných čísiel CPV uľahčuje elektronické obstarávanie.

19.

Podľa názoru Výboru regiónov by sa rozlišovanie medzi službami typu A a typu B malo bezpodmienečne zachovať a navrhované články 74 – 76 o sociálnych a iných službách by sa mali zrušiť. Tieto služby majú len veľmi malý cezhraničný význam. Navrhovaný model sociálnych služieb nevyváži nevýhody, ktoré so sebou prináša zrušenie osobitného riešenia pre služby typu B. Vyňaté by mali byť nielen sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti. Napr. aj pri právnych službách hrá osobná dôvera podstatnú úlohu, takže obstarávanie môže len ťažko prebiehať zvyčajným spôsobom hospodárskej súťaže. Aj stravovacie služby a služby zamerané na odbornú prípravu sa často viažu na sociálne služby, čo platí o. i. aj pre upratovacie služby poskytované starším občanom a občanom so zdravotným postihnutím.

20.

Výbor zastáva názor, že orgány verejnej správy môžu výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 tým, že využijú svoju kúpnu silu, a to najmä pokiaľ ide o hlavné iniciatívy Únia inovácií a Európa účinne využívajúca zdroje.

21.

Výbor regiónov víta skutočnosť, že v navrhovaných smerniciach sa kladie veľký dôraz na možnosť zvážiť podmienky týkajúce sa environmentálnej a sociálnej oblasti, aj keď sa pravdepodobne tieto ustanovenia nebudú dať tak ľahko uplatňovať, napríklad v prípade výpočtu nákladov na životný cyklus, ktorý sa uvádza v článku 67. Musí byť ponechané na uváženie verejných obstarávateľov, či má byť splnenie takýchto podmienok vyžadované, a ak áno, do akej miery, pretože tovary a služby môžu byť rôzneho druhu. Zároveň treba umožniť, aby sa ciele politík stanovovali na základe politických rozhodnutí na miestnej a regionálnej úrovni. Je veľký rozdiel medzi nákupom cementu alebo prístroja na magnetickú rezonanciu. Výbor regiónov však poukazuje na to, že vo všetkých prípadoch musí existovať vecná súvislosť s predmetom zákazky, aby sa zabránilo netransparentným a svojvoľným rozhodnutiam o pridelení zákaziek a zaručila spravodlivá hospodárska súťaž medzi podnikmi.

22.

Výbor regiónov zastáva názor, že pri obstarávaní musí existovať možnosť výberu medzi najnižšou cenou alebo ekonomicky najvýhodnejšou ponukou, a to na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa. Pri mnohých štandardných výrobkoch, ako je napr. benzín, je cena jediným realistickým kritériom posúdenia. Platí to aj pre mnohé zložité výrobky, napr. určité lieky, ktorých kvalita je už vopred zaistená úradným povolením na predaj. Obstarávanie na základe najnižšej ceny nemusí znamenať, že sa nestanovili kvalitatívne požiadavky. Pri takomto obstarávaní sa povinne stanovia požiadavky na kvalitu a až keď sú splnené, prijme sa ponuka s najnižšou cenou. Obstarávanie za najnižšiu cenu je tiež výhodné pre malé podniky, keďže majú často nízke administratívne náklady a môžu ponúknuť konkurenčné ceny. Naopak, konkurencia na základe sociálnych a environmentálnych kritérií môže vylúčiť z trhu mnohé malé podniky. Zmätok spôsobuje skutočnosť, že v návrhu sa hovorí o „najnižších nákladoch“ namiesto „najnižšej cene“. Pojem „najnižšie náklady“ súvisí skôr s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou a naznačuje, že okrem ceny sa zohľadňujú aj iné kritériá. Z dôvodu jasnosti by sa malo ponechať znenie súčasnej smernice.

23.

Komisia ďalej navrhuje nové ustanovenia, ktoré sa týkajú vzťahu k subdodávateľom a úpravy zákaziek počas ich platnosti. Výbor regiónov zastáva názor, že tieto otázky by ani v budúcnosti nemala smernica upravovať, pretože spadajú do vnútroštátnych zákonov v oblasti zmluvného práva. Naproti tomu by však mohlo byť vhodné zaoberať sa nimi vo výkladovom dokumente.

24.

Komisia navrhuje celý rad rozsiahlych ustanovení týkajúcich sa vnútroštátnych orgánov dohľadu a podpory pri verejnom obstarávaní. Treba konštatovať, že o tom sa v zelenej knihe neviedla žiadna diskusia. Podľa článku 2 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality musí Komisia predtým, ako navrhne legislatívny akt, uskutočniť rozsiahle konzultácie. Pritom sa prípadne zohľadní regionálny a miestny rozmer zamýšľaných opatrení, s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov. Vytvorenie vnútroštátnych orgánov dohľadu má pre miestnu a regionálnu úroveň zaiste veľký význam. Platí to najmä pre tie členské štáty, v ktorých majú úrady na nižšej ako celoštátnej úrovni legislatívne právomoci.

25.

Návrh je v rozpore s právom členských štátov organizovať svoju verejnú správu a porušuje zásadu subsidiarity. Je dôležité, aby sa dodržiavala zásada subsidiarity a proporcionality. Navrhované opatrenie EÚ musí byť na jednej strane nevyhnutné na dosiahnutie cieľov a na druhej strane účinnejšie než príslušné opatrenie na vnútroštátnej úrovni. V tomto prípade nič nenasvedčuje tomu, že navrhovaný systém je účinnejší než konanie členských štátov v súlade s príslušným vnútroštátnym systémom. Existujúce vládne a súdne štruktúry by mali byť schopné prevziať nové úlohy súvisiace s presadzovaním práva bez toho, aby bolo potrebné vytvárať v každom členskom štáte osobitné orgánu dohľadu. Navyše sa zdá, že Komisiou navrhovaný model kombinuje rôzne úlohy spôsobom, ktorý je v rozpore s tradičným rozdelením úloh medzi verejnými orgánmi a súdmi.

III.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

COM(2011) 896 final

Odôvodnenie 14

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(14)

Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy mali vzťahovať pravidlá verejného obstarávania, existuje značná právna neistota. Príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa v jednotlivých členských štátoch, dokonca aj medzi verejnými obstarávateľmi, vykladá rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú zákazky uzavreté medzi verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania. Toto objasnenie by sa malo riadiť zásadami stanovenými v príslušnej judikatúre Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že obe strany dohody sú ako také verejnými obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania. Uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania by však nemalo byť v rozpore so slobodným rozhodnutím orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom záujme. Zákazky zadané ovládaným subjektom alebo spolupráca v rámci spoločného plnenia úloh vo verejnom záujme zúčastnených verejných obstarávateľov by preto mali byť vyňaté z uplatňovania pravidiel v prípade, že podmienky stanovené v tejto smernici budú splnené. Cieľom tejto smernice by malo byť zabezpečenie toho, aby spolupráca medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske subjekty. Účasť verejného obstarávateľa ako uchádzača v konaní na zadanie verejnej zákazky by takisto nemala spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

(14)

Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy mali vzťahovať pravidlá verejného obstarávania, existuje značná právna neistota. Príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa v jednotlivých členských štátoch, dokonca aj medzi verejnými obstarávateľmi, vykladá rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú zákazky uzavreté medzi verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania. Toto objasnenie by sa malo riadiť zásadami stanovenými v príslušnej judikatúre Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že obe strany dohody sú ako také verejnými obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania. Uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania by však nemalo byť v rozpore so slobodným rozhodnutím orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom záujme. Zákazky zadané ovládaným subjektom alebo spolupráca v rámci spoločného plnenia úloh vo verejnom záujme zúčastnených verejných obstarávateľov by preto mali byť vyňaté z uplatňovania pravidiel v prípade, že podmienky stanovené v tejto smernici budú splnené. Cieľom tejto smernice by malo byť zabezpečenie toho, aby spolupráca medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske subjekty. Účasť verejného obstarávateľa ako uchádzača v konaní na zadanie verejnej zákazky by takisto nemala spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

Zdôvodnenie

Malo by sa objasniť, že rôzne formy spolupráce medzi orgánmi verejnej správy nespadajú do rozsahu pôsobnosti predpisov o verejnom obstarávaní.

Pozmeňovací návrh 2

COM(2011) 896 final

Odôvodnenie 46

Text navrhnutý Komisiou

Navrhovaná zmena

(46)

Verejní obstarávatelia môžu byť konfrontovaní s vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohli predvídať pri zadávaní zákazky. V takomto prípade je potrebná určitá miera pružnosti na prispôsobenie zákazky týmto okolnostiam bez nového obstarávacieho konania. Pojem nepredvídateľných okolností sa odvoláva na okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a vlastnosti konkrétneho projektu, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákaziek a ich predpokladanou hodnotou. Neplatí to však v prípadoch, keď úprava vedie k zmene celkovej povahy obstarávania, napríklad tým, že nahradí práce, tovar alebo služby, ktoré sa majú obstarať, niečím iným, alebo zásadne zmení druh obstarávania, pretože v takejto situácii možno predpokladať hypotetický vplyv na výsledok.

(46)

Verejní obstarávatelia môžu byť konfrontovaní s vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohli predvídať pri zadávaní zákazky. V takomto prípade je potrebná určitá miera pružnosti na prispôsobenie zákazky týmto okolnostiam bez nového obstarávacieho konania. Pojem nepredvídateľných okolností sa odvoláva na okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom. Neplatí to však v prípadoch, keď úprava vedie k zmene celkovej povahy obstarávania, napríklad tým, že nahradí práce, tovar alebo služby, ktoré sa majú obstarať, niečím iným, alebo zásadne zmení druh obstarávania, pretože v takejto situácii možno predpokladať hypotetický vplyv na výsledok.

