EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE0961

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Akčný plán 2006-2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva KOM(2005) 647, konečné znenie

Ú. v. EÚ C 309, 16.12.2006, p. 60–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/60


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Akčný plán 2006-2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva“

KOM(2005) 647, konečné znenie

(2006/C 309/13)

Komisia sa 23. januára 2006 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom stanovisko k horeuvedenej téme.

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená prípravou prác v danej veci schválila svoje stanovisko 24. mája 2006 (spravodajca: pán Sarró Iparraguirre).

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom 428. plenárnom zasadnutí 5. a 6. júla 2006 (schôdza z 5. júla 2006) 164 hlasmi za, pričom 1 člen sa hlasovania zdržal, nasledujúce stanovisko.

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV, tak ako už Komisii dal najavo prostredníctvom svojich predchádzajúcich stanovísk, podporuje proces zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva a víta publikovanie Akčného plánu 2006-2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva. Cieľom tohto stanoviska je prispieť k výnimočnej práci, na ktorú sa Komisia podujala a ktorá je veľmi dôležitá pri zjednodušovaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva.

1.2

Výbor je toho názoru, že aby bol proces zjednodušenia úspešný, je potrebná úzka spolupráca s odvetvím rybného hospodárstva prostredníctvom podpory a zintenzívnenia vzťahov s regionálnymi poradnými útvarmi Komisie, t.j. regionálnymi poradnými výbormi, Poradným výborom pre rybolov a akvakultúru Európskej únie Výborom pre sociálny dialóg.

1.3

EHSV je presvedčený o tom, že prvé, čo musí Európska komisia urobiť, je zjednotiť už existujúce právne predpisy. Následne by sa mala Komisia pokúsiť naplniť ciele vytýčené v oznámení, ktoré výbor plne schvaľuje, a to:

a)

zlepšiť zrozumiteľnosť už existujúcich textov, zjednodušiť ich a lepšie ich sprístupniť;

b)

znížiť náklady a administratívnu záťaž verejných správ;

c)

znížiť administratívnu záťaž a iné obmedzenia pre pracovníkov v rybnom hospodárstve.

1.4

EHSV tiež schvaľuje výber dvoch oblastí a legislatívnych opatrení, na ktoré sa akčný plán zameriava: zachovanie a spravovanie zdrojov rybného hospodárstva a kontrola rybolovných aktivít. Neskôr by mala Komisia pokračovať v procese zjednodušenia a zlepšenia ďalších oblastí politiky rybného hospodárstva.

1.5

Pokiaľ ide o výkaz 3, ktorý sa zaoberá CPÚ/kvótami a rybárskym úsilím, výbor považuje navrhnuté opatrenia za primerané – individuálny prístup k rôznym aspektom politiky zachovania zdrojov rýb, jej regulovanie na základe homogénnych skupín a ich uplatňovanie v rámci viacročných plánov riadenia. Napriek tomu sa mu zdá, že čas od odovzdania vedeckých posudkov až po zasadanie Rady v decembri, na ktorom sa stanovujú CPÚ/kvóty, ako aj iné dôležité riadiace opatrenia, je veľmi krátky. Nie je dostatočný na to, aby prebehli všetky potrebné konzultácie a dohody. Z tohto dôvodu výbor žiada o dlhšie časové obdobie medzi vydaním vedeckého posudku a konečným rozhodnutím.

1.6

V súvislosti s výkazom 2, ktorý navrhuje zjednodušiť technické opatrenia, vyjadruje EHSV svoje obavy nad tým, že by Európska komisia prevzala právomoci, ktoré v súčasnosti patria Rade.

1.7

Podobne, pokiaľ ide o možnosť povoliť členským štátom prijať miestne technické normy, tiež spomínanú vo výkaze 2, EHSV sa domnieva, že Rada by mala tiež schváliť žiadosti, ktoré predkladajú členské štáty, aby sa predišlo nerovnakému zaobchádzaniu a diskriminácii medzi rybármi rôznych krajín.

1.8

Výbor súhlasí s Komisiou pokiaľ ide o opatrenia stanovené vo výkazoch 3, 4 a 5, týkajúce sa zjednodušenia procesu zhromažďovania a riadenia údajov a zefektívnenia kontrolných opatrení. Pre prípravu tých posledných považuje za veľmi dôležitú koordináciu medzi Komisiou a Agentúrou Spoločenstva na kontrolu rybolovu. Čo sa týka používania informačných technológii, EHSV sa nazdáva, že by malo byť stanovené prechodné obdobie na ich zavedenie, ktoré je potrebné na to, aby sa odborníci, rybári a členské štáty oboznámili s týmto procesom, aby boli zabezpečené všetky záruky na zachovanie obchodného tajomstva, získanie dôvery a podpory zainteresovaných strán, reálne odskúšanie systému, zabezpečené dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich so zavedením nových technológií, a takto zaručiť úspech legislatívneho zjednodušenia.

1.9

V záujme zníženia byrokratickej záťaže rybárov v členských štátoch, EHSV veľmi pozitívne prijíma návrh Komisie vo výkaze 6, v ktorom sa navrhuje odstrániť všetky bezvýznamné alebo málo významné vykazovacie povinnosti.

