EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0304(02)

Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (Text s významom pre EHP)

OJ C 54, 4.3.2006, p. 13–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 139 - 170

4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 54/13


USMERNENIA PRE NÁRODNÚ REGIONÁLNU POMOC NA ROKY 2007 – 2013

(2006/C 54/08)

(Text s významom pre EHP)

1.   Úvod

1.

Komisia, na základe článku 87 ods. 3 písm. a) a článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy, môže považovať štátnu pomoc poskytnutú s cieľom podporiť ekonomický rozvoj niektorých znevýhodnených oblastí v Európskej únii za zlučiteľnú so spoločným trhom. Tento druh štátnej pomoci je známy ako národná regionálna pomoc. Národná regionálna pomoc pozostáva z pomoci pre investície poskytnuté veľkým spoločnostiam alebo, v niektorých obmedzených prípadoch, z prevádzkovej pomoci, pričom obidve sú zamerané na osobitné regióny s cieľom odstrániť regionálne rozdiely. Zvýšená úroveň investičnej pomoci poskytnutej malým a stredným podnikom so sídlom v znevýhodnených regiónoch nad úroveň stanovenú v ostatných oblastiach sa tiež považuje za regionálnu pomoc.

2.

Zameraním sa na hendikepy znevýhodnených regiónov národná regionálna pomoc podporuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť členských štátov a Európskej únie ako celku. Týmto osobitným geografickým charakterom sa regionálna pomoc líši od iných foriem horizontálnej pomoci, ako je pomoc na výskum, vývoj a inovácie, pomoc pre zamestnanosť, pomoc pre vzdelávanie alebo životné prostredie, ktoré sledujú iné ciele spoločného záujmu v súlade s článkom 87 ods. 3 Zmluvy, hoci miera pomoci v znevýhodnených oblastiach je niekedy vyššia z dôvodu osobitných ťažkostí, ktorým tieto oblasti čelia (1).

3.

Cieľom národnej regionálnej investičnej pomoci je napomáhať rozvoju najviac znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory investícií a vytvárania pracovných miest. Podporuje sa ňou rozširovanie a diverzifikácia ekonomických činností podnikov so sídlom v menej zvýhodnených regiónoch predovšetkým tým, že motivuje spoločnosti k vytváraniu nových prevádzkárni.

4.

Kritériá, ktoré Komisia uplatňuje pri skúmaní zlučiteľnosti národnej regionálnej pomoci s pravidlami spoločného trhu podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES sú ustanovené v usmerneniach o národnej regionálnej pomoci (2) z roku 1998, ktoré sa vzťahujú na obdobie rokov 2000 – 2006 (3). Osobitné pravidlá, podľa ktorých sa riadi pomoc pre veľké investičné projekty sú ustanovené v Multisektorálnom rámci na rok 2002 (4). Dôležitý politický a ekonomický vývoj od roku 1998, ktorý zahŕňa rozšírenie Európskej únie 1. mája 2004, predpokladané pristúpenie Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 a zrýchlený proces integrácie po zavedení jednotnej meny však vyvolali potrebu komplexného preskúmania s cieľom pripraviť nové usmernenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2007 do roku 2013.

5.

Regionálna pomoc môže zohrávať efektívnu úlohu iba vtedy, ak sa využije striedmo a primerane a bude sústredená na najviac znevýhodnené regióny Európskej únie. Predovšetkým prípustné stropy pomoci by mali odzrkadľovať vážnosť problémov, ktoré ovplyvňujú rozvoj dotknutých regiónov. Výhody pomoci pokiaľ ide o rozvoj menej zvýhodneného regiónu musia prevážiť vyplývajúce narušenia hospodárskej súťaže (5). Dôležitosť výhod pomoci bude pravdepodobne závisieť od uplatnenej odchýlky v tom zmysle, že, v porovnaní s regiónmi, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c), v najviac znevýhodnených regiónoch, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a), možno súhlasiť s rozsiahlejším narušením hospodárskej súťaže (6).

6.

V niektorých početne veľmi obmedzených a jasne definovaných prípadoch môžu byť štrukturálne znevýhodnenia regiónu natoľko vážne, že regionálna investičná pomoc spolu s komplexným systémom horizontálnej pomoci nemusia postačovať na začatie procesu regionálneho rozvoja. Iba v takýchto prípadoch môže byť regionálna investičná pomoc doplnená o regionálnu prevádzkovú pomoc.

7.

Množiace sa dôkazy naznačujú existenciu závažných prekážok pre vytváranie nových podnikov v Spoločenstve, ktoré sú vážnejšie v znevýhodnených regiónoch. Komisia sa preto rozhodla zaviesť v týchto usmerneniach nový nástroj pomoci s cieľom podporiť zakladanie malých podnikov v znevýhodnených regiónoch so stropmi pomoci odlíšenými podľa dotknutých regiónov.

2.   Rozsah pôsobnosti

8.

Komisia uplatňuje tieto usmernenia na regionálnu pomoc poskytnutú vo všetkých sektoroch hospodárstva okrem sektora rybného hospodárstva a uhoľného priemyslu (7), na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá ustanovené osobitnými právnymi nástrojmi.

V sektore poľnohospodárstva sa tieto usmernenia neuplatňujú na výrobu poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I Zmluvy. Tieto usmernenia sa však uplatňujú na oblasť spracovania a uvádzania týchto produktov na trh, ale iba v rozsahu stanovenom v usmerneniach Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva (8) alebo v akýchkoľvek usmerneniach ich nahradzujúcich.

Okrem toho, niektoré ďalšie sektory sa tiež riadia osobitnými pravidlami, v ktorých je zohľadnený osobitý stav dotknutých sektorov a ktoré sa môžu čiastočne alebo úplne odchyľovať od týchto usmernení (9).

Pokiaľ ide o oceliarsky priemysel, Komisia sa v súlade s dlhodobo zavedenou praxou domnieva, že regionálna pomoc pre oceliarsky priemysel uvedená v prílohe I nie je zlučiteľná s pravidlami spoločného trhu. Táto nezlučiteľnosť sa tiež týka veľkej individuálnej pomoci poskytnutej v tomto sektore malým a stredným podnikom v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 70/2001 (10), alebo nasledujúceho nariadenia, ktoré nie je vyňaté v danom nariadení.

Okrem toho, regionálna investičná pomoc nemôže byť poskytnutá v sektore syntetických vlákien definovanom v prílohe II, a to z dôvodu jeho osobitých charakteristík.

9.

Spoločnostiam v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach (11) môže byť pomoc poskytnutá iba v súlade s tými usmerneniami (12).

10.

Všeobecným pravidlom je, že regionálna pomoc by mala byť poskytovaná v rámci multisektorálneho programu pomoci, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stratégie regionálneho rozvoja s určitými jasne vymedzenými cieľmi. Takýto program tiež umožní príslušným orgánom uprednostňovať investičné projekty podľa ich záujmu o príslušný región. Ak sa v mimoriadnych prípadoch ráta s poskytnutím ad hoc individuálnej pomoci jedinej firme alebo s poskytnutím pomoci obmedzenej na jednu činnosť, členský štát zodpovedá za preukázanie skutočnosti, že projekt je prínosom pre jednotnú stratégiu regionálneho rozvoja a že, vzhľadom na charakter a rozsah projektu, nebude viesť k neprijateľným narušeniam súťaže. Ak sa ukáže, že pomoc poskytnutá v rámci programu je nadmieru sústredená na konkrétny sektor činnosti, Komisia môže program preskúmať podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 o modalitách uplatňovania článku 93 Zmluvy o ES (13) a môže navrhnúť, v súlade s článkom 18 písm. c) tohto nariadenia, zrušenie programu.

11.

Členské štáty nemusia oznámiť tie programy národnej regionálnej pomoci, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v nariadeniach o skupinovej výnimke prijatých Komisiou na základe článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (14).

3.   Vymedzenie regiónov

3.1.   Podiel obyvateľstva v regiónoch oprávnených na regionálnu pomoc 2007 – 2013

12.

Na základe mimoriadneho charakteru regionálnej pomoci sa Komisia domnieva, že celkový podiel obyvateľstva podporovaných regiónov v Spoločenstve musí byť podstatne nižší než podiel obyvateľstva v nepodporovaných regiónoch.

13.

So zreteľom na závery zasadnutí rôznych Európskych rád, ktoré požadujú zníženie celkových úrovní štátnej pomoci a v súvislosti s rozšírenými obavami týkajúcimi sa narúšajúcich účinkov investičnej pomoci pre veľké spoločnosti sa Komisia domnieva, že celkový počet obyvateľstva, spadajúci pod usmernenia pre regionálnu pomoc na roky 2007 až 2013, by mal byť obmedzený na úroveň nevyhnutnú na pokrytie najviac znevýhodnených regiónov ako aj na obmedzené množstvo regiónov znevýhodnených v porovnaní s celoštátnym priemerom v dotknutých členských štátoch. Preto sa Komisia rozhodla stanoviť limit pre podiel obyvateľstva na úroveň 42 % obyvateľstva súčasného Spoločenstva 25 členských štátov. Tento limit sa približuje limitu stanovenému v Spoločenstve 15 členských štátov v roku 1998. Týmto limitom sa ustanoví primeraná úroveň koncentrácie regionálnej pomoci v EÚ-25 a zároveň sa ním vytvorí dostatočný stupeň flexibility pre pristúpenie Bulharska a Rumunska, ktorých celé územie bude za normálnych okolností oprávnené na regionálnu pomoc (15).

14.

Napriek uvedenému a aby sa zabezpečil dostatočný stupeň kontinuity pre súčasné členské štáty sa Komisia rozhodla uplatňovať tiež dodatočnú bezpečnostnú sieť s cieľom zaistiť, aby žiadny členský štát nestratil viac než 50 % pokrytia svojho obyvateľstva pokrytého v období rokov 2000 až 2006 (16).

3.2.   Odchýlka v článku 87 ods. 3 písm. a)

15.

V článku 87 ods. 3 písm. a) je ustanovené, že pomoc na podporu ekonomického rozvoja oblastí s výnimočne nízkou životnou úrovňou alebo oblastí s vysokou nezamestnanosťou sa môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom. Ako uviedol Súdny dvor Európskych spoločenstiev, „použitie slov ‚výnimočne’ a ‚vysokou’ vo výnimke obsiahnutej v článku [87 ods. 3 písm. a)] naznačuje, že pomoc sa týka iba oblastí, ktorých hospodárska situácia je mimoriadne nepriaznivá v porovnaní so Spoločenstvom ako takým“ (17).

16.

Komisia sa na základe toho domnieva, že región spĺňa stanovené podmienky vtedy, ak je geografickou jednotkou NUTS (18) úrovne II, jeho hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily (PPS), je nižší než 75 % priemeru Spoločenstva (19). HDP na obyvateľa (20) každého regiónu a priemer Spoločenstva, ktoré sa majú použiť v analýze, stanovuje Štatistický úrad Európskych spoločenstiev. V záujme zabezpečenia najvyššej možnej koherencie medzi určením regiónov oprávnených na uplatňovanie odchýlky podľa článku 87 ods. 3 písm. a) v rámci usmernení regionálnej pomoci a regiónov oprávnených v rámci cieľa konvergencie v súlade s nariadeniami o štrukturálnych fondoch, Komisia použila rovnaké údaje HDP na obyvateľa na určenie regiónov, ktorých sa týka článok 87 ods. 3 písm. a) ako tie, ktoré boli použité na označenie regiónov v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch (21).

17.

Vzhľadom na mimoriadne znevýhodnenia, ktorým čelia z dôvodu svojej vzdialenosti a z dôvodu osobitných prekážok pri integrácii do vnútorného trhu sa Komisia domnieva, že regionálna pomoc pre najodľahlejšie regióny, na ktoré sa vzťahuje článok 299 ods. 2 Zmluvy (22), tiež spadá do pôsobnosti odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. a) bez ohľadu na to, či dotknuté regióny majú alebo nemajú HDP na obyvateľa nižšie než 75 % priemeru EÚ.

3.3.   Postupný zánik opatrení pre regióny so „štatistickým efektom“

18.

V niektorých regiónoch presahuje HDP na obyvateľa úroveň 75 % priemeru Spoločenstva iba v dôsledku štatistického efektu rozšírenia. Sú to regióny na úrovni NUTS II, ktoré majú HDP na obyvateľa vyššie než 75 % priemeru EÚ-25, ale nižšie než 75 % priemeru EÚ-15 (23)  (24).