Zdôvodnenie

Pri posúdení nepredvídateľných okolností, o ktorých sa hovorí v odôvodnení, sa nemôžu zohľadniť zdroje dostupné verejným obstarávateľom a ich vzťah k celkovej predpokladanej hodnote projektu. Zdroje dostupné verejným obstarávateľom a ich posúdenie nie sú v právomoci Komisie. V rámci hodnotenia konečného výsledku procesu verejného obstarávania by sa nemali posudzovať faktory súvisiace s organizáciou alebo zamestnancami verejného obstarávateľa. Verejní obstarávatelia na miestnej úrovni môžu sami rozhodovať o svojich ľudských zdrojoch a pracovných postupoch bez ohľadu na to, akým spôsobom by mali zadávať zákazky na verejné služby. Takýto mechanizmus hodnotenia by sa mal vypustiť z odôvodnení, pretože je proti právnym predpisom EÚ.

Pozmeňovací návrh 3

COM(2011) 895 final

Článok 1

COM(2011) 896 final

Článok 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa stanovujú pravidlá obstarávacích konaní vykonávaných verejnými obstarávateľmi, pokiaľ ide o verejné zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých hodnota podľa odhadu nie je nižšia ako prahová hodnota stanovená v článku 4.

1.   Touto smernicou sa stanovujú pravidlá obstarávacích konaní vykonávaných verejnými obstarávateľmi, pokiaľ ide o verejné zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých hodnota podľa odhadu nie je nižšia ako prahová hodnota stanovená v článku 4.

2.   Obstarávanie v zmysle tejto smernice znamená nákup alebo iné formy získavania prác, tovaru alebo služieb jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktorých si títo verejní obstarávatelia vybrali, bez ohľadu na to, či dané práce, tovar alebo služby slúžia alebo neslúžia na verejný účel.

2.   Obstarávanie v zmysle tejto smernice znamená nákup alebo iné formy získavania prác, tovaru alebo služieb jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktorých si títo verejní obstarávatelia vybrali.

Celok prác, tovaru a/alebo služieb predstavuje v zmysle tejto smernice aj v prípade nakúpenia prostredníctvom rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak zákazky tvoria súčasť jedného jediného projektu.

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

(a)

 

(b)

 

(c)

 

   

 

 

(b)

 

   

Zdôvodnenie

Obstarávanie tovaru, služieb a prác, ktoré nie sú vo verejnom záujme, nepatrí do smernice o verejnom obstarávaní.

Základom postupov zadávania zákaziek by mala byť jedna zákazka a nie projekt, pretože projekty môžu obsahovať prvky, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice.

Ustanovenia, ktoré upravujú vzťahy medzi orgánmi verejnej správy, by sa mali presunúť z článku 11 (COM(2011)896) a z článku 21 (COM(2011)895) do článku 1, pretože nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie (Teckal C-107/98) hovorí o väčšine činností, a nie o 90 %, a preto sa treba vyhnúť rozporu s prístupom Súdneho dvora EÚ.

Článok 11 (COM(2011)896) resp. článok 21 (COM(2011)895) by sa mali v dôsledku navrhnutých zmien vypustiť.

Pozmeňovací návrh 4

COM(2011) 896 final

Článok 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 4

Článok 4

Prahové hodnoty

Prahové hodnoty

Táto smernica sa uplatňuje na obstarávania, ktorých odhadovaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

Táto smernica sa uplatňuje na obstarávania, ktorých odhadovaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

(a)

5 000 000 EUR pre verejné zákazky na uskutočnenie prác;

(a)

5 000 000 EUR pre verejné zákazky na uskutočnenie prác;

(b)

130 000 EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané ústrednými orgánmi štátnej správy a súťaže návrhov organizované týmito orgánmi. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru zadaných verejnými obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany táto prahová hodnota platí len pre zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky uvedené v prílohe III;

(b)

130 000 EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané ústrednými orgánmi štátnej správy a súťaže návrhov organizované týmito orgánmi. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru zadaných verejnými obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany táto prahová hodnota platí len pre zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky uvedené v prílohe III;

(c)

200 000 EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané orgánmi štátnej správy na nižšej ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov organizované týmito orgánmi;

(c)

EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané orgánmi štátnej správy na nižšej ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov organizované týmito orgánmi;

(d)

500 000 EUR pre verejné zákazky na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb podľa prílohy XVI.

Zdôvodnenie

Pri súčasnej prahovej hodnote v objeme 1,5 milióna dánskych korún za tovar a služby cezhraničný obchod prakticky neexistuje. V roku 2009 bolo uzatvorených len 1,4 % cezhraničných zmlúv. Odporúča sa preto zvýšiť prahovú hodnotu pre tovar a služby a vypustiť článok 4 ods. 1 písm. d) – pozri nižšie. Aspoň pri nových rokovaniach o zmluve WTO by mala Komisia stanoviť, že výrazné zvýšenie prahovej hodnoty pre verejné obstarávanie považuje za prioritné. So zreteľom na neustále sa zmenšujúci podiel cezhraničného verejného obstarávania a s ohľadom na administratívne náklady, čo predstavuje regulačný rámec pre zadávateľov a uchádzačov, nemajú takéto nízke prahové hodnoty žiadny zmysel.

Pozmeňovací návrh 5

COM(2011) 895 final

Článok 19

COM(2011) 896 final

Článok 10

Osobitné vylúčenia vzťahujúce sa na zákazky na poskytnutie služieb

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Osobitné vylúčenia vzťahujúce sa na zákazky na poskytnutie služieb

Osobitné vylúčenia vzťahujúce sa na zákazky na poskytnutie služieb

(…)

(…)

(c)

rozhodcovské a zmierovacie služby;

(c)

rozhodcovské a zmierovacie služby;

 

 

 

 

 

 

(d)

finančné služby spojené s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, so službami centrálnych bánk a operáciami vykonávanými za pomoci Európskeho nástroja finančnej stability;

(d)

finančné služby spojené s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ako aj so službami centrálnych bánk a operáciami vykonávanými za pomoci Európskeho nástroja finančnej stability;

(e)

pracovné zmluvy;

(e)

pracovné zmluvy[…]

 

(g)

Zdôvodnenie

(c 1)

V prípade služieb právneho zastúpenia pred súdom alebo iných právnych služieb existuje silné prepojenie s príslušným platným právnym systémom daného štátu, čo v zásade vylučuje akýkoľvek cezhraničný vzťah. Okrem toho je s poskytovaním týchto služieb spojený osobitný dôverný vzťah, ktorý sa nedá premeniť na objekt obstarávania.

(c 2)

Pokiaľ ide o bezpečnosť štátu a s tým spojené záchranné služby, v tejto oblasti nesmie byť rozhodujúcim kritériom hospodárske hľadisko.

(d)

Vylúčenie výlučných práv, ktoré je obsahom článku 18 smernice 2004/18/ES a článku 24 smernice 2004/17/ES, by sa malo zachovať, rovnako ako aj ustanovenie v článku 16 písm. d) o vylúčení transakcií, prostredníctvom ktorých si verejní obstarávatelia zaisťujú prostriedky alebo kapitál. V členských štátoch sú tieto ustanovenia potrebné.

(g)

Európske zmluvy výslovne udeľujú členským štátom právo prenášať výlučné práva. To by sa malo odraziť v pravidlách verejného obstarávania.

Pozmeňovací návrh 6

COM(2011) 896 final

Článok 15

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Článok 15

 

Zdôvodnenie

Tento návrh na doplnenie má umožniť objasnenie otázky slobody prenosu úloh a právomocí z hľadiska predpisov o verejnom obstarávaní.

Pozmeňovací návrh 7

COM(2011) 895 final

Článok 21

COM(2011) 896 final

Článok 11

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Vzťahy medzi orgánmi verejnej správy

1.   Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal inej právnickej osobe, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

   

(a)

verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;

(b)

prinajmenšom 90 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pre kontrolujúceho verejného obstarávateľa alebo iné právnické osoby kontrolované daným verejným obstarávateľom;

(c)

v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna účasť súkromných investorov.

Verejný obstarávateľ sa považuje za obstarávateľa vykonávajúceho nad právnickou osobou kontrolu podobnú tej, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle prvého pododseku písm. a), ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaný subjekt, ktorý je verejným obstarávateľom, zadá zákazku svojmu kontrolujúcemu subjektu alebo inej právnickej osobe, ktorá je kontrolovaná rovnakým verejným obstarávateľom, za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa zadáva verejná zákazka, nie je žiadna účasť súkromných investorov.

   

3.   Verejný obstarávateľ, ktorý nad právnickou osobou nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1, môže napriek tomu zadať zákazku právnickej osobe, ktorú kontroluje spoločne s inými verejnými obstarávateľmi, bez uplatnenia tejto smernice, a to v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

   

(a)

verejní obstarávatelia vykonávajú nad príslušnou právnickou osobou spoločnú kontrolu podobnú kontrole, ktorú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;

(b)

prinajmenšom 90 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pre kontrolujúcich verejných obstarávateľov alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi;

(c)

v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna účasť súkromných investorov.

Na účely písm. a) sa verejní obstarávatelia považujú za verejných obstarávateľov, ktorí spoločne kontrolujú právnickú osobu, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

(a)

orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;

(b)

títo verejní obstarávatelia dokážu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby;

(c)

kontrolovaná právnická osoba nesleduje záujmy, ktoré sa odlišujú od záujmov orgánov verejnej správy, ku ktorým je pridružená;

(d)

kontrolovanej právnickej osobe neplynú z verejných zákaziek verejných obstarávateľov žiadne zisky, s výnimkou náhrady skutočných nákladov.