1.10

Opatrenia pre zjednodušenie špecifikované vo výkaze 7 považuje výbor za potrebné a necháva na zváženie Komisii vypracovanie vzorovej dohody, ktorá by bola základom pri rokovaniach o rybolove s tretími krajinami, ako aj elektronické udeľovanie a vydávanie licencií na rybolov.

1.11

EHSV sa nazdáva, že v akčnom pláne by si zaslúžil zmienku aj boj proti nelegálnemu, neregulovanému a nedeklarovanému rybolovu, čo je jedným z cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva, a to stanovením čo najjednoduchšieho a najúčinnejšieho spôsobu boja proti nelegálnemu, neregulovanému a nedeklarovanému rybolovu. EHSV si myslí, že tento proces by sa mal sústrediť na možnosť prístupu na spotrebné trhy, na posilnenie moci príslušných štátov, ktorým patrí prístav a na zákaz prekladania tovaru na šírom mori.

1.12

Na záver EHSV zastáva názor, že práca vyplývajúca z akčného plánu 2006-2008 je veľmi náročná a to môže spôsobiť, že nebude možné ho naplniť v lehote troch rokov. Preto Komisii navrhuje, aby koncom roka 2007 plán zrevidovala.

2.   Zdôvodnenie

2.1

Od začiatku 21. storočia Európska únia nastúpila na cestu plnenia ambiciózneho poslania, a to zlepšenia celého jej legislatívneho prostredia s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a transparentnosť.

2.2

Vývoj Európskej únie v druhej polovici minulého storočia mal za následok vznik veľkého počtu právnych predpisov Spoločenstva, ktoré tvoria „acquis communautaire“.

2.3

Toto „acquis communautaire“ sa postupne rozširovalo na základe veľkého počtu právnych predpisov jednotlivých politík Spoločenstva, a tak ako celok vytvorilo regulačný rámec politiky Spoločenstva.

2.4

Na základe poverenia Európskou radou je v súčasnosti Komisia zapojená do koordinovaných aktivít európskych inštitúcií, ktorých cieľom je zjednodušenie a zlepšenie regulačného rámca legislatívy Spoločenstva.

2.5

Tento proces zjednodušenia a zlepšenia legislatívy Európskej únie je plne integrovaný v revidovanej Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť v Európe a preto sa sústreďuje na prvky „acquis communautaire“, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť podnikov v Európskej únii.

2.6

Keďže v Európe malé a stredné podniky predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a poskytujú dve tretiny pracovných miest, proces zjednodušenia a zlepšenia legislatívy Európskej únie je pre ne veľmi dôležitý, pretože zníži legislatívnu a administratívnu záťaž, ktorú musia v súčasnosti znášať.

2.7

V rámci tejto stratégie zjednodušenia a zlepšenia legislatívy Spoločenstva má Komisia v úmysle založiť priebežný a nepretržitý program zjednodušenia, v oblastiach ako poľnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, rybolov, dane, clo, štatistiky a pracovné právo.

2.8

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – „Akčný plán 2006-2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva“, ktorý je predmetom tohto stanoviska, prepája tento priebežný a nepretržitý viacročný program zjednodušenia a zlepšenia spoločnej politiky rybného hospodárstva s rybolovom.

2.9

EHSV ako inštitucionálny zástupca organizovanej občianskej spoločnosti, ktorý už Komisii aj prostredníctvom iných stanovísk preukázal svoju podporu procesu zjednodušenia európskej legislatívy, víta publikovanie tohto akčného plánu a toto stanovisko vydáva s úmyslom pomôcť Komisii pri jej ťažkej práci a povzbudiť ju, aby v nej naďalej pokračovala.

3.   Predchádzajúce súvislosti

3.1

Na zasadaní Rady v Lisabone 23. – 24. marca 2000 bola Komisia poverená vypracovaním akčného plánu „za stratégiu pre koordinovanejší prístup v procese zjednodušovania legislatívneho rámca“. Tento mandát bol neskôr ratifikovaný na zasadaniach Rady v Štokholme (23. a 24. marca 2001), v Laekene (8. a 9. decembra 2001) a v Barcelone (15. a 16. marca 2002).

3.2

V rámci tohto pola pôsobnosti predstavila Komisia Bielu knihu o európskom riadení, ktorá bola schválená v júli 2001 (1). Jedna časť sa zaoberá zlepšením kvality riadenia. Tento dokument prešiel rozsiahlym konzultačným procesom, ktorý skončil 31. marca 2002.