19.

S cieľom zabezpečiť, aby doterajší rozvoj týchto regiónov nebol narušený príliš náhlou zmenou pokiaľ ide o intenzitu pomoci a dostupnosť prevádzkovej pomoci sa Komisia domnieva, že tieto regióny by mali byť aj naďalej oprávnené na uplatňovanie odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. a), a to na prechodnom základe až do 31. decembra 2010.

20.

Komisia preskúma v roku 2010 postavenie týchto regiónov na základe trojročného priemeru najaktuálnejších údajov Eurostatu o HDP. Ak relatívne HDP na obyvateľa niektorého regiónu klesne pod úroveň 75 % priemeru EÚ – 25, dotknuté regióny budú aj naďalej oprávnené na uplatňovanie odchýlky podľa článku 87 ods. 3 písm. a). Regióny so štatistickým efektom budú oprávnené na pomoc podľa odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. c) od 1. januára 2011.

3.4.   Odchýlka v článku 87 ods. 3 písm. c)

21.

Súdny dvor v prípade 248/84 (25), vyjadril nasledovné stanovisko ku škále problémov, na ktoré sa vzťahuje táto odchýlka a referenčný rámec pre analýzu: „Výnimka v [článku 87 ods. 3 písm. c)] je, na druhej strane, rozsahovo širšia, pretože umožňuje rozvoj niektorých regiónov bez toho, aby boli obmedzené ekonomickými podmienkami ustanovenými v [článku 87 ods. 3 písm. a)] za predpokladu, že takáto pomoc ‚nepriaznivo neovplyvňuje podmienky obchodovania v rozsahu, ktorý nezodpovedá spoločným záujmom’. Toto ustanovenie dáva Komisii právomoc povoliť pomoc určenú na podporu ekonomického rozvoja oblastí členského štátu, ktoré sú v porovnaní s národným priemerom znevýhodnené.“

22.

Avšak regionálna pomoc, na ktorú sa vzťahuje odchýlka v článku 87 ods. 3 písm. c), musí byť súčasťou jasne vymedzenej regionálnej politiky členského štátu a dodržiavať zásady geografickej koncentrácie. Keďže je zameraná na regióny, ktoré sú menej znevýhodnené než tie, ktorých sa týka článok 87 ods. 3 písm. a), geografická pôsobnosť výnimky ako aj umožnená intenzita pomoci musia byť prísne obmedzené. Z tohto dôvodu môže byť pre uvedenú pomoc oprávnená zvyčajne iba malá časť územia členského štátu.

23.

S cieľom poskytnúť vnútroštátnym orgánom dostatočný priestor pri výbere oprávnených regiónov bez toho, aby boli ohrozené jednak účinnosť systému kontrol a protiváh, ktorý vykonáva Komisia v súvislosti s týmto druhom pomoci, a jednak rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi, výber týchto regiónov oprávnených v rámci predmetnej odchýlky by sa mal uskutočňovať v dvojfázovom procese, ktorý pozostáva najprv z toho, že Komisia stanoví maximálny podiel obyvateľstva pre každý členský štát (26) pre túto pomoc a v druhej fáze vyberie oprávnené regióny.

3.4.1.   Určenie maximálneho podielu obyvateľstva na vnútroštátnej úrovni

24.

Ako prvý krok, podiel obyvateľstva členského štátu oprávneného na pomoc v rámci odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. c) sa musí určiť objektívnym, spravodlivým a transparentným spôsobom. Konečný výsledok musí navyše zostať v rámci celkového limitu pre pokrytie regionálnou pomocou, ako ho, berúc tiež do úvahy bezpečnostnú sieť, stanovila Komisia podľa časti 3.1. Aby bol dosiahnutý uvedený cieľ, Komisia stanovila strop obyvateľstva pre každý členský štát na základe nasledujúcej metódy.

25.

Po prvé, členské štáty automaticky dostanú podiel zodpovedajúci počtu obyvateľov regiónov, ktoré boli oprávnené na pomoc podľa odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy, ale ktoré už ďalej nespĺňajú podmienky oprávnenosti podľa tohto článku a na ktoré sa nevzťahujú opatrenia týkajúce sa regiónov poznačených štatistickým efektom opísaných v časti 3.3. Sú to regióny, ktoré v čase prijatia usmernení o regionálnej pomoci na rok 1998 mali HDP na obyvateľa nižšie než 75 % priemeru EÚ-15, ale ktoré, v dôsledku svojho ekonomického rozvoja, už ďalej nespĺňajú túto podmienku v porovnaní s priemerom EÚ-15. Keďže tieto regióny (27) mali predtým prospech z relatívne vysokej úrovne pomoci, Komisia považuje za potrebné umožniť členským štátom, ak o to majú záujem, pokračovať v podpore týchto regiónov podľa odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. c), počas obdobia trvania platnosti týchto usmernení (28).

26.

Po druhé, s cieľom umožniť pokračovanie podpory pre regióny s nízkou hustotou obyvateľstva, dotknuté členské štáty tiež dostanú podiel na základe populácie regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva (29).

27.

Po odpočítaní podielu obyvateľstva vyplývajúceho z uplatňovania objektívnych kritérií stanovených v častiach 3.2 a 3.3, ako aj podielov uvedených v dvoch predchádzajúcich odsekoch od hornej hranice na úrovni 42 % populácie EÚ-25 stanovenej v bode 3.1, zostatok je k dispozícii na prerozdelenie medzi členské štáty podľa rozdeľovacieho kľúča, v ktorom sú zohľadnené rozdiely v HDP na obyvateľa a v nezamestnanosti. medzi regiónmi tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva. Podrobný vzorec je uvedený v prílohe IV (30).

28.

Nakoniec, ako je uvedené v časti 3.1, bezpečnostná sieť sa uplatňuje s cieľom zaistiť, aby v žiadnom členskom štáte neklesol počet obyvateľov pokrytých usmerneniami pod 50 % počtu obyvateľov pokrytých usmerneniami z roku 1998.

29.

Výsledné podiely sú stanovené v prílohe V, spolu so zoznamom regiónov oprávnených na podporu podľa článku 87 ods. 3 písm. a), regiónov so štatistickým efektom a regiónov ekonomického rozvoja.

3.4.2.   Výber regiónov oprávnených na pomoc (31)

30.

Kritériá oprávnenosti pre výber regiónov členskými štátmi musia byť dostatočne flexibilné na to, aby sa v nich rátalo s veľkou rôznorodosťou situácií, v ktorých poskytnutie národnej regionálnej pomoci môže byť odôvodnené, ale zároveň musia byť transparentné a zabezpečovať dostatočné záruky toho, že udelenie regionálnej pomoci nenaruší obchod a hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý by bol v protiklade so spoločným záujmom. Preto sa Komisia domnieva, že na výber pre udelenie regionálnej pomoci vrátane investičnej pomoci veľkým spoločnostiam podľa odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. c) zo strany dotknutých členských štátov môžu byť oprávnené tieto regióny (32):

a)

regióny „ekonomického rozvoja“;

b)

regióny s nízkou hustotou obyvateľstva: tieto oblasti pozostávajú v podstate z geografických regiónov NUTS-II s hustotou obyvateľstva nižšou než 8 obyvateľov na km2, alebo geografických regiónov NUTS-III s hustotou obyvateľstva nižšou než 12,5 obyvateľa na km2  (33). Pri výbere týchto oblastí je povolená určitá miera flexibility, ktorá sa riadi týmito obmedzeniami:

flexibilita pri výbere oblastí nesmie znamenať nárast obyvateľstva, na ktoré sa pomoc vzťahuje;

oblasti NUTS III oprávnené na flexibilitu musia mať hustotu obyvateľstva nižšiu než 12,5 obyvateľa na štvorcový kilometer;

musia susediť s regiónmi NUTS III, ktoré spĺňajú podmienku nízkej hustoty obyvateľstva;

c)

regióny, ktoré tvoria susediace oblasti s počtom najmenej 100 000 obyvateľov, a ktoré sa nachádzajú v regiónoch NUTS-II alebo NUTS-III, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie než priemer EÚ-25, alebo ktorých miera nezamestnanosti je vyššia než 115 % národného priemeru, (vypočítané na základe priemeru údajov EUROSTATU za posledné tri roky);

d)

regióny NUTS-III s menej než 100 000 obyvateľmi, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie než priemer EÚ-25, alebo ktorých miera nezamestnanosti je vyššia než 115 % národného priemeru, (vypočítané na základe priemeru údajov EUROSTATU za posledné 3 roky);

e)

ostrovy a iné regióny zatriedené na základe podobnej geografickej izolácie (34), ktorých HDP na obyvateľa je nižšie než priemer EÚ-25, alebo ktorých miera nezamestnanosti je vyššia než 115 % národného priemeru, (vypočítané na základe priemeru údajov EUROSTATU za posledné 3 roky);

f)

ostrovy s menej než 5 000 obyvateľmi a ostatné spoločenstvá s menej než 5 000 obyvateľmi zatriedené podľa podobnej geografickej izolácie;

g)

regióny NUTS-III alebo ich časti susediace s regiónom oprávneným na podporu podľa článku 87 ods. 3 písm. a), ako aj regióny NUTS-III alebo ich časti, ktoré majú spoločnú pozemnú hranicu alebo morskú hranicu s krajinou, ktorá nie je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo EZVO, nepresahujúcu dĺžku 30 kilometrov.

h)

V náležite odôvodnených prípadoch môžu členské štáty tiež určiť iné regióny, ktoré tvoria susediace oblasti s počtom najmenej 50 000 obyvateľov a v ktorých prebiehajú významné štrukturálne zmeny, alebo ktoré sú vo vážnom relatívnom úpadku v porovnaní s inými porovnateľnými regiónmi. Úlohou členských štátov, ktoré chcú využiť túto možnosť, bude odôvodnenosť udelenia regionálnej investičnej pomoci v dotknutom regióne preukázať, a to za pomoci uznávaných ekonomických ukazovateľov a porovnania so stavom na úrovni Spoločenstva.

31.

Okrem toho, s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu, ktorá im umožní zamerať sa na regionálne rozdiely obzvlášť miestne koncentrované pod úrovňou NUTS-III, členské štáty môžu tiež označiť iné menšie oblasti, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky za predpokladu, že majú najmenej 20 000 obyvateľov (35). Úlohou členských štátov, ktoré chcú využiť túto možnosť, bude preukázať, že v navrhovaných oblastiach je ekonomický rozvoj nevyhnutnejší než v ostatných oblastiach v danom regióne, a to za pomoci uznávaných ekonomických ukazovateľov ako sú HDP na obyvateľa, úroveň zamestnanosti alebo nezamestnanosti, ukazovatele týkajúce sa miestnej produktivity či úrovne odborných znalostí. Komisia v týchto oblastiach schváli regionálnu pomoc pre MSP a príslušný bonus pre MSP sa tiež bude uplatňovať. Komisia však neschváli pomoc pre investície zo strany veľkých spoločností v týchto oblastiach alebo pomoc pre investície s oprávnenými nákladmi vo výške presahujúcej 25 miliónov EUR, a to z dôvodu možného narušenia hospodárskej súťaže súvisiaceho s účinkom „prelievania“ (spill-over) do prosperujúcejších okolitých regiónov.

32.

Dodržanie celkového podielu obyvateľstva povoleného pre každý členský štát, sa má zisťovať prostredníctvom skutočného stavu obyvateľstva v dotknutých regiónoch, na základe posledných dostupných uznaných štatistických informácií.

4.   Regionálna investičná pomoc.

4.1.   Forma a stropy pomoci

4.1.1.   Forma pomoci

33.

Regionálna investičná pomoc je pomoc udelená na počiatočné investície.

34.

Počiatočná investícia znamená investíciu do hmotných a nehmotných aktív týkajúcu sa:

založenia nového podniku,

rozšírenia existujúceho podniku,

diverzifikácie výroby podniku na nové, dodatočné výrobky,

zásadnej zmeny výrobného programu existujúceho podniku.

„Hmotné aktíva“ znamenajú aktíva zahŕňajúce pozemky, budovy a zariadenia/stroje. V prípade akvizície podniku by sa do úvahy mali vziať iba náklady na nákup aktív od tretích strán, a to za predpokladu, že transakcia prebehla za trhových podmienok.

