EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AR0096

Stanovisko Výboru regiónov na tému Aktualizovaný strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

OJ C 79, 27.3.2010, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 79/27


Stanovisko Výboru regiónov na tému „Aktualizovaný strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“

(2010/C 79/06)

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV,

Hlavné zásady a pripomienky

1.

víta oznámenie Európskej komisie s názvom „Aktualizovaný strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“. Výbor plne podporuje navrhované všeobecné ciele, to znamená budovanie stále rozsiahlejších zručností prostredníctvom lepších systémov vzdelávania a odbornej prípravy, čo je cieľ, ktorý bol oprávnene označený za absolútnu prioritu pri riešení problémov, ktorým čelí Európska únia;

2.

plne súhlasí so všeobecnou analýzou Komisie. Otázky vzdelávania a odbornej prípravy majú rozhodujúci vplyv na konkurencieschopnosť Európy a pre zachovanie sociálneho štátu a ochranu životného prostredia, pretože najcennejším zdrojom pre Európu sú jej občania (1). Výbor v tejto súvislosti pripomína, že do roku 2015 si 79 % pracovných miest bude vyžadovať vysoko alebo stredne kvalifikovanú pracovnú silu (2);

3.

súhlasí s názorom Európskej komisie, že opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy by mali všetkým občanom bez rozdielu veku, pohlavia či sociálno-ekonomického postavenia umožňovať, aby si počas celého života nadobúdali, aktualizovali a rozvíjali zručnosti špecifické pre svoju prácu, ako aj aktívne občianstvo; tieto opatrenia sú teda rozhodujúcimi faktormi zrovnoprávnenia osôb a sociálneho začlenenia;

4.

pripomína význam zodpovednosti miestnych a regionálnych samospráv a ich rozhodujúcu úlohu pokiaľ ide o oblasť vzdelávania a odbornej prípravy v Európe, vďaka ktorej sú hlavnými aktérmi opatrení vytvorených na dosiahnutie určených strategických cieľov. V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov sú miestne a regionálne orgány zodpovedné za rôzne stupne vzdelávania, od predškolského vzdelávania po vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých, pričom všetkými týmito témami sa Komisia zaoberá vo svojom oznámení. Okrem toho európska spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je úzko spätá so stratégiami v oblasti zamestnanosti a trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, s otázkami spojenými s migráciou vrátane viacjazyčnosti, s demografickým vývojom, ako aj s politikou EÚ v oblasti sociálneho začlenenia, podnikov, výskumu a inovácií. Účinnú realizáciu opatrení v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré zohľadňujú všetky tieto aspekty, majú teda na starosti miestne a regionálne samosprávy. Pracovné metódy, ktoré budú zvolené pre dlhodobú európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy musia preto vziať do úvahy zodpovednosť miestnych a regionálnych samospráv;

5.

zdôrazňuje, že v tejto súvislosti predstavuje toto oznámenie pre výbor dôležitú tému z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska je táto téma spojená s prioritami výboru na rok 2009 (3);

6.

víta skutočnosť, že tieto navrhované opatrenia zdôrazňujú a dopĺňajú činnosť členských štátov, a predstavujú tak európsky prínos, a to bez toho, aby boli dotknuté zásady subsidiarity a proporcionality;

7.

ďalej zdôrazňuje, že pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu detí prisťahovalcov, ktorá sa takisto uvádza v strategických líniách a prioritách, táto otázka je takisto dôležitá z hľadiska integrácie príslušníkov tretích krajín v Európskej únii. V tejto súvislosti výbor pripomína, že integračné opatrenia nespadajú do súčasných právomocí EÚ v oblasti prisťahovalectva (článok 61, 62 a 63 Zmluvy o založení ES), ale do priamej právomoci členských štátov. EÚ môže preto zohrávať len podpornú úlohu v tejto oblasti, v očakávaní prípadnej ratifikácie Lisabonskej zmluvy, ktorá by posilnila európske právomoci;

8.

pripomína, že nárast prisťahovalectva predstavuje kultúrne, jazykové a demografické obohatenie, ktoré je skôr príležitosťou ako záťažou, a že v tejto súvislosti musí vzdelávanie a odborná príprava nových prisťahovalcov, ale aj migrantov druhej generácie, predstavovať prioritu, pretože je kľúčom k integrácii a úspešnému zapojeniu do spoločenského a pracovného života (4). Výbor vyzýva Komisiu, aby venovala pozornosť najzraniteľnejším skupinám migrantov;

