EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AR0406

Stanovisko Výboru regiónov na tému Budúcnosť európskych letísk

OJ C 305, 15.12.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/11


Stanovisko Výboru regiónov na tému „Budúcnosť európskych letísk“

(2007/C 305/03)

VÝBOR REGIÓNOV

Boli predložené tieto odporúčania:

Určitá právna úprava je potrebná, mala by však byť mierna, aby platila tam, kde sa zdá, že národné predpisy nefungujú (princíp subsidiarity). Jej kľúčovým prvkom by mala byť transparentnosť v konzultačnom procese a európskom odvolacom procese.

Zdá sa, že hranica 1 milión cestujúcich je svojvoľná a možno zbytočná, keďže sa predpis vďaka tomu bude týkať viac ako 150 letísk, pričom mnohé sú malé regionálne letiská neschopné zvládať s tým spojenú byrokratickú náročnosť. Smernica by mala platiť iba pre letiská, ktoré majú na celkovom trhu osobnej leteckej dopravy v EÚ podiel viac ako 1 %.

Národné nezávislé regulačné orgány majú právomoc poskytnúť výnimky a právomoc zahrnúť letiská, ktoré nedosahujú stanovenú hranicu, ak podľa ich názoru majú príslušné letiská značnú moc na trhu. Akékoľvek prieskumy trhu, ktoré uskutočnia národné letecké regulačné orgány, podliehajú zhodnoteniu Európskou komisiou, aby sa zabezpečilo jednotné posudzovanie v celej Európe (preto je potrebné úplne zmeniť a doplniť článok 1.2 v dokumente KOM(2006) 820).

Smernica by mala byť neutrálna, pokiaľ ide o výpočet letiskových poplatkov zahŕňajúci služby pozemnej obsluhy aj obchodné služby (tzv. princíp single-till).

Dostupnosť letiska rôznymi dopravnými prostriedkami je základnou zložkou „kapacity“ a zabezpečuje lepšie využívanie jestvujúcich kapacít regionálnych letísk.

Regionálne letiská sú pre prosperitu regiónov životne dôležité a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní zahltenia hlavných uzlových letísk. Okrem toho môžu obsluhovať všeobecné letectvo a ponúkať celý rad služieb, pre ktoré bude v budúcnosti vzhľadom na nárast obchodnej prepravy menej priestoru na veľkých letiskách.

Referenčné dokumenty

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve,

KOM(2006) 396 v konečnom znení

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán pre kapacitu, účinnosť a bezpečnosť letísk v Európe,

KOM(2006) 819 v konečnom znení

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch,

KOM(2006) 820 v konečnom znení

Správa Komisie o uplatňovaní smernice Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996,

KOM(2006) 821 v konečnom znení

Spravodajca

:

pán Gordon KEYMER (UK/EĽS), člen rady okresu Tandridge

I.   Politické odporúčania

I.   Potreba právnej úpravy

1.

Určitá právna úprava je potrebná, mala by však byť mierna, aby platila tam, kde sa zdá, že národné predpisy nefungujú (princíp subsidiarity). Jej kľúčovým prvkom by mala byť transparentnosť v konzultačnom procese a európskom odvolacom procese.

II.   Letiskové poplatky

2.

Zdá sa, že hranica 1 milión cestujúcich je svojvoľná a možno zbytočná, keďže sa predpis vďaka tomu bude týkať viac ako 150 letísk, pričom mnohé sú malé regionálne letiská neschopné zvládať s tým spojenú byrokratickú náročnosť. Odporúča sa, aby národné letecké regulačné orgány uskutočnili prieskumy trhu, ktoré by EÚ mohla zhodnotiť, aby sa zabezpečilo jednotné posudzovanie v celej Európe.

3.

Smernica platí iba pre letiská, ktoré majú na celkovom trhu osobnej leteckej dopravy v EÚ podiel viac ako 1 %.

4.

Národné nezávislé regulačné orgány majú právomoc poskytnúť výnimky, buď na základe preverenia prístupu na trh, alebo v prípade letísk, ktorých podiel na národnom trhu je menší ako 20 %. Majú tiež právomoc zahrnúť letiská, ktoré nedosahujú stanovenú hranicu, ak podľa ich názoru majú príslušné letiská značnú moc na trhu.

5.

Akékoľvek prieskumy trhu, ktoré uskutočnia národné letecké regulačné orgány, podliehajú zhodnoteniu Európskou komisiou, aby sa zabezpečilo jednotné posudzovanie v celej Európe.

6.

Smernica by mala byť neutrálna, pokiaľ ide o výpočet letiskových poplatkov zahŕňajúci služby pozemnej obsluhy aj obchodné služby (tzv. princíp single-till); výpočet vychádzajúci iba z nákladov na služby pozemnej obsluhy (tzv. princíp dual-till) môže fungovať dobre.

7.

Letiská musia mať možnosť používať diferencované poplatky, jednak na povzbudenie etablovaných leteckých spoločností a takisto, aby umožnili rozvoj nízkonákladových terminálov v rámci jedného letiska.

III.   Regulačné orgány

8.

Národné regulačné orgány musia byť skutočne nezávislé v činnosti i finančne.

IV.   Kapacita

9.

Európa potrebuje zlepšiť využívanie jestvujúcich kapacít aj investovať do nových.

10.