„Nehmotné aktíva“ sú aktíva vzniknuté transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov.

Tento pojem preto nezahŕňa investície na obnovu, ktoré nespĺňajú žiadnu zo stanovených podmienok (36).

35.

Nadobudnutie aktív priamo súvisiacich s podnikom možno tiež považovať za počiatočnú investíciu v prípade, že podnik buď ukončil činnosť alebo by bol ukončil činnosť, ak by nebol býval kúpený, a že tento podnik následne získal nezávislý investor (37).

36.

Regionálna investičná pomoc sa vypočíta vzhľadom na hmotné a nehmotné investičné náklady vyplývajúce z počiatočného investičného projektu alebo vzhľadom na (odhadované) mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené priamo v rámci tohto projektu (38).

37.

Forma pomoci je rôzna. Môže napríklad nadobudnúť formu grantov, pôžičiek s nízkym úrokom alebo úrokových dotácií, štátnych garancií, formu kúpy akciového podielu alebo náhradného poskytnutia kapitálu za výhodných podmienok, oslobodenia od dane alebo zníženia dane, oslobodenia od príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo iných povinných poplatkov alebo formu poskytnutia pozemkov, tovarov alebo služieb za výhodné ceny.

38.

Je dôležité zabezpečiť, aby regionálna pomoc mala skutočný stimulujúci účinok pre investície, ktoré by sa inak v podporovaných oblastiach neuskutočnili. Pomoc môže byť preto poskytnutá v rámci programov pomoci vtedy, ak príjemca predložil žiadosť o poskytnutie pomoci a orgán zodpovedný za vykonávanie programu následne písomne potvrdil skutočnosť (39), že daný projekt v zásade spĺňa podmienky oprávnenosti ustanovené v programe, s tým, že táto otázka bude ďalej detailne preskúmaná, a táto žiadosť je podaná a potvrdenie vydané pred začatím prác na projekte (40). Výslovný odkaz na obidve podmienky musí byť zahrnutý aj vo všetkých programoch pomoci (41). V prípade ad hoc pomoci, príslušný orgán musí pred začatím prác na projekte vydať vyhlásenie o úmysle poskytnúť pomoc, podmienené schválením opatrenia zo strany Komisie. Ak práca na projekte začne pred splnením podmienok ustanovených v tomto odseku, na pomoc nebude oprávnený celý projekt.

39.

V prípade, že pomoc je vypočítaná na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov alebo akvizičných nákladov v prípade uvedenom v odseku 35, príjemca musí, s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť a spoľahlivosť investície a dodržanie stropov pomoci, poskytnúť finančný príspevok vo výške najmenej 25 % oprávnených nákladov, a to buď prostredníctvom svojich vlastných zdrojov alebo prostredníctvom vonkajšieho financovania nezávislého od akejkoľvek verejnej podpory (42).

40.

S cieľom zabezpečiť, aby investícia skutočne a udržateľne prispela k regionálnemu rozvoju, pomoc musí byť navyše podmienená, prostredníctvom podmienok súvisiacich s pomocou alebo spôsobu jej vyplatenia, požiadavkou, aby predmetná investícia zotrvala v dotknutom regióne najmenej päť rokov po jej realizácii (43). Okrem toho, ak je pomoc vypočítaná na základe mzdových nákladov, pracovné miesta musia byť obsadené do troch rokov po dokončení prác. Každé pracovné miesto vytvorené počas investície sa musí v rámci dotknutého regiónu udržať počas obdobia piatich rokov od dátumu, kedy bolo toto pracovné miesto prvýkrát obsadené. V prípade MSP členské štáty môžu znížiť toto päťročné obdobie na udržanie investície alebo vytvorených pracovných miest na nie menej ako tri roky.

41.

Úroveň pomoci je vymedzená z hľadiska intenzity porovnanej s referenčnými nákladmi. Intenzita pomoci musí byť vypočítaná vzhľadom na ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci (GGE) (44). Intenzita pomoci v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci je diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov. V prípade pomoci, ktorá je individuálne oznámená Komisii, ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci je vypočítaný v čase oznámenia. V ostatných prípadoch sa oprávnené investičné náklady diskontujú na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach bude diskontovaná na svoju hodnotu v čase jej oznámenia alebo poskytnutia, a to podľa potreby. Úroková sadzba, ktorá sa má použiť na účely diskontovania a na výpočet objemu pomoci pri zvýhodnenej pôžičke je referenčnou sadzbou, ktorá sa uplatňuje v čase grantu. V prípadoch, keď je pomoc poskytnutá prostredníctvom oslobodenia od dane alebo zníženia dane splatnej v budúcnosti, jednotlivé čerpania podpory sa diskontujú na základe referenčných sadzieb platných v okamžiku, kedy bude oslobodenie od dane uplatniteľné.

4.1.2.   Stropy pomoci (maximálna intenzita pomoci) pre veľké spoločnosti

42.

Intenzita pomoci musí byť prispôsobená charakteru a intenzite regionálnych problémov, ktoré je potrebné odstrániť. Znamená to, že prípustná intenzita pomoci je od začiatku nižšia v regiónoch oprávnených na uplatňovanie výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. c) v porovnaní s regiónmi oprávnenými podľa článku 87 ods. 3 písm. c).

43.

Komisia musí tiež zohľadniť skutočnosť, že po poslednom rozšírení sa rozdiely v relatívnom bohatstve regiónov oprávnených na uplatňovanie článku 87 ods. 3 písm. a) podstatne zvýšili. Značný počet regiónov a dokonca celé členské štáty majú HDP na obyvateľa nižší než 45 % priemeru EÚ – 25, na rozdiel od roku 1998. Väčšie rozdiely v bohatstve v rámci Spoločenstva si vyžadujú, aby Komisia zaviedla podrobnejšiu kategorizáciu dotknutých regiónov.

44.

V prípade regiónov spadajúcich pod článok 87 ods. 3 písm. a) sa preto Komisia domnieva, že intenzita regionálnej pomoci nesmie prekročiť:

30 % GGE pre regióny s HDP na obyvateľa nižším než 75 % priemeru EÚ-25, pre najodľahlejšie regióny s vyšším HDP na obyvateľa a do 1. januára 2011 pre regióny so štatistickým efektom;

40 % GGE pre regióny s HDP na obyvateľa nižším než 60 % priemeru EÚ-25;

50 % GGE pre regióny s HDP na obyvateľa nižším než 45 % priemeru EÚ-25.

45.

Vzhľadom na osobité znevýhodnenia, najodľahlejšie regióny budú oprávnené na ďalší bonus vo výške 20 % GGE, ak ich HDP na obyvateľa je nižšie než 75 % priemeru EÚ-25 a na bonus vo výške 10 % GGE v ostatných prípadoch.

46.

Regióny so štatistickým efektom, ktoré spadajú pod odchýlku podľa článku 87 ods. 3 písm. c), budú od 1. januára 2011 oprávnené na intenzitu pomoci vo výške 20 %.

47.

V ostatných regiónoch, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c), nesmie strop regionálnej pomoci presiahnuť 15 % GGE. Intenzita pomoci je znížená na 10 % GGE v prípade regiónov s HDP na obyvateľa vyšším než 100 % priemeru EÚ-25 a nižšou mierou nezamestnanosti v porovnaní s priemerom EÚ-25, meraných na úrovni NUTS-III (na základe priemerov za posledné tri roky pri použití údajov Eurostatu) (45).

48.

Regióny s nízkou hustotou obyvateľstva a regióny (zodpovedajúce regiónom na úrovni NUTS III alebo menším) susediace s regiónom, na ktorý sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a), vybrané členskými štátmi na pokrytie podľa článku 87 ods. 3 písm. c), ako aj regióny NUTS-III alebo ich časti, ktoré majú spoločnú pozemnú hranicu s krajinou, ktorá nie je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo EZVO, sú vždy oprávnené na intenzitu pomoci vo výške 15 % GGE.

4.1.3.   Bonusy pre malé a stredné podniky

49.

V prípade pomoci poskytnutej malým a stredným podnikom (46) sa môžu stropy uvedené v časti 4.1.2 zvýšiť o 20 % GGE pre pomoc poskytovanú malým podnikom a o 10 % GGE pre pomoc poskytovanú stredným podnikom (47).

4.2.   Oprávnené výdavky

4.2.1.   Pomoc vypočítaná na základe mzdových nákladov

50.

Výdavky na pozemky, budovy a zariadenia/stroje (48) sú oprávnené na pomoc pre počiatočnú investíciu.

51.

Pri MSP, náklady na prípravné štúdie a poradenstvo súvisiace s investíciou môžu byť tiež započítané v rámci intenzity pomoci až do výšky 50 % skutočných vzniknutých nákladov.

52.

V prípade akvizície uvedenej v odseku 35 by sa do úvahy mali vziať iba náklady na nákup aktív (49) od tretej strany (50). Transakcia musí prebehnúť podľa trhových pravidiel.

53.

Náklady súvisiace s nadobudnutím majetku iného než pozemky a budovy v rámci lízingu sa môžu vziať do úvahy iba vtedy, ak má lízing formu finančného lízingu a zahŕňa záväzok odkúpiť majetok po uplynutí doby lízingu. V prípade lízingu pozemkov a budov musí lízing pokračovať najmenej päť rokov po očakávanom dátume ukončenia investičného projektu pre veľké spoločnosti a tri roky pre MSP.

54.

Okrem prípadov MSP a prevzatia podniku, nadobudnutý majetok by mal byť nový. V prípade prevzatia podniku, majetok, na nadobudnutie ktorého už bola pomoc poskytnutá pred nákupom, by sa mal odpočítať.

55.

Pri MSP je možné vždy zohľadniť v plnej výške náklady na investície do nehmotného majetku formou prevodu technológie prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických znalostí. Pri veľkých spoločnostiach sú takéto náklady oprávnené iba v rámci limitu vo výške 50 % celkových oprávnených investičných nákladov na projekt.

56.

Vo všetkých prípadoch sa na oprávnené nehmotné aktíva budú vzťahovať podmienky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby zostali v spojení s prijímajúcim regiónom oprávneným na regionálnu pomoc a nestali sa tak predmetom prevodu, ktorý by bol prínosom pre iné regióny, najmä tie, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc. Oprávnené nehmotné aktíva preto musia spĺňať najmä tieto podmienky:

musia byť používané výhradne v podniku, ktorý prijíma regionálnu pomoc;

musia byť považované za umoriteľné aktíva;

musia byť zakúpené od tretích strán za trhových podmienok;

musia byť zahrnuté do majetku firmy a zotrvať v podniku, ktorý je príjemcom regionálnej pomoci, najmenej päť rokov (tri roky v prípade MSP).

4.2.2.   Pomoc vypočítaná na základe mzdových nákladov

57.

Ako bolo uvedené v časti 4.1.1, regionálna pomoc sa tiež môže vypočítať vzhľadom na očakávané mzdové náklady (51), ktoré vyplývajú z vytvorenia pracovných miest ako výsledok projektu počiatočnej investície.

58.

Vytvorenie pracovného miesta znamená čistý nárast v počte zamestnancov (52) priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov. Pracovné miesta, ktoré zanikli počas uvedeného obdobia 12 mesiacov, sa preto musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia (53).

59.

Výška pomoci nesmie prekročiť určité percento mzdových nákladov na zamestnaného pracovníka za obdobie dvoch rokov. Percento sa rovná intenzite pomoci povolenej na investičnú pomoc v dotknutej oblasti.

4.3.   Pomoc na veľké investičné projekty

60.

Na účely týchto usmernení, „veľký investičný projekt“ je „počiatočnou investíciou“ uvedenou v týchto usmerneniach s oprávnenými výdavkami nad 50 miliónov EUR (54). Aby veľký investičný projekt nebol umelo rozdelený na podprojekty s cieľom vyhnúť sa ustanoveniam uvedeným v týchto usmerneniach, investičný projekt bude považovaný za jediný, keď počiatočná investícia je vynaložená v období troch rokov jednou alebo viacerými spoločnosťami a pozostáva z fixných aktív kombinovaných ekonomicky nedeliteľným spôsobom (55).

61.