3.3

V stanovisku EHSV k tejto bielej knihe je uvedené: „výbor podporuje návrhy v bielej knihe na zjednodušenie a zrýchlenie európskeho legislatívneho procesu, keďže právne predpisy Spoločenstva sú čoraz komplikovanejšie a niekedy sa pripájajú k existujúcim národným normám, namiesto toho, aby ich zjednodušili a zharmonizovali.“ (2)

3.4

V rámci tohto prístupu navrhla Komisia v júni 2002 akčný plán na zjednodušenie a zlepšenie regulačného rámca, ktorý opäť predložila na diskusiu ostatným inštitúciám Spoločenstva. (3)

3.5

Akčný plán jednoznačne navrhuje, aby sa po naplnení troch základných fáz legislatívneho cyklu – predstavenie legislatívneho návrhu Komisiou, diskusie o návrhu v Európskom parlamente a Rade a uplatňovanie regulačného nástroja členskými štátmi – uzatvorila medziinštitucionálna dohoda o zlepšení kvality legislatívy Spoločenstva.

3.6

Proces zjednodušenia legislatívy EÚ, ktorý sa začal už v predchádzajúcich rokoch, sa od februára 2003 urýchlil na základe Oznámenia Komisie „Aktualizovať a zjednodušiť acquis communautaire (4). Komisia na základe tohto oznámenia iniciovala rozsiahly program stanovenia tých legislatívnych krokov, ktoré majú byť zjednodušené, konsolidované a kodifikované. Tento program prebieha aj v súčasnosti.

3.7

Oznámenie Komisie „Lepšia právna úprava pre rast a zamestnanosť v Európskej únii“ (5) publikované v marci 2005 podporilo medziinštitucionálnu dohodu „Lepšia tvorba právnych predpisov“, ktorú 16. decembra 2003 podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia. Jej hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu legislatívy Spoločenstva a jej transpozíciu do národných legislatív (6).

3.8

Na záver, v októbri 2005 publikovala Komisia Oznámenie o uplatňovaní Lisabonského programu Spoločenstva: „Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“ (7), čo dalo do pohybu akčné plány rôznych politík Spoločenstva prostredníctvom permanentných programov na zjednodušenie.

3.9

Súbežne s náročným riadením procesu zjednodušenia a zlepšenia celého acquis communautaire a jeho regulačného rámca zaslala Komisia Rade a Európskemu parlamentu Oznámenie „Perspektívy zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia Spoločnej politiky rybného hospodárstva.“ (8)

3.10

Toto posledné oznámenie a tie, ktoré nám Komisia predstavuje formou „Akčného plánu 2006 – 2008 na zjednodušenie a zlepšenie Spoločnej politiky rybného hospodárstva“ boli podkladom na vypracovanie tohto stanoviska.

3.11

Keďže si je EHSV dobre vedomý zložitosti problematiky zjednodušenia a zlepšenia celej legislatívy Spoločenstva, povzbudzuje Komisiu k tomu, aby pokračovala v začatej práci a aby sa snažila dodržať stanovené termíny bez oneskorení a tak naplnila vytýčené ciele.

4.   Všeobecné poznámky

4.1   Legislatíva rybného hospodárstva Spoločenstva v rokoch 1983–2002

4.1.1

Legislatíva rybného hospodárstva Spoločenstva bola začlenená do spoločnej politiky rybného hospodárstva z roku 1983. Právne predpisy, ktoré riadili túto politiku boli nedostatočné. Právna úprava riadenia rybného hospodárstva pozostávala v pretransformovaní vedeckých záverov do legislatívnych opatrení s prakticky nulovou komunikáciou so sektorom rybného hospodárstva. Zložitý bol aj proces vypracovávania rozhodnutí Komisia – Rada – Európsky parlament, ktorý túto legislatívu neustále zaťažoval, až sa nakoniec stala veľmi komplikovanou.

4.1.2

Pri minulom a súčasnom hodnotení treba brať do úvahy skutočnosť, že legislatíva rybného hospodárstva pokrýva na jednej strane rôznorodú skupinu sektorov rybného hospodárstva a na druhej strane sa skladá z rôznych súčastí: štruktúra, konzervácia, životné prostredie, vonkajšie zdroje, trhy a kontrola. Táto rôznorodosť vyúsťuje do veľkého množstva nariadení, alebo v niektorých prípadoch do veľmi obsiahlych nariadení, ktoré sa len ťažko interpretujú.

4.1.3

Okrem toho, proces rozhodovania v Rade, koncom každého roka, spojený s ročným určovaním CPÚ/kvót sťažuje možnosť realizácie všetkých potrebných konzultácií a dodržania časových limitov plynúcich od rozhodnutia po termín uplatňovania, čo často spôsobuje niekoľkonásobné úpravy už uverejnených nariadení.

4.1.4

Nevyhnutné nahromadenie modifikácií rôznych právnych predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva spôsobuje, že priemerný občan či rybár nerozumie zneniu, ktoré vypracovali experti, pretože často pripravujú zložité právne predpisy na základe ťažko porozumiteľných vedeckých dokumentov.

4.1.5

V ďalších prípadoch končia rokovania v Rade a v Európskom parlamente vytvorením konečného textu, ktorý je ešte zložitejší než boli pôvodné návrhy.

4.1.6

V neposlednom rade sa niektoré ustanovenia začlenili do nariadení na vyššej právnej a politickej úrovni než bolo vyslovene nevyhnutné, čo sťažuje ich prípadnú úpravu a zjednodušenie.

