EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1777

Stanovisko Výboru regiónov „Nový viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2013“

OJ C 391, 18.12.2012, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/31


Stanovisko Výboru regiónov „Nový viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2013“

2012/C 391/07

VÝBOR REGIÓNOV

varuje pred takým scenárom, ktorý by viedol k odloženiu dohody o viacročnom finančnom rámci (VFR) na neskôr než na začiatok roka 2013;

zdôrazňuje, že veľká časť verejných investícií v členských štátoch závisí od štrukturálnych fondov, a pripomína záväzky, ktoré členské štáty prijali v rámci Paktu pre rast a zamestnanosť uzavretého na zasadnutí Európskej rady 28. a 29. júna 2012;

na základe aktualizovaného návrhu Komisie zo 6. júla 2012 podporuje žiadosť Európskeho parlamentu, aby budúci rozpočet predstavoval minimálne 1,14 % HND EÚ (s prihliadnutím na pristúpenie Chorvátska);

ľutuje, že veľká väčšina otázok, ktoré spadajú do rokovacieho rámca Rady, vrátane akejkoľvek formy makroekonomickej podmienenosti, sú otázky, pri ktorých by sa malo uplatňovať spolurozhodovanie, a nie postup schvaľovania;

nesúhlasí s tým, že metóda rozdeľovania národných dotácií a maximálna výška pridelených prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti a rozvoja vidieka sú súčasťou rokovacieho rámca Rady; domnieva sa, že tu ide o oblasť spolurozhodovania a tiež o oblasť povinnej konzultácie s VR, a vyhradzuje si možnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, ak Európska komisia nepredloží taký legislatívny návrh, ku ktorému môže výbor zaujať stanovisko;

oceňuje súčasný systém rokovania v Rade umožňujúci zaoberať sa v rámci rokovaní súčasne výdavkami aj zdrojmi a potvrdzuje, že súhlasí so zavedením dvoch nových vlastných zdrojov, ktoré navrhuje Komisia, t. j. zdroja založeného na DPH a novej dane z finančných transakcií (DFT);

plne podporuje návrh Rady zmeniť politiku súdržnosti skôr na podokruh než na podstrop a opätovne žiada, aby sa zvýšili prostriedky, ktoré boli na ňu vyčlenené (aspoň do takej výšky, aká bola stanovená na obdobie rokov 2007 – 2013), a potvrdzuje svoju podporu návrhu zaviesť novú kategóriu tzv. regiónov v etape prechodu;

oceňuje návrh Rady začleniť programy Galileo, ITER a GMES do okruhu 1, a opätovne požaduje, aby bol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii takisto začlenený do VFR.

Hlavná spravodajkyňa

Mercedes BRESSO (IT/SES), členka zastupiteľstva regiónu Piemonte

Referenčné dokumenty

Zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

COM(2012) 388 final

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Program zjednodušenia VFR na obdobie rokov 2014 – 2020

COM(2012) 42 final

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

1.

berie na vedomie, že Komisia uverejnila 6. júla 2012 zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady týkajúci sa viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom zohľadnila tak pristúpenie Chorvátska, ako aj výpočty na základe najnovších štatistík (2007 – 2009);

2.

víta skutočnosť, že 13. júna 2012 bolo na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu prijaté uznesenie o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch, a oceňuje, že sa v ňom zdôraznilo, že rozpočet EÚ je naozaj na 94 % investičným rozpočtom a že jej administratívne výdavky sú proporčne veľmi nízke. Poukazuje na multiplikačný a pákový efekt, ktorý majú tieto investície v podobe spolufinancovania zo strany súkromných a verejných subjektov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, a zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu, ktorú rozpočet EÚ zohráva ako stabilný viacročný zdroj verejných financií na podporu rastu a zamestnanosti;

Prebiehajúce medziinštitucionálne rokovania

3.

vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasným vývojom rokovaní v Rade v súvislosti s celkovou výškou viacročného finančného rámca (VFR), obsahom politík a zdrojmi. Tento vývoj by mohol ohroziť zachovanie prostriedkov pre tri kategórie regiónov definované v rámci politiky súdržnosti. Dúfa teda, že bude možné dospieť k pozitívnemu výsledku ešte pred mimoriadnym summitom EÚ, ktorý sa uskutoční 22. a 23. novembra 2012. Pomohlo by to ukončiť patovú situáciu medzi dvoma zákonodarcami, čím by sa zabránilo zdržaniu, ktoré by uškodilo Európskej únii, a stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu by sa mohla bez meškania uplatňovať;

4.

