EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(03)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

OJ C 111, 6.5.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/22


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2008/C 111/08)

Číslo pomoci: XA 7054/07

Členský štát: Taliansko

Región: Umbria

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Právny základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Táto schéma štátnej pomoci sa musí považovať za zmenu a doplnenie predchádzajúcej oslobodenej schémy štátnej pomoci zaregistrovanej Komisiou v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004 pod číslom XA 02/05. Schéma pomoci sa implementuje na základe osobitného verejného postupu, v ktorom sa stanovia lehoty a podmienky predkladania žiadostí o pomoc. Schéma sa implementuje po potvrdení prijatia týchto súhrnných informácií Komisiou v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a po jej uverejnení na internetovej stránke Komisie.

V prípade kategórií pomoci týkajúcich sa výroby výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve by sa malo zdôrazniť, že právny základ predstavovaný oslobodenou schémou pomoci XA 02/05 sa upravuje tak, aby sa zohľadnili ustanovenia nariadenia (ES) č. 1857/2006. V dôsledku toho sa zašlú Komisii v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia spolu s týmito súhrnnými informáciami súhrnné informácie, ktoré predstavujú právny predpoklad spustenia oslobodenej schémy pomoci v tomto odvetví

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 5 450 000 EUR rozložených takto:

5 miliónov EUR predovšetkým pre podniky miest v oblasti jazera Trasimeno v provincii Perugia (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR vo fáze prvotného pridelenia a v rámci definície PRV Umbrie na roky 2007 – 2013, ktorý v súčasnosti Komisia skúma s cieľom schválenia, na pomoc pre agropotravinárske projekty v zostávajúcej časti regiónu

Maximálna intenzita pomoci:

1.

V prípade prvovýroby sa pomoc poskytuje vo forme kapitálových príspevkov v takejto maximálnej výške:

40 % výdavkov na tieto intervencie/činnosti:

a)

výstavba alebo zlepšenie nehnuteľného majetku a kúpa poľnohospodárskej pôdy do výšky 10 % celkových výdavkov na intervencie znášané každého subjektu; nehnuteľný majetok sa môže kúpiť, ak je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov projektu, pričom maximálna hranica oprávnených nákladov je 516 EUR na využiteľný štvorcový meter;

b)

výdavky na zavedenie podnikových systémov kvality v súlade s súlade s normou ISO 9000,

20 % výdavkov vynaložených na kúpu strojov a zariadení, vrátane počítačového vybavenia,

12 % režijných nákladov spojených s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), vrátane kúpy patentov a licencií.

Uvedené miery sa môžu zvýšiť o 10 bodov, ak sa intervencia/činnosť uskutočňuje v horských alebo menej priaznivých oblastiach stanovených v Programe rozvoja vidieka Umbrie na roky 2007 – 2013 podľa článkov 50 a 94 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a o ďalších 10 bodov, ak ju vykonávajú mladí poľnohospodári.

Celková hodnota pomoci udelená individuálnemu podniku nesmie presiahnuť 400 000 EUR za akékoľvek obdobie troch finančných rokov, alebo 500 000 EUR v prípade, že podnik sa nachádza v horskej alebo menej priaznivej oblasti stanovenej v Programe rozvoja vidieka Umbrie na roky 2007 – 2013 podľa článkov 50 a 94 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Odvetvie prvovýroby zahŕňa aj investície v poľnohospodárskom podniku potrebné na prípravu výrobkov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu na prvý predaj. Pojem „prvý predaj“ znamená prvovýrobcov predaj maloobchodníkom alebo spracovateľom a akúkoľvek činnosť potrebnú na prípravu výrobku na takýto prvý predaj a predaj konečným spotrebiteľom pod podmienkou, že sa predaj uskutočňuje v priestoroch, ktoré nie sú oddelené od ostatných priestorov používaných na primárnu činnosť.

Neoprávnené sú:

kúpa výrobných práv, zvierat a jednoročných rastlín,

odvodňovacie zariadenie alebo zavlažovacie vybavenia a zariadenia,

výsadba jednoročných rastlín,

jednoduché náhradné investície,

investície do výroby výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky.

2.

V prípade spracovania a odbytu sa pomoc udeľuje vo forme kapitálových príspevkov až do výšky 40 % výdavkov na tieto intervencie/činnosti:

a)

výstavba alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; nehnuteľný majetok sa môže kúpiť, ak je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov projektu, pričom maximálna hranica oprávnených nákladov je 516 EUR na využiteľný štvorcový meter;

b)

zavedenie podnikových systémov kvality v súlade s normou ISO 9000;

c)

kúpa strojov a zariadení, vrátane počítačového vybavenia a technologických inštalácií;

d)

12 % režijných nákladov spojených s výdavkami uvedenými v písmenách a), b) a c), vrátane kúpy patentov a licencií.

Tieto výdavky nie sú oprávnené:

investície do fáz nasledujúcich po fáze prvotného spracovania, pokiaľ sa prvotné spracovanie výrobku uvedeného v prílohe I k zmluve nevykonáva v podniku,

investície na maloobchodnej úrovni,

investície na spracovanie a odbyt výrobkov z nečlenských štátov EÚ.

