EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(01)

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

OJ C 111, 6.5.2008, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/13


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 111/06)

Číslo pomoci: XA 411/07

Členský štát: Slovinsko

Región: Območje občine Brda

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov prvovýroby:

na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, správu poľnohospodárskej pôdy a prístupové cesty nemôže intenzita pomoci prekročiť 40 % oprávnených nákladov bez DPH.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a stavieb:

na nevýrobné objekty do 100 oprávnených nákladov bez DPH,

na výrobný majetok v poľnohospodárskych podnikoch do 60 % oprávnených nákladov bez DPH pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok žiadne zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskeho podniku,

dodatočná pomoc sa môže poskytnúť vo výške až do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva stavieb.

3.   Pomoc na platby poistného:

výška pomoci obce je rozdielom poistného spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu a nákladov na poistné na poistenie plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad choroby až do výšky 50 % oprávnených nákladov.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 100 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

do 100 % oprávnených nákladov bez DPH formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Poskytovanie technickej podpory v odvetví poľnohospodárstva:

do 100 % oprávnených nákladov bez DPH formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym podnikom

Dátum implementácie: Október 2007 (pomoc sa udelí až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola III. návrhu nariadenia obce o poskytovaní štátnej pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Brda na programové obdobie rokov 2007 – 2013 (Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007-2013) zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Internetová stránka: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a plodov zahŕňa tieto nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V nariadení obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré má obec prijať, a uplatniteľných všeobecných ustanovení (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Andrej MARKOČIČ

prednosta obecného úradu

Číslo pomoci: XA 412/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Kobarid

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov:

do 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach a do 40 % oprávnených nákladov na investície v iných oblastiach.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

na investície do nevýrobných objektov do 100 % oprávnených nákladov,

na investície do výrobného majetku do 60 % skutočných nákladov alebo do 75 % v znevýhodnených oblastiach pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch,

dodatočná pomoc sa môže schváliť vo výške do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie historických hodnôt budovy.

3.   Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore:

do 100 % oprávnených nákladov v oblasti vzdelávania, poradenských služieb, organizácie fór, súťaží, výstav, trhov, publikácií, katalógov, webových stránok, popularizácie vedeckých poznatkov

Dátum implementácie: Október 2007 (pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na webovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora SME

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola III. návrhu predpisu o poskytovaní štátnej pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Kobarid na programové obdobie 2007 – 2013 (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013) zahŕňa také opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s nasledovnými článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Webová stránka: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Ďalšie informácie: V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Robert KAVČIČ

starosta obce Kobarid

Číslo pomoci: XA 413/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Starše

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci::

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov prvovýroby:

do výšky 40 % oprávnených výdavkov,

do 50 % oprávnených nákladov v prípade investícií udelených mladým poľnohospodárom do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku,

do 50 % oprávnených nákladov v menej priaznivých oblastiach v prípade investícií udelených mladým poľnohospodárom do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku. Tieto investície sa musia zahrnúť do prevádzkového plánu a mladý poľnohospodár musí splniť kritériá podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Pomoc sa prideľuje na investície týkajúce sa obnovy poľnohospodárskych objektov, nákupu zariadenia na poľnohospodársku výrobu, správy pasienkov a poľnohospodárskej plochy s trvalými plodinami.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a stavieb:

do výšky 60 % alebo 75 % oprávnených nákladov v menej priaznivých oblastiach na investície na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva výrobných prostriedkov (hospodárske budovy) pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok žiadne zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskeho podniku,

do výšky 100 % oprávnených nákladov na investície na zachovanie nevýrobného dedičstva v poľnohospodárskych podnikoch (miesta archeologického a historického významu),

doplnková pomoc do výšky 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva stavieb.

3.   Pomoc na platby poistného:

výška spolufinancovania obce je rozdielom poistného spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu a nákladov na poistné na poistenie plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad choroby až do výšky 50 % oprávnených nákladov.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 70 % oprávnených nákladov na právne a administratívne poplatky.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

do 100 % skutočných nákladov formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Poskytovania technickej pomoci:

pomoc sa môže poskytnúť do výšky 100 % nákladov na vzdelávanie a školenie, poradenské služby vykonávané treťou stranou, organizovanie fór, súťaží, výstav, veľtrhov, na publikácie, internetové stránky. Pomoc sa prideľuje formou subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby výrobcom

Dátum implementácie: November 2007 (pomoc sa udelí až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoc: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklad: Kapitola II. návrhu nariadenia obce o poskytovaní štátnej pomoci, pomoci de minimis a vykonávaní iných opatrení na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Starše (Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Starše) zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Internetová stránka: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Ďalšie informácie:: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a plodov zahŕňa tieto nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V nariadení obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré má obec prijať, a uplatniteľných všeobecných ustanovení (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Vili DUCMAN

starosta obce Starše

Číslo pomoci: XA 415/07

Členský štát: Írsko

Región: Členský štát

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Breeding Information Campaign 2008

Právny základ: National Development Plan 2007-2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 100 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: 50 %

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 1. január 2008-31. december 2008

Účel pomoci: Cieľom kampane je informovať poľnohospodárov o výsledkoch testovania a genetického vyhodnocovania zo strany Írskeho združenia chovateľov dobytka, aby chovatelia hovädzieho dobytka a poľnohospodári produkujúci mlieko akceptovali moderné plemenné hodnoty, čím prispejú k svojej dlhodobej životaschopnosti.