4.1.7

EHSV si myslí, že hoci príčiny mnohých týchto situácií pretrvávajú aj v súčasnosti, Komisia o nich vie a podniká potrebné opatrenia na nápravu, ako napr. v roku 1992 úpravou spoločnej politiky rybného hospodárstva z roku 1983 alebo akčným plánom 2006 – 2008, ktorý nám v súčasnosti predkladá následne po reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva z 31. decembra 2002.

4.2   Súčasná legislatíva Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva

4.2.1

Zjednodušenie spoločnej politiky rybného hospodárstva sa stalo prirodzenou súčasťou reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva z 31. decembra 2002 (9), pričom sa už začali realizovať určité opatrenia, ako napr. zrušenia právnych noriem, prehlásenia o zastaraní a systematická revízia legislatívneho prostredia.

4.2.2

Návrh nariadenia Rady na vytvorenie nového Európskeho fondu rybného hospodárstva (10), ku ktorému už výbor vydal pozitívne stanovisko, je dobrým príkladom plánovania tejto iniciatívy na zjednodušenie, pretože jedným nariadením nahrádza alebo mení ustanovenia štyroch nariadení, ktoré tvorili súčasť viacročných orientačných programov (Multi-annual Guidance Programmes – MAGP) a finančného nástroja pre riadenie rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FFIG).

4.2.3

V rokoch 2004 a 2005 Komisia postupne zaviedla celý rad legislatívnych opatrení, ktoré jej poslúžia pri realizácii reformy a zjednodušení spoločnej politiky rybného hospodárstva. Z nich možno spomenúť nasledovné:

Európsky fond rybného hospodárstva.

Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybolovu.

Vytvorenie regionálnych poradných výborov.

Finančné opatrenia Spoločenstva na implementovanie spoločnej politiky rybného hospodárstva a Morské právo.

Okrem toho prebiehali rozsiahle diskusie a kontakty, ktoré vyvrcholili predložením už spomínaného Oznámenia „Perspektívy zjednodušenia a zlepšenia legislatívneho prostredia spoločnej politiky rybného hospodárstva.“

4.2.4

Z tohto oznámenia vyplýva, že na zlepšenie regulačného rámca spoločnej politiky rybného hospodárstva nestačí len znížiť počet nariadení, ale zároveň treba:

zlepšiť zrozumiteľnosť existujúcich textov, zjednodušiť ich a lepšie ich sprístupniť,

znížiť administratívne náklady a výdavky verejných správ,

znížiť administratívne zaťaženie a ďalšie povinnosti pracovníkov v rybnom hospodárstve.

4.2.5

EHSV zdieľa názor, že skôr než Komisia podnikne akúkoľvek činnosť s cieľom urobiť texty zrozumiteľnejšie, mala by sa hlavne snažiť ujednotiť ich. Neustále odkazy na iné nariadenia z predchádzajúcich rokov veľmi sťažujú pochopenie textu.

4.2.6

V súlade so znením posledného oznámenia sa ukazuje, že niektoré prvky spoločnej politiky rybného hospodárstva sú veľmi zložité na pochopenie: napr. kontrola rybolovných činností kvôli existujúcej rozdielnosti pri jej realizácii v rôznych členských štátoch a spôsoby ochrany zdrojov kvôli kombinovanému uplatňovaniu rôznych spôsobov riadenia.

4.2.7

Aj pri vedomí, že problematika riadenia spoločnej politiky rybného hospodárstva je sama o sebe komplikovaná, vo všeobecnosti z analýzy vyplýva, že existujúce právne predpisy sa postupne stali až príliš zložité.

4.2.8

EHSV si myslí, že Komisia by sa mala pustiť do uskutočňovania zlepšenia a zjednodušenia právnej úpravy spoločnej politiky rybného hospodárstva takým spôsobom, že bude klásť mimoriadny dôraz na kontrolu rybolovných činností a na spôsoby ochrany zdrojov. V tomto zmysle treba posilniť pôsobenie nedávno vytvorenej Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybolovu.

4.3   Akčný plán 2006 – 2008 na zjednodušenie a zlepšenie Spoločnej politiky rybného hospodárstva

4.3.1

V dôsledku prác realizovaných na základe vyššie spomínaných oznámení, Rada požiadala Komisiu, aby pripravila viacročný akčný plán, ktorý by spĺňal všetky požiadavky na dosiahnutie zjednodušenia a zlepšenia spoločnej politiky rybného hospodárstva. Reakciou na túto žiadosť bolo, že Komisia predstavila v decembri 2005 Oznámenie „Akčný plán 2006 – 2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva“. (11)

4.3.2

Akčný plán 2006 – 2008, predložený Komisiou, obsahuje:

metodológiu na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva.

určenie tých iniciatív, ktoré treba prioritne zjednodušiť a zlepšiť.

4.3.3

Systém akčného plánu je jednoduchý. Všeobecne určuje oblasti (kontrola, rybolovné úsilie, financovanie...), v ktorých sa budú legislatívne texty zjednodušovať a zlepšovať. Pre každú z nich stanovuje potrebné opatrenia, subjekty, ktoré sa majú podieľať na procese zjednodušenia a termíny v rámci obdobia rokov 2006 – 2008. Nakoniec stanovuje pre každú oblasť tri kategórie právnych predpisov:

právne predpisy, ktorých revízia sa už začala,

právne predpisy, ktoré budú pripravené v najbližších rokoch,

v súčasnosti platné právne predpisy, ktoré sa však majú zjednodušiť prednostne.

