EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 172, 25.7.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 172/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 13. júla 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Crédit Agricole SA („Crédit Agricole“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Emporiki Bank of Greece SA („Emporiki“, Grécko) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 13. júna 2006.

2.

Predmet činnosti príslušných podnikov:

Crédit Agricole: bankové a poisťovacie služby;

Emporiki: bankové a poisťovacie služby.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax č. (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top