EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/188/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 188, 13.7.2010, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 188/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2010/C 188/08

1.

Komisia bolo 5. júla 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou spolkové ministerstvo financií Rakúska získava podľa paragrafu 1 rakúskeho spolkového zákona o opatreniach na zabezpečenie stability finančného trhu Rakúskej republiky v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad celým podnikom Hypo Alpe Adria Bank International AG („HGAA“, Rakúsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Spolkové ministerstvo financií: stabilizácia finančného systému v Rakúsku,

HGAA: poskytovanie univerzálnych bankových služieb pre fyzické a právnické osoby, poskytovanie lízingových služieb.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top