4.3.4

Tieto posledné v súčasnosti platné právne predpisy sú tie, na ktoré sa v rokoch 2006-2008 musí plán na zjednodušenie spoločnej politiky rybného hospodárstva prednostne sústrediť. Sú to všetko právne predpisy, týkajúce sa spôsobov riadenia a kontroly rybolovných činností.

4.3.5

EHSV považuje za správny výber týchto dvoch prioritných oblastí, pretože okolo nich sa sústreďuje veľká časť súboru platných právnych predpisov. Neskôr by Komisia mala pokračovať v procese zjednodušenia a zlepšenia zvyšnej spoločnej politiky rybného hospodárstva.

4.3.6

Právne predpisy, ktorých revízia sa už začala a na ktoré už boli aplikované princípy zjednodušenia, budú naďalej upravované na základe tohto plánu na zlepšenie právnych predpisov. To je prípad Európskeho fondu rybného hospodárstva alebo všeobecných ustanovení týkajúcich sa povolení na rybolov vo vodách tretích krajín, v rámci dohody o rybolove. Obidva právne predpisy, ktoré už Komisia zjednodušila, hodnotil EHSV vo svojom stanovisku pozitívne.

4.3.7

Akčný plán stanovuje, že v nových právnych predpisoch, ktoré budú vypracované v nasledujúcich rokoch, sa budú systematicky rešpektovať stanovené ciele týkajúce sa zjednodušenia.

4.3.8

Výbor sa domnieva, že vo všeobecnosti je akčný plán 2006 – 2008 správny a preto mu vyjadruje svoju podporu. Plnenie plánu, tak ako je stanovené v prílohe k akčnému plánu, si však bude vyžadovať veľké úsilie pokiaľ majú byť dodržané stanovené termíny. Dôležité je zjednotiť sily a posilniť porozumenie medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom a sektorom rybného hospodárstva prostredníctvom regionálnych poradných výborov, Poradným výborom pre rybolov a akvakultúru a Výborom pre sociálny dialóg v sektore rybného hospodárstva.

4.3.9

Plnenie akčného plánu sa prednostne sústreďuje na nasledujúce oblasti a právne predpisy:

Zachovávanie zdrojov rýb:

CPÚ/kvóty, rybolovné úsilie,

technické opatrenia na ochranu mláďat morských organizmov,

zhromažďovanie a správa údajov pre SPRH.

Kontrola rybolovných činností:

kontrola – súbor právnych predpisov,

kontrola – informačné technológie,

povinnosť vykazovania.

povolenia na rybolov mimo vôd Spoločenstva.

4.3.10

Každý jeden z týchto siedmych právnych predpisov je podrobnejšie rozpracovaný v prílohe k akčnému plánu vo forme výkazov, ktoré zhromažďujú opatrenia na zjednodušenie, ktoré majú zlepšiť platný regulačný rámec a príslušné administratívne prostredie. Ku každému opatreniu je stanovený časový rámec s uvedením zainteresovaných aktérov, zoznam právnych nástrojov, ktoré majú byť zjednodušené a referenčných dokumentov, ktoré môžu byť pri zjednodušení nápomocné.

4.3.11

Po tom, čo EHSV dôkladne analyzoval každý zo siedmych výkazov, chce Komisiu ubezpečiť o jej správnom postupe pri reformovaní a zjednodušení. Pokiaľ budú dodržané stanovené termíny a postupy uvedené vo výkazoch bude akčný plán 2006 – 2008 predstavovať významné zlepšenie legislatívy Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva.

4.3.12

Vo výkaze 1 navrhuje akčný plán opatrenia na zjednodušenie CPÚ/kvót – rybolovného úsilia. V podstate ide o zjednodušenia ročných nariadení Rady, ktoré stanovujú možnosti rybolovu na nasledujúci rok. Upravujú štruktúru ustanovení, ktoré sa týkajú podmienok využívania zdrojov rybného hospodárstva, pričom rozhodnutia zameriavajú na homogénne skupiny a stanovujú viacročné plány ich riadenia.

4.3.13

EHSV považuje opatrenia na zjednodušenie navrhnuté vo výkaze 1 za správne, pričom základom je diferencovaný prístup k rôznym aspektom politiky zachovania, riadenie na základe homogénnych skupín a uplatňovanie prostredníctvom viacročných plánov riadenia.

