EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0628(03)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Text s významom pre EHP)

OJ C 156, 28.6.2005, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/14


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2005/C 156/09)

(Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci: XS57/02

Členský štát: Nemecko

Región: Brandenbursko

Názov programu pomoci: „Smernica ministerstva práce, sociálnych vecí, zdravia a žien o poskytovaní príspevkov na vypracovanie a realizáciu inovatívnych a modelových riešení zameraných na vytvorenie bezpečných pracovísk a technológií“ (Vytvorenie bezpečných pracovísk a technológií – SiGAT - Časť A (EFRE): Podpora investícií na vytvorenie ľudsky únosnej techniky)

Právny základ: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Ročné výdavky plánované v rámci programu: Výška príspevkov predstavuje maximálne 50 %, v regióne pracovného trhu Berlín maximálne 30 % podporovaných nákladov, maximálne však 200 000 EUR. Uvedená horná hranica pomoci platí aj na prípad kumulácie s inými verejnými prostriedkami.

Náklady v rokoch

2001 až 2005 ročne:

920 321 EUR z EFRE a

920 320 EUR z prostriedkov spolkovej krajiny

2006:

1 380 488 EUR z EFRE a

1 380 488 EUR z prostriedkov spolkovej krajiny

Maximálna intenzita pomoci: maximálne 200 000 EUR

Dátum implementácie: Smernica bola uverejnená v Úradnom vestníku spolkovej krajiny Brandenbursko č. 19 z 8. mája 2002, s. 506

Trvanie programu: Do 30. apríla 2006

Účel pomoci: Malé a stredné podniky (MSP) hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a predstavujú jeden z pilierov sociálnej stability a dynamiky hospodárstva, vďaka čomu si zaslúžia podporu. Pre nedostatok zdrojov im čiastočne chýbajú aj informácie z takých dôležitých oblastí, ako sú technológie, získavanie nových trhov alebo preventívna bezpečnosť na pracovisku.

Cieľom podpory je zvyšovanie hospodárskej efektivity a udržanie dlhodobej stability zamestnanosti vytváraním bezpečných a zdraviu prospešných pracovných podmienok v malých a stredných podnikoch v spolkovej krajine Brandenbursko. Investície do udržania a vytvárania konkurencieschopných pracovných miest pri súčasnom zabezpečení ľudského aspektu práce pomáhajú vytvárať predpoklady na rast produktivity. Sú výsledkom efektívnych pracovných procesov, zníženia pracovných výpadkov, plynulej výroby a tiež aj zvýšenej motivácie a výkonnosti zamestnancov.

Podporu získajú len opatrenia presahujúce rámec nového právneho predpisu o bezpečnosti práce (zákon o bezpečnosti práce), ktoré inovatívne riešia otázky vytvárania pracovných prostriedkov, pracovísk a procesov, neohrozujúcich ľudské zdravie. Opatrenia musia byť zlučiteľné s ustanoveniami článku 2c a 2d nariadenia (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky hospodárske odvetvia

Podporovanie podnikov, ktorých predmetom podnikania je výroba, spracovanie a predaj výrobkov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o ES, je vylúčené, rovnako ako poskytnutie pomoci na činnosti súvisiace s vývozom a pomoci, ktorá je podmienená uprednostnením domácich výrobkov pred dovážanými.

Názov a adresa poskytovateľa pomoci:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 – 106

D-14480 Potsdam

Číslo pomoci: XS66/04

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardsko

Názov programu pomoci: Pomoc remeselným podnikom mesta Brescia pôsobiacim v odvetví dopravy na výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s poradenstvom a/alebo expertnými službami využitými pri získavaní spôsobilosti pre zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva – 2004/2005.