Pre každý podnik sú oprávnené náklady obmedzené na 40 % obratu podľa posledného rozpočtu schváleného ku dňu predloženia žiadosti alebo na desaťnásobok upísaného základného imania k tomu istému dátumu.

V prípade podnikov spracujúcich a predávajúcich poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k zmluve môžu byť výdavky oprávnené na pomoc, iba ak sú v súlade s nariadením (ES) č. 70/2001.

3.

V prípade integrovaného riadenia týkajúceho sa kvality, ochrany životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, blaha zvierat a bezpečnosti pri práci sa pomoc poskytuje vo forme kapitálových príspevkov v takejto výške:

do 100 % výdavkov vynaložených individuálnymi alebo združenými podnikmi a do výšky 30 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

a)

výdavky spojené s kontrolami vykonanými v súvislosti s vydaním prvého osvedčenia požadovaného pre akostné výrobky uznané na úrovni Spoločenstva (DOC (registrované označenie pôvodu), DOCG (registrované a zaručené označenie pôvodu), CHOP, IGT (typické zemepisné označenie), CHZO, ZTŠ (zaručená tradičná špecialita) a ekologické výrobky),

do 50 % vynaložených výdavkov a do výšky 100 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

b)

výdavky na zavedenie environmentálnych systémov kvality v súlade s normami ISO 14000 alebo EMAS,

do 80 % vynaložených výdavkov a do výšky 100 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

c)

výdavky na zavedenie systémov certifikácie v potravinovom reťazci,

do 70 % výdavkov vynaložených individuálnymi alebo združenými podnikmi a do výšky 200 000 EUR na každú intervenciu týkajúcu sa podporných marketingových služieb, t. j.:

d)

publikácie, ako napríklad katalógy alebo internetové stránky s vecnými informáciami o výrobkoch odvetvia za predpokladu, že informácie sú neutrálne a že všetci výrobcovia v odvetví majú rovnaké príležitosti na prezentáciu v publikáciách;

e)

organizácia a účasť na súťažiach, obchodných veľtrhoch, prehliadkach a fórach zameraných na zdieľanie poznatkov medzi podnikmi, pokiaľ ide o výdavky vynaložené na: účastnícke poplatky, cestovné náklady, náklady na publikácie, prenájom výstavných stánkov, symbolické ceny do výšky 250 EUR na cenu a víťaza;

f)

akostné výrobky uznané na úrovni Spoločenstva (DOC (registrované označenie pôvodu), DOCG (registrované a zaručené označenie pôvodu), CHOP, IGT (typické zemepisné označenie), CHZO, ZTŠ (zaručená tradičná špecialita) a ekologické výrobky):

i)

rozšírenie vedeckých poznatkov;

ii)

vecné informácie o systémoch kvality a prospešnosti týkajúcej sa výživy týchto výrobkov a ich používania za predpokladu, že odkazy na pôvod presne zodpovedajú odkazom, ktoré zaregistrovalo Spoločenstvo.

Pomoc na technické podporné služby nezahŕňa priame platby poľnohospodárom s výnimkou prípadov stanovených v článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci:

Účel pomoci: Podpora MSP pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES (okrem výrobkov lesníctva, bioenergetiky a rybného hospodárstva) zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti v hlavných agropotravinárskych odvetviach Umbrie prostredníctvom zavedenia inovácií výrobkov a postupov a integrovaného riadenia týkajúceho sa kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia a podporných služieb pre odbyt poľnohospodárskych výrobkov, väčšinou akostných výrobkov.

V prípade výrobného odvetvia je právny základ na oslobodenie tejto schémy štátnej pomoci stanovený v článkoch 4, 14 a 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

V prípade odvetvia spracovania a odbytu je právny základ na oslobodenie tejto schémy štátnej pomoci stanovený v článkoch 4 a 5 nariadenia (ES) č. 70/2001.

Oprávnené náklady, na ktoré sa vzťahuje táto schéma štátnej pomoci, sú uvedené v časti „Maximálna intenzita pomoci“

Príslušné odvetvia hospodárstva: Medzi odvetvia, na ktoré sa schéma štátnej pomoci vzťahuje, patria výroba, spracovanie a odbyt výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES (okrem výrobkov lesníctva, bioenergetiky a rybolovu).

Pri všetkých iniciatívach plánovaných v rámci tejto schémy štátnej pomoci sa musí predložiť dôkaz o existencii obvyklých trhových odbytísk. Investície do zvýšenia výrobnej kapacity v odvetviach, v ktorých platia osobitné obmedzenia v rámci spoločných organizácií trhu, nie sú oprávnené, pokiaľ nie sú odôvodnené kúpou zodpovedajúcich výrobných kvót

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Internetová stránka: www.regione.umbria.it

vyber „aree tematiche“,

vyber „agricoltura e foreste“ na ľavej strane,

pod „ultime notizie“ vyber „D.G.R. del“,

vyber „clicca qui“.

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Ďalšie informácie: Pomoc na výrobu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve sa uplatňuje ako oslobodená štátna pomoc v zmysle nariadenia (ES) č. 1857/2006. V dôsledku toho sa súhrnné informácie týkajúce sa oslobodenej pomoci pre toto odvetvie predkladajú Komisii v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia spolu s týmito súhrnnými informáciami


Top