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že medzi záväzkami, ktoré členské štáty prijali v rámci Paktu pre rast a zamestnanosť uzavretého na zasadnutí Európskej rady 28. a 29. júna 2012, a niektorými ich postojmi počas rokovaní existuje zjavný nesúlad;

5.

pripomína, že vzhľadom na závažnosť hospodárskej a sociálnej krízy, ktorá zasiahla EÚ, je obzvlášť naliehavé začať programy v roku 2014, pretože len tak bude možné využiť európske fondy, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu investícií v členských štátoch, regiónoch a mestách;

6.

zdôrazňuje, že rozpočet EÚ sa v porovnaní s rozpočtom členských štátov zmenšil, hoci Lisabonskou zmluvou sa zároveň rozšírili právomoci a úlohy Európskej únie, najmä pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť (článok 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ), klimatické zmeny (článok 191 ZFEÚ), energetiku (článok 194 ZFEÚ), šport (článok 165 ZFEÚ), vesmír (článok 189 ZFEÚ), cestovný ruch (článok 195 ZFEÚ) a civilnú ochranu (článok 196 ZFEÚ);

7.

zdôrazňuje, že veľká časť verejných investícií v členských štátoch závisí od štrukturálnych fondov, ktoré v 13 členských štátoch predstavujú viac než 30 % verejných investícií a v 6 členských štátoch viac než 60 %;

8.

uznáva, že zmluvy (článok 312 ZFEÚ) obsahujú špecifické ustanovenia pre prípad, že by VFR nebol prijatý do konca roka 2013, keď prestane platiť právny základ pre všetky viacročné výdavkové programy EÚ s výnimkou prvého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zdôrazňuje, že medzi týmito špecifickými ustanoveniami zmluvy je uvedená i právna povinnosť zložiek rozpočtového orgánu pokračovať v rokovaniach. Upozorňuje však, že prijať nové sektorové programy bez nariadenia o VFR alebo predĺžiť súčasné programy by mohlo byť mimoriadne zložité;

9.

varuje pred takým scenárom, ktorý by viedol k odloženiu dohody o VFR na neskôr než na začiatok roka 2013, pretože by to znemožnilo plánovanie programov a pridelenie finančných prostriedkov zo spoločného strategického rámca po roku 2014, čo by malo negatívny dosah na európsku hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Domnieva sa, že odloženie dohody o VFR na neskôr než na začiatok roka 2013 by spochybnilo aj programové obdobie 2014 – 2020, ktoré Komisia, Európsky parlament a Rada doposiaľ plánovali, a že by bolo potrebné prehodnotiť možnosť, ktorú pôvodne odporúčal VR, t. j. programové obdobie 5+5 rokov po prechodnom období jedného roka alebo dvoch rokov;

10.

opakuje svoj názor, že EÚ musí mať dôveryhodný rozpočet vo výške najmenej 1 % HND EÚ, aby mohla plniť hlavné ciele Únie v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a potrebami miestnych a regionálnych územných celkov. Pripomína, že Rada stanovila v roku 2000 strop vlastných zdrojov na 1,29 % HND pre viazané rozpočtové prostriedky a 1,23 % pre platobné rozpočtové prostriedky. Zdôrazňuje, že odvtedy sa rozdiel medzi stropom vlastných zdrojov a stropom stanoveným vo VFR neustále zvyšuje a predstavuje 25 %. Okrem toho zdôrazňuje, že VFR stanovuje iba hornú hranicu výdavkov, zatiaľ čo ročný rozpočet EÚ nikdy ani zďaleka nedosahoval túto hranicu, ani pokiaľ ide o záväzky, ani pokiaľ ide o platby. VR preto na základe aktualizovaného návrhu Komisie zo 6. júla 2012 podporuje žiadosť Európskeho parlamentu, aby budúci rozpočet predstavoval 1,14 % HND EÚ (s prihliadnutím na pristúpenie Chorvátska);

11.

oceňuje, že v rokovacom rámci z 18. septembra 2012 sa zrušuje návrh ukončiť program potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi. Ľutuje však, že otázka rozpočtu na tento program ostáva nevyjasnená, a opakuje, že sa zasadzuje za to, aby tento program zostal v okruhu 2 VFR;

12.

víta určité aspekty diskusného dokumentu cyperského predsedníctva (z 30.augusta 2012), má však určité obavy v spojitosti s návrhmi o politike súdržnosti, najmä v súvislosti s oprávnenosťou tzv. záchranných sietí pre regióny a členské štáty, ich rozsahom a pokrytím, a odmieta neadekvátne úpravy pre regióny v etape prechodu a rozvinutejšie regióny;

Oblasti spolurozhodovania

13.