Na výpočet toho, či oprávnené výdavky pre veľké investičné projekty dosahujú rôzne prahy uvedené v týchto usmerneniach, oprávnené výdavky, ktoré sa musia vziať do úvahy, sú buď tradičné investičné náklady alebo mzdové náklady, ktorékoľvek z nich sú vyššie.

62.

V dvoch za sebou nasledujúcich Multisektorálnych rámcoch regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty z roku 1998 (56) a roku 2002 (57) Komisia znížila maximálnu intenzitu pomoci pre veľké investičné projekty, aby obmedzila narušenie hospodárskej súťaže. V záujme zjednodušenia a transparentosti sa Komisia rozhodla začleniť ustanovenia Multisektorálneho rámca 2002 (MSR-2002) do usmernení o regionálnej pomoci na obdobie 2007 – 2013.

63.

MSR-2002 sa už preto nebude uplatňovať na pomoc poskytnutú alebo oznámenú (58) po 31. decembri 2006 a bude nahradený týmito usmerneniami (59).

4.3.1.   Zvýšená transparentosť a monitorovanie veľkých investičných projektov

64.

Od členských štátov sa očakáva, že Komisii individuálne oznámia každú pomoc, ktorá má byť poskytnutá investičným projektom v rámci existujúceho programu pomoci, ak navrhnutá pomoc zo všetkých zdrojov presahuje maximálnu prípustnú výšku pomoci, ktorá môže byť na investíciu s oprávnenými výdavkami vo výške 100 miliónov EUR prijatá podľa rozsahu a pravidiel stanovených v odseku 67 (60).

Hranice pre uplatnenie oznamovacej povinnosti pre rôzne regióny s najobvyklejšími intenzitami pomoci v rámci týchto usmernení sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Intenzita pomoci

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Hranica pre uplatnenie oznamovacej povinnosti

7,5 mil. EUR

11,25 mil. EUR

15,0 mil. EUR

22,5 mil. EUR

30,0 mil. EUR

37,5 mil. EUR

65.

Ak je regionálna pomoc poskytnutá na základe existujúcich programov pomoci pre veľké investičné projekty, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť, členské štáty musia, do 20 pracovných dní od udelenia pomoci zo strany príslušného orgánu, poskytnúť Komisii potrebné informácie na vzorovom tlačive v prílohe III. Komisia sprístupní súhrnné informácie verejnosti na svojej webovej stránke (http://europa.eu.int/comm/competition/).

66.

Členské štáty musia viesť podrobné záznamy týkajúce sa poskytnutia pomoci pre všetky veľké investičné projekty. Tieto záznamy, ktoré musia obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že je dodržaná maximálna prípustná intenzita pomoci, sa musia archivovať 10 rokov od dátumu, kedy bola pomoc poskytnutá.

4.3.2.   Pravidlá posudzovania veľkých investičných projektov

67.

Na regionálnu investičnú pomoc pre veľké investičné projekty sa uplatňuje upravený strop týkajúci sa regionálnej pomoci (61) a to na základe tejto stupnice:

Oprávnené výdavky

Upravený strop pomoci

Do výšky 50 miliónov EUR

100 % regionálneho stropu

Pre čiastku od 50 miliónov EUR do 100 miliónov EUR

50 % regionálneho stropu

Pre čiastku vyššiu než 100 miliónov EUR

34 % regionálneho stropu

Prípustná výška pomoci pre veľký investičný projekt sa preto vypočíta podľa tohto vzorca: maximálna výška pomoci = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), kde R je neupravený strop regionálnej pomoci, B predstavuje oprávnené výdavky od sumy 50 miliónov EUR do 100 miliónov EUR a C predstavuje oprávnené výdavky nad 100 miliónov EUR. Toto sa vypočíta na základe oficiálnych výmenných kurzov platných v deň poskytnutia pomoci alebo v prípade pomoci, ktorá je predmetom individuálneho oznámenia, v deň oznámenia.

68.

Ak celková výška pomoci zo všetkých zdrojov presiahne 75 % maximálnej výšky pomoci, ktorá by mohla byť na investíciu s oprávnenými výdavkami vo výške 100 miliónov EUR prijatá, uplatňujúc platný štandardný strop pomoci pre veľké podniky v rámci schválenej mapy regionálnej pomoci ku dňu, kedy má byť pomoc udelená a ak

a)

príjemca pomoci dosahuje na príslušnom trhu (príslušných trhoch) viac než 25 %-nú úroveň predaja dotknutého výrobku (dotknutých výrobkov) pred investíciou alebo úroveň prevyšujúcu 25 % dosiahne po investícii, alebo

b)

výrobná kapacita vytvorená v rámci projektu zodpovedá viac než 5 % trhu, pri použití údajov o zdanlivej spotrebe (62) dotknutého výrobku, okrem prípadu, keď priemerná ročná miera rastu zjavnej spotreby za posledných päť rokov je vyššia než priemerná ročná miera rastu HDP Európskeho hospodárskeho priestoru,

Komisia schváli regionálnu investičnú pomoc až po podrobnom overení skutočnosti v rámci postupu ustanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy, že pomoc je potrebná kvôli stimulujúcemu účinku pre investíciu a že prínos opatrenia pomoci prevažuje vyplývajúce narušenie súťaže a vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi (63).

69.

Dotknutým výrobkom je obvykle výrobok súvisiaci s investičným projektom (64). Ak sa projekt týka medziproduktu a podstatná časť výroby nie je predávaná na trhu, dotknutý výrobok môže zahŕňať nadväzujúci výrobok. Príslušný trh výrobkov zahŕňa dotknutý výrobok a jeho náhrady, z pohľadu spotrebiteľa (z dôvodu charakteristických znakov výrobku, cien a použitia, na ktoré je určený) alebo výrobcu (na základe flexibility výrobných zariadení).

70.

Dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že situácie uvedené v odsekoch 68 písm. a) a b) sa netýkajú danej investičnej pomoci, spočíva na členskom štáte (65). Na účely uplatnenia bodov a) a b), predaj a zdanlivá spotreba bude vymedzená na vhodnej úrovni klasifikácie Prodcom (66), obvykle v rámci EHP, alebo, ak tieto informácie nie sú dostupné alebo relevantné, na základe akejkoľvek ďalšej všeobecne prijatej segmentácie trhu pre dotknuté výrobky, v prípade ktorej sú štatistické údaje ľahko dostupné.

4.4.   Pravidlá kumulácie pomoci

71.

Stropy intenzity pomoci uvedené v častiach 4.1 a 4.3 sa týkajú celkovej pomoci:

kde je pomoc poskytovaná súčasne v rámci niekoľkých regionálnych programov alebo v kombinácii s ad hoc pomocou;

či už pomoc pochádza z miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zdrojov Spoločenstva.

72.

Ak pomoc vypočítaná na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov je kombinovaná s pomocou vypočítanou na základe mzdových nákladov, strop intenzity stanovený pre dotknutý región sa musí dodržať (67).

73.

Ak výdavky oprávnené na regionálnu pomoc sú oprávnené úplne alebo čiastočne na pomoc na iné účely, spoločná čiastka podlieha najpriaznivejšiemu stropu podľa všetkých pravidiel, ktoré sa v takom prípade uplatňujú.

74.

Ak členský štát ustanoví, že štátna pomoc v rámci jedného programu sa môže kombinovať s pomocou v rámci iných programov, spresní v rámci každého programu spôsob, akým zabezpečí dodržanie uvedených podmienok.

75.

Regionálna investičná pomoc sa nekumuluje s podporou de minimis, pokiaľ ide o tie isté oprávnené výdavky s cieľom obísť maximálnu intenzitu pomoci ustanovenú v týchto usmerneniach.

5.   Prevádzková pomoc (68)

76.

Regionálna pomoc zameraná na zníženie bežných výdavkov firmy (prevádzková pomoc) je obvykle zakázaná. Takáto pomoc však môže byť výnimočne poskytnutá v regiónoch oprávnených podľa odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. a) za predpokladu, že i) je odôvodnená z hľadiska prínosu pre regionálny rozvoj a charakter regiónu a ii) jej úroveň je úmerná znevýhodneniam, ktoré sa usiluje zmierniť (69). Preukázať existenciu a dôležitosť akýchkoľvek znevýhodnení (70) je úlohou členského štátu. Okrem toho môžu byť prijaté osobitné formy prevádzkovej pomoci v regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva a v najmenej osídlených oblastiach.

77.

Prevádzková pomoc by v zásade mala byť poskytnutá iba v súvislosti s vopred vymedzeným súborom oprávnených výdavkov alebo nákladov (71) a obmedzená na určitý podiel týchto nákladov.

78.

Z dôvodu osobitnej povahy finančných a vnútroskupinových činností uvedených v časti J (kódy 65, 66 a 67) a vnútroskupinových činností spadajúcich do pôsobnosti časti K (kód 74) kódu OKEČ je iba veľmi málo pravdepodobné, že prevádzkovou pomocou poskytnutou na tieto činnosti sa podporí regionálny rozvoj. Naproti tomu existuje veľké riziko narušenia hospodárskej súťaže, ako sa uvádza v oznámení Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na opatrenia súvisiace s priamym zdanením podnikateľskej činnosti (72). Komisia preto v rámci týchto usmernení neschváli prevádzkovú pomoc pre sektor finančných služieb alebo pre vnútroskupinové činnosti, okrem prípadov, keď sa táto pomoc poskytuje v rámci všeobecných programov, ktoré sú prístupné všetkým sektorom a ktoré sú určené na vyrovnanie dodatočných nákladov na dopravu alebo nákladov súvisiacich so zamestnancami. Prevádzková pomoc zameraná na podporu vývozu je rovnako vylúčená.

79.

Vzhľadom na to, že prevádzková pomoc je, s výnimkou skutočností ustanovených v odsekoch 80 a 81, zameraná na odstránenie oneskorení a obmedzení regionálneho rozvoja, mala by byť vždy dočasná, postupne znižovaná a mala by sa prestať poskytovať, ak sa dotknuté regióny vo svojom rozvoji skutočne priblížia k bohatším oblastiam EÚ (73).

80.

Odchylne od predchádzajúceho odseku môže byť prevádzková pomoc, ktorá nie je postupne znižovaná a časovo obmedzená, schválená iba v týchto regiónoch:

v najokrajovejších regiónoch, pokiaľ je zameraná na vyrovnanie dodatočných nákladov vyplývajúcich pri vykonávaní ekonomickej činnosti z činiteľov uvedených v článku 299 ods. 2 Zmluvy, pretrvávajúci charakter a kombinácia ktorých vážne obmedzuje rozvoj týchto regiónov (vzdialenosť, izolovanosť, malá rozloha, zložité topografické a klimatické podmienky a ekonomická závislosť na niekoľko málo produktoch) (74);

v najmenej zaľudnených regiónoch, pokiaľ má predísť alebo znížiť pretrvávajúci úbytok obyvateľstva v týchto regiónoch (75). Najmenej zaľudnené regióny predstavujú alebo patria k regiónom na úrovni NUTS-II s hustotou obyvateľstva 8 obyvateľov na km2 alebo nižšou a zasahujú do priľahlých a susediacich menších oblastí, ktoré spĺňajú rovnaké kritérium týkajúce sa hustoty obyvateľstva.

81.

Okrem toho, v najodľahlejších regiónoch a regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva môže byť pomoc, ktorá nie je postupne znižovaná a časovo obmedzená a ktorá je čiastočne zameraná na vyrovnanie dodatočných nákladov na dopravu, schválená za nasledovných podmienok:

pomoc môže slúžiť na kompenzáciu dodatočných nákladov na dopravu; zohľadnia sa pritom ostatné programy pomoci pre dopravu. Zatiaľ čo výška pomoci sa môže vypočítať na základe reprezentatívneho vzorku, je nutné sa vyhnúť nadmernej kompenzácii;

pomoc môže byť udelená iba pokiaľ ide o mimoriadne náklady na prepravu tovaru v najodľahlejších regiónoch a regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva v rámci vnútroštátnych hraníc dotknutej krajiny. Pomoc na vývoz nie je dovolená. Pomoc sa nemôže poskytnúť na prepravu alebo prenos produktov v odvetviach, v ktorých neexistuje možnosť náhradného umiestnenia (produkty ťažobného priemyslu, vodné elektrárne, atď.);

pomoc sa môže vzťahovať aj na náklady na prepravu základných komodít, surovín alebo medziproduktov z miesta ich výroby na miesto konečného spracovania v dotknutom regióne, avšak iba v prípade najodľahlejších regiónov;

pomoc musí byť objektívne merateľná v predstihu, na základe pomeru pomoci pripadajúcej na cestujúceho alebo pomoci pripadajúcej na tonu/kilometer; tiež musí byť zostavená výročná správa, ktorá, okrem iného, obsahuje výpočet pomeru alebo pomerov;

odhad dodatočných nákladov musí vychádzať z najekonomickejšieho spôsobu prepravy a najkratšej cesty pri použití tohto spôsobu prepravy medzi miestom výroby alebo spracovania a komerčnými odbytiskami; do úvahy by sa mali vziať aj externé náklady súvisiace s ochranou životného prostredia.