4.   Dohoda uzatvorená medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi sa nepovažuje za „zákazku na práce, tovar alebo služby“ v zmysle článku 2 bodu (7) tejto smernice, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

   

(a)

dohodou sa zakladá skutočná spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi, ktorá je zameraná na spoločné vykonávanie ich úloh služby vo verejnom záujme a zahŕňa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán;

(b)

dohoda sa riadi iba aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu;

(c)

zúčastnení verejní obstarávatelia nevykonávajú na otvorenom trhu viac ako 10 % (vyjadrenie na základe obratu) činností, ktoré sú podstatné v súvislosti s dohodou;

(d)

dohoda nezahŕňa finančné prevody medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi, s výnimkou prevodov na náhradu skutočných nákladov na práce, služby alebo tovar;

(e)

v prípade žiadneho dotknutého verejného obstarávateľa neexistuje účasť súkromných investorov.

5.   Skutočnosť, že neexistuje účasť súkromných investorov podľa odsekov 1 až 4, sa overí pri zadávaní zákazky alebo uzatváraní dohody.

   

Vylúčenia stanovené v odsekoch 1 až 4 sa prestávajú uplatňovať v okamihu, keď vznikne účasť súkromného investora, čo má za následok, že prebiehajúce zákazky sa musia otvoriť hospodárskej súťaži prostredníctvom riadnych obstarávacích konaní.

Zdôvodnenie

Vypustenie článku 11 resp. článku 21 je logickým dôsledkom pozmeňovacieho návrhu 3.

Pozmeňovací návrh 8

COM(2011) 895 final

Článok 31

COM(2011) 896 final

Článok 17

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Vyhradené zákazky

Vyhradené zákazky

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na obstarávacích konaniach pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky realizovali v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že viac ako 30 % zamestnancov takýchto dielní, hospodárskych subjektov alebo programov tvoria postihnutí alebo znevýhodnení pracovníci.

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na obstarávacích konaniach pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky realizovali v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že viac ako 30 % takýchto dielní, hospodárskych subjektov alebo programov tvoria postihnutí alebo znevýhodnení pracovníci.

Výzva na súťaž obsahuje odkaz na tento článok.

Výzva na súťaž obsahuje odkaz na tento článok.

Zdôvodnenie

Ide o nové ustanovenie, a preto treba definovať aj okruh osôb, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje, keďže jeho rozsah je nad rámec platného článku 19.

Pozmeňovací návrh 9

COM(2011) 895 final

Článok 34

COM(2011) 896 final

Článok 19 ods.7

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Členské štáty zaistia, aby sa prinajmenšom 2 roky po dátume stanovenom v článku 92 ods. 1 všetky obstarávacie konania, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonávali použitím elektronických foriem komunikácie, najmä predkladaním v elektronickej podobe, v súlade s požiadavkami tohto článku.

Členské štáty budú , aby sa všetky obstarávacie konania, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonávali použitím elektronických foriem komunikácie, najmä predkladaním v elektronickej podobe, v súlade s požiadavkami tohto článku.

Zdôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa podmienky verejných obstarávateľov (predovšetkým na miestnej úrovni) a dodávateľov v rôznych odvetviach od seba veľmi odlišujú, by bolo rozumnejšie, aby boli členské štáty poverené aktívnou prípravou elektronického verejného obstarávania, namiesto toho, aby sa im stanovovali požiadavky v krátkom časovom predstihu.

Pozmeňovací návrh 10

COM(2011) 896 final

Článok 24

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Výber konania

Výber konania

1.   Verejní obstarávatelia uplatňujú pri zadávaní svojich verejných zákaziek vnútroštátne konanie upravené tak, aby bolo v súlade s touto smernicou, za predpokladu, že bez toho, aby tým bol dotknutý článok 30, výzva na súťaž bola uverejnená v súlade s touto smernicou.

1.   Verejní obstarávatelia uplatňujú pri zadávaní svojich verejných zákaziek vnútroštátne konanie upravené tak, aby bolo v súlade s touto smernicou, za predpokladu, že bez toho, aby tým bol dotknutý článok 30, výzva na súťaž bola uverejnená v súlade s touto smernicou.

Členské štáty stanovia, že verejní obstarávatelia môžu uplatňovať otvorené alebo užšie konanie podľa tejto smernice.

Členské štáty stanovia, že verejní obstarávatelia môžu uplatňovať otvorené alebo užšie konanie podľa tejto smernice.

Členské štáty môžu stanoviť, že verejní obstarávatelia môžu uplatňovať partnerstvo v oblasti inovácií podľa tejto smernice.

Členské štáty , že verejní obstarávatelia môžu uplatňovať partnerstvo v oblasti inovácií podľa tejto smernice.

Takisto môžu stanoviť, že verejní obstarávatelia môžu využívať súťažné konanie s rokovaním alebo súťažný dialóg v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

(a)

pokiaľ ide o práce, v prípade, ak je predmetom zákazky na práce tak projektová dokumentácia, ako aj vykonanie prác v zmysle článku 2 bodu (8) alebo ak sú na stanovenie právnej alebo finančnej formy projektu potrebné rokovania;

(b)

v prípade verejných zákaziek na práce, ak ide o práce, ktoré sa vykonávajú výlučne na účely výskumu alebo inovácií, testovania alebo vývoja, a nie s cieľom zabezpečiť ziskovosť alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj;

(c)

pokiaľ ide o služby alebo dodávky tovaru, ak nie je možné dostatočne presne stanoviť technické špecifikácie odkazom na akékoľvek normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie alebo technické referencie v zmysle prílohy VIII bodov (2) až (5);

(d)

v prípade nenáležitých alebo neprijateľných ponúk v zmysle článku 30 ods. 2 písm. a) ako reakcie na otvorené alebo užšie konanie;

(e)

z dôvodu osobitných okolností spojených s povahou alebo zložitosťou prác, tovaru alebo služieb alebo na základe rizík, ktoré sú s nimi spojené, sa zákazka nemôže zadať bez predchádzajúcich rokovaní.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že do svojich vnútroštátnych právnych predpisov netransponujú súťažné konanie s rokovaním, súťažný dialóg alebo partnerstvo v oblasti inovácií.

Zdôvodnenie

VR sa domnieva, že súťažné konanie s rokovaním sa musí v klasickom sektore uskutočňovať za rovnakých podmienok ako v sektore služieb verejného záujmu a to isté platí aj pre súťažný dialóg. Nič nenasvedčuje tomu, že by boli subjekty pôsobiace v klasickom sektore vhodnejšie pre tieto postupy než obstarávatelia v sektore služieb vo verejnom záujme. Verejný obstarávateľ by tu mal na základe príslušnej zákazky rozhodnúť o tom, aký postup sa uplatní.

Dôležité je uviesť, že rozhodnutie o tom, ktoré postupy verejného obstarávania sú v konkrétnom prípade vhodné, musí byť ponechané na verejného obstarávateľa a nie na národnú úroveň alebo EÚ. Európska a vnútroštátna úroveň musí verejným obstarávateľom umožniť využitie všetkých postupov. Opačný prístup by znamenal rozdielne pravidlá a postupy v jednotlivých členských štátoch, narušenie hospodárskej súťaže a rozdielne podmienky.

Pozmeňovací návrh 11

COM(2011) 896 final

Článok 30 ods. 2 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

a)

ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť o účasť ako reakcia na otvorené konanie alebo užšie konanie, za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili a pod podmienkou, že sa Komisii alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu určenému v súlade s článkom 84, v prípadoch, ak si to vyžadujú, zašle správa;

a)

ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť o účasť ako reakcia na otvorené konanie alebo užšie konanie, za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili ;

Zdôvodnenie

Spolu s článkom 84 (zriadenie vnútroštátneho orgánu dohľadu) spôsobuje táto povinnosť predkladať správy zbytočnú administratívnu záťaž. Vytváraniu nového administratívneho zaťaženia by sme sa mali v zmysle zjednodušenia a dosiahnutia väčšej pružnosti v oblasti verejného obstarávania v EÚ vyvarovať. Preto je vhodné toto doplnenie vypustiť.

Pozmeňovací návrh 12

COM(2011) 895 final

Článok 44 ods. 3 písm. d), (i) a e)

COM(2011) 896 final

Článok 30 ods. 2 písm. c), (i) a d)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

ak práce, tovar alebo služby dokáže dodať iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

(c)

ak práce, tovar alebo služby dokáže dodať iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

(i)

chýbajúca hospodárska súťaž z technických príčin;

(i)

chýbajúca hospodárska súťaž z technických alebo príčin;

[…]

[…]

(d)

pokiaľ to je nevyhnutne potrebné, ak z dôvodov extrémne naliehavých prípadov spôsobených zásahom vyššej moci nie je možné dodržať lehoty stanovené pre otvorené, užšie alebo rokovacie konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž. Okolnosti použité na odôvodnenie mimoriadne naliehavých prípadov nesmie byť v žiadnom prípade možné pripísať na vrub obstarávateľovi;

(d)

pokiaľ to je nevyhnutne potrebné, ak z dôvodov extrémne naliehavých prípadov spôsobených , nie je možné dodržať lehoty stanovené pre otvorené, užšie alebo rokovacie konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž. Okolnosti použité na odôvodnenie mimoriadne naliehavých prípadov nesmie byť v žiadnom prípade možné pripísať na vrub obstarávateľovi;

Zdôvodnenie

Článok by sa mal doplniť aj o právne dôvody. Tým by sa zohľadnila aj situácia, keď verejný obstarávateľ chce vykonať na určitom mieste stavebnú činnosť (napr. stavba školy), ale majiteľ pozemku súhlasí s jeho predajom len pod podmienkou, že bude môcť on sám zrealizovať stavbu.

