EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/215/03

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Prípad vhodný na zjednodušený postup Text s významom pre EHP

OJ C 215, 2.9.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 215/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 25. augusta 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik TransGourmet Holding AG („TransGourmet“, Švajčiarsko) kontrolovaný prostredníctvom Rewe-Group („REWE“, Nemecko) a the Coop-Group („Coop“, Švajčiarsko) získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad podnikmi Prodirest S.N.C. („Prodirest“, Francúzsko), SA Discol („Discol“, Francúzsko) and Goninet S.N.C. („Goninet“, Francúzsko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik TransGourmet: holdingová spoločnosť pre investovanie vo veľkoobchodnom sektore, prostredníctvom Aldis Service Plus S.A.S. veľkoobchodný dodávateľ potravín a výrobkov hygieny vo Francúzsku;

podnik REWE: maloobchod a veľkoobchod v oblasti potravín, turistika;

podnik Coop: maloobchod a veľkoobchod v oblasti potravín;

podnik Prodirest: veľkoobchodný dodávateľ potravín a výrobkov hygieny vo Francúzsku;

podnik Discol: holdingová spoločnosť pre investovanie v potravinárskom sektore;

podnik Goninet: maloobchod v oblasti potravín a výrobkov hygieny.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top