EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XX0218(03)

Záverečná správa vyšetrovateľa – COMP/39.605 – Sklo pre CRT

OJ C 48, 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/16


Záverečná správa vyšetrovateľa (1)

COMP/39.605 – Sklo pre CRT

2012/C 48/06

Toto konanie o urovnaní sa týka kartelu medzi štyrmi výrobcami skla pre katódové trubice („CRT“): Asahi Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd, Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. a Schott AG a je zamerané na koordináciu cien skla pre CRT. Porušovanie pravidiel týkajúcich sa kartelov zahŕňalo celý EHP a trvalo od 23. februára 1999 do 27. decembra 2004.

KONTEXT

Pri zhromažďovaní informácií o trhu so sklom pre CRT dostala Komisia od spoločnosti Samsung Corning žiadosť o oslobodenie od pokuty. Toto oslobodenie jej bolo podmienečne udelené dňa 10. februára 2009. V marci 2009 vykonala Komisia v priestoroch spoločnosti Schott neohlásenú inšpekciu. V júni 2009 požiadala spoločnosť Nippon Electric Glass o oslobodenie, príp. zhovievavosť. V marci 2010 požiadala o zhovievavosť spoločnosť Schott.

Pri začatí konania podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 (2) dňa 29. júna 2010 vyzvala Komisia štyri spoločnosti, aby uviedli, či majú záujem zúčastniť sa rozhovorov o urovnaní (3). Všetky štyri spoločnosti výzvu prijali.

KONANIE O UROVNANÍ

Rozhovory o urovnaní boli organizované v troch hlavných fázach medzi júlom 2010 a 2011, počas ktorých sa uskutočnili tri kolá formálnych bilaterálnych rozhovorov medzi Komisiou a každou zo strán.

Počas týchto rozhovorov boli strany ústne informované o námietkach, ktoré má Komisia v úmysle proti nim vzniesť a o dôkazoch podporujúcich tieto námietky. Po prvom rozhovore v júli 2010 bol stranám v priestoroch GR pre hospodársku súťaž umožnený prístup k príslušným dôkazom, ku všetkým ústnym vyhláseniam a zoznamu všetkých dokumentov v spise Komisie, ako aj ku kópiám dôkazov, ktoré im už boli predložené. Na základe žiadostí spoločností Asahi Glass, Nippon Electric Glass a Schott a do takej miery, do akej strany mohli odôvodene objasniť svoje postoje voči lehote či akýmkoľvek iným aspektom kartelu, bol všetkým stranám umožnený prístup k dodatočným dokumentom v rámci spisu k danému prípadu. Strany boli takisto informované o odhadovanom rozsahu pravdepodobných pokút, ktoré Komisia zamýšľa uložiť v rámci konania o urovnaní.

Na konci tretieho kola stretnutí požiadali spoločnosti Asahi Glass, Nippon Electric Glass, Samsung Corning a Schott o urovnanie (4) a uznali svoju zodpovednosť za porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP. Okrem toho strany uznali, že nesú zodpovednosť za správanie svojich dcérskych spoločností, ktoré sú členmi kartelu. Takisto uviedli, o akej maximálnej výške pokuty ich Komisia informovala, ktorú v rámci konania o urovnaní budú akceptovať. Vo svojich návrhoch na urovnanie strany tiež potvrdili, že i) boli dostatočne oboznámené s námietkami, ktoré má Komisia v úmysle vzniesť proti nim a že mali dostatočnú možnosť sa k nim vyjadriť; ii) nezamýšľajú požadovať ďalší prístup k spisu alebo ústne vypočutie pod podmienkou, že ich návrhy na urovnanie budú zohľadnené v oznámení námietok a v konečnom rozhodnutí a že iii) súhlasia s tým, že dostanú oznámenie námietok a konečné rozhodnutie v anglickom jazyku.

Potom, čo Komisia prijala 29. júla 2011 oznámenie námietok, všetky strany vo svojich odpovediach potvrdili, že zodpovedá obsahu ich návrhov o urovnanie. Komisia preto mohla priamo prikročiť k prijatiu rozhodnutia podľa článku 7 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1/2003.

NÁVRH ROZHODNUTIA

Návrh rozhodnutia zachováva námietky vznesené v oznámení námietok. Týka sa teda iba námietok, v prípade ktorých bola stranám poskytnutá možnosť, aby vyjadrili svoje názory.

Vzhľadom na to, že mne ani členovi úradu vyšetrovateľa, ktorý sa konania zúčastnil, strany neoznámili žiadne námietky týkajúce sa prístupu k spisu alebo ich práv na obhajobu, sa domnievam, že právo na vypočutie všetkých účastníkov konania bolo v tomto prípade dodržané.

V Bruseli 18. októbra 2011

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy – Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 773/2004, pokiaľ ide o vedenie konania o urovnaní v prípadoch kartelov, Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2008, s. 3, a oznámenie Komisie o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov, Ú. v. EÚ C 167, 2.7.2008, s. 1.

(4)  Článok 10a ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES – Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18.


Top