4.3.13.1

Napriek tomu sa výbor nazdáva, že nedostatočne dlhá lehota medzi dátumom odovzdania vedeckých posudkov a dátumom zasadania Rady v decembri, na ktorom sa stanovujú CPÚ/kvóty a iné veľmi dôležité riadiace opatrenia, ako napr. obmedzenie rybolovného úsilia, je prekážkou v realizácii všetkých potrebných konzultácií a dohôd. Nariadenie, ktoré bude výsledkom tohto urýchleného a komplexného rozhodovacieho procesu môže byť nedokonalé po technickej i právnej stránke, môže si vyžadovať opravné nariadenia, čo ho ešte viacej skomplikuje a sťaží jeho uplatňovanie. Odmedzený časový priestor na konzultácie s pracovníkmi v rybnom hospodárstve a ďalšími zainteresovanými stranami vážne skomplikuje pochopenie, schválenie a uplatnenie nariadenia a následne aj jeho účinnosť.

4.3.13.2

EHSV si takisto myslí, že v rozhodovacom procese regionálnych organizácií rybného hospodárstva je vyčlenený tiež nedostatočný časový priestor medzi odovzdaním vedeckého posudku a termínom schôdze rozhodovacieho orgánu. Dôsledky tohto krátkeho časového úseku sú také isté ako tie, ktoré sa spomínajú v predchádzajúcom bode.

4.3.13.3

Prístup vytvorenia „homogénnych skupín“, tak ako navrhla Komisia, považuje EHSV za vhodný, hlavne pokiaľ znamená, ako dúfa, vytvorenie „homogénnych rybárskych oblastí“ a právnych predpisov na dvojakej úrovni: horizontálnych rámcových nariadení a implementačných nariadení pre každú rybársku oblasť.

4.3.13.4

Navyše podľa EHSV skúsenosť preukazuje, že plány obnovy a viacročné plány riadenia iniciovali početné konzultácie a dôležité dohody. Po schválení tieto plány zjednodušia proces rozhodovania v období ich uplatňovania. Napriek tomu si EHSV myslí, že by mali rešpektovať súčasné rozdelenie právomocí medzi Radou a Komisiou a mali by podliehať prípadným revíziám vzhľadom na vývoj kritérií, podľa ktorých sa hodnotí stav príslušných zásob rýb.

4.3.14

EHSV verí, že reforma procesu rozhodovania o opatreniach na riadenie zdrojov – záruka zjednodušenia právnych predpisov a zlepšenia ich účinnosti – si vyžaduje, aby sa skrátil termín odovzdania vedeckých posudkov a odporúčaní (od Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) – Správy poradných výborov pre riadenie rybného hospodárstva pokiaľ ide o vody Spoločenstva a od vedeckých výborov regionálnych organizácií rybného hospodárstva pokiaľ ide o vody mimo Spoločenstva). Tak by vznikol priestor pre skutočné konzultácie s regionálnymi poradnými výbormi a poradným výborom pre rybné hospodárstvo a akvakultúru. Taktiež môže požadovať distribúciu „balíka CPÚ/kvóty“ počas niekoľkých zasadaní Rady a tiež úpravu ročného riadiaceho plánu, aby sa prispôsobil ročnému biologickému cyklu a treba mať na pamäti lepší súlad s potrebami trhu. Ako vidno tento proces je globálny a prekračuje hranice „front-loading“. EHSV je toho názoru, že je potrebné podrobne preskúmať každý aspekt a dať priestor čo možno najrozsiahlejším konzultáciám s členskými štátmi, pracovníkmi v rybnom hospodárstve a ďalšími zainteresovanými stranami.

4.3.15

Výkaz 2 má za cieľ reformovať existujúce právne predpisy týkajúce sa ochrany mláďat morských organizmov prostredníctvom postupného zoskupovania technických opatrení podľa jednotlivých rybárskych oblastí. Hoci EHSV tento prístup podľa rybárskych oblastí pre všetky riadiace opatrenia schvaľuje, myslí si, že je prednostne aplikovateľný na technické opatrenia. Systém, ktorý navrhuje Komisia, je založený na reštrukturalizácii právneho mechanizmu noriem, ktorý ich riadi a navrhuje, aby Rada súhrnne regulovala všeobecné princípy a Komisia detailnejšie určovala technické aspekty. EHSV sa obáva takého zjednodušenia, ktorého výsledkom by bolo, že Komisia bude pripravovať právne predpisy na základe prevzatia kompetencií, ktoré v súčasnosti patria Rade ministrov. Výbor je preto toho názoru, že i keď majú byť právne predpisy vypracované na základe navrhovaného zjednodušenia, konečné rozhodnutie by malo byť ponechané Rade.

4.3.16

Pokiaľ ide o možnosť spomínanú vo výkaze 2 povoliť členským štátom rozhodovať o miestnych technických normách, EHSV sa domnieva že v prípade zneužitia tohto opatrenia alebo neadekvátnej kontroly sa môžu objaviť prípady nejednotnosti a diskriminácie medzi rybármi rôznych členských krajín, a to by narušilo potrebnú harmonizáciu právnych predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva. Žiadosti členských štátov v tejto súvislosti by preto mala tiež schvaľovať Rada.