82.

Vo všetkých prípadoch by potreba a úroveň prevádzkovej pomoci mala byť pravidelne skúmaná s cieľom zabezpečiť jej dlhodobý význam pre dotknutý región. Komisia preto schváli iba programy prevádzkovej pomoci na obdobie trvania týchto usmernení.

83.

S cieľom overiť vplyv programov prevádzkovej pomoci na obchod a hospodársku súťaž sa bude od členských štátov vyžadovať, aby každý rok predložili jednotnú správu súvisiacu s každým regiónom NUTS—II, v ktorom je poskytovaná prevádzková pomoc. Táto správa bude obsahovať rozpis celkových výdavkov alebo odhadovaný ušlý príjem pre každú schému prevádzkovej pomoci schválenú v dotknutom regióne a tiež desať najväčších príjemcov prevádzkovej pomoci v dotknutom regióne (76), pričom sa v nej podrobne stanoví sektor (sektory) činnosti príjemcov a výška pomoci, ktorú každý z nich prijal.

6.   Pomoc pre novo vytvorené malé podniky

84.

Zatiaľ čo novo vytvorené malé podniky čelia ťažkostiam v celej EÚ, zdá sa, že ekonomickému rozvoju podporovaných regiónov zabraňuje relatívne nízka úroveň podnikateľskej činnosti a najmä nižšia než priemerná úroveň zakladania podnikov. Preto sa zdá byť nevyhnutné zaviesť novú formu pomoci, ktorá môže byť poskytnutá dodatočne k regionálnej investičnej pomoci s cieľom vytvoriť v podporovaných oblastiach stimuly pre podporu zakladania podnikov a rozvoj malých podnikov v skorších fázach.

85.

Tento druh pomoci by mal byť odstupňovaný podľa ťažkostí, ktorým čelia jednotlivé kategórie regiónov, aby sa tak zabezpečilo efektívne zameranie tejto pomoci. S cieľom vyhnúť sa neprijateľnému riziku narušenia hospodárskej súťaže, vrátane rizika vytlačenia existujúcich podnikov, by pomoc mala byť, prinajmenšom v počiatočnom období, obmedzená na malé podniky, mala by mať obmedzenú výšku a znižujúci sa charakter.

86.

Komisia preto schváli programy pomoci, v rámci ktorých je poskytovaná pomoc do výšky celkovo 2 milióny EUR na podnik (77) pre malé podniky, ktoré uskutočňujú ekonomickú činnosť v regiónoch oprávnených na uplatňovanie odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. a) a do výšky 1 milión EUR na podnik pre malé podniky, ktoré uskutočňujú ekonomickú činnosť v regiónoch oprávnených na uplatňovanie odchýlky v článku 87 ods. 3 písm. c). Ročná výška pomoci poskytnutej novo vytvoreným malým podnikom nesmie prekročiť 33 % uvedenej celkovej výšky pomoci pripadajúcej na podnik.

87.

Oprávnenými nákladmi sú náklady na právne služby, poradenské služby, konzultačnú činnosť a administratívne náklady priamo súvisiace s vytvorením podniku, ako aj nasledovné náklady, pokiaľ skutočne vznikli počas prvých piatich rokov po vytvorení podniku: (78)

úroky na vonkajších zdrojoch financovania a dividendy z vlastného čistého kapitálu neprevyšujúce referenčnú sadzbu;

poplatky za prenájom výrobných zariadení/vybavenia;

náklady na energiu, vodu, vykurovanie, dane (iné než DPH a daň z príjmov právnických osôb) a administratívne poplatky;

odpis majetku, poplatky za lízing výrobného zariadenia/vybavenia, ako aj mzdové náklady vrátane povinných príspevkov sociálneho zabezpečenia za predpokladu, že základné investície alebo vytvorenie pracovných miest a opatrenia súvisiace s náborom zamestnancov neboli podporené inou formou pomoci.

88.

Intenzita pomoci nemôže prekročiť

v prípade regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. a), 35 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli v prvých troch rokoch po založení podniku a 25 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli v nasledujúcich dvoch rokoch;

v prípade regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c), 25 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli v prvých troch rokoch po založení podniku a 15 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli v nasledujúcich dvoch rokoch.

89.

Tieto intenzity pomoci sú zvýšené o 5 % v regiónoch podľa článku 87 ods. 3 písm. a) s HDP na obyvateľa nižším než 60 % priemeru EÚ–25, v regiónoch s hustotou obyvateľstva nižšou než 12,5 obyvateľa na km2 a na malých ostrovoch s menej než 5 000 obyvateľmi a v ostatných spoločenstvách rovnakej veľkosti, ktoré trpia podobnou izolovanosťou.

90.

Členský štát zavedie systém potrebný na zabezpečenie toho, aby horná hranica výšky pomoci a náležitá intenzita pomoci vo vzťahu k príslušným oprávneným výdavkom neboli prekročené. Pomoc ustanovená v tejto kapitole sa nekumuluje s inou verejnou podporou (vrátane podpory de minimis) s cieľom obísť maximálnu intenzitu pomoci alebo stanovenú výšku pomoci.

91.

Poskytovanie pomoci navrhnutej výlučne pre novo vytvorené malé podniky môže vyvolať nekalé pohnútky vedúce k zrušeniu už existujúcich malých podnikov a ich opätovnému vytvoreniu s cieľom získať tento druh pomoci. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto rizika a mali by navrhnúť programy pomoci takým spôsobom, aby sa tomuto problému vyhli, napríklad zavedením obmedzení pre žiadosti od vlastníkov nedávno zrušených firiem.

7.   Prechodné ustanovenia

7.1.   Zníženie intenzity pomoci pre regióny v rámci článku 87 ods. 3 písm. a) k 1. januáru 2007

92.

Ak vykonávanie týchto usmernení povedie k zníženiu maximálnej intenzity pomoci o viac než 15 percentuálnych bodov pri porovnaní intenzity v čistom a hrubom vyjadrení (79), zníženie možno vykonať v dvoch fázach, s počiatočným znížením najmenej o 10 percentuálnych bodov uplatnenom k 1. januáru 2007 a so znížením o zostatok k 1. januáru 2011.

7.2.   Zníženie intenzity pomoci v regiónoch ekonomického rozvoja

93.

Pokiaľ členský štát navrhne príslušné oblasti ako oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) na celé obdobie 2007 – 2013, zníženie intenzity pre regióny ekonomického rozvoja sa môže uskutočniť v dvoch fázach. K 1. januáru 2007 dôjde k zníženiu o najmenej 10 percentuálnych bodov pri porovnaní intenzity v čistom a hrubom vyjadrení. Keďže je potrebné dodržať novú intenzitu pomoci umožnenú v týchto usmerneniach, záverečné zníženie sa bude uplatňovať najneskôr od 1. januára 2011 (80).

7.3.   Ukončenie prevádzkovej pomoci

94.

Pre regióny, v ktorých nemožno poskytovať prevádzkovú pomoc v dôsledku straty ich oprávnenosti podľa článku 87 ods. 3 písm. a), môže Komisia súhlasiť s postupným ukončením programov prevádzkovej pomoci počas dvojročného obdobia od dátumu straty oprávnenosti na poskytnutie tejto pomoci.

7.4.   Ukončenie oprávnenosti regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

95.

Po nadobudnutí účinnosti týchto usmernení niekoľko regiónov stratí nárok na regionálnu investičnú pomoc. S cieľom uľahčiť plynulý prechod týchto regiónov k reformovanému režimu horizontálnej štátnej pomoci, ktorý sa postupne zavádza realizáciou Akčného plánu štátnej pomoci, členské štáty môžu výnimočne navrhnúť dodatočné regióny, ktoré budú oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) do 1. januára 2009 za predpokladu, že spĺňajú tieto podmienky:

príslušné regióny boli oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) k 31. decembru 2006;

celkový počet obyvateľov regiónov oprávnených na regionálnu investičnú pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) vzhľadom na pridelené demografické kvóty uvedené v odsekoch 27 a 28, na jednej strane, a regiónov navrhnutých v súlade s týmto ustanovením, na strane druhej, nepresiahne k 31. decembru 2006 (81) 66 % populácie štátu oprávnenej na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c);

maximálna intenzita pomoci povolená v dodatočných regiónoch navrhnutých v súlade s týmto ustanovením neprekročí úroveň 10 %.

8.   Mapy regionálnej pomoci a vyhlásenie o zlučiteľnosti

96.

Regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc v rámci odchýliek a stropy intenzity pomoci pre počiatočné investície (82) schválené pre každý región tvoria spolu mapu regionálnej pomoci členského štátu. V mape regionálnej pomoci sú tiež vymedzené regióny oprávnené na poskytnutie pomoci novo vytvoreným malým podnikom. Mapy regionálnej pomoci nezahŕňajú programy prevádzkovej pomoci a sú posudzované od prípadu k prípadu na základe oznámenia dotknutého členského štátu v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy.

97.

Súdny dvor rozhodol, že „rozhodnutia“, ktorými Komisia prijíma mapy regionálnej pomoci pre každý členský štát, by mali byť považované za neoddeliteľnú súčasť usmernení o regionálnej pomoci a za záväzné iba pod podmienkou, že ich členský štát prijal (83).

98.

Je navyše potrebné pripomenúť, že v mapách regionálnej pomoci je tiež vymedzený rozsah akejkoľvek skupinovej výnimky, na základe ktorej je regionálna pomoc oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy, bez ohľadu na to, či je táto pomoc poskytnutá na základe nariadenia (ES) 70/2001 (84) alebo na základe možného budúceho nariadenia o oslobodení pre iné formy regionálnej pomoci. Článok 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 994/1998 (85) umožňuje iba oslobodenie pre „pomoc, ktorá je v súlade s mapou na poskytovanie regionálnej pomoci schválenou Komisiou pre každý členský štát“.

99.

Podľa týchto usmernení a v závislosti na sociálno-ekonomickej situácii členských štátov bude mapa regionálnej pomoci zahŕňať:

1)

regióny, ktoré je možné určiť na základe kritérií uvedených v týchto usmerneniach a v súvislosti s ktorými sú maximálne intenzity vymedzené v týchto usmerneniach. Sú to regióny oprávnené na uplatňovanie odchýlky podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a regióny so štatistickým efektom.

2)

regióny, ktorých oprávnenosť na regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. c) majú určiť členské štáty, a to do výšky hornej hranice podielu obyvateľstva stanovenej podľa časti 3.4.1.

100.

Samozrejme, za predpokladu, že rešpektujú podmienky ustanovené v týchto usmerneniach, je v zodpovednosti samotných členských štátov rozhodnúť, či chcú poskytnúť regionálnu investičnú pomoc a ak áno, v akej výške. Každý členský štát by mal preto čo najskôr od uverejnenia týchto usmernení oznámiť Komisii, v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy, mapu regionálnej pomoci, ktorá zahŕňa celé územie štátu.

101.

Komisia preskúma oznámenie v súlade s postupom stanoveným v článku 88 ods. 3 Zmluvy. V závere svojho preskúmania zverejní schválené mapy regionálnej pomoci v Úradnom vestníku Európskej únie. Tieto mapy nadobudnú účinnosť 1. januára 2007 alebo dňom ich zverejnenia, ak k nemu dôjde neskôr, a budú považované za neoddeliteľnú súčasť týchto usmernení.

102.

V oznámení by mali byť jasne uvedené regióny navrhnuté ako oprávnené podľa článku 87 ods. 3 písm. a) alebo písm. c) a intenzita pomoci pre veľké spoločnosti, pričom by sa mali zohľadniť úpravy stropu regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty. Ak sa v prípade niektorých regiónov uplatňujú prechodné ustanovenia, alebo ak sa očakáva zmena intenzity pomoci, príslušné obdobia a intenzity pomoci by mali byť podrobne uvedené.