9.

berie na vedomie snahu Komisie posilniť používanie otvorenej metódy koordinácie (OMK) a rozšíriť súčasné aktivity v rámci partnerského učenia o porovnávacie preskúmania; vyzýva preto Komisiu, aby prihliadala na skutočnosť, že toto posilnenie otvorenej metódy koordinácie môže mať za následok rozšírenie finančnej a administratívnej práce pre územné samosprávy, ktoré nesú veľkú časť zodpovednosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

10.

pripomína, že práve v oblasti všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy môže OMK fungovať len vtedy, ak budú nižšie než celoštátne úrovne verejnej správy zapojené priamo. Výsledky členských štátov, ktoré sú zhrnutím výsledkov ich regiónov a obcí, závisia predovšetkým od ich bohatej spolupráce a nepretržitého úsilia o solidaritu;

11.

prikladá veľkú pozornosť otázkam, ktoré sa týkajú problematiky rovnosti mužov a žien, ako to už spomenul v mnohých stanoviskách (5). Výbor preto vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť pretrvávajúcim rozdielom v zaobchádzaní s mužmi a so ženami;

12.

upozorňuje na to, že je potrebné podporovať prístup ľudí so zdravotným postihnutím, bez ohľadu na vek, k zvyčajným formám vzdelávania a odbornej prípravy. Tento krok zoširoka uľahčuje ich začlenenie do spoločnosti a zvyšuje ich šancu nájsť si zamestnanie;

13.

víta skutočnosť, že sa zdôrazňuje význam vzdelávania dospelých, ktoré podstatnou mierou zvyšuje ich šancu zamestnať sa, podporuje mobilitu, sociálne začlenenie a osobný rozvoj. Výbor v tejto súvislosti pripomína, že už informoval o svojej snahe zohrávať aktívnu úlohu pri podpore vzdelávania a odbornej prípravy počas celého života, čo je oblasť, ktorá sa výrazne týka miestnych a regionálnych samospráv (6);

14.

zamýšľa sa nad tým, prečo sa v tomto oznámení nespomína téma odbornej prípravy a udržania vysoko kvalifikovaných pracovných síl a osôb s kľúčovými kompetenciami v Európskej únii, hoci v rámci vytvárania znalostnej ekonomiky je to pre väčšinu európskych krajín rozhodujúca otázka, tak z hľadiska „odlivu mozgov“, ako aj z hľadiska potreby formovať vysoko kvalifikovaných zamestnancov vo všetkých odboroch. Výbor teda vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala touto otázkou bez toho, aby musela nutne zaviesť viac ukazovateľov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na všeobecnú súdržnosť stanovených cieľov;

15.

upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že považuje za veľmi dôležité zapojiť tretie krajiny, ktoré sú v štádiu prístupového procesu, a vyzýva teda Komisiu, aby preskúmala rôzne možnosti tohto zapojenia;

Strategické výzvy

16.

schvaľuje štyri strategické výzvy a prioritné aspekty navrhnuté Komisiou, ktorým sa treba venovať v rokoch 2009-2010;

17.

podotýka, že tieto strategické výzvy a krátkodobé priority nadväzujú na prácu uskutočnenú v rámci programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“;

18.

víta skutočnosť, že tieto strategické výzvy sa neobmedzujú len na otázky spojené s pracovným trhom a obzvlášť víta výzvu, ktorá má „podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo“. Prvý priamy kontakt s politikou a každodenná realizácia aktívneho občianstva sa mimochodom uskutočňujú na nižšej ako národnej úrovni;

19.

pripomína svoju úzky vzťah k mobilite, ktorá je zásadným faktorom kultúrneho a profesionálneho rozvoja, keďže pomáha prekonávať hospodárske a aj kultúrne prekážky. Výbor zdôrazňuje, že mobilita by sa mala stať štandardom pre všetkých študujúcich;

20.

zdôrazňuje, že územné samosprávy zohrávajú v súvislosti s mobilitou študujúcich dôležitú úlohu, jednak z hľadiska poskytovania informácií, ako aj z hľadiska podpory mobility prostredníctvom zavádzania koordinačných a sprievodných opatrení, ktoré dopĺňajú európske programy (7). Výbor preto vyzýva Komisiu, aby viac zohľadnila túto úlohu územných samospráv, a to tak, že zapojí regióny do prípravy programov a tým, ktoré si to želajú, dá viac zodpovednosti pri ich realizácii v praxi;