Právny základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18. 11. 2003 e n. 9 del 9. 2. 2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25. 2. 2004

Ročné výdavky plánované v rámci programu: 20 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Výdavky vzniknuté v súvislosti s využitím poradenstva a/alebo expertných služieb a vytvorením technickej časti žiadosti o zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva:

minimálne oprávnené výdavky: 1 400 EUR (bez DPH)

pomoc: 50 % nákladov, najviac 1 500 EUR pre podnik

Dátum implementácie: Od 1. marca 2004

Doba trvania programu: Do 28. februára 2005

Účel pomoci: Pomôcť dopravným spoločnostiam s úhradou nákladov na získanie spôsobilosti na zápis do registra spoločností podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva (art. 30 D. lgs. 22/1997 e art. 8 D.M. dell'Ambiente 406/1998)

Príslušné hospodárske odvetvia: Doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia ITALIA

Tel: 0303514335

E-mail: buriani@bs.camcom.it

Číslo pomoci: XS67/04

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardsko

Názov programu pomoci: Pomoc remeselným podnikom mesta Brescia pôsobiacim v odvetví dopravy na vytvorenie pripojení k logistickým IT terminálom, potrebných na plné využívanie dopravných prostriedkov – 05/2004

Právny základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18. 11. 2003 e n. 9 del 9. 2. 2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25. 2. 2004

Plánované ročné náklady: 50 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Nákup a inštalácia príslušného počítačového vybavenia (hardvéru a/alebo softvéru) potrebného na vytvorenie pripojení k logistickým terminálom alebo osobitným databázam s cieľom podporiť plné využívanie dopravných prostriedkov, vrátane ich využitia počas spiatočných ciest:

minimálne oprávnené náklady: 2 500 EUR (bez DPH)

pomoc: 15 % nákladov, najviac 800 EUR na podnik

Dátum implementácie: Od 1. marca 2004

Doba trvania programu: Do 28. februára 2005

Účel pomoci: Podporiť nákup a inštaláciu príslušného počítačového vybavenia (hardvéru a/alebo softvéru) potrebného na vytvorenie pripojení k logistickým terminálom a databázam s cieľom podporiť plné využívanie dopravných prostriedkov, vrátane ich využitia počas spiatočných ciest

Príslušné hospodárske odvetvia: Doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia ITALIA

Tel: 0303514335

E-mail: buriani@bs.camcom.it

Číslo pomoci: XS69/04

Členský štát: Taliansko

Región: Sardínia

Názov programu pomoci: Príspevky na vybudovanie fotovoltaických zariadení v Sardínii v rámci programu „Tetti Fotovoltaici“

Právny základ: Delibera di Giunta. 7/30 del 26. 02. 2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Ročné náklady plánované v rámci programu: 1 406 877,46 EUR

Maximálna intenzita pomoci: HEP (15 %) + ČEP (< 35 %)

(HEP + ČEP) < 50 % investičných nákladov

Dátum implementácie: Od 19. júla 2004

Trvanie programu: Do 17. októbra 2004

Účel pomoci: Dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie znižujúcich znečistenie životného prostredia v regióne, zvlášť so zreteľom na celkové ciele Kjótskeho protokolu a predpisy Európskeho spoločenstva a realizácia politiky sociálno-ekonomického rozvoja v oblastiach, ktoré sú príjemcami pomoci, s dôrazom na zamestnanosť, hospodársky rast a konkurencieschopnosť priemyslu, s rôznymi možnosťami využitia a zhodnotenia miestnych zdrojov.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky odvetvia s výnimkou činností, ktoré súvisia s výrobou, spracovaním a predajom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy.

Poznámky: Pomoc sa poskytuje výlučne malým a stredným podnikom, ako sú definované v odporúčaní Komisie č. 96/280/ES, ich združeniam a spoločnostiam.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria – Servizio Energia

Viale Trento n. 69, I-09123 GAGLIARI

Číslo pomoci: XS89/03

Členský štát: Grécko

Región: Celá krajina

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Pomoc pre malé a stredné podniky (tak, ako to určuje odporúčanie Komisie z 3. apríla 1996) na zriadenie a/alebo rozšírenie jednotiek na spracovanie a zužitkovanie odpadu

Právny základ: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας“

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Celkový rozpočet (verejné a súkromné výdavky) 25 385 179 EUR na obdobie do roka 2006. Opatrenie bolo prvýkrát oznámené v roku 2003 s rozpočtom (verejné a súkromné výdavky) 11 000 000 EUR a očakáva sa jeho opätovné oznámenie v roku 2004.