103.

Vzhľadom na to, že regióny oprávnené na podporu podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a regióny so štatistickým efektom sa určia zvonku na úrovni NUTS-II, obvykle nebude potrebné predložiť podrobné sociálno-ekonomické údaje. Na druhej strane majú byť poskytnuté podrobné informácie o tom, ako boli určené regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c), okrem regiónov ekonomického rozvoja, regiónov s malým počtom obyvateľov a pohraničných regiónov. Tieto informácie majú obsahovať podrobné informácie o dotknutých regiónoch, údaje o obyvateľstve, informácie o HDP a úrovniach nezamestnanosti v dotknutých regiónoch a ostatné dôležité informácie.

104.

S cieľom zabezpečiť kontinuitu, ktorá je nevyhnutná pre dlhodobý regionálny rozvoj, zoznam regiónov oznámený členskými štátmi by v zásade mal byť platný počas celého obdobia rokov 2007 – 2013. Tento zoznam však môže byť predmetom strednodobého preskúmania v roku 2010. Členský štát, ktorý chce zmeniť a doplniť zoznam regiónov oprávnených na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) alebo príslušné intenzity pomoci o tom musí upovedomiť Komisiu najneskôr do 1. apríla 2010. Súvisiace zmeny regiónov nemôžu prekročiť úroveň 50 % celkového podielu povoleného členskému štátu podľa článku 87 ods. 3 písm. c). S výnimkou regiónov so štatistickým efektom, regióny, ktoré stratia svoju oprávnenosť na pokrytie regionálnou pomocou v dôsledku tohto strednodobého preskúmania, nebudú oprávnené na žiadnu prechodnú podporu. Členské štáty môžu, okrem toho, kedykoľvek poslať Komisii žiadosť o doplnenie ďalších regiónov do zoznamu až do dosiahnutia stanovenej hranice podielu obyvateľstva.

9.   Nadobudnutie účinnosti, vykonávanie, transparentnosť a preskúmanie

105.

Komisia má v úmysle uplatňovať tieto usmernenia na každú regionálnu pomoc, ktorá má byť udelená po 31. decembri 2006. Poskytnutá regionálna pomoc alebo pomoc, ktorá sa má poskytnúť pred rokom 2007 bude posudzovaná v súlade s usmerneniami o národnej regionálnej pomoci pre rok 1998.

106.

Keďže oznámenia o programoch regionálnej pomoci, ktoré sa majú uplatňovať po 31. decembri 2006, alebo o ad hoc pomoci, ktorá sa má poskytnúť po 31. decembri 2006, musia byť zosúladené s mapou regionálnej pomoci, takéto oznámenia v zásade nemožno považovať za úplné, pokiaľ pre dotknutý členský štát nebola prijatá mapa regionálnej pomoci v súlade s opatreniami opísanými v časti 8. Komisia preto v zásade nebude skúmať oznámenia programov regionálnej pomoci, ktoré sa majú uplatňovať po 31. decembri 2006, alebo ad hoc pomoci, ktorá sa má poskytnúť po tomto dátume, až do prijatia mapy regionálnej pomoci pre príslušné členské štáty (86). Tie isté pravidlá sa týkajú programov pomoci pre novo vytvorené malé podniky, ktorých sa týka časť 6 týchto usmernení.

107.

Komisia sa domnieva, že vykonávanie týchto usmernení bude viesť k podstatným zmenám pravidiel platných na regionálnu pomoc v celom Spoločenstve. Navyše, vzhľadom na zmenené ekonomické a sociálne podmienky prevládajúce v EÚ sa zdá byť nevyhnutné neustále skúmať, či všetky programy regionálnej pomoci sú odôvodnené a účinné, vrátane programov investičnej a prevádzkovej pomoci. Z týchto dôvodov Komisia navrhne členským štátom tieto primerané opatrenia podľa článku 88 ods. 1 Zmluvy:

bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) 70/2001 (87) o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom v znení zmien a doplnení nariadenia Komisie (ES) 364/2004 (88) a článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) 2204/2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (89), členské štáty časovo obmedzia uplatňovanie všetkých existujúcich programov regionálnej pomoci na pomoc, ktorá má byť poskytnutá 31. decembra 2006 alebo pred týmto dátumom;

v prípadoch, kde v súlade s poznámkou pod čiarou č. 29 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (90) programy environmentálnej pomoci umožňujú, aby regionálna investičná pomoc bola poskytnutá na investície v rámci ochrany životného prostredia, členské štáty zmenia a doplnia príslušné programy s cieľom zabezpečiť, aby takáto pomoc mohla byť poskytnutá po 31. decembri 2006, len ak je v súlade s novou mapou regionálnej pomoci, účinnou v čase poskytnutia pomoci;

členské štáty podľa potreby zmenia a doplnia iné, už existujúce programy pomoci s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek regionálne bonusy, ako napríklad bonusy poskytnuté na pomoc na vzdelávanie, pomoc na výskum a vývoj alebo environmentálnu pomoc, mohli byť poskytnuté po 31. decembri 2006 len v oblastiach, ktoré sú oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) alebo c) v súlade s mapou regionálnej pomoci prijatou Komisiou a účinnou v čase poskytnutia pomoci.

Komisia vyzve členské štáty, aby potvrdili prijatie týchto návrhov do jedného mesiaca.

108.

Komisia okrem toho považuje ďalšie opatrenia za nevyhnutné na zvýšenie transparentnosti regionálnej pomoci v rozšírenej Únii. Predovšetkým je nevyhnutné zabezpečiť, aby členské štáty, hospodárske subjekty, zainteresované strany a Komisia samotná mali jednoduchý prístup k úplnému zneniu všetkých platných programov regionálnej pomoci v EÚ. Komisia sa domnieva, že tento cieľ je možné ľahko dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia prepojených internetových stránok. Z toho dôvodu bude Komisia pri skúmaní programov regionálnej pomoci vyžadovať od členských štátov, aby uverejnili úplné znenie programov regionálnej pomoci na internete a internetovú adresu oznámili Komisii. Projekty, v súvislosti s ktorými vznikli náklady pred dňom zverejnenia programu, nebudú oprávnené na regionálnu pomoc.

109.

Komisia sa môže rozhodnúť kedykoľvek preskúmať alebo zmeniť a doplniť tieto usmernenia, ak by to bolo nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s politikou hospodárskej súťaže alebo s cieľom zohľadniť iné politiky Spoločenstva a medzinárodné záväzky.


(1)  Regionálne doplnkové sumy pre pomoc poskytnutú na takéto účely sa preto nepovažujú za regionálnu pomoc.

(2)  Ú. v. ES C 74 10.3.1998, s. 9, upravené v dokumente uverejnenom v Ú. v. ES C 288 9.10.1999, s. 2Ú. v. ES C 285 9.9.2000, s. 5.

(3)  Bod 4.4 usmernení regionálnej pomoci bol zmenený a doplnený v usmerneniach Spoločenstva o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

(4)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8, zmenený a doplnený v dokumente uverejnenom v Úradnom vestníku Ú. v. EÚ C 263, 1.11.2003, s. 3.

(5)  V tejto súvislosti pozri rozhodnutie Súdneho dvora v prípade 730/79, Philip Morris 1980, ECR 2671, odsek 17 a v prípade C-169/95, Španielsko v Komisia 1997, ECR I-135, odsek 20.

(6)  V tejto súvislosti pozri rozhodnutie Súdu prvého stupňa v T-380/94, AIUFFASS a AKT 1996, ECR II-2169, odsek 54.

(7)  Na účely týchto usmernení „uhlie“ predstavuje uhlie vysokej, strednej a nízkej kvality kategórie A a B v zmysle medzinárodného kodifikačného systému pre uhlie ustanoveného Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov.

(8)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2. Korigendum Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

(9)  Sektory, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá, okrem sektorov, ktoré boli uvedené, sú v súčasnosti tieto: doprava a stavba lodí.

(10)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 364/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).

(11)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(12)  Predovšetkým pomoc poskytnutá veľkým a stredným podnikom počas obdobia reštrukturalizácie sa musí vždy oznámiť jednotlivo Komisii aj vtedy, keď je poskytnutá ako súčasť schváleného programu.

(13)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(15)  Odhaduje sa, že po pristúpení Bulharska a Rumunska sa tento 42 %-ný limit zvýši na 45,5 %, na základe EÚ-27.

(16)  Uplatňovanie bezpečnostnej siete povedie k celkovému pokrytiu obyvateľstva na úrovni približne 43,1 % na základe EÚ-25 alebo na úrovni 46,6 % na základe EÚ-27.

(17)  Prípad 248/84, Nemecko v Komisia 1987, ECR 4013, odsek 19.

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nomenklatúru NUTS používa EUROSTAT ako odkaz pri zhromažďovaní, vývoji a harmonizácii regionálnych štatistík v EÚ a pri sociálno-ekonomických analýzach regiónov.

(19)  Základným predpokladom je, že ukazovateľ HDP môže úhrnne vyjadriť obidva uvedené javy.

(20)  V tomto a nasledujúcich odkazoch na HDP na obyvateľa sa HDP meria v parite kúpnej sily.

(21)  Údaje sa týkajú obdobia 2000 – 2002.

(22)  Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Réunion a Francúzska Guyana.

(23)  V praxi údaj 75 % priemeru HDP na obyvateľa EÚ-15 zodpovedá údaju 82,2 % priemeru HDP na obyvateľa EÚ-25.

(24)  Tieto regióny sa následne označujú ako regióny so „štatistickým efektom“.

(25)  Poznámka pod čiarou 17, vyššie.

(26)  S výnimkou členských štátov, ktorých celé územie je oprávnené na uplatňovanie odchýlky podľa článku 87 ods. 3 písm. a).

(27)  Ďalej len ako regióny „ekonomického rozvoja“.

(28)  Hoci Severné Írsko nebolo oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a), v období rokov 2000 až 2006 malo v podstate prospech z rovnakej intenzity pomoci ako mnoho regiónov, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a). Preto by sa Severné Írsko, na účely týchto usmernení, malo tiež považovať za región ekonomického rozvoja.

(29)  Vypočítané na základe možnosti NUTS III odseku 30 písm. b) týchto usmernení.

(30)  Rovnakú metódu použila Komisia vo svojich usmerneniach národnej regionálnej pomoci v roku 1998: príloha 3, odseky 4 až 7.

(31)  Regióny so štatistickým efektom, na ktoré sa od 1. januára 2011 nevzťahuje odchýlka článku 87 ods. 3 písm. a) sú automaticky oprávnené podľa článku 87 ods. 3 písm. c).

(32)  Berúc do úvahy ich malú rozlohu, v prípade Cypru a Luxemburska postačuje skutočnosť, že označené regióny majú buď HDP na obyvateľa nižšie než priemer EÚ, alebo ich miera nezamestnanosti je vyššia než 115 % národného priemeru a majú najmenej 10 000 obyvateľov.

(33)  Aby sa vyhlo dvojitému sčítaniu, toto kritérium by sa malo uplatňovať ako zbytkové po zohľadnení relatívneho bohatstva dotknutých regiónov.

(34)  Napríklad polostrovy a hornaté regióny.

(35)  Túto minimálnu hranicu možno znížiť v prípade ostrovov a ostatných oblastí zatriedených podľa podobného kritéria geografickej izolovanosti.

(36)  Investície na obnovu však môžu za určitých okolností uvedených v bode 5 spĺňať podmienky prevádzkovej pomoci.

(37)  Následkom toho, samotné nadobudnutie akcií právnickej osoby podniku nespĺňa podmienky počiatočnej investície.

(38)  Pracovné miesto sa považuje za priamo vytvorené v rámci investičného projektu vtedy, ak sa týka činnosti, s ktorou investícia súvisí a jej vytvorené do troch rokov po dokončení investície, vrátane pracovných miest vytvorených po zvýšení miery využitia kapacity vytvorenej investíciou.

(39)  V prípade pomoci, ktorú je potrebné Komisii individuálne oznámiť a ktorú musí Komisia schváliť, sa potvrdenie oprávnenosti musí riadiť rozhodnutím Komisie o schvaľovaní pomoci.