21.

pripomína, že regionálne a miestne orgány musia zohrávať vedúcu úlohu pri dosahovaní cieľa „materinský jazyk plus dva cudzie jazyky“, hlavne pri uskutočňovaní vzdelávacích programov (8);

22.

pripomína potrebu zlepšiť výsledky pri štúdiu jazykov na základných a stredných školách. Vzdelávací proces by mal poskytnúť viac možností hovoriť najmenej jedným cudzím jazykom na základných školách (9);

23.

pripomína, že je potrebné prehĺbiť úsilie o zvyšovanie povedomia o výhodách štúdia jazykov (10);

24.

schvaľuje snahu posilniť počiatočnú odbornú prípravu učiteľov a príležitosti pre ďalší profesionálny rozvoj zamestnancov zodpovedných za vzdelávanie a poradenstvo pre voľbu povolania;

25.

nazdáva sa, že by sa pri plánovaní v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mal zohľadniť predpokladaný vývoj dopytu po zručnostiach, ktorý je často viditeľný najskôr na miestnej a regionálnej úrovni;

26.

domnieva sa, že výchova k trvalo udržateľnému rozvoju a hlavne zvyšovanie povedomia o problematike klimatických zmien, biodiverzity a ochrany živočíšnych druhov a všetkých prírodných zdrojov (pôda, voda, vzduch, nerastné zdroje a pod.), ako aj rozvoj mediálnej gramotnosti, sú kľúčové a neoddeliteľné zložky aktívneho občianstva a mali by sa stať prioritnými témami pre roky 2009-2010;

27.

v tejto súvislosti pripomína, že aktívne občianstvo a pochopenie významu trvalo udržateľného rozvoja patria medzi kľúčové zručnosti Európanov, ako sa uvádza v odporúčaní „Kľúčové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec (1);

28.

nazdáva sa, že vzdelávanie v ranom veku, predškolské a základné vzdelávanie zohráva významnú úlohu v rozvoji a osvojovaní si základných zručností, ktoré umožnia našim spoluobčanom a spoluobčiankam uspieť v osobnom aj pracovnom živote (11);

29.

schvaľuje snahu vypracovať systém vzájomného učenia na základe osvedčených postupov pre vzdelávanie detí z rodín prisťahovalcov. Takýto systém vzájomného učenia má zásadný význam pre podporu európskeho občianstva a pre úspešnú integráciu;

30.

chce zdôrazniť význam, ktorý má pre deti prisťahovalcov vzdelávanie v ich materinskom jazyku, keďže takto sa zlepší ich schopnosť naučiť sa jazyk hostiteľskej krajiny a cudzie jazyky. Prioritou štátnej podpory by však malo byť jednoznačne, aby si osvojili jazyk hostiteľskej krajiny a zvládli jeho aktívne používanie;

31.

zdôrazňuje veľký význam územných samospráv pre rozvoj inovačného prostredia (11);

32.

domnieva sa, že v rámci strategickej výzvy „posilňovanie oblasti inovácií a tvorivosti“ sa musia vziať osobitne do úvahy spoločenské výzvy spojené s environmentálnymi otázkami (voda, energetika, klíma, biodiverzita, znečistenie…). Zo širšieho hľadiska by tieto výzvy mohli do hĺbky zmeniť mnohé povolania a vznik mnohých ďalších. Mali by sa teda zohľadniť pri celoživotnom vzdelávaní, predovšetkým vytvorením primeraných vzdelávacích programov;

33.

schvaľuje návrh vytvoriť partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a podnikateľskou sférou, výskumnými inštitúciami, kultúrnymi subjektmi a tvorivými odvetviami. Činnosti v rámci týchto partnerstiev preukázali svoju účinnosť v oblasti inovácie;

34.

nazdáva sa, že je prvoradou úlohou pokračovať v spolupráci medzi členskými štátmi, aby bolo možné vyriešiť spoločné výzvy, čo povedie k vytvoreniu dynamickej znalostnej spoločnosti; domnieva sa, že spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi takisto napomáha tomuto cieľu, a preto ju treba podporovať;

35.