ľutuje, že veľká väčšina otázok, ktoré spadajú do rokovacieho rámca Rady (znenie z 19. júna 2012), konkrétne body 21 až 47 a 53 až 78, sú otázky, pri ktorých by sa malo uplatňovať spolurozhodovanie, a nie postup schvaľovania. Zdôrazňuje, že Európsky parlament musí byť v plnom rozsahu zapojený do prebiehajúcich rokovaní;

14.

nesúhlasí s tým, že metóda rozdeľovania národných dotácií a maximálna výška pridelených prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti a rozvoja vidieka sú súčasťou rokovacieho rámca Rady (body 30 až 45), ale nefigurujú v návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach pre päť fondov spoločného strategického rámca. Vyjadruje tiež počudovanie nad tým, že v bode 35 rokovacieho rámca z 18. septembra 2012 sa pri rozdeľovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov medzi členské štáty zohľadňujú ciele stratégie Európa 2020. Núka sa otázka, či tieto ciele skutočne predstavujú rozvojové potreby regiónov, ale vyvstávajú tu aj dôležité otázky v súvislosti s riadením a metodikou, keďže pri navrhovaní týchto cieľov v roku 2010 sa určite nepočítalo s tým, že budú zohrávať takúto úlohu pri rozdeľovaní prostriedkov;

15.

domnieva sa, že v súlade s článkom 177 ZFEÚ tu nejde len o oblasť spolurozhodovania, ale tiež o oblasť povinnej konzultácie s VR, a že teda v mene ochrany svojich výhradných práv podľa článku 263 tretieho odseku ZFEÚ bude VR ďalej posudzovať právny kontext v tejto súvislosti a vyhradzuje si možnosť obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, ak Európska komisia nepredloží taký legislatívny návrh, ku ktorému môže výbor zaujať stanovisko;

16.

v nadväznosti na svoje stanoviská prijaté začiatkom roku 2012 k rôznym legislatívnym návrhom Európskej komisie:

a.

pokiaľ ide o podokruh 1b a fondy spoločného strategického rámca (SSR): opätovne potvrdzuje svoju podporu návrhu zaviesť novú kategóriu tzv. regiónov v etape prechodu, ako aj potrebu zohľadniť špecifické podmienky najvzdialenejších regiónov pri prístupe k fondom, a to v súlade s článkom 349 ZFEÚ (rokovací rámec, bod 25), stanoviť hornú hranicu pre európsku územnú spoluprácu na 300 km s výnimkou najvzdialenejších regiónov, na ktoré sa toto kritérium nevzťahuje (tamže, bod 27), vytvoriť „záchrannú sieť“ pre regióny, ktoré už nebudú spadať do cieľa Konvergencia, vo výške najmenej dvoch tretín ich dotácie na obdobie rokov 2007 – 2013 (tamže, bod 44). Takisto podporuje návrh Európskej komisie týkajúci sa miery spolufinancovania, okrem jej zvýšenia na 85 % pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca, a podporuje tiež návrh, aby sa miera spolufinancovania uplatňovaná pri medziregionálnej spolupráci v najvzdialenejších regiónoch zvýšila z 50 % na 85 % (tamže, bod 46), ako aj návrh, aby program potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi radšej zostal v okruhu 2 VFR, a nebol začlenený do pôsobnosti Európskeho sociálneho fondu v rámci okruhu 1 (tamže, bod 48), návrh zvýšiť mieru spolufinancovania o 10 percentuálnych bodov v prípade členských štátov, ktoré majú prechodné rozpočtové problémy (tamže, bod 47, možnosť a)), vytvoriť SSR pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EFNRH) (tamže, bod 65), stanoviť výšku predbežného financovania v roku 2014 na 2 %, v roku 2015 na 3 % a v roku 2016 na 3 % (tamže, bod 75) a návrh, aby DPH bola oprávneným výdavkom na účely výpočtu príspevku z fondov SSR (tamže, bod 78, možnosť c);

b.

