EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/111/18

Zápisnica o opravách k Lisabonskej zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podpísanej v Lisabone 13. decembra 2007 ( Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007 )

OJ C 111, 6.5.2008, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/56


ZÁPISNICA O OPRAVÁCH

k Lisabonskej zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podpísanej v Lisabone 13. decembra 2007

( Úradný vestník Európskej únie C 306 zo 17. decembra 2007 )

(2008/C 111/18)

Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách, ktorá bola podpísaná v Ríme 30. apríla 2008, a ktorej depozitárom je vláda Talianskej republiky.

1.   ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a)

Strana 20, článok 1, bod 18 (článok 9d ods. 6 druhý pododsek)

Namiesto:

„Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 9e, ak ho o to požiada predseda.“

má byť:

„Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 9e ods. 1, ak ho o to požiada predseda.“

b)

Strana 22, článok 1, bod 22 (článok 10 ods. 1 prvý pododsek)

Namiesto:

„…podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 208a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

má byť:

„…podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 280a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

c)

Strana 31, článok 1, bod 39, písm. a)

Namiesto:

„v prvom odseku sa slová ‚delegácií Komisie‘ nahrádzajú slovami ‚delegácií Únie‘…“

má byť:

„v prvom odseku sa slová ‚delegácií Komisie‘ nahrádzajú slovami ‚delegácie Únie‘…“

d)

Strana 31, článok 1, bod 40, písm. a)

Namiesto:

„…Na informovaní Európskeho parlamentu sa môžu podieľať osobitní zástupcovia.“

má byť:

„…Na informovaní Európskeho parlamentu sa môžu podieľať osobitní predstavitelia.“

e)

Strana 35, článok 1, bod 50 (článok 28b ods. 1)

Namiesto:

„…, misie bojových síl v rámci krízového manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru …“

má byť:

„…, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru …“

f)

Strana 42, článok 2, bod 2, písm. a)

Namiesto:

„a)

s výnimkou článku 311a ods. 5 písm. c) (predtým článok 299 ods. 6 písm. c)) sa slová ‚Európskych spoločenstiev‘ nahrádzajú slovami ‚Európskej únie‘, s výnimkou spojenia …“

má byť:

„a)

s výnimkou článku 311a ods. 5 písm. c) (predtým článok 299 ods. 6 písm. c)) sa slová ‚Európske spoločenstvá‘ alebo ‚Európske hospodárske spoločenstvo‘ nahrádzajú slovami ‚Európska únia‘ v príslušnom gramatickom tvare, s výnimkou spojenia …“

g)

Strana 45, článok 2, bod 8, druhá zarážka

Namiesto:

„—

článok 97b:“

má byť:

„—

článok 4, ktorý sa stáva článkom 97b:“

h)

Strana 56, článok 2, bod 56, písm. b)

Namiesto:

„b)

v druhom odseku sa slová ‚Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou...‘ nahrádzajú slovami ‚Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšíriť ...‘“

má byť:

„b)

v druhom odseku sa slová ‚Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou...‘ nahrádzajú slovami ‚Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ...‘“

i)

Strana 56, článok 2, bod 60 (nahradenie odseku 3)

Namiesto:

„3.

Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.“

má byť:

„3.

Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom.“

j)

Strana 68, článok 2, bod 68 (článok 69g ods. 2 prvý pododsek)

Namiesto:

„… oblasť pôsobenia a úlohy Eurojustu…“

má byť:

„… oblasť pôsobenia a úlohy Europolu…“

k)

Strana 71, článok 2, bod 85, úvodná veta

Namiesto:

„85)

Vkladá sa článok 97b ako posledný článok hlavy VII, s textom článku 4; mení a dopĺňa sa takto:“

má byť:

„85)

Vkladá sa článok 97b ako prvý článok hlavy VII, s textom článku 4; mení a dopĺňa sa takto:“

l)

Strana 75, článok 2, bod 99, písm. c)

Namiesto:

„c)

v odseku 2 sa vypúšťa prvý pododsek; v tretej zarážke sa odkaz na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 5 nahrádza odkazom na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 6 a odkazy na článok 122 ods. 2 a článok 123 ods. 4 a 5 sa nahrádzajú odkazom na článok 117a ods. 2 a 3;“

má byť:

„c)

v odseku 2 sa vypúšťa prvý pododsek; v tretej zarážke sa odkaz na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 5 nahrádza odkazom na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 6 a odkazy na článok 122 ods. 2 a článok 123 ods. 4 a 5 sa nahrádzajú odkazom na článok 117a ods. 2 a 3; v štvrtej zarážke sa slová ‚z tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovom ‚zmlúv‘;“

m)

Strana 88, článok 2, bod 147 (článok 176a ods. 2 prvý pododsek, posledná veta)

Namiesto:

„Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov a.“

má byť:

„Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.“

n)

Strana 96, článok 2, bod 169, nadpis hlavy IV

Namiesto:

má byť:

o)

Strana 99, článok 2, bod 174 písm. a) (článok 188o ods. 1 prvý pododsek)

Namiesto:

„1.