Maximálna intenzita pomoci: 40 % iba grant (tento objem v žiadnom prípade nepresahuje stropy schémy regionálnej pomoci schválenej pre Grécko plus 15 % pre malé a stredné podniky).

Dátum implementácie: Prvá výzva na predkladanie projektov v júli 2003

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: 2003 – 2006

Účel pomoci: Cieľom opatrenia je podporiť podnikanie v odvetví spracovania a/alebo zužitkovania odpadu, uľahčiť riešenie problémov životného prostredia na miestnej úrovni a v značnej miere znížiť nedostatok zariadení na spracovanie priemyselného a iného odpadu

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Manipulácia, spracovanie a zužitkovanie priemyselného odpadu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerstvo rozvoja

Generálny sekretariát pre priemysel

Riaditeľstvo priemyselného plánovania a životného prostredia

Riaditeľ: Ioannis Patiris

Tel: 210-6969268

Fax: 210-6969243

Ďalšie informácie: Pomoc spadá pod opatrenie 2.9.4 Operačného programu hospodárskej súťaže, ktoré je spolufinancované zo štrukturálnych fondov

Číslo pomoci: XS 90/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Severovýchodné Anglicko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Hoults Estates Ltd

Právny základ: Section 2 Local Government Act 2000

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

Zdroj finančných prostriedkov

Verejné zdroje

Mestská rada Newcastle – TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Spolu

42 909 GBP

Verejné zdroje

Mestská rada Newcastle (financovanie de minimis)

2003

60 000 GBP

2004

0 GBP

Spolu

60 000 GBP

Súkromné zdroje

Hoults Estates

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Spolu

540 719 GBP

ERDF

Kapitál

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Spolu

214 542 GBP

Spolu

2003

665 033 GBP

2004

193 137 GBP

Spolu

858 170 GBP

Celkom

858 170 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna intenzita pomoci bude 30 %. (Oblasť Newcastle nad Tyne, ktorej sa poskytuje pomoc 20 % podľa čl. 87 ods. 3 písm. c) + 10 % na dosiahnutie maximálnej intenzity pomoci 30 %)

Dátum implementácie: Od 14. júla 2003

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do 30. júna 2005

Účel pomoci: Projekt sa týka úpravy budovy z 19. storočia, ktorá v súčasnosti nie je obývaná. Zahŕňa vytvorenie nových moderných priestorov pre malé a stredné podniky staršie ako 36 mesiacov. Projekt sa netýka malých úprav na vytvorenie týchto priestorov.

Projekt zisťuje dopyt po takýchto inkubátoroch pre podnikateľov v oblasti, kde došlo k zlyhaniu trhu, ako ukázali nedávne modely dopytu. Investícia v Hoults je kľúčovou činnosťou na poskytnutie obchodných priestorov pre malé a stredné podniky.

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva: Všetky priemyselné odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy (bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – článok 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Kontakt na ERDF

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Kontakt na sponzorov:

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Číslo pomoci: XS 99/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Wales

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Nurturing Competitive enterprises

Právny základ: Local Government Act 2000

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: V prípade programu pomoci: Uveďte celkovú ročnú výšku navrhovanej pomoci na jednotlivé roky. Celkovo 125 000 GBP, ktoré budú každý rok poskytované v malých sumách

2003: 60 000 GBP

2004: 125 000 GBP

2005: 125 000 GBP

2006: 65 000 GBP

Spolu: 375 000 GBP

Maximálna intenzita pomoci: 50 %-ná pomoc ponúkaná maximálne do 5 000 GBP. Sú k dispozícii dva druhy pomoci:

pomoc na realizovateľnosť projektov určená na zamestnanie konzultantov;

pomoc na marketing určená na pomoc pri financovaní výdavkov firiem pri ich prvej účasti na veľtrhoch a výstavách.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do decembra 2006

Účel pomoci:

1.