pokiaľ ide o okruh 2: potvrdzuje, že podporuje čo najrýchlejšiu konvergenciu a presný harmonogram konvergencie členských štátov (tamže, bod 53), návrh obmedziť výšku priamych platieb na 200 000 EUR namiesto 300 000 EUR vrátane ekologickej zložky, pričom znižovať by sa začalo od 100 000 EUR namiesto 200 000 EUR (tamže, bod 54), návrh, aby ekologická zložka predstavovala 30 % (tamže, bod 56). Podporuje tiež možnosť presunúť rozpočtové prostriedky z prvého piliera do druhého (tamže, bod 57), odmieta však akýkoľvek presun v opačnom smere, keďže je potrebné zabezpečiť medzi týmito dvoma piliermi SPP rozpočtovú rovnováhu (tamže, bod 58). Podporuje tiež návrh začleniť regióny v etape prechodu do nariadenia o rozvoji vidieka (tamže, bod 62), je však proti tomu, aby sa vytvorila nová rezerva pre krízové situácie v sektore poľnohospodárstva v navrhovanej podobe (tamže, bod 64);

17.

v súvislosti s prostriedkami vyčlenenými na cieľ európskej územnej spolupráce opakuje svoj návrh, aby sa tieto prostriedky prideľovali na jednotlivé programy spolupráce, a nie členským štátom. Žiada preto o revíziu bodu 40 rokovacieho rámca z 18. septembra 2012. Navyše v súčasnej situácii rokovanie o pridelení prostriedkov len na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu vedie k tomu, že sa medziregionálna spolupráca považuje za relikt týchto dvoch typov spolupráce;

18.

v snahe stimulovať zapojenie príjemcov podporuje návrh viac využívať pôžičky, skôr ako sa spoliehať predovšetkým na nenávratné granty. Takisto sa domnieva, že vrátené pôžičky by mali byť potom opäť dostupné prostredníctvom mechanizmov prevádzkového kapitálu;

Nové vlastné zdroje

19.

opakuje, že by chcel, aby sa vykonala reforma súčasného systému vlastných zdrojov, ktorá umožní znížiť priame príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ a súčasne zvýšiť dostupné vlastné zdroje EÚ v záujme zvládnutia budúcich výziev (1) a zároveň bude reagovať na potrebu zrušiť súčasné finančné korekcie a výnimky. Domnieva sa preto, že nový viacročný finančný rámec by mal v snahe o transparentnosť, rovnováhu a udržateľnosť, ako to vyhlásil Európsky parlament, spočívať na dohode o nových vlastných zdrojoch;

20.

oceňuje súčasný systém rokovania v Rade umožňujúci zaoberať sa v rámci rokovaní súčasne výdavkami aj zdrojmi a potvrdzuje, že súhlasí so zavedením dvoch nových vlastných zdrojov, ktoré navrhuje Komisia, t. j. zdroja založeného na DPH a novej dane z finančných transakcií (DFT);

21.

v tejto súvislosti vyzýva niektoré konkrétne členské štáty, aby nepoškodzovali svojich obyvateľov, podniky a miestne a regionálne orgány tým, že odmietnu zaviesť novú daň z finančných transakcií, pretože ich odmietnutie povedie k posilnenej spolupráci a vytvoreniu Európy, ktorá bude mať z hľadiska rozpočtu dvojaký meter;

22.

zastáva názor, že DFT v rámci posilnenej spolupráce môže z právneho hľadiska poslúžiť ako základ pre nový vlastný zdroj EÚ a že krajiny, ktoré sa zapoja, by mohli časť vyzbieraných príjmov presunúť do rozpočtu EÚ. V dôsledku tohto presunu by sa však rovnakou mierou mal znížiť ich príspevok založený na HND, čo by však nemalo ovplyvniť pravidlá používané pri výpočte príspevkov krajín, ktoré sa nezapoja;

23.

potvrdzuje, že podporuje zjednodušenie mimoriadne zložitého systému znižovania príspevkov a korekčných opatrení a nahradenie súčasného systému znižovania všeobecným korekčným mechanizmom;

Makroekonomická podmienenosť

24.