žiada, aby bol vypracovaný a vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internete uverejnený porovnávací prehľad systémov všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy v členských krajinách, ako aj reforiem, ktoré sú naplánované v blízkej budúcnosti. Tak by mali odborníci obcí a regiónov v oblasti vzdelávania, členovia zastupiteľstiev a združení škôl k dispozícii potrebné informácie o skúsenostiach iných krajín v oblasti všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy a mohli by sa ako rovnoprávni partneri zapojiť do diskusií o ďalšom formovaní všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy na centrálnej rozhodovacej úrovni;

Ukazovatele

36.

schvaľuje využitie referenčných hodnôt v rámci otvorenej metódy koordinácie; nesmie to však viesť k skrytej harmonizácii systémov jednotlivých krajín;

37.

súhlasí so zámerom Komisie využiť kvantitatívne opatrenia (referenčné hodnoty, štatistiky) a kvalitatívne opatrenia (výmena informácií a osvedčené postupy) (12); tieto by však mali byť založené predovšetkým na už existujúcich opatreniach a porovnateľných údajoch a zároveň zohľadňovať rôznu situáciu v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty majú zvážiť, ako a do akej miery sú, vzhľadom na meniace sa hospodárske a sociálne podmienky a vlastné vnútroštátne priority, schopné prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov;

38.

zdôrazňuje, že treba uvažovať o prostriedkoch, ktoré budú regionálne a miestne samosprávy potrebovať v prípade zvýšených administratívnych a finančných nákladov spojených so zavedením nových ukazovateľov;

39.

podotýka však, že ciele stanovené pre štyri z piatich referenčných hodnôt prijatých v roku 2003 nebudú do roku 2010 dosiahnuté. Okrem toho je stále nejasné, aký vplyv má partnerské vzdelávanie, výmeny informácií a osvedčených postupov. Tieto skutočnosti dokazujú, že je potrebné preskúmať primeranosť určených cieľov a/alebo pracovných metód;

40.

navrhuje Komisii, členským štátom a miestnym a regionálnym orgánom, aby preskúmali dôvody, pre ktoré tieto štyri referenčné hodnoty neboli dosiahnuté;

41.

súhlasí so želaním Komisie dosiahnuť cieľ zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní z 12,5 % na 15 %. Zvýšenie je v krízovom období mimoriadne dôležité, keďže je nevyhnutné pracovať na rekvalifikácii a ďalšom vzdelávaní mnohých zamestnancov;

42.

podporuje návrh vytvoriť referenčnú hodnotu pre mobilitu, ktorá je veľmi dôležitá, keďže zvyšuje šancu zamestnať sa a umožňuje rozvoj európskeho občianstva, hoci Komisia ešte musí tento ukazovateľ bližšie definovať. Bez ohľadu na úsilie vyvíjané pre študentov, v ktorom sa musí pokračovať, sa výbor nazdáva, že treba klásť dôraz na mobilitu učňov a mladých ľudí, ktorí sa odborne vzdelávajú, čo sú oblasti, v ktorých sú mnohé regióny aktívne;

43.

súhlasí so želaním vytvoriť referenčnú hodnotu pre jednotlivcov dosahujúcich slabé výsledky v základných zručnostiach, ktorá bola rozšírená o matematiku a prírodné vedy, ale zdôrazňuje potrebu zamerať sa v prvom rade na čítanie a písanie. Pripomína však, že znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a cudzích jazykov sú dôležité pre získanie vedomostí a uskutočnenie cieľov ďalšieho a celoživotného vzdelávania. Osobitne deti by mali mať možnosť získať zručnosti v oblasti IKT v ranom štádiu výučby (12). Výbor prikladá pozornosť sociálnym rozdielom z hľadiska dostupnosti týchto technológií, ktoré si vyžadujú reakciu zo strany vnútroštátnych, regionálnych a miestnych alebo európskych inštitúcií, čo poskytne územným samosprávam možnosť vychádzať z existujúcich programov EÚ a nových programov Komisie a začleniť boj proti funkčnej negramotnosti do revidovanej Lisabonskej stratégie. Tieto štruktúry by mali takisto vziať do úvahy, že je dôležité, aby migranti ovládali jazyk prijímajúcej krajiny, aby sa mohli ľahšie začleniť do spoločnosti a zvýšila sa ich šanca nájsť si zamestnanie;

44.

pri uplatňovaní otvorenej metódy koordinácie, ktorej úlohou je definovať nové ukazovatele a nové referenčné hodnoty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by malo byť súčasťou posudzovania schopnosti čítať a porozumieť textu tiež zisťovanie schopností týkajúcich sa mediálneho obsahu, a to vzhľadom na to, že v súčasnom elektronickom alebo digitálnom prostredí má tento obsah kombinovanú písomnú, ikonografickú a filmovú formu;