(40)  „Začatie práce“ znamená začatie stavebných prác alebo prvý záväzok firmy na objednávku zariadenia, okrem predbežnej realizačnej štúdie.

(41)  Jedinou výnimkou z tohto pravidla je prípad schválených programov daňovej pomoci, kedy oslobodenie od dane alebo jej zníženie je udeľované automaticky na oprávnené výdavky bez uváženia správnych orgánov.

(42)  Netýka sa to napríklad bezúročných úverov, verejných pôžičiek do kmeňového kapitálu, alebo verejných účastí, ktoré nespĺňajú zásady investovania v trhovom hospodárstve, štátnych záruk, ktoré obsahujú prvky pomoci, ako aj verejnej podpory poskytnutej v rozsahu pravidla de minimis.

(43)  Toto pravidlo nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré v priebehu tohto päťročného obdobia zostarnú v dôsledku rýchlych technologických zmien, za predpokladu, že ekonomická činnosť bude v danom regióne zachovaná počas tohto minimálneho obdobia.

(44)  S cieľom zohľadniť rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2000 v prípade T-298/97, Alzetta Komisia upúšťa od svojej minulej praxe prepočtu regionálnej pomoci oznámenej členským štátmi na ekvivalenty čistej hotovostnej finančnej pomoci. V tomto prípade Súd prvého stupňa rozhodol takto: „Komisia nie je oprávnená, podľa systému monitorovania štátnej pomoci ustanoveného v Zmluve, zohľadňovať dopad dane na sumu pridelenej finančnej pomoci pri posudzovaní toho, či je zlučiteľná so Zmluvou. Takéto odvody sa nevyberajú osobitne z pomoci ako takej, ale v procese následného čerpania a týkajú sa predmetnej pomoci rovnakým spôsobom ako akéhokoľvek iného príjmu. Preto nemôžu byť dôležité pri posudzovaní osobitného účinku pomoci na obchod a hospodársku súťaž a najmä pri posudzovaní prínosu tejto pomoci pre príjemcu v porovnaní s konkurenčnými podnikmi, ktoré nedostali takúto pomoc a ktorých príjem podlieha dani.“ Komisia sa navyše domnieva, že použitie ekvivalentov hrubej hotovostnej finančnej pomoci, ktoré sa využívajú aj pri výpočte intenzity iných druhov štátnej pomoci, prispeje k jednoduchšiemu a transparentnejšiemu systému kontroly štátnej pomoci a zohľadní tiež narastajúci rozsah štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná prostredníctvom oslobodenia od dane.

(45)  Výnimočne môže byť povolená vyššia intenzita pomoci v prípade regiónu NUTS III, alebo menšieho susedného regiónu, na ktorý sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm a), ak je to potrebné na zabezpečenie toho, aby rozdiel medzi dvoma regiónmi nepresahoval úroveň 20 percentuálnych bodov.

(46)  Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 70/2001, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22 alebo iné nasledujúce nariadenie.

(47)  Tieto bonusy sa netýkajú pomoci poskytnutej v sektore dopravy.

(48)  V sektore dopravy, výdavky na nákup dopravného zariadenia (hnuteľný majetok) nie sú oprávnené na pomoc pre počiatočné investície.

(49)  Ak je akvizícia spojená s inou počiatočnou investíciou, výdavky týkajúce sa poslednej investície by sa mali pripočítať k nákladom na nákup.

(50)  Vo výnimočných prípadoch sa môže pomoc vypočítať odvolaním sa na (odhadované) mzdové náklady na pracovné miesta zriadené alebo novo vytvorené akvizíciou. Tieto prípady je potrebné individuálne oznámiť Komisii.

(51)  Mzdové náklady predstavujú celkovú sumu splatnú príjemcom pomoci pokiaľ ide o príslušné pracovné miesta, ktorá pozostáva z hrubej mzdy pred zdanením a povinných príspevkov sociálneho zabezpečenia.

(52)  Počet zamestnancov znamená počet ročných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek.

(53)  Táto definícia platí tak pre existujúce ako aj pre novo vytvorené podniky.

(54)  Suma 50 miliónov EUR sa musí vypočítať pri cenách a výmenných kurzoch ku dňu, kedy je pomoc poskytnutá, alebo v prípade veľkých investičných projektov, pri ktorých sa vyžaduje individuálne oznámenie, pri cenách a výmenných kurzoch ku dňu oznámenia.

(55)  Pri posúdení toho, či počiatočná investícia je ekonomicky nedeliteľná, Komisia zohľadní technické, funkčné a strategické súvislosti a momentálnu geografickú blízkosť. Ekonomická nedeliteľnosť bude posúdená nezávisle od vlastníctva. To znamená, že na určenie toho, či veľký investičný projekt tvorí jediný investičný projekt, by posúdenie malo byť rovnaké bez ohľadu na to, či projekt realizuje jeden podnik, viac ako jeden podnik, ktoré sa podieľajú na investičných nákladoch alebo viac podnikov, ktoré znášajú náklady na rôzne investície v rámci toho istého investičného projektu (napríklad v prípade spoločného podniku).

(56)  Ú. v. ES C 107, 7.4.1998, s. 7.

(57)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8, zmenený a doplnený v dokumente uverejnenom v Úradnom vestníku Ú. v. EÚ C 263, 1.11.2003, s. 1.

(58)  Projekty, na ktoré sa vzťahuje individuálna oznamovacia povinnosť, budú posudzované v súlade so zásadami platnými v čase oznámenia.

(59)  Vzhľadom na širokú všeobecnú pôsobnosť týchto usmernení sa Komisia rozhodla, že je technicky neuskutočniteľné pokračovať v zostavovaní zoznamu sektorov, v ktorých prevládajú vážne štrukturálne ťažkosti.

(60)  Individuálna pomoc ad hoc musí byť samozrejme vždy oznámená Komisii. Z dôvodu jasného vplyvu na podmienky týkajúce sa obchodu a hospodárskej súťaže, potreba osobitného odôvodnenia pre spojitosť s regionálnym rozvojom sa vzťahuje podstatne viac na ad hoc individuálnu pomoc pre individuálne investičné projekty.

(61)  Východiskovým bodom pre výpočet prispôsobeného stropu pomoci je vždy maximálna intenzita pomoci povolená pre pomoc veľkým podnikom v súlade s uvedeným bodom 4.1.2. Na veľké investičné projekty sa neposkytujú bonusy týkajúce sa MSP.

(62)  Zdanlivá spotreba dotknutého výrobku je výroba plus dovozy mínus vývozy.

(63)  Pred nadobudnutím účinnosti týchto usmernení, Komisia vypracuje ďalšie usmernenia týkajúce sa kritérií, ktoré zohľadní počas tohto posúdenia.

(64)  Ak investičný projekt zahŕňa výrobu niekoľkých rozdielnych výrobkov, je potrebné vziať do úvahy každý výrobok.

(65)  Ak členský štát preukáže, že príjemca pomoci vytvára trh s novým výrobkom, preskúmania uvedené v odseku 68 písm. a) a b) nie je potrebné vykonať a pomoc bude schválená podľa stupnice v odseku 67.

(66)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1).

(67)  Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak výška pomoci pre počiatočnú investíciu, vyjadrená ako percento investície a výška pomoci na vytvorenie pracovných miest, vyjadrená ako percento mzdových nákladov, neprevyšuje najpriaznivejšiu výšku vyplývajúcu z uplatňovania stropu stanoveného pre región v súlade s kritériami naznačenými v bode 4.1 alebo stropu stanoveného pre región v súlade s kritériami naznačenými v bode 4.3.

(68)  Ako iné formy regionálnej pomoci, poskytnutie prevádzkovej pomoci je vždy predmetom osobitných pravidiel, ktoré sa môžu uplatniť v konkrétnych sektoroch.

(69)  Prevádzková pomoc má podobu oslobodení od dane alebo znížení príspevkov sociálneho zabezpečenia, ktoré nesúvisia s oprávnenými investičnými nákladmi.

(70)  Komisia v súčasnosti sleduje možnosť zostavenia metodiky pre hodnotenie dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch.

(71)  Napríklad na investície na obnovu, náklady na dopravu alebo náklady na pracovnú silu.

(72)  Ú. v. ES C 384, 10.12.1998, s. 3.

(73)  Tento princíp degresie sa musí tiež dodržiavať, ak sú oznámené nové programy prevádzkovej pomoci s cieľom nahradiť existujúce programy. Túto zásadu je však možné prispôsobovať v prípade programov prevádzkovej pomoci navrhnutých s cieľom znižovať geografické znevýhodnenia konkrétnych oblastí v regiónoch uvedených v článku 87 ods. 3 písm. a).

(74)  Vzhľadom na prekážky, ktorým čelia najodľahlejšie regióny, okrem prípadov uvedených v odseku 78, sa Komisia domnieva, že prevádzková pomoc do výšky 10 % obratu príjemcu môže byť udelená bez potreby osobitného odôvodnenia. Je úlohou členského štátu preukázať, že akákoľvek navrhovaná pomoc vyššia než táto suma je odôvodnená pokiaľ ide o jej prínos pre regionálny rozvoj a že táto úroveň regionálnej pomoci je úmerná dodatočným nákladom súvisiacim s činiteľmi uvedenými v článku 299 ods. 2 Zmluvy, ktoré má pomoc kompenzovať.

(75)  Preukázať skutočnosť, že navrhovaná pomoc je potrebná a vhodná na to, aby sa zamedzil alebo spomalil pretrvávajúci proces úbytku obyvateľstva je úlohou členského štátu.

(76)  Pokiaľ ide o výšku prijatej pomoci.

(77)  Oprávnenými podnikmi sú malé podniky v zmysle článku 2 prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 alebo akéhokoľvek nasledujúceho nariadenia, ktoré sú samostatné v zmysle článku 3 prílohy nariadenia Komisie č. 364/2004 a ktoré vznikli pred menej než piatimi rokmi.

(78)  DPH a priame dane zo zisku/dane z príjmu nie sú zahrnuté medzi oprávnené výdavky.

(79)  T. j. z 50 % ekvivalentu čistej hotovostnej finančnej pomoci na 30 % ekvivalentu hrubej hotovostnej finančnej pomoci.

(80)  Keďže Severné Írsko malo prospech z osobitných ustanovení v rámci usmernení regionálnej pomoci na obdobie rokov 2000 – 2006, uplatňovanie rovnakých prechodných opatrení je tiež odôvodnené.

(81)  Po vyradení tých regiónov, ktoré boli oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) k 31. decembru 2006 a ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie pomoci podľa týchto usmernení na základe iných ustanovení (regióny so štatistickým efektom, regióny ekonomického rozvoja, regióny s nízkou hustotou obyvateľstva). Výsledné podiely sú uvedené v prílohe V.

(82)  Prispôsobené v súlade s odsekom 67 v prípade pomoci, na ktorú sa vzťahuje individuálna oznamovacia povinnosť pre veľké investičné projekty.

(83)  Rozsudok z 18. júna 2002 v prípade C-242/00, Nemecko v. Komisia.

(84)  Nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33) zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22).

(85)  Nariadenie rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(86)  Komisia oznamuje členským štátom, že s cieľom čo najviac znížiť toto zaťaženie vyplývajúce z oznamovacej povinnosti, chce využiť právomoci udelené v nariadení (ES) 994/1998 a oslobodiť od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy všetky transparentné programy regionálnej investičnej pomoci, ktoré sú v súlade s mapou národnej regionálnej pomoci schválenou pre dotknutý členský štát. Ad hoc individuálna pomoc a programy prevádzkovej pomoci nebudú oslobodené od oznamovacej povinnosti. Okrem toho sa budú naďalej platiť požiadavky týkajúce sa informácií a individuálneho oznámenia pre veľké projekty individuálnej pomoci uvedené v časti 4.3 týchto usmernení, a to aj v prípade pomoci poskytnutej v rámci oslobodených programov.

(87)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

(88)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22.

(89)  Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2002, s. 3.

(90)  Ú. v. ES C 37, 3.2.2001, s. 3.