vyjadruje počudovanie nad tým, že tzv. technická úprava nariadenia Rady, ktorú navrhuje Komisia, zahŕňa taký podstatný prvok, akým je rozšírenie makroekonomickej podmienenosti, ktorá sa uplatňovala len v prípade Kohézneho fondu, na všetkých päť fondov spoločného strategického rámca (pozri článok 8 zmeneného návrhu nariadenia);

25.

opakuje, že sa jednoznačne a rozhodne stavia proti akejkoľvek forme makroekonomickej podmienenosti a nepovažuje za vhodné, aby sa rozšírila na všetky rozpočtové okruhy, ako to žiadajú niektoré členské štáty;

26.

pripomína, že ide o oblasť spolurozhodovania, o ktorej by sa malo rozhodnúť v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach pre päť fondov zahrnutých do SSR;

Štruktúra, dĺžka trvania a pružnosť viacročného finančného rámca

27.

plne podporuje návrh Rady zmeniť politiku súdržnosti skôr na podokruh než na podstrop, ale trvá na tom, aby nástroj na prepojenie Európy, vzhľadom na to, že jeho podstata je odlišná, nebol začlenený do tohto podokruhu. Naďalej ľutuje, že sa nevyužila príležitosť zoskupiť v jednom jedinom okruhu všetky zdroje financovania na podporu územného rozvoja (t. j. päť fondov spoločného strategického rámca);

28.

opätovne požaduje, aby v rámci každého okruhu existovala pružnosť a aby sa vytvorila flexibilná rezerva umožňujúca získať prostriedky alebo rezervy, ktoré sa do polovice daného obdobia nevyužili, namiesto toho, aby sa vracali členským štátom. Domnieva sa, že takáto flexibilná rezerva by sa mohla využiť najmä na makroekonomické a finančné opatrenia, ktoré by umožnili anticipovať asymetrické šoky v Európskej únii;

29.

opäť konštatuje, že podľa predloženého návrhu sa má v roku 2016 vykonať „posúdenie“ implementácie viacročného finančného rámca, a znovu vyslovuje názor, že namiesto toho by sa v roku 2017 mala vykonať úplná revízia v polovici obdobia (ktorej súčasťou by bolo aj navrhované posúdenie);

Stropy pre záväzky a platby

30.

pokiaľ ide o výšku prostriedkov pre hlavné podokruhy VFR:

a.

potvrdzuje, že podporuje návrhy Európskej komisie týkajúce sa nástroja na prepojenie Európy (50 miliárd EUR), programu Horizont 2020 (80 miliárd EUR), dvoch prvých pilierov SPP (372 miliárd EUR v stálych cenách), programu Tvorivá Európa (1,6 miliárd EUR) a nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti EÚ (70 miliárd EUR);

b.

opätovne žiada, aby sa zvýšili prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti (aspoň do takej výšky, v stálych cenách, aká bola stanovená vo finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – 2013), na Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo a program LIFE a aby sa vyrovnali rozpočtové prostriedky určené na dva piliere SPP v prospech rozvoja vidieka;

Programy mimo viacročného finančného rámca

31.

opakuje svoju žiadosť, aby sa zachoval Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a aby bol začlenený do VFR, avšak podobne ako Európsky parlament trvá na tom, aby sa vzhľadom na jeho nepredvídateľnú povahu zapísal do rozpočtu vo výške presahujúcej strop príslušného rozpočtového okruhu. Zároveň je proti rozšíreniu využívania tohto fondu na kompenzáciu účinkov bilaterálnych alebo multilaterálnych obchodných dohôd na poľnohospodársku činnosť (tamže, bod 95);

32.

oceňuje návrh Rady začleniť programy Galileo, ITER a GMES do okruhu 1 viacročného finančného rámca (tamže, príloha I), ako o to žiadal vo svojom stanovisku o novom viacročnom finančnom rámci na obdobie po roku 2013;

33.

požaduje, aby sumy zodpovedajúce výške spomínaných rezerv boli takisto uvedené vo VFR;

Program zjednodušenia

34.

zastáva názor, že požiadavka lepšej kvality výdavkov, za ktorú sa zasadzujú členské štáty aj Európsky parlament, zatiaľ nebola uspokojivo zohľadnená, pretože boli zavedené nové postupy kontroly a auditu, zvýšila sa zložitosť postupov, kladie sa nadmerný dôraz na výsledky a kvantitatívne čerpanie na úkor kvality stratégií, čo napokon vedie k čoraz väčšej centralizácii, ktorá penalizuje nižšie úrovne správy v porovnaní s vyššími;

35.