Odchylne od článku 188n môže Rada jednomyseľne buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.“

má byť:

„1.

Odchylne od článku 188n môže Rada buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.“

p)

Strana 104, článok 2, bod 189 (článok 201b písm. a))

Namiesto:

„a)

rozhodnutie ustanovujúce zoznam iných zložení Rady, ako sú všeobecné veci a zahraničné veci v súlade s článkom 9c ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;“

má byť:

„a)

rozhodnutie ustanovujúce zoznam iných zložení Rady, ako sú všeobecné záležitosti a zahraničné veci v súlade s článkom 9c ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;“

q)

Strana 105, článok 2, bod 195 (článok 210, posledná veta)

Namiesto:

„… Kvalifikovanou väčšinou stanoví tiež všetky náhrady poskytované namiesto odmien.“

má byť:

„… Stanoví tiež všetky náhrady poskytované namiesto odmien.“

r)

Strana 108, článok 2, bod 211, písm. b)

Namiesto:

„b)

v druhom odseku, sa slovo ‚rozhodnutie‘ nahrádza slovom ‚nariadenie‘ a slová;“

má byť:

„b)

v druhom odseku sa slovo ‚rozhodnutie‘ nahrádza slovom ‚nariadenie‘;“

s)

Strana 108, článok 2, bod 211, písm. c)

Namiesto:

„c)

v treťom a sa slovo ‚komora‘ nahrádza slovami ‚osobitný súd‘ v príslušnom gramatickom tvare a slová ‚rozhodnutie o zriadení súdnej komory‘ nahrádzajú slovami ‚nariadenie o zriadení osobitného súdu‘ v príslušnom gramatickom tvare;“

má byť:

„c)

v treťom odseku sa slová ‚rozhodnutie o zriadení súdnej komory‘ nahrádzajú slovami ‚nariadenie o zriadení osobitného súdu‘ v príslušnom gramatickom tvare;“

t)

Strana 108, článok 2, bod 212 písm. a) (článok 228 ods. 2 prvý pododsek)

Namiesto:

„2.

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.“

má byť:

„2.

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.“

u)

Strana 109, článok 2, bod 217

Namiesto:

„217)

V článku 233 sa v prvom odseku vypúšťajú slová ‚alebo orgány‘ a vypúšťa sa tretí odsek.“

má byť:

„217)

V článku 233 sa v prvom odseku vypúšťajú slová ‚alebo orgány‘, veta sa gramaticky upraví a vypúšťa sa tretí odsek.“

v)

Strana 110, článok 2, bod 220 (článok 235a druhý odsek)

Namiesto:

„Taký návrh musí byť predložená do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.“

má byť:

„Taký návrh musí byť predložený do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.“

w)

Strana 110, článok 2, bod 223 (článok 240a druhý pododsek)

Namiesto:

„Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 25 Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách…“

má byť:

„Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 25b Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách …“

x)

Strana 111, článok 2, bod 224 (článok 241)

Namiesto:

„Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenej v článku 230 piatom odseku sa každý účastník konania …“

má byť:

„Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenej v článku 230 šiestom odseku sa každý účastník konania …“

y)

Strana 112, článok 2, bod 231

Dopĺňa sa písmeno d), ktoré znie: „d) (netýka sa slovenskej verzie)

z)

Strana 120, článok 2, bod 255

Namiesto:

„…a vypúšťajú sa slová ‚články 4, 11 a 12 a článok 18 ods. 5‘ štatútu banky“

má byť:

„…a vypúšťajú sa slová ‚články 4, 11 a 12 a článok 18 ods. 5‘ a veta sa gramaticky upraví.“

aa)

Strana 127, článok 2, bod 274 (článok 279b, prvá veta)

Namiesto:

„Pravidelné stretnutia predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto kapitole.“

má byť:

„Pravidelné stretnutia predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto hlave.“

ab)

Strana 129, článok 2, bod 278 (článok 280f ods. 1 tretí pododsek)

Namiesto:

„…Ak sa Komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále sú splnené, dotknutý členský štát…“

má byť:

„…Ak sa Komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále nie sú splnené, dotknutý členský štát…“

2.   PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K ZMLUVE O EURÓPSKEJ ÚNII, K ZMLUVE O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍPADNE K ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

Strana 160, článok 3 ods. 1

Namiesto:

„1.

