EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/305/02

Stanovisko Výboru regiónov: Ročná správa šiestich európskych koordinátorov transeurópskej siete (TES-D) a Transeurópske dopravné siete: smerovanie k integrovanému prístupu Rozšírenie hlavných transeurópskych dopravných osí

OJ C 305, 15.12.2007, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/6


Stanovisko Výboru regiónov:

„Ročná správa šiestich európskych koordinátorov transeurópskej siete (TES-D)“ a

„Transeurópske dopravné siete: smerovanie k integrovanému prístupu“

„Rozšírenie hlavných transeurópskych dopravných osí“

(2007/C 305/02)

VÝBOR REGIÓNOV

predovšetkým pripomína význam transeurópskych sietí TES-D, ktoré sa výrazne podieľajú na plnení cieľov Lisabonskej stratégie,

zdôrazňuje tiež kľúčovú úlohu, ktorú môžu koordinátori zohrávať pri získavaní súhlasu zo strany členských štátov v otázke jednotných parametrov jednotlivých národných úsekov na každej osi TES-D. S cieľom podporiť toto úsilie žiada Výbor regiónov Komisiu, aby sa tento súhlas stal základným predpokladom pre získanie finančnej podpory EÚ,

zastáva názor, že Európska komisia by tiež mohla, najmä prostredníctvom výročného fóra, podporiť vzájomné prepojenie rôznych miestnych a regionálnych aktérov, ktorých sa prioritné projekty TES-D týkajú. Výbor regiónov napokon dokazuje svoj záujem a ochotu spolupracovať v tomto smere s Komisiou,

opäť vyjadruje svoje poľutovanie nad zjavným rozporom v tom, aký prvoradý význam má sieť TEN pre Úniu (pripomína sa to aj v tomto oznámení), akú dôležitú úlohu môže zohrávať finančný stimul Únie a aký veľmi nízky rozpočet bol sieti pridelený, hoci tento sa zameriava na cezhraničné úseky a na problémové miesta, a preto výbor trvá na nevyhnutnej súčinnosti medzi všetkými dostupnými finančnými prostriedkami na úrovni Únie,

zdôrazňuje, že rozšírenie dopravných osí za hranice Únie má veľký význam pre rozvoj obchodu s tovarom a pohybu osôb nielen so susednými krajinami, ale aj v celosvetovom meradle.

Referenčné texty

Ročná správa šiestich európskych koordinátorov o pokroku dosiahnutom v niektorých projektoch transeurópskej dopravnej siete

KOM(2006) 490 v konečnom znení

Transeurópske dopravné siete: smerovanie k integrovanému prístupu

KOM(2007) 135 v konečnom znení

Rozšírenie hlavných transeurópskych dopravných osí do susedných krajín

KOM(2007) 32 v konečnom znení

Spravodajca

:

Bernard SOULAGE, prvý podpredseda Regionálnej rady Rhône-Alpes (FR/SES)

Politické odporúčania

VÝBOR REGIÓNOV

A.   Siete TES

vo všeobecnosti

1.

predovšetkým pripomína význam transeurópskych sietí TES-D, ktoré sa výrazne podieľajú na plnení cieľov Lisabonskej stratégie. Ich podstatou je posilňovať územnú súdržnosť a hospodársku súťaž regiónov tým, že uľahčujú obchod s tovarom a pohyb osôb. Európski občania, ktorí v regiónoch žijú, pocítia vplyv TES-D na svojom bežnom živote a legitimita Európskej únie tým len získa;

k správam koordinátorov

2.

by chcel osobitne poďakovať koordinátorom za ich účinnú prácu pre rýchlejšie uskutočňovanie prioritných projektov TES-D, ktorá potvrdila užitočnosť ich poslania;

3.

oceňuje, že táto práca a informácie, ktoré o nej podáva Komisia, podstatne zlepšujú transparentnosť týchto projektov a ich realizácie, a preto si želá, aby tento dialóg medzi Výborom regiónov a Komisiou aktívne pokračoval, nakoľko mnoho regiónov má o takéto investície na svojom území priamy záujem;

4.