želá si, aby oznámenie o kvalite výdavkov, ktoré avizovala Európska komisia, umožňovalo rozlíšiť zúčtovanie verejných investičných výdavkov v súlade s paktom stability;

36.

nesúhlasí s nadmerným uplatňovaným delegovaných aktov Komisiou, a to napríklad tých, ktoré sa navrhujú v prípade orientačných činností spoločného strategického rámca. Povedie to k vylúčeniu VR z európskeho konzultačného a rozhodovacieho postupu, a to i napriek tomu, že môže ísť o oblasti, ktoré majú pre územné samosprávy zásadný význam;

37.

naopak rozhodne súhlasí s názorom Komisie, že zjednodušenie na úrovni EÚ bude plne efektívne len vtedy, ak sa bude zároveň vyvíjať primerané úsilie na celoštátnej a nižšej úrovni, pričom zdôrazňuje, že najviac úsilia musia vyvinúť jednotlivé štáty;

38.

oceňuje navrhovanú racionalizáciu programov zahrnutých do viacročného finančného rámca, najmä zníženie počtu navrhnutých finančných programov a zoskupenie programov a podprogramov v mnohých oblastiach;

39.

zasadzuje sa za to, aby Európska investičná banka bola užšie zapojená do realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

COM(2012) 388 final

Odôvodnenie 3

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Osobitné nástroje – rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie, nástroj flexibility, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, rezerva pre prípad krízy v sektore poľnohospodárstva a mimoriadna rezerva – sú nevyhnutné, aby Únia mohla reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo financovať jasne identifikované výdavky, ktoré by sa nemohli financovať v rámci stanovených stropov pre jeden alebo viaceré okruhy finančného rámca. Preto je nevyhnutné zabezpečiť pomocou osobitných ustanovení možnosť zahrnúť do rozpočtu viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo finančnom rámci, pokiaľ je potrebné využiť osobitné nástroje.

Osobitné nástroje – rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie, nástroj flexibility a mimoriadna rezerva – sú nevyhnutné, aby Únia mohla reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo financovať jasne identifikované výdavky, ktoré by sa nemohli financovať v rámci stanovených stropov pre jeden alebo viaceré okruhy finančného rámca. Preto je nevyhnutné zabezpečiť pomocou osobitných ustanovení možnosť zahrnúť do rozpočtu viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo finančnom rámci, pokiaľ je potrebné využiť osobitné nástroje.

Zdôvodnenie

Keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by mal byť začlenený do VFR a namiesto vytvorenia rezervy pre prípad krízy v sektore poľnohospodárstva by sa mali zaviesť skutočné právne predpisy, je nevyhnutné tieto dva finančné nástroje zo zoznamu vyškrtnúť.

Pozmeňovací návrh 2

COM(2012) 388 final

Článok 8

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

V prípade zrušenia pozastavenia rozpočtových záväzkov týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo súvisiaceho s makroekonomickou podmienenosťou v súvislosti s koordináciou hospodárskych politík členských štátov rozhodne Rada v súlade so zmluvou a s príslušným základným právnym aktom o presune pozastavených záväzkov do nasledujúcich rokov. Pozastavené záväzky roku n nemôžu byť opäť zahrnuté do rozpočtu po roku n + 2.

V prípade zrušenia pozastavenia rozpočtových záväzkov týkajúcich sa Kohézneho fondu súvisiaceho s makroekonomickou podmienenosťou v súvislosti s koordináciou hospodárskych politík členských štátov rozhodne Rada v súlade so zmluvou a s príslušným základným právnym aktom o presune pozastavených záväzkov do nasledujúcich rokov. Pozastavené záväzky roku n nemôžu byť opäť zahrnuté do rozpočtu po roku n + 2.

Zdôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa makroekonomickej podmienenosti by sa i naďalej mali uplatňovať len na Kohézny fond, ako sa to robí už od jeho zriadenia.

V Bruseli 9. októbra 2012

Predseda Výboru regiónov

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Bod 65 stanoviska Výboru regiónov na tému „Nový viacročný finančný rámec po roku 2013“, ktoré bolo prijaté na 93. plenárnom zasadnutí 14. a 15. decembra 2012.


Top