PRÍLOHA I

Vymedzenie oceliarstva

Oceliarstvo, na účely týchto usmernení, pozostáva z podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou týchto produktov z ocele:

Produkt

Kód kombinovanej nomenklatúry (1)

Surové železo

7201

Ferozliatiny

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a iné hubovité železo

7203

Železo a nelegovaná oceľ

7206

Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Tyče a prúty valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkoch

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Ostatné tyče a prúty a železo a nelegovaná oceľ

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Nehrdzavejúca oceľ

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Štetovnice

7301 10 00

Koľajnice a priečne podvaly

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Bezšvíkové rúry, rúrky a duté profily

7303, 7304

Zvárané železné alebo oceľové rúry a rúrky, ktorých vonkajší prierez presahuje 406,4 mm

7305


(1)  Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1.


PRÍLOHA II

Vymedzenie priemyslu syntetických vlákien

Na účely týchto usmernení je priemysel syntetických vlákien vymedzený takto:

extrudovanie/texturizácia všetkých generických typov vlákien a priadze na báze polyesteru, polyamidu, akrylového vlákna alebo polypropylénu, bez ohľadu na ich konečné využitie, alebo

polymerizácia (vrátane polykondenzácie), keď je integrovaná s extrudovaním prostredníctvom použitého zariadenia, alebo

akýkoľvek doplnkový proces, ktorý prípadný príjemca alebo iná spoločnosť skupiny, do ktorej príjemca patrí, spojí so súbežným zavedením kapacity extrudovania/texturizácie, a ktorý je, v príslušnej osobitnej obchodnej činnosti, do tejto kapacity prostredníctvom používaných zariadení obvykle integrovaný.


PRÍLOHA III

Formulár pre uvádzanie súhrnných informácií súvisiacich s pomocou pre veľké investičné projekty požadovaných v odseku 65

1.

Pomoc v prospech (názov spoločnosti/spoločností prijímajúcich pomoc):

2.

Referenčné číslo programu pomoci (referenčné číslo Komisie pridelené existujúcemu programu alebo programom, na základe ktorého sa pomoc poskytuje):

3.

Verejný subjekt/subjekty poskytujúci/poskytujúce pomoc (názov a kontakt orgánu/orgánov poskytujúceho/poskytujúcich pomoc):

4.

Členský štát, kde sa uskutočňuje investícia:

5.

Región (úroveň NUTS-III), kde sa uskutočňuje investícia:

6.

Samosprávny celok (predtým úroveň NUTS-V, v súčasnosti LAU 2), kde sa uskutočňuje investícia:

7.

Typ projektu (založenie nového podniku, rozšírenie existujúceho podniku, diverzifikácia výroby existujúceho podniku na nové, dodatočné výrobky, podstatná zmena v celkovom výrobnom procese existujúceho podniku):

8.

Výrobky vyrobené alebo služby poskytnuté na základe investičného projektu (s nomenklatúrou PRODCOM/NACE alebo nomenklatúrou CPA pre projekty v sektoroch služieb):

9.

Stručný popis investičného projektu:

10.

Odpočítané oprávnené náklady na investičný projekt (v eurách):

11.

Odpočítaná výška pomoci (v hrubom vyjadrení) v eurách:

12.

Intenzita pomoci (v % GGE):

13.

Podmienky súvisiace s platbou navrhovanej pomoci (v prípade, že existujú):

14.

Plánovaný dátum začiatku a ukončenia projektu:

15.

Dátum poskytnutia pomoci:


PRÍLOHA IV

Metóda prideľovania populačných podielov v podporovaných oblastiach podľa článku 87 ods. 3 písm. c) v členských štátoch

Vedúcou zásadou alokácie podielov populácie oprávnenej na pomoc je udeliť ich v súlade so zaznamenaným rozsahom regionálnych nerovností v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi.

Tieto nerovnosti sú zaznamenávané pomocou dvoch ukazovateľov: hrubého domáceho produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP na obyvateľa v PKS) a úrovne nezamestnanosti. Pri výpočte nerovností táto metóda neberie do úvahy všetky regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a), regióny so „štatistickým efektom“ ako aj regióny ekonomického rozvoja a regióny s nízkou hustotou obyvateľstva. Údaje použité pri výpočte predstavujú priemer za posledné tri roky, za ktoré sú údaje dostupné, HDP na obyvateľa za obdobie 2000 – 2002 a nezamestnanosť na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ-25 za obdobie 2001 – 2003.

Metodika výpočtu sa uplatňuje v troch následných krokoch:

Krok I

S cieľom overiť uvedenú nerovnosť sa používajú dva prahy. Regióny na úrovni NUTS-III musia mať HDP na obyvateľa pod hodnotou 85 % alebo úroveň nezamestnanosti vyššiu ako 115 % národného priemeru (ČŠ = 100). Pokiaľ ide o úroveň nezamestnanosti, usudzuje sa, že k dostačujúcej nerovnosti dospeje príslušný región vtedy, ak úroveň nezamestnanosti je o 50 % vyššia než národný priemer.

Krok II

S cieľom zohľadniť relatívnu pozíciu členského štátu vzhľadom na priemer EÚ-25 prahy 85 pre HDP na obyvateľa a 115 pre nezamestnanosť sú upravené podľa týchto vzorcov:

Upravený prah HDP Formula

Upravený prah Formula

kde RMS je relatívna pozícia ČŠ k priemeru EÚ 25 v %.

Zavedenie týchto korekcií naznačuje, že regióny v bohatších členských štátoch by mali vykázať nižší HDP na obyvateľa v porovnaní s národným priemerom, aby splnili kritériá dostačujúcej nerovnosti. Regióny v členských štátoch s nízkou nezamestnanosťou by mali vykázať vyššiu úroveň nezamestnanosti, aj napriek limitu 150 % úrovne nezamestnanosti. Na druhej strane, regióny v chudobnejších členských štátoch môžu mať vyšší HDP na obyvateľa než 85 a regióny v členských štátoch s vysokou nezamestnanosťou môžu preukázať postačujúcu nerovnosť s úrovňou nezamestnanosti 115.

Príklady použitia vzorcov korekcie

Relatívna pozícia Holandska (EÚ-25 = 100): HDP na obyvateľa 122,5, nezamestnanosť 32,9.

Po použití uvedených vzorcov korekcie sa prahy v prípade Holandska posunú z 85 na 77,2 pre HDP na obyvateľa a zo 115 na 150 pre nezamestnanosť.

Relatívna pozícia Grécka (EÚ-25 = 100): HDP na obyvateľa 74,5, nezamestnanosť 111,7.

Po použití uvedených vzorcov korekcie sa prahy v prípade Grécka posunú z hodnoty 85 na 99,5 pre HDP na obyvateľa a z hodnoty 115 na 109,0 pre nezamestnanosť.

Krok III

Nasledujúci krok spočíva v overení toho, ktoré oblasti, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) alebo nie sú osobitne alokované ako oblasti oprávnené na uplatňovanie článku 87 ods. 3 písm. c), spĺňajú kritériá postačujúcej nerovnosti. V prípade každého členského sa populácia všetkých oblastí úrovne NUTS-III, ktoré spĺňajú tieto kritériá, spojí dohromady. Potom sa vypočíta údaj o celkovej populácii všetkých oblastí spĺňajúcich tieto kritériá pre EÚ-25. Rovnako sa vypočíta percento, ktorým je každý členský štát na tomto celkovom údaji zastúpený. Tieto percentuálne údaje sa potom považujú za prerozdeľovací kľúč pre povolené podiely obyvateľstva.

Ak je rozhodnutím Komisie umožniť, aby podporované oblasti pokrývali 42 % obyvateľstva EÚ-25, populácia všetkých podporovaných oblastí, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a) a oblastí určených podľa článku 87 ods. 3 písm. c) sa odpočíta od tohto číselného údaju. Zostávajúce množstvo sa prerozdelí medzi členské štáty podľa prerozdeľovacieho kľúča.

Okrem toho, a tiež preto, že nie je možné dokázať vnútorné nerovnosti v prípade členských štátov, v ktorých neexistuje regionálne rozdelenie NUTS-III (Luxembursko a Cyprus), uplatňuje sa bezpečnostná sieť s cieľom zaručiť to, že podiel podporovaných regiónov (spoločne oblastí podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a podľa článku 87 ods. 3 písm. c)) sa nemôže znížiť pre žiadny členský štát o viac než 50 % v porovnaní s podielom v zmysle usmernení regionálnej pomoci z roku 1998. Cieľom je zabezpečiť, aby všetkým členským štátom bol alokovaný rozdiel umožňujúci dostatočnú flexibilitu na efektívnu politiku regionálneho rozvoja.


PRÍLOHA V

Podiel obyvateľstva pokrytého regionálnou pomocou 2007 – 2013

Belgicko

Regióny

HDP na obyv. (1)

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

 

 

Štatistický efekt

Hainaut

75,45

 

 

 

 

12,4 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

13,5 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

25,9 %


Česká republika

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Strední Morava

52,03

 

Severozápad

53,29

Strední Čechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

 

 

 

88,6 %

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c) ...

 

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

88,6 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

7,7 %


Dánsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

8,6 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

8,6 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

2,7 %


Nemecko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Dessau

65,99

 

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg-Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

 

 

 

12,5 %

Štatistický efekt

Halle

75,07

 

Leipzig

77,12

Brandenburg-Südwest

77,45

Lüneburg

81,80

 

 

 

6,1 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

11,0 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

29,6 %


Estónsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Estonia

44,94

100 %


Grécko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Dytiki Ellada

56,30

 

Anatoliki Makedonia, Thraki

57,40

Ipeiros

59,30

Thessalia

62,90

Ionia Nisia

65,53

Kriti

72,27

Peloponnisos

73,71

Voreio Aigaio

74,29

 

 

 

36,6 %

Štatistický efekt

Kentriki Makedonia

75,89

 

Dytiki Makedonia

76,77

Attiki

78,98

 

 

 

55,5 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

7,9 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

100,0 %


Španielsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Extremadura

59,89

 

Andalucia

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Mancha

74,75

Canarias

87,79

 

 

 

36,2 %

Štatistický efekt

Asturias

79,33

 

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72

 

 

 

5,8 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

17,7 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

59,6 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

12,4 %


Francúzsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Guyane

56,76

 

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

 

 

 

2,9 %

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

15,5 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

18,4 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

6,9 %


Írsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

50,0 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

50,0 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

25,0 %


Taliansko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Calabria

67,93

 

Campania

71,78

Sicilia

71,98

Puglia

72,49

 

 

 

29,2 %

Štatistický efekt

Basilicata

77,54

 

 

 

 

1,0 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

3,9 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

34,1 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

5,6 %


Cyprus

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

50,0 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

50,0 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

16,0 %


Lotyšsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Latvia

37,28

100 %


Litva

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Lithuania

40,57

100 %


Luxembursko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

16,0 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

16,0 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

5,1 %


Maďarsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Észak Magyaroszág

36,10

 

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél Dunántúl

41,36

Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

 

 

 

72,2 %

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

27,8 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

100,0 %


Malta

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Malta

74,75

100 %


Holandsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

7,5 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

7,5 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

2,4 %


Rakúsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt

Burgenland

81,50

3,4 %

 

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

19,1 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

22,5 %


Poľsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Lubelskie

32,23

 

Podkarpackie

32,80

Warminsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

 

 

 

100 %


Portugalsko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Norte

61,94

 

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madeira

87,84

 

 

 

70,1

Štatistický efekt

Algarve

80,05

3,8 %

Článok 87 ods. 3 písm. c) ...

2,8 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

76,7 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

19,2 %


Slovinsko

Regióny

HDP/SPP

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Slovenia

74,40

100 %


Slovensko

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Východné Slovensko

37,21

 

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

 

 

 

88,9 %

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c) ...

 

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

88,9 %

Prechodné dodatočné pokrytie 2007 – 2008 podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

7,5 %


Fínsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

33,0 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

33,0 %


Švédsko

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a) ...

 

Štatistický efekt ...

 

Článok 87 ods. 3 písm. c)

15,3 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

15,3 %


Spojené kráľovstvo

Regióny

HDP na obyv.

Podiel obyvateľstva

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Cornwall & Isles of Scilly

70,16

 

West Wales and the Valleys

73,98

 

 

 

4,0 %

Štatistický efekt

Highlands and Islands

77,71

0,6 %

Článok 87 ods. 3 písm. c)

19,3 %

Pokrytie obyvateľstva celkom 2007 – 2013

23,9 %


(1)  HDP na obyvateľa 2000 – 2002, PKS, EÚ – 25 = 100 (tlačová správa Eurostatu 47/2005 zo 7.4.2005).


Top