pripomína najmä silné stránky činnosti koordinátorov, ktoré umožnili:

lepšie spoznať projekty a ich skutočný stupeň vývoja, čo umožní vysvetliť rozdelenie rozpočtu TES-D,

skutočne zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými aktérmi, najmä na cezhraničných úsekoch, ktoré sú považované za najchúlostivejšie, a tak zvýšiť účinnosť postupov skúmania a definovania projektov, najmä ak neexistovala oficiálna medzinárodná štruktúra (napríklad medzi Slovinskom a Talianskom),

prideliť každý projekt jednej konkrétnej osobe, čím sa môže zjednodušiť často zložitý priebeh medzivládnej konferencie pri cezhraničných projektoch a získa sa tak väčší význam a nezávislosť od EÚ pri ich propagovaní alebo obhajovaní(napríklad pani Palacio pri spojení Lyon-Turín),

5.

konštatuje, že táto činnosť umožnila tiež zjednodušiť koordináciu medzi ministerstvami tej istej krajiny, ktorú sledoval vonkajší pozorovateľ;

6.

súhlasí s názorom Komisie, že je nevyhnutné poskytnúť dostatočnú podporu (koordinátori často odhadli kritické množstvo ako maximálne povolené množstvo v súlade s nariadením) cezhraničným projektom na ich odblokovanie a vytvoriť tak maximálny pákový efekt, rovnako ako hnací efekt pre vnútroštátne prístupy;

7.

zdôrazňuje dôležitú otázku interoperability, ktorá z veľkej časti podmieňuje hospodársku valorizáciu investícií, a vyzdvihuje najmä rozhodnutie týkajúce sa európskeho systému železničnej signalizácie (ERTMS) zamerať sa na šesť prioritných dopravných koridorov, čím sa uľahčí dobré využitie investícií a zvýši sa atraktívnosť investovania do nových infraštruktúr na týchto trasách;

8.

zdôrazňuje tiež kľúčovú úlohu, ktorú môžu koordinátori zohrávať pri získavaní súhlasu zo strany členských štátov v otázke jednotných parametrov jednotlivých národných úsekov na každej osi TES-D. S cieľom podporiť toto úsilie žiada Výbor regiónov Komisiu, aby sa tento súhlas stal základným predpokladom pre získanie finančnej podpory EÚ;

9.

vyzdvihuje, tak ako väčšina spravodajcov, nevyhnutnosť opatrení, ktoré musia zaviesť štáty, aby sa tieto investície valorizovali čo najlepšie: zmena druhu dopravy, dobré riadenie priorít pri používaní infraštruktúr, optimalizácia časového plánu investícií na tej istej osi;

10.

navrhuje, aby sa koordinátori zapojili aj do komunikácie medzi projektmi, aby sa tak zabezpečila súdržnosť postupov alebo aspoň výmena úvah a osvedčených postupov týkajúcich sa štúdií, vypracovania a financovania projektov. Európska komisia by tiež mohla, najmä prostredníctvom výročného fóra, podporiť vzájomné prepojenie rôznych miestnych a regionálnych aktérov, ktorých sa prioritné projekty TES-D týkajú. Výbor regiónov napokon dokazuje svoj záujem a ochotu spolupracovať v tomto smere s Komisiou;

11.

vyjadruje želanie, aby vzhľadom na doterajšie pozitívne skúsenosti boli zároveň s týmto rozšírením úlohy koordinátorov, ktorí sú už vymenovaní, prípadne vymenovaní ďalší koordinátori pre prioritné projekty financované Úniou v sektore dopravy, a najmä pre oblasti, ktoré potrebujú silný, často politický impulz na prekonanie prípadných ťažkostí vo fáze plánovania a výstavby, a tiež pre prioritné projekty. Výbor regiónov však pripomína, že koordinátori boli zatiaľ vymenovaní len pre šesť projektov, ktoré sú už v pokročilom štádiu prípravy, zatiaľ čo ostatné prioritné osi takúto podporu potrebujú, pretože je do nich zapojených viac členských štátov (napr. projekt č. 22 pokrýva 8 členských štátov);

12.