4.3.17

Komisia sa domnieva, že pre realizáciu navrhovaných opatrení treba zintenzívniť konzultácie daného sektoru, vyhodnotiť výsledky aplikovania technických opatrení, lepšie definovať niektoré technické aspekty, vydať propagačné letáky a informačné dokumenty, využívať informačné technológie a obmedziť povinnosti vykazovania pre rybárov. Presvedčený o potrebe všetkých týchto aktivít chce EHSV upozorniť Komisiu na skutočnosť, že využívanie informačných technológií pre zber a manažovanie údajov potrebuje prirodzený proces adaptácie a finančnú podporu, ktoré by pomohli plavidlám prispôsobiť sa týmto novým technológiám. Myslí si preto, že po dohodách s odborníkmi, pracovníkmi rybného hospodárstva a členskými štátmi by sa malo stanoviť rozumné prechodné obdobie, potrebné na definovanie tohto procesu. Mali by byť zabezpečené všetky záruky na zachovanie obchodného tajomstva, získanie dôvery a podpory zainteresovaných strán, odskúšanie procesu v reálnych podmienkych, zabezpečené dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich so zavedením nových potrebných technológií, a takto zaručiť úspech tohto legislatívneho zjednodušenia.

4.3.18

Výkaz 3 navrhuje obmedziť počet právnych textov, ktoré sa týkajú zberu a manažmentu údajov pre spoločnú politiku rybného hospodárstva. Podobne ako vo výkaze 2, toto zjednodušenie zahŕňa úpravu súčasného právneho mechanizmu na základe nariadenia Rady týkajúceho sa všeobecného zamerania a nariadenia Komisie týkajúceho sa technických a administratívnych aspektov. EHSV znovu vyjadruje svoje znepokojenie, spomínané už v bode 4.3.15 nad kompetenciami, ktoré má prevziať Komisia.

4.3.19

Komisia vo výkaze 3 navrhuje, ako súčasť procesu zjednodušenia, vypracovanie viacročného programu na zber a manažment údajov. Jeho cieľom má byť zníženie administratívnej záťaže členských štátov. Výbor považuje návrh Komisie za vhodný a potrebný, s výhradou pripomienok uvedených v predchádzajúcom bode 4.3.17.

4.3.20

Výkaz 4 navrhuje úpravu súčasných právnych predpisov týkajúcich sa kontroly, a to revidovaním existujúcich nariadení a ich zosúladením s reformou spoločnej politiky rybného hospodárstva. EHSV považuje revíziu kontrolných nariadení za veľmi dôležitú. Jej cieľom je harmonizovať pravidlá, aby sa predišlo odlišným interpretáciám. Všetky inšpekčné a kontrolné ustanovenia musia byť jednoznačné pri definovaní pojmu inšpekcie, metód jej realizácie a foriem jej zavádzania do praxe. EHSV v každom prípade žiada Komisiu o to, aby pri zjednodušení právnych predpisov týkajúcich sa kontroly mala vždy na pamäti aj existenciu Agentúry Spoločenstva na kontrolu rybolovu.

4.3.21

Vo výkaze 5 navrhuje Komisia revidovanie všetkých ustanovení týkajúcich sa kontroly a informatizácie. Predpokladá vypracovanie nariadení po tom, čo Rada rozhodne o návrhu Komisie, ktorý sa týka elektronického zaznamenávania a prenosu údajov o rybolovných aktivitách a spôsoboch diaľkového snímania (12). Rovnako predpokladá informatizáciu manažmentu dohôd o rybolove s tretími krajinami, týkajúcich sa rybolovných licencií, údajov o úlovkoch a úsila súvisiaceho so spomínanými dohodami. EHSV, vedomý si potreby tejto informatizácie kontrolných systémov, znovu opakuje svoj názor vyjadrený už v bode 4.3.17 – potrebu prechodného obdobia pre zavádzanie informačných technológií.

4.3.22

Výkaz 6 poskytuje zjednodušenie celého súboru právnych predpisov spoločnej politiky rybného hospodárstva s cieľom znížiť počet ustanovení súvisiacich s povinnosťou vykazovania, ktorá je zbytočná alebo málo užitočná pri správnom uplatňovaní spoločnej politiky rybného hospodárstva. EHSV považuje v tomto procese zjednodušenia za potrebné odstrániť všetky povinnosti zbytočného alebo málo užitočného vykazovania, a tak znížiť byrokratickú záťaž zainteresovaných subjektov a členských štátov.

4.3.23

Na záver vo výkaze 7 sa navrhuje zjednodušiť povolenia na rybolov mimo vôd Spoločenstva zavedením reformy ustanovení, ktoré sa týkajú riadenia dohôd o rybolove s tretími krajinami. Zjednodušenie spočíva v úprave aktuálnych právnych predpisov, pričom Rade sú vyhradené základné princípy a Komisii technické a administratívne aspekty. EHSV považuje toto zjednodušenie za potrebné a necháva na zváženie Komisii vypracovanie vzorovej dohody, ktorá by bola základom pri rokovaniach o dohodách o rybolove s ktoroukoľvek treťou krajinou, ako aj elektronické udeľovanie a vydávanie licencií na rybolov.

