EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1201(02)

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

OJ C 324, 1.12.2010, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 324/21


Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

2010/C 324/07

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dostala žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť podala spoločnosť Shandong Lulong Group Co. Ltd. (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca z Čínskej ľudovej republiky.

Rozsah žiadosti sa obmedzuje len na preskúmanie dumpingu, pokiaľ ide o žiadateľa.

2.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú odliatky z nekujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárnej liatiny) druhu používaného na zakrytie a/alebo umožnenie prístupu do podzemných alebo podpovrchových systémov a ich častí, tiež opracovaných, potiahnutých alebo natieraných, alebo vybavených inými materiálmi, okrem požiarnych hydrantov, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), v súčasnosti zaradené pod kódy KN 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (kód Taric 7325109910) a ex 7325 99 10 (kód Taric 7325991010).

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 1212/2005 (2) na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 500/2009 (3).

4.   Dôvody preskúmania

Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 je založená na prima facie dôkazoch poskytnutých žiadateľom, z ktorých vyplýva, že pokiaľ ide o žiadateľa, došlo k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia, a že tieto zmeny sú trvalého charakteru.

Žiadateľ poskytol prima facie dôkazy o tom, že sú splnené podmienky pre trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ) a že pokiaľ ide o žiadateľa, zachovanie uloženého opatrenia na súčasnej úrovni už na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné. Z porovnania domácich cien žiadateľa a jeho vývozných cien do Únie vyplýva, že dumpingové rozpätie sa zdá byť podstatne nižšie ako súčasná úroveň opatrenia.

Z tohto dôvodu sa zdá, že zachovanie opatrení na súčasnej úrovni, ktorá sa zakladala na predtým stanovenej úrovni dumpingu, už na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné.

5.   Postup stanovenia dumpingu

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

V prešetrovaní sa posúdi, či je potrebné zachovať, odstrániť alebo zmeniť a doplniť existujúce opatrenia vzťahujúce sa na žiadateľa.

Ak sa stanoví, že by sa v súvislosti so žiadateľom mali opatrenia odstrániť alebo zmeniť a doplniť, môže byť potrebné zmeniť colnú sadzbu, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na dovoz príslušného výrobku inými spoločnosťami z Čínskej ľudovej republiky, ktoré nie sú osobitne uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1212/2005.

a)   Dotazníky

Komisia zašle žiadateľovi a orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny dotazníky s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie. Tieto informácie by mali byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode i).

b)   Zber informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie iné ako sú uvedené vo vyplnených dotazníkoch a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie musia byť spolu s podpornými dôkazmi doručené Komisii v lehote stanovenej v bode 6 písm. a) bode i).

Komisia okrem toho môže vypočuť zainteresované strany, ak predložia žiadosť, ktorou preukážu, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v bode 6 písm. a) bode ii).

c)   Trhovohospodárske zaobchádzanie/individuálne zaobchádzanie

V prípade, že žiadateľ poskytne dostatočné dôkazy o tom, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j. že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, normálna hodnota sa určí v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Na tento účel sa v osobitnej lehote stanovenej v bode 6 písm. b) tohto oznámenia musí predložiť náležite podložená žiadosť. Komisia pošle žiadateľovi a orgánom Čínskej ľudovej republiky formulár žiadosti. Tento formulár žiadosti môže žiadateľ použiť aj na predloženie žiadosti o individuálne zaobchádzanie, t. j. na preukázanie toho, že spĺňa kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

d)   Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V prípade, že žiadateľovi nie je udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, ale spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia na účely stanovenia normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku, sa použije vhodná krajina s trhovým hospodárstvom v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia. Komisia mieni na tento účel použiť znovu Indiu tak, ako tomu bolo počas prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení na dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu v osobitnej lehote stanovenej v bode 6 písm. c) tohto oznámenia.

Okrem toho, ak je žiadateľovi udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, môže Komisia v prípade potreby použiť zistenia týkajúce sa normálnej hodnoty stanovenej vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, napríklad na účely náhrady akýchkoľvek nespoľahlivých údajov o nákladoch alebo cenách v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú potrebné na určenie normálnej hodnoty, ak v Čínskej ľudovej republike nie sú potrebné spoľahlivé údaje k dispozícii. Komisia zvažuje použitie Indie aj na tento účel.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)   Pre strany na prihlásenie, predloženie vyplnených dotazníkov a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany sa musia, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Treba poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v uvedenej lehote.

ii)   Vypočutia

V rámci tej istej 37-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

b)   Osobitná lehota na predloženie žiadostí o trhovohospodárske zaobchádzanie a/alebo o individuálne zaobchádzanie

Náležite podložená žiadosť žiadateľa o trhovohospodárske zaobchádzanie, ako je uvedené v bode 5 písm. c) tohto oznámenia, musí byť doručená Komisii do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

c)   Osobitná lehota na výber krajiny s trhovým hospodárstvom

Strany, na ktoré sa prešetrovanie vzťahuje, môžu prejaviť záujem o vyjadrenie pripomienok o vhodnosti výberu Indie, o ktorej sa, ako je uvedené v bode 5 písm. d), uvažuje ako o krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť realizované písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (4) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Nespolupráca

V prípadoch, keď ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v určenej lehote alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, v súlade s článkom 18 základného nariadenia je možné dospieť k zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, nevezmú sa tieto informácie do úvahy a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu použiť dostupné skutočnosti. Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

11.   Úradník pre vypočutie

Treba takisto uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 6.

(4)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top