konštatuje, že rôzne správy koordinátorov, ktoré boli vypracované už v júli 2006, definujú etapy napredovania, ktoré sú pre zvýšenie dôveryhodnosti projektov potrebné a neodkladné, a tiež záväzky, ktoré musia štáty splniť, aby sa optimalizovala hlavná investícia, a preto;

13.

vyslovuje želanie, aby sa urobila bilancia doterajšieho reálneho uskutočňovania týchto etáp a záväzkov, o ktorú by sa mohlo v budúcnosti opierať rozhodovanie v rámci prideľovania finančných prostriedkov TES-D v rokoch 2007-2013. Analýzy a odporúčania koordinátorov by sa mali náležite zohľadňovať pri rozhodovaní o poskytnutí príspevkov, predovšetkým z viacročného programu TEN;

14.

konštatuje, že neistota financovania Spoločenstvom po roku 2013 môže zabrzdiť projekty, ktoré by si v súčasnom rozpočtovom období nevyžadovali vysoké náklady, a preto žiada, aby sa vytvorili mechanizmy, ktoré by mohli túto nevýhodu napraviť;

15.

Komisia má presnejšie, podrobnejšie a komplexnejšie informácie o stave prípravy prioritných projektov podporovaných koordinátormi. Napriek tomu sa ku všetkými projektom musí pristupovať rovnako;

16.

ľutuje však, že sa neuskutočnila krížová analýza projektov, ich stavu vývoja a ich vzájomnej súčinnosti, a odporúča, aby Komisia vykonávala analýzy na základe aktuálnych a správnych štatistických údajov, ktoré sa budú vhodnou formou získavať v príslušných členských štátoch. Komisia v oznámení síce zdôrazňuje nevyhnutnosť optimálnej koordinácie medzi projektmi, aby uskutočňovanie siete TES-D mohlo prebiehať v optimalizovanom časovom pláne, zatiaľ však nebola vykonaná žiadna analýza v tomto smere. Mohla by sa uskutočniť v rámci riadiacej skupiny TEN. Takáto analýza by mohla byť ďalším objasňujúcim prvkom pri prideľovaní európskych súťaží na obdobie 2007-2013, ktoré je veľmi neprirodzené;

k práci riadiacej skupiny TEN

17.

súhlasí s Komisiou, že je potrebné zabezpečiť súčinnosť medzi projektmi TEN na tej istej osi, a že to môže byť prospešné z hľadiska investícií (menšie výdavky, menší dopad na územie) ako aj z hľadiska účinnosti samotných projektov;

18.

si vzhľadom na ťažkosti zaznamenané pri spájaní projektov veľmi odlišnej povahy (napríklad železničný tunel a vedenie vysokého napätia) želá, aby tento cieľ vytvoriť vzájomnú súčinnosť nebol len uvedený v manuáli osvedčených postupov, ale aby bol zohľadnený aj v úlohe koordinátorov;

19.

opäť vyjadruje svoje poľutovanie nad zjavným rozporom v tom, aký prvoradý význam má sieť TEN pre Úniu (pripomína sa to aj v tomto oznámení), akú dôležitú úlohu môže zohrávať finančný stimul Únie a aký veľmi nízky rozpočet bol sieti pridelený, hoci tento sa zameriava na cezhraničné úseky a na problémové miesta, a preto výbor trvá na nevyhnutnej súčinnosti medzi všetkými dostupnými finančnými prostriedkami na úrovni Únie. Európska komisia by tiež mala preskúmať nové zdroje financovania, ktoré by sa mohli využiť v budúcnosti. V tejto súvislosti sa zdá, že je nevyhnutné uskutočniť strednodobú revíziu smernice o európskej diaľničnej nálepke pre nákladné automobily (Eurovignette), aby sa zohľadnili externé náklady;

20.

konštatuje, že dokončením 30 prioritných osí sa nárast emisií CO2 z dopravných prostriedkov spomalí len o 4 %, čo je veľmi obmedzený výsledok, a preto si želá, aby sa v súvislosti s prepracovaním súčasnej smernice o európskej diaľničnej nálepke zohľadnili externé náklady s cieľom prijať opatrenia týkajúce sa zmeny druhu dopravy, najmä, no nie výlučne, v problematických oblastiach, pre ktoré je potrebné naplánovať priamejšie a rezolútnejšie zásahy. Môže k tomu prispieť aj využívanie nových informačných technológií navrhované v oznámení ako aj rozvoj inteligentných dopravných systémov, ktoré sú v ázijských krajinách oveľa rozvinutejšie ako v Európe;

