EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/06

Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

OJ C 71, 9.3.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/8


Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

2012/C 71/06

1.   Ciele a opis

Táto výzva, ktorej cieľom je vytvoriť európsku sieť pre OVP – ReferNet, sa zameriava na výber jedného žiadateľa z Írska a jedného zo Španielska (pozri bod 3 ďalej v texte, kritériá oprávnenosti), s ktorým Cedefop uzatvorí štvorročnú rámcovú dohodu o partnerstve. Okrem toho je cieľom tejto výzvy uzatvorenie špecifickej dohody o grante na 8-mesačný pracovný plán, ktorý sa má realizovať v roku 2012, a to s každým úspešným žiadateľom.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré bolo založené v roku 1975 a od roku 1995 má sídlo v Grécku, je agentúrou Európskej únie (EÚ). Poslaním tohto strediska, ktoré je uznávané ako spoľahlivý zdroj informácií a odborných vedomostí v oblasti OVP, zručností a schopností, je podporiť vývoj európskej politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a prispieť k jej vykonávaniu.

ReferNet je európska sieť strediska Cedefop pre OVP. Poslaním siete ReferNet je podporovať Cedefop predkladaním správ o národných systémoch OVP a vývoji politík a zviditeľňovaním produktov OVP a strediska Cedefop. ReferNet tvorí 29 členov známych ako národní partneri siete ReferNet z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Národní partneri siete ReferNet sú kľúčovými inštitúciami, ktoré sú zapojené do OVP v krajine, ktorú zastupujú.

Rámcové dohody o partnerstve sa vykonávajú prostredníctvom špecifických dohôd o grante. Žiadatelia preto predložia nielen návrh na 4-ročné rámcové partnerstvo (ktorý, ak bude úspešný, povedie k podpisu rámcovej dohody o partnerstve na roky 2012–2015), ale aj žiadosť o grant na činnosť v roku 2012 (ktorá môže viesť k podpisu špecifickej dohody o grante na 8 mesiacov v roku 2012). Žiadateľ musí preukázať svoju schopnosť vykonávať všetky činnosti plánované počas štvorročného obdobia a zabezpečiť primerané spolufinancovanie realizácie pracovného plánu.

2.   Rozpočet a trvanie projektu

Odhadovaný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre štvorročné trvanie rámcových partnerských zmlúv, môže dosiahnuť výšku až 4 000 000 EUR v závislosti od rozhodnutí rozpočtového orgánu v jednotlivých rokoch.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre ročný pracovný plán na rok 2012 (trvanie projektu: 12 mesiacov), je 955 000 EUR pre 27 členských štátov, Island a Nórsko.

Grant sa líši podľa počtu obyvateľov krajiny a poskytuje sa na výkon ročného pracovného plánu. Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre pracovný plán na rok 2012, sa bude rozdeľovať na základe troch skupín krajín podľa počtu obyvateľov:

—   Skupina krajín 1: Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximálna výška grantu: 23 615 EUR.

—   Skupina krajín 2: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko. Maximálna výška grantu: 33 625 EUR.

—   Skupina krajín 3: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. Maximálna výška grantu: 43 620 EUR.

Keďže ročná činnosť pre partnera siete ReferNet v Írsku a Španielsku má v roku 2012 trvať menej ako 12 mesiacov, príslušný udelený grant bude nižší ako uvedená maximálna výška grantu na krajinu v danom roku.

Grant Únie je finančným príspevkom na náklady príjemcu (a/alebo spoločných príjemcov), ktorý musí byť doplnený vlastným finančným príspevkom a/alebo miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a/alebo súkromnými príspevkami. Celkový príspevok Únie neprekročí 70 % oprávnených nákladov.

Cedefop si vyhradzuje právo neprideliť celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii.

3.   Kritériá oprávnenosti

Aby boli žiadatelia oprávnení, majú spĺňať tieto požiadavky:

a)

byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nie sú oprávnené predkladať žiadosti);

b)

mať sídlo v niektorej z týchto krajín:

Írsko,

Španielsko.

4.   Konečný termín

Žiadosti o rámcovú dohodu o partnerstve a pracovný plán na rok 2012 musia byť predložené najneskôr do 16. apríla 2012.

Pracovný plán na rok 2012 po získaní špecifickej dohody o grante na rok 2012 sa začne v máji 2012 a trvá 8 mesiacov.

5.   Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predloženie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy budú dostupné od 13. marca 2012 na webovej stránke strediska Cedefop na adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na poskytnutých oficiálnych formulároch.

Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Všetky predložené žiadosti bude hodnotiť výbor odborníkov podľa kritérií oprávnenosti, vylúčenia, výberu a kritérií na udelenie grantu definovaných v úplnom znení výzvy.


Top