Dostupnosť letiska bez obmedzení využitím rôznych nových možností je základnou zložkou letiska po ceste a železnici je základnou zložkou „kapacity“ a zabezpečuje lepšie využívanie jestvujúcich kapacít regionálnych letísk. Konkrétne ide o spojenie letísk so sídelnými centrami, siete vysokorýchlostných železníc a hustejšiu sieť vysokorýchlostných železničných spojení na zredukovanie krátkych letov a uvoľnenie kapacít.

11.

Všeobecné letectvo zohráva dôležitú úlohu v rozšírenej Európe, pretože umožňuje rýchle a flexibilné cestovanie z jedného regionálneho letiska na druhé. Preto by sa ustanovenia pre lety v rámci všeobecného letectva mali zachovať.

V.   Služby pozemnej obsluhy

12.

Smernica z roku 1996 bola prínosom z hľadiska zvýšenej účinnosti, nižších nákladov a vytvorenia pracovných miest. Bola by možná lepšia implementácia jestvujúcej smernice, ale nová legislatíva nie je potrebná.

VI.   Dopady na plánovanie

13.

Výbor regiónov chápe vzájomný vzťah medzi prepojením regiónov a rastom a je presvedčený, že regionálne letiská sú pre prosperitu regiónov životne dôležité a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní zahltenia hlavných uzlových letísk. Okrem toho môžu obsluhovať všeobecné letectvo a ponúkať celý rad služieb, pre ktoré bude v budúcnosti vzhľadom na nárast obchodnej prepravy menej priestoru na veľkých letiskách.

14.

Regionálne a miestne orgány sa musia odvetvím letectva zaoberať iným spôsobom, zvlášť v krátkodobejšom horizonte, a dynamickejšie.

15.

Budúci rast letísk musí lepšie zohľadňovať dlhodobé miestne a regionálne územné plánovanie (bytová výstavba, dopravné siete, plánovanie obchodnej siete atď.).

II.   Odporúčania Výboru regiónov

Odporúčanie 1

Návrh smernice o letiskových poplatkoch [KOM(2006) 820]

Text navrhovaný Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Hlavnou úlohou a obchodnou činnosťou letísk je zabezpečiť obsluhu lietadla, od pristátia po vzlietnutie, a cestujúcich a nákladu, aby leteckí dopravcovia mohli poskytovať svoje služby v oblasti leteckej dopravy. Letiská na tento účel ponúkajú množstvo zariadení a služieb, ktoré sa týkajú prevádzky lietadla a vybavovania cestujúcich a nákladu, pričom náklady za tieto činnosti získavajú späť formou letiskových poplatkov.

Hlavnou úlohou a obchodnou činnosťou letísk je zabezpečiť obsluhu lietadla, od pristátia po vzlietnutie, a cestujúcich a nákladu, aby leteckí dopravcovia mohli poskytovať svoje služby v oblasti leteckej dopravy. Letiská na tento účel ponúkajú množstvo zariadení a služieb, ktoré sa týkajú prevádzky lietadla a vybavovania cestujúcich a nákladu, pričom náklady za tieto činnosti získavajú späť zvyčajne – ale nie bezpodmienečne výlučne – formou letiskových poplatkov.

Zdôvodnenie

Smernica by mala byť neutrálna, pokiaľ ide o výpočet letiskových poplatkov podľa princípu single-till (princíp dual-till môže fungovať dobre).

Odporúčanie 2

Návrh smernice o letiskových poplatkoch [KOM(2006) 820]

Text navrhovaný Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Článok 1 ods. 2

Táto smernica sa vzťahuje na každé letisko nachádzajúce sa na území, ktoré podlieha ustanoveniam zmluvy, a umožňujúce komerčnú dopravu, ktoré ročne prepraví viac ako 1 milión cestujúcich alebo 25 000 ton nákladu.

Článok 1 ods. 2

Táto smernica sa vzťahuje na každé letisko nachádzajúce sa na území, ktoré podlieha ustanoveniam zmluvy, a umožňujúce komerčnú dopravu, ktoré ročne prepr aví viac ako 1 milión cestujúcich alebo 25 000 ton nákladu.

Táto smernica sa vzťahuje na každé letisko nachádzajúce sa na území podliehajúcom ustanoveniam zmluvy, ktoré umožňuje komerčnú dopravu a jeho podiel na celkovej ročnej osobnej leteckej doprave v EÚ predstavuje viac ako 1 %.

Národné nezávislé regulačné orgány majú právomoc poskytnúť výnimky, buď na základe preverenia prístupu na trh, alebo v prípade letísk, ktorých podiel na národnom trhu je menší ako 2 0 % . Majú tiež právomoc zahrnúť letiská, ktoré nedosahujú stanovenú hranicu, ak podľa ich názoru majú príslušné letiská značnú moc na trhu.

Akékoľvek prieskumy trhu, ktoré uskutočnia národné letecké regulačné orgány, podliehajú zhodnoteniu Európskou komisiou, aby sa zabezpečilo jednotné posudzovanie v celej Európe.

Zdôvodnenie

Smernica by sa podľa súčasného návrhu vzťahovala na viac ako 150 letísk, z ktorých mnohé nie sú vybavené na zvládnutie byrokratických prekážok obsiahnutých v smernici a ktorých podiel na trhu si nevyžaduje ich zahrnutie do smernice. Orientačne bude mať letisko, ktoré patrí medzi dvadsať najväčších letísk, počet cestujúcich presahujúci 10 miliónov.

V Bruseli 10. októbra 2007

Predseda

Výboru regiónov

Michel DELEBARRE


Top