V súlade s článkom 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii nadobúdajú ustanovenia toho odseku a ustanovenia článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o vymedzení kvalifikovanej väčšiny v Európskej rade a Rade platnosť 1. novembra 2014.“

má byť:

„1.

V súlade s článkom 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii nadobúdajú ustanovenia toho odseku a ustanovenia článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o vymedzení kvalifikovanej väčšiny v Európskej rade a Rade účinnosť 1. novembra 2014.“

3.   PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K LISABONSKEJ ZMLUVE

a)

Strana 166, článok 1, bod 4, úvodná veta

Namiesto:

„…a odkaz na Zmluvu o Európskej únii a/alebo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva sa nahrádza odkazom na zmluvy:“

má byť:

„…a odkaz na Zmluvu o Európskej únii a/alebo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva sa nahrádza odkazom na zmluvy a veta sa prípadne následne gramaticky upraví:“

b)

Strana 166, článok 1, bod 4, písm. b)

Vkladá sa nová druhá zarážka, ktorá znie: „— článok 7,“.

c)

Strana 167, článok 1, bod 5, písm. a) deviata zarážka v druhom stĺpci

Namiesto:

„…—

článok 45.1 (predtým článok 44.1)…“

má byť:

„…—

článok 44.1 (predtým článok 45.1)…“

d)

Strana 170, článok 1, bod 10, písm. a)

Namiesto:

„…v ostatnom texte protokolu sa slová ‚Zmluvy o ES‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘“

má byť:

„…v ostatnom texte protokolu sa slová ‚Zmluvy o ES‘, ‚Zmluvy ES‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘“

e)

Strana 171, článok 1, bod 10 písm. i) bod (i)

Namiesto:

„v prvom odseku prvej vete sa slová ‚v článku 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ‘ vypúšťajú, …“

má byť:

„v prvom odseku prvej vete sa slová ‚článok 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ,‘“

f)

Strana 172, článok 1, bod 11 písm. e)

Namiesto:

„e)

článok 2 sa slová ‚Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚V súlade s článkom 105 ods. 1 a článkom 245a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘; na koniec druhej vety sa za slovo ‚zmluvy‘ dopĺňajú slová ‚Európskej únie‘; na koniec tretej vety sa za slovo ‚zmluvy‘ dopĺňajú slová ‚o fungovaní Európskej únie‘;“

má byť:

„e)

v článku 2 sa slová ‚Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚V súlade s článkom 105 ods. 1 a článkom 245a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘; na konci druhej vety sa slová ‚tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o Európskej únii‘; na konci tretej vety sa slová ‚tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘;“

g)

Strana 172, článok 1, bod 11, písm. g)

Namiesto:

„g)

v článku 4 písm. b) sa slová ‚príslušným orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgány‘ nahrádzajú slovami ‚inštitúciám, orgánom alebo úradom Únie alebo vnútroštátnym orgánom‘“

má byť:

„g)

v článku 4 písm. b) sa slová ‚príslušným orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgány‘ nahrádzajú slovami ‚inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie alebo vnútroštátnym orgánom‘“

h)

Strana 173, článok 1, bod 11, písm. u) bod (ii), posledná veta

Namiesto:

„Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“ a pôvodný článok 41.2 sa označuje ako článok 40.3;

má byť:

„Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“;

i)

Strana 174, článok 1, bod 11, písm. aa)

Namiesto:

„aa)

v článku 49 (predtým článku 52) sa za slová ‚... v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme...‘ vkladajú slová ‚... v súlade s článkom 116a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...‘“

má byť:

„aa)

v článku 49 (predtým článku 52) sa v nadpise slová ‚v menách Spoločenstva‘ nahrádzajú slovami ‚v menách členských štátov‘ a v článku sa za slová ‚... v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme...‘ vkladajú slová ‚... v súlade s článkom 117a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...‘“

j)

Strana 180, článok 1, bod 15 písm. b)

