EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/32


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 71/09

1.

Komisii bolo 5. marca 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Sortiva B.V. („Sortiva“, Holandsko) a Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Holandsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikmi Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Holandsko) a Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Holandsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Remondis: zber, separácia a triedenie papiera, lepenky a iného odpadu,

Sortiva: separácia, triedenie a recyklácia odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ako je drevo a sutina,

Sortiva P&K: separácia a triedenie papiera a lepenky,

Stam: zber, separácia a triedenie papiera, lepenky a odpadu z likvidovaných archívov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top