V porovnaní s platným znením smernice 2004/18/ES (čl. 31 písm. c) by „vyššia moc“ znamenala sprísnenie. Malo by sa uchovať platné znenie. Rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž sa môže použiť na zaistenie tovaru a služieb v období, keď na súde prebieha konanie týkajúce sa preskúmania zákazky, ktorú je verejný obstarávateľ povinný poskytnúť na základe iných právnych predpisov. Ide napríklad o stravovacie služby pre starších ľudí v domovoch dôchodcov alebo srdcové chlopne pre nemocnice.

Pozmeňovací návrh 13

COM(2011) 895 final

Článok 45

COM(2011) 896 final

Článok 31

Rámcové dohody

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Verejní obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody za predpokladu, že uplatňujú postupy stanovené v tejto smernici.

1.   Verejní obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody za predpokladu, že uplatňujú postupy stanovené v tejto smernici.

Rámcová dohoda je dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo.

Rámcová dohoda je dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo.

Doba platnosti rámcovej dohody nepresiahne štyri roky, okrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä predmetom rámcovej dohody.

Zákazky na základe rámcovej dohody sa zadávajú v súlade s postupmi stanovenými v tomto odseku a v odsekoch 3 a 4.

2.   Zákazky na základe rámcovej dohody sa zadávajú v súlade s postupmi stanovenými v tomto odseku a v odsekoch 3 a 4.

Dané postupy sa môžu uplatňovať len medzi verejnými obstarávateľmi, ktorí boli na tento účel jasne identifikovaní vo výzve na súťaž alebo vo výzve na potvrdenie záujmu a tými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú pôvodnou zmluvnou stranou rámcovej dohody.

Zákazkami na základe rámcovej dohody sa nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné úpravy podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

Zákazkami na základe rámcovej dohody sa nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné úpravy podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

Verejní obstarávatelia nezneužívajú rámcové dohody alebo ich nepoužívajú takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Verejní obstarávatelia nezneužívajú rámcové dohody alebo ich nepoužívajú takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Zdôvodnenie

Výbor regiónov sa domnieva, že rámcové dohody by mali byť v podstate upravené tak ako v terajšej smernici 2004/17/ES, pretože neexistuje dôvod na to, aby sa napr. upravovala doba platnosti takýchto dohôd, zatiaľ čo k tomu nedochádza u iných typov dohôd. Podobne ako u dynamických nákupných systémov by malo byť možné začleniť počas doby platnosti dohody nové hospodárske subjekty, pretože z toho profitujú dodávatelia aj obstarávatelia. Posledný odsek je zbytočný, pretože vyplýva zo zásad.

Pozmeňovací návrh 14

COM(2011) 895 final

Článok 45 ods. 4

COM(2011) 896 final

Článok 31 ods. 4

Rámcové dohody

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

4.   Ak sa rámcová dohoda uzatvára s viac ako jedným hospodárskym subjektom, môže sa realizovať jedným z týchto dvoch spôsobov:

4.   Ak sa rámcová dohoda uzatvára s viac ako jedným hospodárskym subjektom, môže sa realizovať spôsobo:

(a)

na základe podmienok rámcovej dohody bez toho, aby sa opäť otvorila súťaž, keď sú v dohode stanovené všetky podmienky upravujúce uskutočňovanie dotknutých prác, poskytovanie dotknutých služieb a dodávanie dotknutého tovaru a objektívne podmienky na určenie toho, ktorý z hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, ich má realizovať; druhé uvedené podmienky sa uvádzajú v podkladoch k obstarávaniu;

(a)

sú v dohode stanovené všetky podmienky upravujúce uskutočňovanie dotknutých prác, poskytovanie dotknutých služieb a dodávanie dotknutého tovaru;

(b)

keď v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky upravujúce uskutočňovanie prác, poskytovanie služieb a dodávanie tovaru, prostredníctvom opätovného otvorenia súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami rámcovej dohody.

(b)

keď v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky upravujúce uskutočňovanie prác, poskytovanie služieb a dodávanie tovaru, prostredníctvom opätovného otvorenia súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami rámcovej dohody.

 

Zdôvodnenie

V návrhu smernice sa neobjasňuje používanie rámcových dohôd. Platí to predovšetkým pre využívanie priameho zadávania zákaziek a opätovného otvorenia súťaže. Aby sa tieto dohody dali pružne využívať, malo by byť možné kombinovať obidva postupy. Malé zákazky by sa potom mohli zadávať priamo, za stanovených podmienok, zatiaľ čo v prípade veľkých objednávok by malo byť možné opätovne otvoriť súťaž.

Pozmeňovací návrh 15

COM(2011) 896 final

Článok 37

Príležitostné spoločné obstarávanie

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia sa môžu dohodnúť, že určité konkrétne obstarávania zrealizujú spoločne.

1.   Jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia sa môžu dohodnúť, že určité konkrétne obstarávania zrealizujú spoločne.

2.   Keď jeden verejný obstarávateľ sám realizuje dotknuté obstarávacie konanie vo všetkých jeho etapách od uverejnenia výzvy na súťaž až k vykonaniu výslednej zákazky alebo zákaziek, tento verejný obstarávateľ má výlučnú zodpovednosť za plnenie povinností podľa tejto smernice.

2.   Keď jeden verejný obstarávateľ sám realizuje dotknuté obstarávacie konanie vo všetkých jeho etapách od uverejnenia výzvy na súťaž až k vykonaniu výslednej zákazky alebo zákaziek, tento verejný obstarávateľ má výlučnú zodpovednosť za plnenie povinností podľa tejto smernice.

Keď však obstarávacie konanie a vykonanie výsledných zákaziek realizuje viac ako jeden zúčastnený verejný obstarávateľ, každý z nich je naďalej zodpovedný za plnenie povinností podľa tejto smernici vzhľadom na etapy, ktoré realizuje.

Keď však obstarávacie konanie a vykonanie výsledných zákaziek realizuje viac ako jeden zúčastnený verejný obstarávateľ, každý z nich je naďalej zodpovedný za plnenie povinností podľa tejto smernici vzhľadom na etapy, ktoré realizuje.

 

   

Zdôvodnenie

Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby spoločné obstarávanie nebolo zbytočne sťažené. To, čo platí podľa článku 35 ods. 5 pre centrálne obstarávacie inštitúcie, by malo rovnako platiť aj v prípade príležitostného spoločného obstarávania.

Pozmeňovací návrh 16

COM(2011) 895 final

Článok 54

COM(2011) 896 final

Článok 40

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Technické špecifikácie vymedzené v prílohe VIII bode 1 sa uvedú v podkladoch k obstarávaniu. Vymedzia sa v nich charakteristiky, ktoré sa požadujú od prác, služieb alebo tovaru.

1.   Technické špecifikácie vymedzené v prílohe VIII bode 1 sa uvedú v podkladoch k obstarávaniu. Vymedzia sa v nich charakteristiky, ktoré sa požadujú od prác, služieb alebo tovaru.

Tieto charakteristiky sa môžu vzťahovať aj na osobitné procesy výroby alebo poskytovania požadovaných prác, tovaru alebo služieb alebo ktorejkoľvek inej etapy ich životného cyklu uvedeného v článku 2 bode (22).

Tieto charakteristiky sa môžu vzťahovať aj na osobitné procesy výroby alebo poskytovania požadovaných prác, tovaru alebo služieb alebo ktorejkoľvek inej etapy ich životného cyklu uvedeného v článku 2 bode (22).

V technických špecifikáciách sa vymedzí aj to, či bude potrebný prevod práv duševného vlastníctva.

V technických špecifikáciách sa vymedzí aj to, či bude potrebný prevod práv duševného vlastníctva.

V prípade každého obstarávania, ktorého predmet budú podľa plánu používať osoby, či už široká verejnosť alebo pracovníci obstarávateľa, sa tieto technické špecifikácie s výnimkou náležite odôvodnených prípadov vypracujú tak, aby sa zohľadnili kritéria prístupnosti pre ľudí s postihnutím alebo dizajnové riešenia vhodné pre všetkých používateľov.

Ak sa v legislatívnom akte Únie prijali záväzné normy prístupnosti, technické špecifikácie vzťahujúce sa na kritériá prístupnosti sa vymedzia odkazom na dané normy.

Ak sa v legislatívnom akte Únie prijali záväzné normy prístupnosti, technické špecifikácie vzťahujúce sa na kritériá prístupnosti sa vymedzia odkazom na dané normy.

Zdôvodnenie

Vzhľadom na veľké rozdiely medzi verejnými obstarávaniami je navrhovaný text príliš podrobný. Okrem toho sú ustanovenia tohto druhu často súčasťou národných právnych predpisov týkajúcich sa stavebníctva. Malo by sa zachovať znenie článku 23 ods. 1 platnej smernice 2004/18/ES a článku 34 smernice 2004/17/ES.

Pozmeňovací návrh 17

COM(2011) 896 final

Článok 44

Rozdelenie zákaziek na viacero častí

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Verejné zákazky možno rozdeliť na menšie homogénne alebo heterogénne časti. V prípade zákaziek, ktorých hodnota stanovená v súlade s článkom 5 sa rovná alebo presahuje prahové hodnoty stanovené v článku 4, ale nie je nižšia ako 500 000 EUR, a pri ktorých verejný obstarávateľ nepovažuje rozdelenie na viacero častí za vhodné, verejný obstarávateľ poskytne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzve na potvrdenie záujmu konkrétne vysvetlenie svojich dôvodov.