21.

podporuje žiadaný rozvoj verejno-súkromných partnerstiev, najmä tým, že sa im zabezpečí lepšiu právnu istota a vytvoria inovujúce finančné nástroje na úrovni Európskej investičnej banky (EIB). Vždy však treba dať do súvislosti nepopierateľné výhody týchto spôsobov financovania s pôvodnými dodatočnými nákladmi, ktoré môže spôsobiť, a pripomenúť prenosy rizika;

22.

zdôrazňuje, že výhody otvorenia trhu konkurencii sú síce uznané v oblasti telekomunikácií, tieto priaznivé účinky by sa však mali zaznamenať aj v oblasti železničnej dopravy. Je síce nerealistické dúfať, že súkromné financovanie investícií do železničnej dopravy bude také vysoké ako v telekomunikáciách, avšak otvorenie sektora železničnej dopravy konkurencii by malo umožniť lepšiu valorizáciu štátnych investícií;

23.

žiada, aby sa pre investície TEN doplnili a prípadne zmiernili pravidlá dekonsolidácie (v zmysle maastrichtských kritérií konvergencie) pôžičiek, ktoré boli uzavreté pre tieto projekty. Táto otázka by sa určite mala týkať všetkých investícií, ktoré sú pre rozvoj Únie strategické;

B.   Rozšírenie hlavných transeurópskych dopravných osí

vo všeobecnosti

24.

zdôrazňuje že rozšírenie dopravných osí za hranice Únie má veľký význam pre rozvoj obchodu s tovarom a pohybu osôb nielen so susednými krajinami, ale aj v celosvetovom meradle;

25.

dodáva, že zlepšením spojenia so susednými krajinami Únie sa zvýši aj efektívnosť veľkých investícií, ktoré sa uskutočnili v sieti TES-D;

26.

uznáva, že kontrolovaný rozvoj a integrácia sektora dopravy medzi EÚ a susednými krajinami plne prispievajú k uskutočňovaniu lisabonského programu prostredníctvom podpory obchodu a trvalého hospodárskeho rastu ako aj sociálnej súdržnosti;

27.

konštatuje, že toto rozšírenie transeurópskych osí prispieva k stabilizácii demokracie a hospodárstva v susediacich krajinách, ako aj k európskej politike susedstva, k šíreniu acquis Spoločenstva a že vlastne uľahčuje spoluprácu so susednými krajinami Únie vo všetkých oblastiach, či dokonca pre niektoré pripravuje ich prípadnú budúcu integráciu do EÚ;

k správe pracovnej skupiny na vysokej úrovni

28.

zdôrazňuje predovšetkým veľmi dobrú kvalitu správy skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedala pani Loyola de Palacio, a vyjadruje česť pamiatke tejto dámy;

29.

ocenil konzultačný postup, vďaka ktorému sa práca skupiny na vysokej úrovni potvrdila a obohatila;

30.

vyslovuje želanie, aby sa na základe tejto bohatej a podrobnej správy presne určili opatrenia, ktoré treba uskutočniť v krátkodobom a strednodobom horizonte;

31.

vyzdvihuje význam stanovených transnárodných osí:

5 „transnárodných osí“ pokrýva všetky potreby spojenia v rámci predĺženia prioritných osí TES-D, ktoré zoskupuje podľa veľkých sektorov,

námorné diaľnice, dôležitý prvok súčasného rozvoja svetového obchodu, sú považované za samostatnú os,

konštatuje, že možné zlepšenia sú veľmi podobné zlepšeniam, ktoré boli v Únii navrhované pre budovanie TES-D:

lepšia koordinácia medzi štátmi na istej osi

odstránenie všetkých druhov nedostatkov

zlepšenie interoperability

výmena osvedčených postupov;