Pomoc je poskytnutá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. d) a písm. e) nariadenia (ES) č. 1857/2006 – Udelenie technickej pomoci v odvetví poľnohospodárstva.

Oprávnené sú náklady na:

organizovanie seminárov,

reklamu,

uskutočňovanie prieskumov

Príslušné odvetvia hospodárstva: Hovädzí dobytok

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Internetová stránka: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Podmienky schémy budú dostupné na tejto internetovej stránke, keď bude schéma implementovaná)

Číslo pomoci: XA 416/07

Členský štát: Holandsko

Región: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Právny základ: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Ak horná komora prijme návrh Overige fiscale maatregelen 2008, právny základ sa zmení na artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1).

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Ročné daňové straty pokryté schémou štátnej pomoci vo výške 8,7 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006 možno poskytnúť pomoc až do výšky 100 % vzniknutých nákladov, ak sťahovanie pozostáva z demontáže, odstránenia a opätovnej montáže existujúcich zariadení. Schéma štátnej pomoci XA 62/05 pozostáva z pomoci poskytovanej na sťahovanie hospodárskych budov používaných na intenzívny chov dobytka umiestnených na miestach označených podľa Reconstructiewet concentratiegebieden (zákon o reštrukturalizácii oblastí koncentrácie poľnohospodárstva) za reštrukturalizačné oblasti. V základe výpočtu kompenzácie podľa schémy štátnej pomoci sa však nezohľadňujú daňové dôsledky pre poľnohospodárov sťahujúcich hospodárske budovy. Poľnohospodári, ktorí na daňové účely zrušili svoj podnik, aby mohli farmu presťahovať, sú povinní zaplatiť daň zo skrytých rezerv a podobných aktív svojej (starej) farmy. Pre poľnohospodárov je to výdavok, ktorý je priamo a neoddeliteľne spojený so sťahovaním ich statku. Na to, aby mohli pokryť náklady na sťahovanie aj daňové platby, si poľnohospodári musia požičať kapitál, čo znamená zaplatiť úverové poplatky. Táto schéma štátnej pomoci preto dopĺňa schému štátnej pomoci XA 62/05. V spojitosti s touto schémou pomoci sa pomoc poskytuje až do výšky 100 % vzniknutých nákladov, čo znamená, že je v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie: Schéma sa bude implementovať po uverejnení vyhlášky o nadobudnutí platnosti vyhlášky z 3. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (vykonávacia vyhláška o dani z príjmov z roku 2001), Stb. (Bulletin zákonov, nariadení a vyhlášok) 2007, 328. Táto vyhláška bude vypracovaná po uverejnení schémy štátnej pomoci v Úradnom vestníku Európskej únie, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Trvanie závisí od toho, kedy provincie Limburg, Severné Brabantsko, Utrecht, Gelderland a Overijssel otvoria svoje schémy pomoci žiadateľom, ale nie dlhšie než do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Ako sa uvádza v informáciách poskytnutých o schéme štátnej pomoci XA 62/05, pomoc sa týka sťahovania – vo verejnom záujme – hospodárskych budov používaných na intenzívny chov dobytka. Účelom schémy štátnej pomoci je uľahčiť sťahovanie podnikov s chovom dobytka podľa Reconstructiewet concentratiegebieden. V provinciách Limburg, Severné Brabantsko, Utrecht, Gelderland a Overijssel existujú viaceré schémy štátnej pomoci pre takéto sťahovania (pozri schému štátnej pomoci XA 62/05), ale poľnohospodárom, ktorí využijú výhodu týchto schém a na daňové účely zrušia svoju farmu s cieľom presťahovať sa, vzniknú dodatočné náklady. Tieto náklady pozostávajú z požičania kapitálu a zaplatenia úverových poplatkov na pokrytie daňových platieb vzniknutých zo skrytých rezerv a podobných aktív v dôsledku zrušenia ich podniku. Z tohto dôvodu si poľnohospodári často nemôžu dovoliť presťahovať sa a podniky s chovom dobytky môžu zostať na pôvodných miestach (napr. v blízkosti citlivých prírodných oblastí). Táto schéma pomoci je určená na zabránenie vzniku týchto nákladov. Vzťahuje sa len na poľnohospodárov, ktorí sú príjemcami schém štátnej pomoci uvedenej v schéme štátnej pomoci XA 62/05

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Sektor chovu dobytka

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Internetová adresa: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Ďalšie informácie: —


(1)  Kamerstukken (parlamentné dokumenty) I 2007/08, 31 206, písm. A, pozri:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


Top