1.   Verejné zákazky možno rozdeliť na menšie homogénne alebo heterogénne časti.

Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uvedú, či sa ponuky obmedzujú len na jednu alebo viacero častí.

Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uvedú, či sa ponuky obmedzujú len na jednu alebo viacero častí.

Zdôvodnenie

Verejným obstarávateľom tým vzniká zbytočná administratívna záťaž a preto sa navrhuje vypustenie časti textu.

Pozmeňovací návrh 18

COM(2011) 896 final

Článok 54 ods. 2

Text navrhnutý Komisiou

Navrhovaná zmena

Článok 54

Článok 54

2.   Verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že ponuka nie je v súlade, aspoň rovnocenným spôsobom, s povinnosťami stanovenými v právnych predpisoch Únie v oblasti sociálneho a pracovného práva alebo environmentálneho práva alebo ustanoveniami medzinárodného sociálneho a environmentálneho práva podľa prílohy XI.

2.   Verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že ponuka nie je v súlade, aspoň rovnocenným spôsobom, s povinnosťami stanovenými v právnych predpisoch Únie v oblasti sociálneho a pracovného práva alebo environmentálneho práva alebo ustanoveniami medzinárodného sociálneho a environmentálneho práva podľa prílohy XI.

Zdôvodnenie

Okrem právnych predpisov Únie musia uchádzači dodržiavať aj vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňovací návrh 19

COM(2011) 896 final

Článok 55 ods. 3

Text navrhnutý Komisiou

Navrhovaná zmena

Článok 55

Článok 55

Na účel uplatňovania dôvodu na vylúčenie uvedeného v prvom pododseku písm. d) verejní obstarávatelia stanovia metódu posudzovania plnenia zákazky, ktorá vychádza z objektívnych a merateľných kritérií a ktorá sa uplatňuje systematickým, konzistentným a transparentným spôsobom. Každé posúdenie plnenia sa oznámi príslušnému zhotoviteľovi, ktorý bude mať možnosť vzniesť proti zisteniam posúdenia námietky a získať súdnu ochranu.

Zdôvodnenie

Vyjadrenie v článku 55 ods. 3 (posledný pododsek) je nezrozumiteľné, a zaručuje len veľmi nízku právnu istotu, čo by viedlo k veľkému počtu žalôb. Okrem toho sa verejnému obstarávateľovi stanovujú ďalšie povinnosti, ktoré je vhodné v zmysle zabránenia novej administratívnej záťaže vypustiť.

Pozmeňovací návrh 20

COM(2011) 895 final

Článok 76

COM(2011) 896 final

Článok 66

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa odmeňovania za určité služby, je kritériom, na základe ktorého verejní obstarávatelia zadávajú verejné zákazky, jedno z týchto kritérií:

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa odmeňovania za určité služby, je kritériom, na základe ktorého obstarávatelia zadávajú zákazky, jedno z týchto kritérií:

(a)

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka;

(a)

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka;

(b)

najnižšia cena.

(b)

najnižšia cena.

Náklady sa môžu posudzovať výlučne na základe ceny alebo použitím prístupu efektívnosti nákladov, ako napr. náklady na životný cyklus podľa článku 67, podľa tohto, ako sa rozhodne verejný obstarávateľ.

2.   Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka uvedená v odseku 1 písm. a) z hľadiska obstarávateľa sa určí na základe kritérií spojených s predmetom dotknutej zákazky.

Popri cene alebo nákladoch uvedených v odseku 1 písm. b) medzi tieto kritériá patria aj iné kritériá spojené s predmetom dotknutej verejnej zákazky ako napr.:

2.   Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka uvedená v odseku 1 písm. a) z hľadiska obstarávateľa sa určí na základe kritérií spojených s predmetom dotknutej zákazky.

Popri cene medzi tieto kritériá patria aj iné kritériá spojené s predmetom dotknutej zákazky ako napr.:

(a)

kvalita vrátane technického prínosu, estetických a funkčných charakteristík, prístupnosti, dizajnu pre všetkých užívateľov, environmentálnych charakteristík a inovačného charakteru;

(a)

kvalita vrátane technického prínosu, estetických a funkčných charakteristík, prístupnosti, dizajnu pre všetkých užívateľov, environmentálnych charakteristík a inovačného charakteru

(b)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek obsahujúcich návrh prác sa môže zohľadniť organizácia, kvalifikácia a skúsenosti pracovníkov priradených na realizáciu dotknutej zákazky, čo má za následok, že po zadaní zákazky sa títo pracovníci môžu nahradiť len so súhlasom verejného obstarávateľa, ktorý musí potvrdiť, že takýmito náhradami sa zaistí rovnocenná organizácia a kvalita;

(b)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek obsahujúcich návrh prác sa môže zohľadniť organizácia, kvalifikácia a skúsenosti pracovníkov priradených na realizáciu dotknutej zákazky, čo má za následok, že po zadaní zákazky sa títo pracovníci môžu nahradiť len so súhlasom verejného obstarávateľa, ktorý musí potvrdiť, že takýmito náhradami sa zaistí rovnocenná organizácia a kvalita;

(c)

záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania a lehota dodania alebo termín ukončenia;

(c)

záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania a lehota dodania alebo termín ukončenia;

(d)

konkrétny postup výroby alebo poskytovania požadovaných prác, dodávania tovaru alebo služieb alebo ktorejkoľvek inej etapy v rámci ich životného cyklu podľa článku 2 bodu (22) v rozsahu, v ktorom sú tieto kritériá bližšie určené podľa článku 4 a týkajú sa faktorov, ktoré sú priamo zahrnuté v týchto postupoch, a v ktorých charakterizujú konkrétny postup výroby alebo poskytovania požadovaných prác, dodávania tovarov alebo služieb.

(d)

konkrétny postup výroby alebo poskytovania požadovaných prác, dodávania tovaru alebo služieb alebo ktorejkoľvek inej etapy v rámci ich životného cyklu podľa článku 2 bodu (22) v rozsahu, v ktorom sú tieto kritériá bližšie určené podľa článku 4 a týkajú sa faktorov, ktoré sú priamo zahrnuté v týchto postupoch, a v ktorých charakterizujú konkrétny postup výroby alebo poskytovania požadovaných prác, dodávania tovarov alebo služieb

 

Zdôvodnenie

Pozitívne je, že verejný obstarávateľ má možnosť výberu medzi hospodársky najvýhodnejšou ponukou a najnižšou cenou. Mal by sa však aj naďalej používať pojem uvádzaný v platnej smernici, t.j. najnižšia cena, pretože najnižšie náklady znamenajú niečo iné ako ceny. Pojem „náklady“ je širší než pojem „cena“. „Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“ je kritérium, ktoré treba použiť, ak sa majú zahrnúť iné parametre, ako napríklad náklady životného cyklu.

V určitých prípadoch udáva verejný obstarávateľ konečnú cenu už v súťažných pokladoch. Musí byť úplne jasné, že takýto postup je možný.

Cieľom zohľadnenia tohto posledného kritéria je poskytnúť uchádzačom o zákazky pridanú hodnotu pre niektoré výrobky a služby, ktorá spočíva v tom, že prostredníctvom krátkych reťazcov sa výrobky a služby môžu dostať rýchlejšie k obstarávateľovi a umožňujú rýchlejšie a pružnejšie zareagovať na ich požiadavky. Okrem toho sa týmto kritériom dajú výrazne zlepšiť aj environmentálne štandardy (kratšie dopravné trasy a obdobia skladovania, menej emisií), ktoré sú v konečnom dôsledku prínosom pre zadávateľov i občanov. Preto by verejní obstarávatelia mali mať možnosť stanoviť medzi svojimi kritériami na vyhodnotenie ponúk parametre, ktoré v rámci určitých kategórií doplnia rozsiahlejšie údaje o ponuke istého hospodárskeho subjektu, ktorý dokáže ešte lepšie splniť požiadavky konkrétneho verejného obstarávania.

Okrem toho by malo byť výslovne možné zohľadniť aj sociálne kritériá, napríklad tým, že sa budú udeľovať body navyše za podnikateľskú politiku zaručujúcu zamestnancom rovnaké príležitosti, ako aj za zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.

Pozmeňovací návrh 21

COM(2011) 896 final

Článok 66 ods. 3

Text navrhnutý Komisiou

Navrhovaná zmena

Článok 66

Článok 66

Členské štáty môžu stanoviť, že zadávanie určitých druhov zákaziek bude vychádzať z ekonomicky najvýhodnejšej ponuky uvedenej v odseku 1 písm. a) a odseku 2.

Zdôvodnenie

Cieľom modernizácie je zabezpečiť verejným zadávateľom a uchádzačom čo najväčšiu možnú pružnosť. Verejní zadávatelia musia v tomto zmysle môcť sami rozhodnúť, či pridelia zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo na základe najnižšej ceny. Členské štáty by nemali zasahovať do tohto rozhodnutia úradov na mieste. Ak by sa už nedala prideliť na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, výrazne by to znížilo šancu malých podnikov v tejto konkurencii. Preto by sa mal článok 66 ods. 3 vypustiť.

Pozmeňovací návrh 22

COM(2011) 895 final

Článok 76 ods. 4

COM(2011) 896 final

Článok 66 ods. 4

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

4.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk neoprávňujú obstarávateľa na neobmedzenú voľnosť výberu. Zaisťujú možnosť účinnej hospodárskej súťaže a sprevádzajú ich požiadavky, ktoré umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli. Obstarávatelia na základe informácií a dôkazov poskytnutých uchádzačmi efektívne overia, či ponuky spĺňajú kritéria na vyhodnotenie ponúk.

   

Zdôvodnenie

Toto tvrdenie je zbytočné. Neprináša nič nové a treba ho vypustiť. Obsahovo je už zahrnuté vo všeobecných zásadách.