32.

pri tejto príležitosti víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa „spustenia cvičenia na zisťovanie a riešenie nedostatkov v logistike prepravy nákladov“;

33.

konštatuje, že správa navrhuje rezolútne termíny, ktoré sa v oznámení neuvádzajú: preskúmanie a aktualizácia hlavných osí a projektov ako aj horizontálnych opatrení v roku 2010 s priebežným hodnotením v roku 2008;

k samotnému oznámeniu Komisie

34.

schvaľuje odporúčanie určené Rade a Parlamentu, aby prijali návrh zrevidovať koncepciu celoeurópskych koridorov a oblastí podľa usmernení správy;

35.

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že hoci sú osi označené ako multimodálne, nebolo vyslovené žiadne všeobecné usmernenie, čo sa týka dopravných prostriedkov, ktoré treba uprednostniť, okrem usmernenia pre námorné diaľnice, ktorého význam Výbor regiónov vyzdvihuje. Takéto všeobecné usmernenie by poskytlo najmä možnosť podporiť prenesenie ťažiska dopravy na ekologickejšie druhy dopravy;

36.

v tejto súvislosti pripomína dôležité body svojho stanoviska zo 14. februára 2007 na tému Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave:

rozšírenie siete TES-D do susediacich krajín je jedným z najdôležitejších cieľov európskej dopravnej politiky, no napriek tomu musí dokončenie TES-D v 27 členských štátoch EÚ aj naďalej zostať hlavnou prioritou EÚ,

jedným z cieľov európskej dopravnej politiky musí byť znižovanie dosahov dopravy na životné prostredie, okrem iného plnením záväzkov Kjótskeho protokolu týkajúcich sa emisií CO2 (odsek 1.4),

je prioritou vyrovnať rozdelenie v pozemnej doprave a je potrebné rozvinúť stratégie na podporu intermodality a multimodality (odsek 2.1);

37.

vyslovuje teda želanie, keďže v rámci verejných diskusií bola vyjadrená takáto požiadavka, aby sa kládol väčší dôraz na otázky týkajúce sa životného prostredia, a aby sa nastolila zásada výberu dopravných prostriedkov v súlade so záväzkami Kjótskeho protokolu a s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;

38.

zdôrazňuje význam a naliehavosť horizontálnych opatrení pre podporu interoperability, opatrení, ktoré sú uvedené aj v oznámení, kde sú podrobne vymenované aj zásady stanovenia akčných plánov;

39.

schvaľuje navrhovanú trojúrovňovú inštitucionálnu štruktúru:

regionálne riadiace skupiny, ktoré by boli vzájomne skoordinované

ministerské stretnutia s cieľom prijímať strategické rozhodnutia a

sekretariát poskytujúci administratívnu a technickú podporu,

a okrem toho pre budúcnosť požaduje, aby:

bol sekretariát financovaný spoločne príslušnými krajinami a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť kvalitu a kontinuitu jeho práce,

a tiež aby bol od začiatku zapojený do procesu schvaľovania dotácií na projekty;

40.

ľutuje, že v oznámení sa nevenovalo viac priestoru opatreniam, či už ide o investície alebo o uskutočňovanie inštitucionálnych návrhov;

41.

preto vyslovuje želanie, aby sa veľmi rýchlo uskutočnili rozhovory so susednými krajinami, označené ako prieskumné, a zároveň aby boli vytvorené regionálne riadiace skupiny, ktorých cieľom bude stanoviť opatrenia, ktoré treba zaviesť v krátkodobom alebo strednodobom horizonte;

42.

žiada, aby sa od začiatku tohto postupu potvrdili finančné ciele, ktoré sú uvedené v správe skupiny na vysokej úrovni, avšak v oznámení sa nespomínajú;

43.

zároveň žiada, aby sa do určovania a uskutočňovania opatrení zapojili miestne a regionálne orgány príslušných krajín, aby sa dosiahla dobrá súčinnosť s miestnym rozvojom v hospodárskej oblasti ako aj v územnom plánovaní.

V Bruseli 10. októbra 2007

Predseda

Výboru regiónov

Michel DELEBARRE


Top