Namiesto:

b)

v prvom odôvodnení sa slová „... o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie,“ nahrádzajú slovami „... o ukončení výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka,“;

má byť:

b)

v prvom odôvodnení sa slová „... o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, ako sa uvádza v článku 121 ods. 1 …“ nahrádzajú slovami „... o ukončení výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka, ako sa uvádza v článku 117a …“ a slová „tejto zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;

k)

Strana 181, článok 1, bod 15 písm. d)

Namiesto:

„d)

v článku 6 sa vypúšťajú slová ‚EMU‘;“

má byť:

„d)

v článku 6 sa vypúšťajú slová ‚EMI alebo‘;“

l)

Strana 182, článok 1, bod 16 písm. k)

Namiesto:

„k)

v odseku 10 (predtým odseku 11) sa vypúšťajú slová ‚a v článku 116‘ a slová na konci ‚... neprejde do tretej etapy.‘ nahrádzajú slovami ‚... neprijme euro.‘“

má byť:

„k)

v bode 10 (predtým bode 11) sa vypúšťajú slová ‚a článok 116 ods. 3‘ a slová na konci ‚... neprejde do tretej etapy.‘ nahrádzajú slovami ‚... neprijme euro.‘“

m)

Strana 184, článok 1, bod 18 písm. g) (článok 5 ods. 4)

Namiesto:

„…prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie v súlade s kritériami a uvedeným v odseku 3.“

má byť:

„…prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie v súlade s kritériami uvedenými v odseku 3.“

n)

Strana 184, článok 1, nadpis nad bodom 19

Namiesto:

má byť:

o)

Strana 188, článok 1, bod 21 písm. i)

Namiesto:

„i)

vkladá sa článok 6 s textom článku 4;“

má byť:

„i)

pod nadpis ‚ČASŤ III‘ sa vkladá článok 6 s textom článku 4;“

p)

Strana 193, článok 1, bod 26

Namiesto:

„…sa odkaz na článok 62 bod 2) písm. a) hlavy IV zmluvy“

má byť:

„…sa odkaz na článok 62 ods. 2 písm. a) hlavy IV zmluvy…“

q)

Strana 193, článok 1, bod 27

Namiesto:

„27)

V Protokole o článku 17 Zmluvy o Európskej únii sa v normatívnom ustanovení vypúšťa časť záverečnej vety ‚do jedného roka od nadobudnutia Amsterdamskej zmluvy‘;“

má byť:

„27)

V Protokole o článku 17 Zmluvy o Európskej únii sa v prvom odôvodnení preambuly odkaz na článok 17 ods. 2 druhý pododsek a na článok 17 ods. 3 nahrádza odkazom na článok 28a ods. 2 a v normatívnom ustanovení sa vypúšťa časť záverečnej vety ‚do jedného roka od nadobudnutia Amsterdamskej zmluvy‘;“

r)

Strana 194, článok 1

Dopĺňa sa tento bod:

„PRÍLOHY

34)

V prílohe I, kapitole 22, ex 22.08 a ex 22.09 sa vypúšťajú slová ‚k zmluve‘.“

4.   TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKEJ ZMLUVY

Zmluva o Európskej únii

Strana 206, pôvodné číslovanie v Zmluve o Európskej únii zodpovedajúce článku 47

Namiesto:

„článok 47 (presunutý)“

má byť:

„článok 47 (nahradený)“

Zmluva o fungovaní Európskej únie

a)

Strana 214, nové číslovanie v Zmluve o fungovaní Európskej únie zodpovedajúce článku 113 (presunutý)

Namiesto:

„článok 294“

má byť:

„článok 284“

b)

Strana 228, pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, poznámka pod čiarou k článku 63 bodom 1 a 2 a článku 64 ods. 2

Namiesto:

„Článok 63 ods. 1 a 2 zmluvy o ES sa nahrádzajú článkom 63 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článok 64 ods. 2 sa nahrádza článkom 63 ods. 3 ZFEÚ.“

má byť:

„Článok 63 ods. 1 a 2 zmluvy o ES sa nahrádzajú článkom 63 ods. 1 a 2 ZFEÚ (po prečíslovaní článok 78) a článok 64 ods. 2 sa nahrádza článkom 63 ods. 3 ZFEÚ (po prečíslovaní článok 78).“

c)

Strana 229, pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, poznámka pod čiarou k článku 178

Namiesto:

„V podstate nahradený článkom 188d ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou ZFEU.“

má byť:

„V podstate nahradený článkom 188d ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou ZFEU (po prečíslovaní článok 208).“


Top