4.3.24

EHSV si myslí, že zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva pre flotily pôsobiace mimo vôd Spoločenstva si vyžaduje navyše prístup podľa jednotlivých rybárskych oblastí a čisto individuálny prístup na všetkých úrovniach: flotila, poverenia, licencie, povolenia, deklarácie, atď. EHSV je presvedčený, že plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských štátov a pôsobiace mimo vôd Spoločenstva by mali mať práva a povinnosti prispôsobené svojim úlovkom a oblastiam v ktorých pôsobia. EHSV preto žiada Komisiu, aby zaradila tento cieľ do svojho akčného plánu, aby sa nesústreďoval len na kapitolu „dohody o rybolove“ (alebo dohody o partnerstve). V tejto súvislosti výbor upozorňuje na potrebu plnenia sociálnej klauzuly, ktorá bola schválená sociálnymi partnermi v Spoločenstve.

4.3.25

Na záver si EHSV myslí, že boj proti nelegálnemu, neregulovanému a nedeklarovanému rybolovu, ktorý je jedným z cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva (hlavne jej vonkajšej dimenzie) by si tiež zaslúžil zmienku v akčnom pláne. Malo by to byť formou stanovenia cieľa, ktorý sa snaží o definovanie najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov boja proti nelegálnemu, neregulovanému a nedeklarovanému rybolovu. EHSV si myslí, že tento spôsob by sa mal orientovať na prístup k spotrebným trhom, na posilnenie moci príslušného prístavného štátu a na zákaz prekládky na šírom mori.

5.   Osobitné úvahy

5.1

Akčný plán 2006 – 2008, tak ako je zachytený v oznámenii Komisie, je veľmi dôležitý pri zlepšovaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva. V oblasti kontroly a spravovania rybných zdrojov sa nenašli ďalšie dôležité právne nástroje, ktoré by sa mali pričleniť k návrhom Komisie. Z tohto dôvodu povzbudzuje EHSV Komisiu k tomu, aby ich implementovala bezodkladne.

5.2

Výbor si myslí, že spomedzi všetkých právny predpisov, ktorých cieľom je zlepšiť a zjednodušiť legislatívu, je pre uplatňovanie viacročných plánov riadenia mimoriadne dôležitý cieľ CPÚ/kvóty, rybolovné úsilie.

5.3

Zavádzanie akčného plánu 2006 – 2008 môže prinútiť Komisiu, aby vypracovala nové vykonávacie nariadenia. EHSV si myslí, že tento nárast počtu nariadení by nemal spôsobiť žiadny problém. Dôležité je, že hoci sa acquis communautaire rozšíri, nariadenia budú jednoduchšie, zacielené na dotknuté rybárske oblasti, ľahko čitateľné a čo možno najviac jednotné.

5.4

S ohľadom na tento posledný aspekt chce EHSV upozorniť Komisiu na ťažkú interpretáciu súčasných právnych predpisov týkajúcich sa rybného hospodárstva, v ktorých sú neustále odkazy na iné nariadenia, smernice či oznámenia. Zosúladenie textov je prvoradé kvôli ich ľahkej čitateľnosti a zrozumiteľnosti.

5.5

Veľmi dôležitá je koordinácia medzi Komisiou a Agentúrou Spoločenstva na kontrolu rybolovu pri uplatňovaní noriem týkajúcich sa kontroly. S cieľom vyriešiť problém, aby sa právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa kontroly rybolovu neiterpretovali členskými štátmi rôzne, na čo sa veľmi často rybári sťažujú, je potrebné, aby Agentúra Spoločenstva na kontrolu rybolovu kritériá zjednotila.

5.6

Na záver si EHSV myslí, že informatizácia právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa rybného hospodárstva je dôležitá, aby bol k textom Spoločenstva možný aj elektronický prístup. Avšak zavádzanie nových informačných technológií na rybárskych plavidlách by malo prebiehať pomaly a postupne, bez toho, aby to zaťažilo rybárov, pretože niektoré počítačové aplikácie nie sú pre plavidlá vhodné.

5.7

Výbor povzbudzuje Komisiu k prekonaniu všetkých prekážok, s ktorými sa stretne pri realizácii tohto akčného plánu 2006 – 2008, pretože je presvedčený o jeho potrebe a veľkom význame pre sektor rybného hospodárstva v Spoločenstve.

V Bruseli 5. júla 2006.

Predsedníčka

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  KOM(2001) 428, konečné znenie, z 30. 7. 2001.

(2)  Ú. v. EÚ C 125, 27.5.2002, s.61 (KOM(2001) 428, konečné znenie „Európske riadenie – Biela kniha“).

(3)  KOM(2002) 278, konečné znenie, z 5. 6. 2002, – Akčný plán „Zjednodušenie a zlepšenie legislatívneho prostredia“.

(4)  KOM(2003) 71, február 2003.

(5)  KOM(2005) 97, marec 2005.

(6)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12. 2003 a korekcia Ú. v. EÚ C, 8.1.2004.

(7)  KOM(2005) 535, október 2005 „Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva – Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“.

(8)  KOM(2004) 820, z 15. 12. 2004.

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002.

(10)  KOM(2004) 497, konečné znenie.

(11)  KOM(2005) 647, konečné znenie z 8. 12. 2005.

(12)  KOM(2004) 724, konečné znenie.


Top