EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0922(05)

Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP 37.749 — Dohoda o spolupráci medzi Austrian Airlines a SAS (Text s významom pre EHP)

OJ C 233, 22.9.2005, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 233/18


Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP 37.749 — Dohoda o spolupráci medzi Austrian Airlines a SAS

(2005/C 233/08)

(Text s významom pre EHP)

1.   Úvod

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) 1/2003 (1) môže Komisia rozhodnúť – v prípadoch, keď zamýšľa prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončiť porušovanie predpisov a príslušné podniky ponúknu záväzky na odvrátenie obáv vyjadrených Komisiou v jej predbežnom hodnotení – o záväznosti týchto záväzkov pre podniky. Takéto rozhodnutie sa môže prijať na stanovené obdobie a uvádza, že už nie sú žiadne dôvody na kroky zo strany Komisie. Podľa článku 27 ods. 4 toho istého nariadenia uverejní Komisia stručné zhrnutie prípadu a hlavný obsah záväzkov. Zúčastnené strany môžu predložiť svoje pripomienky v lehote stanovenej Komisiou.

2.   Zhrnutie prípadu

Dňa 30. decembra 1999 Scandinavian Airlines System (SAS) a Austrian Airlines (AuA) informovali Komisiu o dohode o spolupráci vzhľadom na získanie individuálnej výnimky podľa článku 5 ods. 1 nariadenia ES/3975/87, článku 81 ods. 3 a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP. Podľa dohody strany spolupracovali na všetkých trasách po celom svete prostredníctvom spoločného plánovania letových poriadkov, koordinácie cenových politík, programov trás a kapacít. Najďalekosiahlejšia spolupráca sa týkala dopravy medzi Rakúskom a severskými krajinami (Nórsko, Švédsko a Dánsko), v prípade ktorej sa vo všetkých službách leteckej dopravy uplatňoval výhradne spoločný dopravný systém (SDS, Joint Traffic System – JTS) a v prípade ktorej si strany rozdeľovali výdavky a príjmy. Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia 3975/87 Komisia uverejnila 11. júla 2000 oznámenie vyzývajúce tretiu stranu, aby predložila svoje pripomienky k dohode.

Dňa 4. októbra 2000 Komisia vydala list, v ktorom vyjadrila vážne pochybnosti týkajúce sa dopadu dohody na hospodársku súťaž. Je pravdepodobné, že najmä spoločný dopravný systém by odstránil hospodársku súťaž z podstatnej časti trhu v oblasti leteckej dopravy v Rakúsku a severských krajinách a z tohto dôvodu by mohol spôsobiť neuplatňovanie článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES, najmä na trasách Viedeň – Kodaň a Viedeň – Štokholm.

V dôsledku listu vyjadrujúceho vážne pochybnosti sa strany rozhodli riešiť obavy Komisie pokiaľ ide o bilaterálnu dopravu zmenou a doplnením dohody o spolupráci a jej nahradením „dohodou o obmedzenej spolupráci“, ako aj marketingovou a obchodnou dohodou dňa 31. decembra 2001. Nová dohoda obsahovala výrez celkovej spolupráce v oblasti bilaterálnej dopravy medzi Rakúskom a severskými krajinami. Riešila teda hlavné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, ktoré boli uvedené v liste o vážnych pochybnostiach. Toto riešenie sa však nemohlo realizovať v praxi.

V dôsledku ďalších jednaní s útvarmi Komisie sa strany vzdali uvedeného výrezu a 24. októbra 2002 uzatvorili „zmenenú a doplnenú dohodu o spolupráci“. Rozsah novej dohody znovu počíta so spoluprácou v oblasti bilaterálnej dopravy medzi Rakúskom a severskými štátmi. Na rozdiel od pôvodne oznámenej dohody o spolupráci nevedie „zmenená a doplnená dohoda o spolupráci“ k spoločnému podniku pre bilaterálnu dopravu. Hlavnými prvkami dohody sú:

a)   Všeobecne platné normy pre poskytovanie služieb

Služby sa poskytujú pasažierom za rovnakých podmienok pri letoch so spoločnými kódmi.

b)   Zdieľanie kódov a sieť spolupráce

Dohoda o zdieľaní kódov sa týka všetkých letov po celom svete podľa tejto dohody, ako si strany spoločne zvolia. Strany sa snažia lepšie koordinovať spojenia a kapacity svojej príslušnej siete leteckých liniek, aby sa vytvorili lepšie spojenia medzi domácimi trhmi a mimo týchto trhov a aby sa minimalizoval spojovací čas pre služby pasažierom prostredníctvom kombinovanej siete. Môžu sa stanoviť zásady transferovej dopravy a pravidlá presahujúce hlavný bod záujmu strán.

c)   Koordinácia cestovného a zvláštne podiely

Strany zostavujú zosúladenú cenovú politiku, koordinujú programy o trasách a kapacity. Cestovné za leteckú dopravu sa vypočíta a rovnomerne rozdelí medzi strany, ako je stanovené vo vykonávacej dohode.

d)   Marketing a predaj

Koordináciu predaja prevezme príslušný domáci dopravca na základe zosúladenej obchodnej a marketingovej politiky. Strany súhlasia so spoločnou integráciou do programov predaja na domácom trhu príslušnej strany. Strany sa tiež snažia ponúkať druhej strane služby volacieho centra.

e)   Programy Frequent Flyer (FFP)

Strany uzatvorili dohodu o FFP, ktorá umožňuje členom FFP jednej zo strán akumulovať a využívať body nazbierané pri cestovaní linkami druhej strany.