Pozmeňovací návrh 23

COM(2011) 896 final

Článok 73 ods.a

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

výnimky stanovené v článku 11 sa už ďalej neuplatňujú v dôsledku účasti súkromného investora na právnickej osobe, ktorej bola zadaná zákazka, v súlade s článkom 11 ods. 4;

Zdôvodnenie

Zmena textu Komisie po vypustení článku 11 ods. 5 v COM(2011) 896 final a článku 21 ods. 5 v COM(2011) 895 final (podľa pozmeňovacieho návrhu 7). Táto situácia po zadaní zákazky už nemôže nastať.

Pozmeňovací návrh 24

COM(2011) 895 final

Článok 77

COM(2011) 896 final

Článok 67

Náklady na životný cyklus

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

3.   Keď sa ako súčasť legislatívneho aktu Únie, vrátane prostredníctvom delegovaných aktov na základe osobitných právnych predpisov jednotlivých sektorov, prijme spoločná metodika výpočtu nákladov na životný cyklus, musí sa uplatňovať v prípadoch, ak sú náklady na životný cyklus zahrnuté do kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v článku 66 ods. 1.

   

Zoznam takýchto legislatívnych a delegovaných aktov sa nachádza v prílohe XV. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 89 týkajúce sa aktualizácie tohto zoznamu, keď sa ukáže, že takéto zmeny a doplnenia sú potrebné z dôvodu prijatia nových právnych predpisov, zrušenia alebo úpravy takýchto právnych predpisov.

Zdôvodnenie

VR sa hlási k cieľom stratégie Európa 2020 a uznáva hodnotu udržateľného, sociálneho zodpovedného zadávania zákaziek, ktoré podporuje inovácie. Oceniť možno aj to, že Komisie nabáda verejných obstarávateľov k tomu, aby zahrnuli aj náklady na životný cyklus. V súčasnosti sa v tejto oblasti síce vyvíjajú mnohé aktivity, no ešte stále treba veľa objasniť. Výbor sa domnieva, že požiadavka na uplatňovanie postupov EÚ je za terajších okolností prehnaná.

Pozmeňovací návrh 25

COM(2011) 895 final

Článok 79

COM(2011) 896 final

Článok 69

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Verejní obstarávatelia požiadajú hospodárske subjekty, aby vysvetlili účtované ceny alebo náklady, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   

(a)

účtované ceny alebo náklady sú o viac ako 50 % nižšie ako priemerné ceny alebo náklady ostatných ponúk;

(b)

účtované ceny alebo náklady sú o viac ako 20 % nižšie ako ceny alebo náklady ponuky s druhými najnižšími cenami;

(c)

bolo predložených minimálne päť ponúk.

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Ak sa javí, že ponuky majú neobvykle nízke ceny z iných dôvodov, obstarávatelia môžu takisto požadovať príslušné vysvetlenia.

   Ak sa javí, že ponuky majú neobvykle nízke ceny z iných dôvodov, obstarávatelia môžu takisto požadovať príslušné vysvetlenia.

3.   Vysvetlenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu vzťahovať najmä na:

   

(a)

hospodárnosť stavebných postupov, výrobného procesu alebo poskytovaných služieb,

(b)

zvolené technické riešenia alebo akékoľvek výnimočne priaznivé podmienky, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie diela alebo dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;

(c)

originalitu diela, tovaru alebo služieb navrhovaných uchádzačom;

(d)

súlad, aspoň rovnocenným spôsobom, s povinnosťami stanovenými právnymi predpismi Únie v oblasti sociálneho a pracovného práva alebo environmentálneho práva alebo s ustanoveniami medzinárodného sociálneho a environmentálneho práva podľa prílohy XI, alebo, keď to neprichádza do úvahy, súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany;

(e)

možnosť uchádzača získať štátnu pomoc.

4.   Verejný obstarávateľ overí poskytnuté informácie konzultáciou s uchádzačom. Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak dôkazy nezdôvodňujú nízku úroveň účtovaných cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia prvky uvedené v odseku 3.

   

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak zistia, že ponuka obsahuje neobvykle nízke ceny preto, lebo nie je v súlade s povinnosťami stanovenými v právnych predpisoch Únie v oblasti sociálneho a pracovného práva alebo environmentálneho práva alebo ustanoveniami medzinárodného sociálneho a environmentálneho práva podľa prílohy XI.

5.   Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka obsahuje neobvykle nízke ceny preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka môže byť zamietnutá len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej verejným obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 zmluvy. Ak verejný obstarávateľ zamietne ponuku za uvedených okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.

   

6.   Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie v súlade s článkom 88 akékoľvek informácie týkajúce sa dôkazov a dokumentov predložených v súvislosti s požiadavkami uvedenými v odseku 3.

   

Zdôvodnenie

Pokiaľ ide o ponuky s neobvykle nízkou cenou, uprednostňuje Výbor regiónov znenie článku 55 platnej smernice 2204/18/ES, pretože navrhnutý text spôsobuje administratívnu záťaž verejným obstarávateľom, ako aj uchádzačom. Okrem toho navrhovaný text zbytočne redukuje manévrovací priestor verejných obstarávateľov v tejto oblasti.

Pozmeňovací návrh 26

COM(2011) 895 final

Článok 81

COM(2011) 896 final

Článok 71

Využívanie subdodávateľov

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   V podkladoch k obstarávaniu môže verejný obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, akú časť zákazky má v úmysle zadať tretím stranám, ako aj navrhovaných subdodávateľov.

   

2.   Členské štáty môžu stanoviť, aby verejný obstarávateľ na žiadosť subdodávateľa a ak to umožňuje povaha zákazky previedol splatné platby za služby, tovar alebo práce poskytnuté hlavnému zhotoviteľovi priamo subdodávateľovi. Členské štáty v takomto prípade stanovia vhodné mechanizmy na to, aby hlavný zhotoviteľ mohol vzniesť námietky proti neoprávneným platbám. Podrobnosti týkajúce sa takéhoto spôsobu platby sa stanovia v podkladoch k obstarávaniu.

   

3.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknutá otázka zodpovednosti hlavného hospodárskeho subjektu.

   

Zdôvodnenie

Vzťah medzi uchádzačom a subdodávateľom spadá do právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a do vnútroštátnych zákonov v oblasti zmluvného práva, ktoré by táto smernica nemala meniť.

Okrem toho spôsobuje toto ustanovenie nejasnú právnu situáciu, pretože subdodávateľ, ktorý pracuje za úhradu pre verejného obstarávateľa, nie je viac subdodávateľom, ale dodávateľom. Ustanovenie by navyše mohlo verejných obstarávateľov pripraviť o možnosť pozastaviť platbu do tej doby, dokiaľ nebude zákazka riadna splnená.

Pozmeňovací návrh 27

COM(2011) 895 final

Článok 82

COM(2011) 896 final

Článok 72

Úprava zákaziek počas ich platnosti

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Podstatná úprava ustanovení verejnej zákazky počas jej platnosti sa na účely tejto smernice považuje za nové zadávanie a vyžaduje si nové obstarávacie konanie v súlade s touto smernicou.

   

2.   Úprava zákazky počas jej platnosti sa považuje za podstatnú v zmysle odseku 1, ak vedie k vzniku zákazky, ktorá sa podstatne líši od pôvodne uzatvorenej zákazky. Úprava sa v každom prípade a bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 3 a 4, považuje za podstatnú, ak je splnená jedno z týchto podmienok:

   

(a)

úpravou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, ak by boli súčasťou pôvodného obstarávacieho konania, umožnili výber iných ako pôvodne vybraných záujemcov, alebo ktoré by umožnili zadať zákazku inému uchádzačovi;

(b)

úpravou sa mení ekonomická rovnováha zákazky v prospech zhotoviteľa;

(c)

úpravou sa značne rozširuje rozsah pôsobnosti zákazky, aby sa vzťahovala aj na tovar, služby alebo práce, na ktoré sa pôvodne nevzťahovala.

3.   Nahradenie zmluvnej strany sa považuje za podstatnú úpravu v zmysle odseku 1.

   

Prvý pododsek sa však neuplatňuje v prípade, ak je iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá kvalitatívneho výberu, univerzálnym alebo čiastočným nástupcom pôvodného zhotoviteľa v následnosti na reštrukturalizáciu podniku alebo konkurz, za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné úpravy zákazky a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tejto smernice.

4.   Ak je možné peňažné vyjadrenie hodnoty úpravy, úprava sa nepovažuje za podstatnú v zmysle odseku 1, ak jej hodnota nepresahuje prahového hodnoty stanovené v článku 4 a je nižšia ako 5 % hodnoty pôvodnej zákazky za predpokladu, že takáto úprava nemení celkovú povahu zákazky. V prípade vykonania viacerých po sebe nasledujúcich úprav sa hodnota posudzuje na základe kumulatívnej hodnoty daných po sebe nasledujúcich úprav.

   

5.   Úpravy zákaziek sa nepovažujú za podstatné v zmysle odseku 1, ak boli stanovené v podkladoch k obstarávaniu, a to v jasných, presných a jednoznačných doložkách o preskúmaní alebo príslušných možnostiach. V takýchto doložkách sa uvádza rozsah pôsobnosti a povaha možných úprav alebo možností, ako aj podmienky, za ktorých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich úpravy alebo možnosti, ktoré by menili celkovú povahu zákazky.

   

6.   Odchylne od odseku 1 si podstatná úprava nevyžaduje nové obstarávacie konanie, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

   

(a)

potreba úpravy bola spôsobená okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať;

(b)

úpravou sa nemení celková povaha zákazky;

(c)

akékoľvek zvýšenie ceny nie je vyššie ako 50 % hodnoty pôvodnej zákazky.