45.

trvá na tom, že snahy vykonané v oblastiach čítania, písania, matematiky, prírodných vied a IKT vôbec nie sú nezlučiteľné s výučbou iných predmetov, keďže všetky prispievajú k rozvoju ďalších vlastností a schopností, ako je kreativita, sebaúcta, sociálne schopnosti (9);

46.

vyjadruje súhlas s cieľom zintenzívniť pokrok dosiahnutý pri výučbe dvoch cudzích jazykov od útleho veku, a schvaľuje preto referenčnú hodnotu Jazyky;

47.

vyjadruje veľkú obozretnosť pokiaľ ide o zavedenie referenčnej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na investície do vysokoškolského vzdelávania. Rázny krok, ktorý pozostáva v zvýšení investícií do vysokoškolského vzdelávania na 2 % HDP, je sám o sebe pozitívny, ale tento cieľ rozdelený medzi súkromný a verejný sektor by nemal oslobodiť štáty od ich zodpovednosti, a na druhej strane spôsobiť, že sa zvýši podiel financovania vysokoškolského vzdelávania zo strany domácností, čo by spochybnilo najmä rovnosť príležitostí, a to hlavne v krízovom období;

48.

schvaľuje referenčnú hodnotu týkajúcu sa absolventov vysokých škôl, ako aj želanie zanechať dosiahnutý cieľ týkajúci sa matematiky, prírodných vied a technológií, a oceňuje pozornosť venovanú problematike rovnosti medzi mužmi a ženami. V tomto smere pripomína stanovisko výboru k oznámeniu Komisie na tému „K rámcovej stratégii Spoločenstva v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. (13)“;

49.

vyjadruje výhrady k návrhu Komisie vytvoriť referenčnú hodnotu pre zamestnateľnosť. Aj keď sa tiež zaujíma o vzájomný vzťah medzi dosiahnutou úrovňou štúdia a schopnosťou začleniť sa do trhu práce, považuje za vhodné zohľadniť aj ďalšie premenné, hlavne stav ekonomiky. Toto opatrenie by teda malo byť upresnené;

50.

schvaľuje návrh Komisie vytvoriť referenčnú hodnotu pre predškolské vzdelávanie, keďže vzdelávanie v ranom veku dieťaťa vytvára nové možnosti rozvoja a je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania;

51.

súhlasí so želaním zachovať bezo zmien referenčnú hodnotu týkajúcu predčasného ukončovania školskej dochádzky a zastáva názor, že na dosiahnutie tohto cieľa treba vyzdvihnúť rôzne prístupy;

52.

so zreteľom na súčasný stav poznatkov vyjadruje výhrady k návrhu fixnej referenčnej hodnoty týkajúcej sa inovácie a kreativity. Výbor regiónov sa vyslovuje za to, aby členské štáty preskúmali možnosť vypracovať ukazovatele, ktoré by prispeli k ich úsiliu podporovať inováciu a kreativitu;

53.

navrhuje uvažovať o podporovaní výmeny informácií a osvedčených postupov medzi štátmi, ktorých sa týkajú referenčné hodnoty ako inovácia a kreativitazamestnateľnosť. Regióny musia byť do tejto iniciatívy úzko zapojené;

54.

súhlasí s odhodlaním zachovať a posilniť účinné a ambiciózne opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Súčasná hospodárska kríza by nás nemala od tohto cieľa odradiť, ale naopak k nemu doviesť.

V Bruseli 7. októbra 2009

Predseda Výboru regiónov

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 31/2006 fin.

(2)  „Budúce potreby v oblasti zručností v Európe: strednodobé prognózy“ (Futurs besoins de compétences en Europe: prévisions à moyen terme), CEDEFOP, 2008.

(3)  CdR 380/2008.

(4)  CdR 253/2008.

(5)  CdR 233/2000 a CdR 19/2001.

(6)  CdR 49/2004 fin a CdR 31/2006 fin.

(7)  CdR 34/2006 fin.

(8)  CdR 6/2008 fin.

(9)  Tamtiež.

(10)  CdR 33/2006 fin.

(11)  CdR 133/2008 fin.

(12)  CdR 349/2002 fin.

(13)  Pozri CdR 233/2000 fin.


Top