EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0701(02)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Text s významom pre EHP)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/8


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu

(2005/C 161/05)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci: XT24/03

Členský štát: Taliansko

Región: Autonómna oblasť Bolzano

Názov programu pomoci: „Priebežné vzdelávanie popri zamestnaní pre zamestnancov v zmysle Zákona 236/93 a príslušných ministerských obežníkov“

Právny základ: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali“ autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci: 784 241 EUR

Priemerné ročné výdavka nie je možné predvídať, pretože podľa oznámenia majú byť každý mesiac predkladané projektové zámery, a to až dovtedy, kým nebudú vyčerpané všetky prostriedky (najneskôr do 31. decembra 2006)

Maximálna intenzita pomoci:

Veľké podniky

Špecifické odborné vzdelávanie: 25 %

Všeobecné odborné vzdelávanie: 50 %

Malé a stredné podniky

Špecifické odborné vzdelávanie: 35 %

Všeobecné odborné vzdelávanie: 70 %

Výška uvedenej pomoci sa zvyšuje o:

 

5 percentuálnych bodov, ak vzdelávacie akcie sú určené pre podniky so sídlom v oblastiach, ktoré môžu podporiť regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy;

 

10 percentuálnych bodov, ak je odborné vzdelávanie určené pre znevýhodnených pracovníkov podľa článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001.

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Až do celkového vyčerpania disponibilných fondov.

Účel pomoci: Pomoc sa týka všeobecného a špecifického odborného vzdelávania. Oznámenie samosprávy schválené rozhodnutím samosprávy provincie č. 5166 z 30. decembra 2002 obsahuje presné vymedzenie dvoch druhov odborného vzdelávania, v súlade s nariadením (ES) č. 68/2001. Hodnotiaci výbor posúdi, či každý predložený projekt je v súlade s definíciami všeobecného a odborného vzdelávania a či je intenzita požadovanej pomoci správna. V prípade jej nezlučiteľnosti, výbor primerane preskúma odhady a celkové výdavky stanovené v žiadosti.

Príslušný(-é) sektor(y) hospodárstva: Všetky sektory hospodárstva.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

L'autorità che concede l'aiuto é la Provincia Autonoma di Bolzano:

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 BOLZANO

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 BOLZANO

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Ďalšie informácie: Oznam o programe pomoci bol uverejnený v úradnom vestníku regiónu č. 4. zo dňa 28. januára 2003, dodatku č. 1; umožňuje podporovaným podnikom zvoliť si medzi programom štátnej pomoci v zmysle nariadenia (ES) č. 68/2001) a programom v zmysle pravidla „de minimis“ podľa nariadenie (ES) č. 69/2001).

Číslo pomoci: XT26/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Cornwall a ostrovy Scilly – oblasť spadajúca pod cieľ 1

Názov programu pomoci: Program cieľa 1 pre Cornwall a ostrovy Scilly na roky 2000 až 2006 (Objective 1 Programme for Cornwall and the Isles of Scilly 2000 – 2006)

Právny základ:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Ročné výdavky plánované v rámci programu: Celkové výdavky ESF:

(Opatrenia 1.7; 3.2; 3,3; 3.5 a 5.4)

20,16 mil. GBP

Ročné výdavky

Maximálna intenzita pomoci:

 

35 % pre veľké podniky na špecifické vzdelávanie

 

45 % pre MSP na špecifické vzdelávanie

 

60 % pre veľké podniky na všeobecné vzdelávanie

 

80 % pre MSP na všeobecné vzdelávanie

(uplatní sa vyššia intenzita pomoci, pretože Cornwall a ostrovy Scilly sú oblasti, ktorým sa poskytuje pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a))

Ak sa pomoc poskytuje znevýhodneným pracovníkom, ako sú definovaní v článku 2 ods. g), intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 %.

Žiadny podnik nedostane pomoc vyššiu ako 1 000 000 EUR.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci:

Účel pomoci: Prvok ESF programu cieľa 1 je rozsiahly vzdelávací a rozvojový program, ktorého cieľom je zlepšiť zamestnateľnosť nezamestnaných osôb, vrátane znevýhodnených pracovníkov, podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnaných aj nezamestnaných, zlepšiť vedomostnú bázu a prispôsobiteľnosť zamestnaných pracovných síl a znížiť mieru znevýhodnenia žien na trhu práce. Pomoc na vzdelávanie, na ktorú sa vzťahuje táto výnimka, sa vzťahuje na tie opatrenia v programe, ktoré sa týkajú poskytovania pomoci pre zamestnancov a podniky.

Všeobecné vzdelávanie

Väčšina vzdelávania, na ktoré sa poskytuje podpora v rámci cieľa 1, je všeobecnej povahy. Toto vzdelávanie je použiteľné nielen pre terajšie alebo budúce pozície zamestnancov v podniku, ktorému sa poskytuje pomoc, pretože zvýšenie kvalifikácie zabezpečuje zručnosti, ktoré sú využiteľné aj v iných oblastiach a ktoré značne zlepšujú zamestnateľnosť príslušného pracovníka. Ak je výsledkom vzdelávania získanie národnej odbornej kvalifikácie a kvalifikácie v oblasti kľúčových zručností, takéto vzdelávanie sa považuje za vzdelávanie všeobecnej povahy.

Špecifické vzdelávanie

Ak je vzdelávanie zabezpečované v rámci cieľa 1 v zásade použiteľné pre terajšiu alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktorému sa poskytuje pomoc a zamestnanec tak získa kvalifikáciu, ktorá nie je použiteľná inde, na špecifické vzdelávanie sa uplatní sa maximálna intenzita pomoci.

Príslušné sektory hospodárstva: Všetky sektory.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Ďalšie informácie: Kontakt pre cieľ 1

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


Top