Verejní obstarávatelia uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o takýchto úpravách. Takéto oznámenia obsahujú informácie stanovené v prílohe VI časti G a uverejnia sa v súlade s článkom 49.

7.   Verejní obstarávatelia nevyužívajú možnosť úpravy zákazky v týchto prípadoch:

   

(a)

ak by úprava bola zameraná na nápravu nedostatkov v plnení zhotoviteľa alebo dôsledkov, ktoré je možné napraviť prostredníctvom vymáhania plnenia zmluvných povinností;

(b)

ak by úprava bola zameraná na kompenzáciu rizík zvýšenia cien, pri ktorých zhotoviteľ vykonal hedging.

kompenzáciu

Zdôvodnenie

Platné smernice obsahujú pravidlá obstarávania pre uskutočnenie verejného obstarávania. Neobsahujú žiadne ustanovenia o úprave existujúcich zákaziek a tak by to malo byť aj v nových smerniciach. V opačnom prípade by vznikla zbytočná administratívna záťaž pre verejných obstarávateľov a obmedzila by sa flexibilita. Ak chce Komisia informovať o zodpovedajúcej judikatúre v tejto oblasti, potom by boli oznámenia vhodnejším spôsobom.

Pozmeňovací návrh 28

COM(2011) 896 final

Článok 83

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 83

Článok 83

V súlade so smernicou Rady 89/665/EHS členské štáty zaistia správne uplatňovanie tejto smernice účinnými, dostupnými a transparentnými mechanizmami, ktoré dopĺňajú systém platný pre preskúmanie rozhodnutí prijatých verejnými obstarávateľmi.

Zdôvodnenie

Je zbytočné poukazovať v smernici na to, že by sa táto smernica mala riadne uplatňovať. Existujúce systémy na preskúmanie rozhodnutí verejných obstarávateľov sú postačujúce. V záujme zjednodušenia a dosiahnutia väčšej pružnosti by sa preto nemali vytvárať žiadne ďalšie nové zbytočné štruktúry.

Pozmeňovací návrh 29

COM(2011) 895 final

Článok 93

COM(2011) 896 final

Článok 84

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 84

Verejný dohľad

1.   Členské štáty určia jeden nezávislý orgán, ktorý bude zodpovedný za dohľad a koordináciu vykonávacích činností (ďalej len „orgán dohľadu“). Členské štáty informujú Komisiu o tomto určení.

Takémuto dohľadu podliehajú všetci verejní obstarávatelia.

   

2.   Príslušné orgány podieľajúce sa na vykonávacích činnostiach sú organizované takým spôsobom, aby sa zabránilo konfliktom záujmov. Systém verejného dohľadu musí byť transparentný. Na tento účel sa uverejnia všetky usmernenia a stanoviská, ako aj výročná správa týkajúca sa vykonávania a uplatňovania pravidiel stanovených v tejto smernici.

   

Výročná správa obsahuje tieto informácie:

(a)

údaj o miere úspešnosti malých a stredných podnikov pri verejnom obstarávaní. Ak je percentuálny podiel hodnoty zákaziek zadaných malým a stredným podnikom nižší ako 50 %, v správe sa poskytne analýza príslušných dôvodov;

(b)

celkový prehľad o vykonávaní udržateľných politík obstarávania, okrem iného pokiaľ ide o konania, pri ktorých sa zohľadňujú otázky spojené s ochranou životného prostredia, sociálneho začlenenia vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím alebo konania, pri ktorých sa podporujú inovácie;

(c)

informácie o monitorovaní a následnej kontrole prípadov porušenia pravidiel obstarávania s vplyvom na rozpočet Únie v súlade s odsekmi 3 až 5 tohto článku;

(d)

centralizované údaje o nahlásených prípadoch podvodu, korupcie, konfliktu záujmov a iných závažných nezrovnalostiach v oblasti verejného obstarávania vrátane prípadov s vplyvom na projekty spolufinancované z rozpočtu Únie.

3.   Orgán dohľadu je zodpovedný za tieto úlohy:

   

(a)

monitorovať, ako verejní obstarávatelia, a najmä centrálne obstarávacie inštitúcie, uplatňujú pravidlá verejného obstarávania a príslušnú prax;

(b)

poskytovať verejným obstarávateľom právne poradenstvo k výkladu pravidiel a zásad verejného obstarávania a právne poradenstvo k uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania v konkrétnych prípadoch;

(c)

vydávať na základe vlastnej iniciatívy stanoviská a usmernenia k otázkam vo všeobecnom záujme, ktoré sa týkajú výkladu a uplatňovania pravidiel verejného obstarávania, k opakujúcim sa otázkam a systémovým ťažkostiam spojeným s uplatňovaním pravidiel verejného obstarávania vzhľadom na ustanovenia tejto smernice a príslušnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie;

(d)

zriadiť a uplatňovať komplexné vykonateľné systémy výstražného označenia na prevenciu prípadov podvodov, korupcie, konfliktov záujmov a podobných závažných nezrovnalostí pri obstarávaní a na ich odhaľovanie a primerané nahlasovanie;

(e)

upriamovať pozornosť príslušných vnútroštátnych inštitúcií, vrátane orgánov auditu, na konkrétne zistené porušenia a systémové problémy;

(f)

skúmať sťažnosti občanov a podnikov týkajúce sa uplatňovania pravidiel verejného obstarávania v konkrétnych prípadoch a zasielať analýzy príslušným verejným obstarávateľom, ktorí majú povinnosť zohľadniť tieto analýzy vo svojich rozhodnutiach, resp. v prípade nesplnenia odporúčaní analýzy vysvetliť dôvody, prečo sa analýzy nebrali do úvahy;

(g)

monitorovať rozhodnutia prijaté vnútroštátnymi súdmi a orgánmi na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie podľa článku 267 zmluvy alebo zistení Európskeho dvora audítorov o porušeniach pravidiel Únie upravujúcich verejné obstarávanie, pokiaľ ide o projekty spolufinancované Úniou; orgán dohľadu nahlási Európskemu úradu pre boj proti podvodom každé porušenie obstarávacích konaní Únie, ktoré sa vzťahuje na zákazky priamo alebo nepriamo financované Európskou úniou.

Úlohami uvedenými v písm. e) nie je dotknutý výkon práv na odvolanie podľa vnútroštátneho práva alebo systému zriadeného na základe smernice 89/665/EHS.

Členské štáty oprávňujú orgán dohľadu, aby prevzal príslušnú jurisdikciu podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ ide o preskúmanie rozhodnutí verejných obstarávateľov, keď sa počas monitorovacích činností a činností poskytovania právneho poradenstva vykonávaných týmto orgánom zistilo porušenie.

4.   Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné postupy a pracovné metódy, ktoré Komisia zriadila pre svoju komunikáciu a kontakty s členskými štátmi, orgán dohľadu funguje ako osobitné kontaktné miesto pre Komisiu, keď monitoruje uplatňovanie práva Únie a vykonávanie rozpočtu poskytnutého Úniou na základe článku 17 Zmluvy o Európskej únii a článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisii oznámi akékoľvek porušenie tejto smernice pri obstarávacích konaniach na zadanie zákaziek priamo alebo nepriamo financovaných Úniou.

   

Komisia môže najmä previesť na orgán dohľadu riešenie jednotlivých prípadov, keď sa zákazka ešte neuzavrela alebo keď sa ešte stále môže uskutočniť preskúmanie. Orgánu dohľadu môže zveriť aj monitorovacie činnosti, ktoré sú potrebné na zaistenie vykonávania opatrení, ktoré členské štáty musia vykonať s cieľom napraviť porušenie pravidiel a zásad Únie upravujúcich verejné obstarávanie, ktoré zistila Komisia.

Komisia môže od orgánu dohľadu vyžadovať, aby zanalyzoval údajné porušenia pravidiel Únie upravujúcich verejné obstarávanie týkajúce sa projektov spolufinancovaných z rozpočtu Únie. Komisia môže orgánu dohľadu zveriť následné kontroly určitých prípadov a zaistenie toho, aby príslušné vnútroštátne orgány, ktoré budú mať povinnosť riadiť sa jej pokynmi, vyvodili z porušení pravidiel Únie upravujúcich verejné obstarávanie týkajúcich sa spolufinancovaných projektov príslušné dôsledky.

5.   Vyšetrovacie a presadzovacie činnosti, ktoré orgán dohľadu vykonáva na zaistenie toho, aby rozhodnutia verejných obstarávateľov boli v súlade s touto smernicou a zásadami zmluvy, nenahrádzajú alebo neprejudikujú inštitucionálnu úlohu Komisie ako strážkyne zmluvy. Keď sa Komisia rozhodne previesť riešenie konkrétneho prípadu podľa odseku 4, zachováva si právo zasahovať v súlade s právomocami, ktoré jej boli zverené zmluvou.

   

6.   Verejní obstarávatelia zašlú vnútroštátnemu orgánu dohľadu plné znenia všetkých uzatvorených zákaziek s hodnotou rovnajúcou sa alebo presahujúcou:

   

(a)

1 000 000 EUR v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;

(b)

10 000 000 EUR v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie prác.

7.   Bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa prístupu k informáciám a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, orgán dohľadu na základe písomnej žiadosti bezplatne poskytne neobmedzený a úplný priamy prístup k uzatvoreným zákazkám podľa odseku 6. Prístup k určitým častiam zákaziek sa môže zamietnuť, ak by ich uverejnenie bránilo presadeniu práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, ak by škodilo oprávneným obchodným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných, alebo súkromných, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi nimi.

