EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/054/09

UK-Lerwick: Prevádzka pravidelných leteckých dopravných služieb — Verejná súťaž vyhlásená Spojeným kráľovstvom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb medzi Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) a ostrovmi Foula, Fair Isle, Out Skerries a Papa Stour Text s významom pre EHP

OJ C 54, 4.3.2006, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 54/45


UK-Lerwick: Prevádzka pravidelných leteckých dopravných služieb

Verejná súťaž vyhlásená Spojeným kráľovstvom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb medzi Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) a ostrovmi Foula, Fair Isle, Out Skerries a Papa Stour

(2006/C 54/09)

(Text s významom pre EHP)

1.   Úvod: V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva uložilo Spojené kráľovstvo záväzky verejnej služby vzťahujúce sa na pravidelné letecké dopravné služby prevádzkované medzi Shetland Mainland a ostrovmi Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu). Normy požadované záväzkami verejnej služby boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev č. C 394/05 z 30.12.1997, upravené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev/Európskej únie č. C 356/3 z 12.12.2000, č. C 358/07 z 15.12.2001, č. C 306/24 z 10.12.2004, č. C 223/08 z 10.9.2005 a č. C 53/06 z 3.3.2006.

Keďže do 1. júla 2006 žiaden letecký dopravca nezačal alebo nemá v záujme začať poskytovať pravidelné letecké dopravné služby medzi Shetland Mainland a ostrovmi Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu) v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby a bez nároku na finančnú náhradu, Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia bude aj naďalej obmedzovať prístup na trasy len pre jedného leteckého dopravcu a prostredníctvom verejnej súťaže poskytnúť právo na prevádzkovanie týchto služieb od 1. augusta 2006.

Zmluvu udelí Rada Shetlandských ostrovov, ďalej len „zadávateľ“, ktorý obstará jedno lietadlo typu Britten Norman Islander na použitie na vyššie uvedených trasách.

2.   Predmet verejnej súťaže: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi Shetland Mainland a ostrovmi Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu) od 1. augusta 2006 v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby na tieto trasy a uverejnenými v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev č. C 394/05 z 30.12.1997, upravenými v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev/Európskej únie č. C 356/3 z 12.12.2000, č. C 358/07 z 15.12.2001, č. C 306/24 z 10.12.2004, č. C 223/08 z 10.9.2005 a č. C 53/06 z 3.3.2006. Od leteckého dopravcu sa očakáva, že na prevádzku pravidelných leteckých služieb bude používať lietadlo, ktoré pre neho obstará zadávateľ bezplatne (avšak za podmienok stanovených v podkladoch k verejnej súťaži).

3.   Účasť: Zúčastniť sa môžu všetci leteckí dopravcovia, ktorí sú držiteľmi platnej dopravnej licencie vydanej členským štátom, v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov. Služby budú prevádzkované v súlade so systémom riadenia Úradu civilného letectva (CAA).

4.   Postup verejnej súťaže: Verejná súťaž podlieha ustanoveniam článku 4 ods. 1 písm. d), e), f), g), h) a písm. i) nariadenia (EHS) č. 2408/92.

5.   Dokumentácia verejnej súťaže/kvalifikácie, atď.: Od zadávateľa je možné zdarma získať kompletnú dokumentáciu verejnej súťaže, vrátane formulára verejnej súťaže, špecifikácie, zmluvných podmienok/rozvrhu zmluvných podmienok, ako aj text pôvodných záväzkov verejnej služby, ktoré sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev č. C 394/05 z 30.12.1997, upravené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev/Európskej únie č. C 356/3 z 12.12.2000, č. C 358/07 z 15.12.2001, č. C 306/24 z 10.12.2004, č. C 223/08 z 10.9.2005 a č. C 53/06 z 3.3.2006 na tejto adrese:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick, Shetland ZE1 0NT. Tel. (44) 15 95 74 48 00. Fax: (44) 15 95 74 48 69 (Kontaktná osoba: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations).

Od leteckých dopravcov sa na zabezpečenie uvedených služieb vyžaduje, aby do svojej dokumentácie verejnej súťaže zahrnuli doklad o svojej finančnej situácii (banková referencia na pokrytie hodnoty zmluvy spolu s výročnou správou, tiež je potrebné predložiť kontrolované účty za posledné 3 roky, ako aj údaje o zisku z obratu a zisku pred zdanením za posledné 3 roky), doklad o predchádzajúcej skúsenosti a technickej spôsobilosti. Zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať ďalšie informácie o finančných a technických zdrojoch a schopnostiach každého uchádzača.

Ceny vo verejnej súťaži sú uvedené v librách šterlingov a všetky podporné materiály musia byť vyhotovené v anglickom jazyku. Zmluva sa považuje za uzavretú v súlade so škótskym právom a podlieha výhradnej jurisdikcii škótskych súdov.

6.   Finančná náhrada: V predložených ponukách verejnej súťaže je potrebné uviesť požadované množstvo v podobe grantu, ktorý je určený na prevádzkovanie služieb na 3 roky od plánovaného dátumu začatia. Grant je potrebné vypočítať v súlade s presným stanovením. Maximálnu poskytnutú čiastku je možné nakoniec upraviť iba v prípade nepredvídanej zmeny v prevádzkových podmienkach.

Zmluvu udelí Rada Shetlandských ostrovov. Všetky platby v rámci zmluvy sa uskutočnia v librách šterlingov.

7.   Doba platnosti, zmena a doplnenie a vypovedanie zmluvy: Trojročná zmluva pre uvedené štyri trasy nadobúda platnosť 1. augusta 2006 a jej platnosť sa skončí 31. júla 2009. Všetky zmeny a doplnenia a vypovedanie zmluvy musia byť v súlade s podmienkami zmluvy. Zmeny leteckých služieb sa povolia iba so súhlasom zadávateľa.

8.   Sankcie v prípade, že dopravca nedodrží zmluvu: Ak letecký dopravca neuskutoční let z iného ako z nižšie uvedeného dôvodu, zadávateľ môže znížiť grant za každý neuskutočnený let s tým, že zadávateľ nezníži tento grant v takom prípade, že sa let neuskutočnil z ktoréhokoľvek z nižšie uvedených dôvodov, ako aj v prípade, že nebol následkom konania alebo opomenutia leteckého dopravcu:

poveternostné podmienky,

uzavretie letiska,

bezpečnostné dôvody,

štrajky,

letová bezpečnosť.

V súlade so zmluvnými podmienkami je dopravca tiež povinný zdôvodniť neuskutočnenie letu.

9.   Konečný termín na predloženie ponúk: 1 mesiac po uverejnení tohto oznámenia.

10.   Postup pri prihlasovaní: Ponuky je potrebné zaslať na túto adresu:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Osoby oprávnené na otvorenie ponúk sú určení zamestnanci a zvolení členovia zadávateľa. Ponuky sa nesmú doručiť na adresu uvedenú v odseku 5.

11.   Platnosť verejnej súťaže: V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2408/92 podlieha platnosť tejto verejnej súťaže podmienke, že žiaden letecký dopravca Spoločenstva nepredloží do 1. júla 2006 program týkajúci sa prevádzky príslušných trás od 1. augusta 2006 alebo pred týmto dátumom, v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby v znení neskorších zmien a doplnení bez získania akejkoľvek subvencie. Zadávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku v prípade, že žiadna z nich nie je z náležitých dôvodov prijateľná.


Top