EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/043/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 43, 11.2.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 43/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 43/10

1.

Komisii bolo 4. februára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Reale Seguros Generales, SA, („Reale“, Španielsko) kontrolovaný podnikom Società Reale Mutua di Assicurazioni („Reale Mutua Group“, Taliansko) a podnik Unnim („Unnim“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Caixasabadell Companyia d’Assegurances Generals, SA („CSG“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Reale: pôsobí v odvetví poisťovníctva v Španielsku,

Reale Mutua Group: medzinárodná skupina pôsobiaca v odvetví bankovníctva, poisťovníctva, nehnuteľností a služieb,

Unnim: skupina spoločností, ktorá vykonáva predovšetkým bankové operácie a v menšej miere poskytuje poistenie v Španielsku,

CSG: pôsobí v odvetví neživotného poistenia (nehody, požiare a prírodné katastrofy, strata iného majetku, všeobecná zodpovednosť za škodu, rôzne finančné straty a tiež obhajoba a právna pomoc) v Španielsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top