Podľa strán by im zmenená a doplnená dohoda o spolupráci umožnila dosiahnuť významné zlepšenie tvorby a distribúcie svojich služieb, čo vedie k pomerne veľkému zníženiu výdavkov. Strany tiež tvrdia, že vďaka efektívnosti sa cestovné pri letoch medzi Kodaňou a Viedňou v období 2002 až 2004 znížilo. Klient by mal taktiež výhody plynúce z koordinovaných letových poriadkov, zvýšeného počtu priamych a transferových spojení prostredníctvom kontroly a iných výhod súvisiacich s týmto spojením.

Napriek skutočnosti, že pôvodný spoločný podnik bol nahradený dohodou o veľmi úzkej spolupráci, zmenená a doplnená dohoda o spolupráci stále vyvoláva tie isté obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže pokiaľ ide o páry miest Viedeň – Kodaň a Viedeň – Štokholm. Vzhľadom na to, že značná časť cestujúcich je závislá od používania priamych letov a že neexistujú náhrady priamych letov medzi Rakúskom a severskými krajinami, spolupráca medzi AuA a SAS môže pokračovať, aby sa obmedzila hospodárska súťaž najmä na úkor časovo citlivých pasažierov. Viedeň – Kodaň je jediné letové spojenie medzi mestami, na ktorom pôsobili obe strany ešte pred spoluprácou, takže spolupráca vylúčila skutočnú hospodársku súťaž medzi stranami. Na zostávajúcich trasách spolupráca vylučuje iba potenciálnu hospodársku súťaž. Ani predbežný test trhu neukázal, že by akýkoľvek iný dopravca mal záujem pôsobiť medzi týmito pármi miest.

3.   Hlavný obsah ponúkaných záväzkov

Strany podliehajúce tomuto konaniu ponúkli záväzky, aby odvrátili obavy Komisie, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže. Opis hlavného obsahu týchto záväzkov je takýto.

—   Záväzky týkajúce sa slotov:

Strany sprístupnia novému uchádzačovi počet slotov na vzlietanie a pristávanie:

pre lety medzi Viedňou a Kodaňou: do dvoch (2) frekvencií za deň;

pre lety medzi Viedňou a Štokholmom: do dvoch (2) frekvencií za deň.

—   Záväzky týkajúce sa využívania niekoľkých liniek:

Strany súhlasia s tým, že uzavrú dohodu IATA MITA (Multilaterálna medzilinková dopravná dohoda) s novým uchádzačom v prípade, že nemá medzilinkovú dohodu. Medzilinková dohoda bude založená na stanovených zásadách IATA.

—   Dohoda o špeciálnych podieloch:

Strany na požiadanie uzatvoria s novým uchádzačom dohodu o špeciálnych podieloch za predpokladu, že časť cesty zahŕňa jednu z ovplyvnených trás. Podmienky sú porovnateľné s podmienkami uzatvorenými s tretími nezdruženými dopravcami/inými dopravcami v súvislosti s takouto trasou.

—   Záväzky týkajúce sa programu Frequent Flyer:

Strany na požiadanie umožnia novému uchádzačovi zúčastňovať sa na ich programoch Frequent Flyer.

—   Zníženie frekvencie:

Strany sú ochotné stabilizovať svoju dennú frekvenciu letov na obmedzené obdobie.

—   Záväzok podporiť služby pre cestujúcich používajúcich rôzne spôsoby dopravy:

Na požiadanie železníc alebo inej pozemnej dopravnej spoločnosti pôsobiacej medzi Rakúskom a Dánskom/Švédskom/Nórskom strany uzatvoria intermodálnu dohodu, na základe ktorej poskytnú pasažierom služby leteckej dopravy medzi stanovenými pármi európskych miest ako súčasť cestovnej trasy, ktorá zahŕňa pozemnú dopravu intermodálneho partnera.

4.   Výzva na predloženie pripomienok

S výhradou prieskumu trhu má Komisia v úmysle vydať rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým vyššie uvedené záväzky uverejnené v plnom znení aj na Internete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku sútaž vyhlási za záväzné. V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia 1/2003 vyzýva Komisia záujemcov, aby predložili svoje pripomienky k navrhovaných záväzkom. Tieto pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do jedného mesiaca od dátumu uverejnenia tejto výzvy.

Pripomienky možno zaslať Komisii e-mailom na (Maria-Jose.Bicho@cec.eu.int) alebo (Fabrizia.Benini@cec.eu.int), faxom (č. faxu: (32-2) 296 29 11) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/37.749 – Dohoda o spolupráci medzi Austrian Airlines a SAS na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Antitrust Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

V nasledujúcom priebehu konania sa môže stať nevyhnutným alebo vhodným, aby sa stranám, ktoré ponúkajú záväzky, sprístupnilo zhrnutie pripomienok vyplývajúcich z uverejnenia dokumentu o teste trhu. Z tohto hľadiska vás láskavo žiadame, aby ste uviedli všetky dôverné informácie alebo obchodné tajomstvá. Zákonné požiadavky budú rešpektované.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Úradný vestník ES L 1, 4.1.2003, strany 1-25).


Top