   

Prístup k častiam, ktoré sa môžu zverejniť, sa poskytuje v rámci primeraného časového obdobia a najneskôr 45 dní od dátumu požiadania.

Žiadatelia podávajúci žiadosť o prístup k zákazke nemusia preukázať žiadny priamy alebo nepriamy záujem súvisiaci s danou zákazkou. Príjemca informácií by mal mať možnosť ich zverejniť.

8.   Zhrnutie všetkých činností, ktoré orgán dohľadu vykonáva v súlade s odsekmi 1 až 7, sa zahŕňa do výročnej správy uvedenej v odseku 2.

   

Zdôvodnenie

Požiadavka zriadiť vnútroštátne orgány dohľadu, ktorým sa musia predkladať zmluvy, je v rozpore so zásadou subsidiarity. Organizácia vnútroštátnej verejnej správy je v právomoci členských štátov. Vnútroštátna kontrola dodržiavania predpisov o verejnom obstarávaní je úlohou národných súdov, orgánov dohľadu a kontrolných orgánov. Pravidlá okrem toho vytvárajú dodatočnú administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov.

Pozmeňovací návrh 30

COM(2011) 896 final

Článok 85, prvý odsek

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 85

Článok 85

Verejní obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku, rámcovú dohodu a pre každé zriadenie dynamického nákupného systému písomnú správu, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

(a)

názov a adresu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému;

(b)

názvy úspešných záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich výberu;

(c)

názvy zamietnutých záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich zamietnutia;

(d)

dôvody zamietnutia ponúk, ktoré sa považujú za ponuky s neobvykle nízkou cenou;

(e)

názov úspešného uchádzača a dôvody, prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je známy, aj časť zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím stranám;

(f)

v prípade rokovacích konaní bez predchádzajúceho uverejnenia okolnosti uvedené v článku 30, ktoré odôvodňujú použitie tohto konania;

(g)

v prípade potreby dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku alebo neuzatvoriť rámcovú dohodu alebo nezriadiť dynamický nákupný systém;

(h)

keď to prichádza do úvahy, zistené konflikty záujmov a následne prijaté opatrenia.

Pozmeňovací návrh 31

COM(2011) 896 final

Článok 85 – posledné dva odseky

Individuálne správy o konaniach na zadanie zákaziek

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 85

Individuálne správy o konaniach na zadanie zákaziek

Článok 85

Verejní obstarávatelia zdokumentujú postup všetkých obstarávacích konaní, a to aj tých vykonaných elektronicky. Na tento účel zdokumentujú všetky etapy obstarávacieho konania vrátane každej komunikácie s hospodárskymi subjektmi a interných rokovaní, prípravy ponúk, prípadného dialógu alebo rokovania, výberu a zadania zákazky.

Správa alebo jej hlavné prvky sa oznámi Komisii alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu, ak sa to požaduje.

Zdôvodnenie

Výbor regiónov sa domnieva, že pred navrhovaným systémom nahlasovania treba uprednostniť systém nahlasovania uvedený v terajšom článku 43 smernice 2004/18, pretože sa tým zjednoduší administratívna činnosť verejných obstarávateľov.

Pozmeňovací návrh 32

COM(2011) 895 final

Článok 95

COM(2011) 896 final

Článok 86

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Vnútroštátne predkladanie správ a zoznamy verejných obstarávateľov

1.   Orgány zriadené alebo určené v súlade s článkom 84 zašlú Komisii implementačnú a štatistickú správu za každý rok (založenú na štandardnom formulári), a to najneskôr do 31. októbra nasledujúceho roka

   

2.   Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto informácie:

   

(a)

úplný a aktuálny zoznam všetkých ústredných orgánov štátnej správy, verejných obstarávateľov na nižšej ako ústrednej úrovni a inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, vrátane orgánov na nižšej ako ústrednej úrovni a združení verejných obstarávateľov zadávajúcich verejné zákazky alebo rámcové dohody, pričom pri každom orgáne uvedú jedinečné identifikačné číslo, ak je takéto číslo stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Tento zoznam je rozdelený podľa druhu orgánov;

(b)

úplný a aktuálny zoznam všetkých centrálnych obstarávacích inštitúcií;

(c)

pre všetky zákazky presahujúce hraničné hodnoty stanovené v článku 4 tejto smernice:

(i)

počet a hodnotu zadaných zákaziek v členení podľa jednotlivých druhov orgánov, podľa konania a prác, tovaru a služieb určených podľa rozdelenia v nomenklatúre CPV;

(ii)

ak boli zákazky zadané na základe rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia, údaje uvedené v bode (i) sa uvedú aj v členení podľa okolností uvedených v článku 30 a uvedie sa počet a hodnota zadaných zákaziek v členení podľa členských štátov a tretích krajín pôvodu úspešného zhotoviteľa;

(d)

pre všetky zákazky nedosahujúce prahové hodnoty stanovené v článku 4 tejto smernice, na ktoré by sa však táto smernica vzťahovala, ak by ich hodnota prekročila prahovú hodnotu, počet a hodnotu zadaných zákaziek v členení podľa jednotlivých druhov orgánov.

3.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu I, aby sa zaktualizoval zoznam verejných obstarávateľov podľa príslušných oznámení členských štátov, ak sa ukáže, že takéto zmeny a doplnenia sú potrebné na správnu identifikáciu verejných obstarávateľov.

   

Komisia môže v Úradnom vestníku Európskej únie na informačné účely pravidelne uverejňovať zoznam inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, ktorý jej bol zaslaný podľa odseku 2 písm. a).

4.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie o svojej inštitucionálnej organizácii vzťahujúcej sa na vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie tejto smernice, ako aj informácie o vnútroštátnych iniciatívach prijatých na účel poskytnutia usmernení alebo pomoci pri vykonávaní pravidiel Únie upravujúcich verejné obstarávanie alebo vnútroštátnych iniciatívach prijatých v reakcii na problémy spojené s vykonávaním týchto pravidiel.

   

5.   Komisia stanoví štandardný formulár výročnej implementačnej a štatistickej správy uvedenej v odseku 1. Príslušné vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 91.

    štatistickej

Zdôvodnenie

Navrhované ustanovenia by sa mali vypustiť. Pre orgány, ktoré všetky tieto informácie zhromažďujú, ako aj pre verejných obstarávateľov, ktorí ich majú zadať, by to znamenalo veľmi veľkú administratívnu záťaž.

Pozmeňovací návrh 33

COM(2011) 895 final

Článok 96

COM(2011) 896 final

Článok 87

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Pomoc pre verejných obstarávateľov a podniky

1.   Členské štáty poskytnú verejným obstarávateľom pri príprave a vykonávaní obstarávacích konaní štruktúry technickej podpory s cieľom poskytnúť im právne a ekonomické poradenstvo, usmernenia a pomoc. Členské štáty takisto zaistia, aby mohol každý verejný obstarávateľ získať kompetentnú pomoc a poradenstvo k individuálnym otázkam.

   

2.   S cieľom zlepšiť prístup hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, k verejnému obstarávaniu a s cieľom uľahčiť správne pochopenie ustanovení tejto smernice členské štáty zaistia, aby sa dala získať primeraná pomoc, okrem iného za pomoci elektronických prostriedkov alebo použitím existujúcich sietí venovaných pomoci podnikom.

   

3.   Osobitná administratívna pomoc je k dispozícii pre hospodárske subjekty, ktorých zámerom je zúčastniť sa obstarávacieho konania v inom členskom štáte. Takáto pomoc sa vzťahuje prinajmenšom na administratívne požiadavky v dotknutom členskom štáte, ako aj možné povinnosti týkajúce sa elektronického obstarávania.

   

Členské štáty zaistia, aby zainteresované hospodárske subjekty mali ľahký prístup k primeraným informáciám o daňových povinnostiach, povinnostiach spojených s ochranou životného prostredia a povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov v sociálnej a pracovnej oblasti, ktoré platia v členskom štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú uskutočniť práce alebo poskytnúť služby a ktoré sú uplatniteľné na práce vykonávané na danom mieste alebo služby poskytované počas plnenia zákazky.

4.   Členské štáty môžu na účely odsekov 1, 2 a 3 vymenovať jedinú inštitúciu alebo niekoľko inštitúcií alebo administratívnych štruktúr. Členské štáty zaistia náležitú koordináciu medzi týmito inštitúciami a štruktúrami.

   

Zdôvodnenie

Podpora verejných obstarávateľov na národnej úrovni je záležitosťou členských štátov a preto by sa mal tento bod vypustiť. Pri jednoduchších pravidlách pre verejné obstarávanie by sa mohlo rátať aj s nižšou potrebou pomoci.

Pozmeňovací návrh 34

COM(2011) 896 final

Článok 88 ods. 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 88

Článok 88

Na účely tohto článku členské štáty určia jedno alebo viacero kontaktných miest, ktorých kontaktné údaje oznámia ostatným členským štátom, orgánom dohľadu a Komisii. Členské štáty uverejňujú a pravidelne aktualizujú zoznam kontaktných miest. Orgán dohľadu je zodpovedný za koordináciu takýchto kontaktných miest.

Na účely tohto článku členské štáty určia jedno alebo viacero kontaktných miest, ktorých kontaktné údaje oznámia ostatným členským štátom a Komisii. Členské štáty uverejňujú a pravidelne aktualizujú zoznam kontaktných miest.

Zdôvodnenie

Článok 88 by mal zostať zachovaný, avšak bez odkazu na nový orgán dohľadu. Cieľom reformy je práve odstrániť zbytočnú povinnosť dokumentovania, nie vytvárať novú byrokraciu.

V Bruseli 9. októbra 2012

Predseda Výboru regiónov

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top