Pomôcť malým a stredným podnikom realizovať marketingové stratégie a nové strategické činnosti na projektoch zameraných na podporu predaja v UK.

2.

Pomôcť malým a stredným podnikom získať externé odborné poradenstvo s cieľom zvýšiť finančné prostriedky na projekty ďalšej expanzie alebo na preskúmanie realizovateľnosti nových projektov.

3.

Pomoc na realizovateľnosť projektov určená na zamestnanie konzultantov.

Príslušné sektory hospodárstva: Všetky sektory, ktoré prichádzajú do úvahy, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – čl. 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ms Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Číslo podporného opatrenia: XS 104/03

Členský štát: Holandsko

Región: Severné Holandsko (Fryslån, Groningen a Drenthe)

Názov podniku, ktorý dostane individuálnu podporu: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Právny základ: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Celková suma individuálnej podpory, ktorá sa má poskytnúť podniku: Rozhodnutie súčasnej správy Zväzu pre spoluprácu Severné Holandsko sa týka poskytnutia príspevku 233 690 EUR z prostriedkov EZ/Kompas do investičných nákladov projektu (je to približne 3 % z celkových nákladov prichádzajúcich do úvahy à 7 631 176 EUR) a 996 262 EUR z prostriedkov EFRO/Kompas (je to približne 13,1 % z celkových nákladov prichádzajúcich do úvahy). Toto rozhodnutie boli prijaté v rámci výkonu územne – ekonomických programov pre Severné Holandsko 2000 – 2006. Celková vládna podpora projektu u investičných nákladov činí 1 229 952 EUR (je to približne 16,1 % z celkových nákladov, ktoré prichádzajú do úvahy).

Maximálna intenzita podpory: 16,1 %

Dátum vykonania: Dátum vykonania sa má ešte stanoviť. Opatrenie o poskytnutí podpory ešte nebolo zaslané uchádzačom v súvislosti s vyžiadanou doplnkovou informáciou (uvažuje sa ešte o vyhlásení, v ktorom bude uchádzačom prisľúbený záväzok, aby sa získavali nájomníci pre „Helpmancentrale“ v rámci cieľovej skupiny (štartujúcich) hnacích komerčných podnikov MKB v oblasti nových médií a ICT).

Trvanie individuálneho poskytnutia podpory: Dátum, v ktorom sa má vyplácať v poslednom termíne: február 2005

Cieľ/účel podpory: Poskytnutie podpory pre investíciu do prestavby cez SIG Real Estate z charakteristickej starej elektrárenskej centrály („Helpmancentrale“) na prevádzkovú súhrnu (zbernú) budovu pre prevádzku s potrebou médií a širokého pásma. Prostredníctvom štandardných podmienok, ktoré sú spojené s opatreniami poskytnutia pôžičky sa má v období piatich rokov uskutočniť definitívne určenie podpory a podporiť zárukami jej fungovanie.

Dotknuté ekonomické sektory: Všetky sektory.

Názov a adresa orgánu, ktorý poskytne podporu:

Zväz pre spoluprácu Severné Holandsko.

c/o Postbus (POBOX) 779

9700 AT Groningen

Ostatné informácie: Toto podporné opatrenie sa týka ad hoc podpory pre investovanie do hmotných aktív cez malý samostatný podnik, v súlade s definíciou v Prílohe I Nariadenia (ES) č. 70/2001 Komisie, týkajúce sa uplatnenia článkov 87 a 88 Zmluvy ES o štátnej podpore pre malé a stredne veľké podniky.

Číslo pomoci: XS 109/02

Členský štát: Taliansko

Región: Lombardia

Názov progarmu pomoci: Priorita 1 „Rozvoj konkurencieschopnosti lombardského ekonomického systému“.

Opatrenie 1.3 „Stimuly na modernizáciu a obnovu turistického ubytovania“.

Právny základ:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Ročné výdavky plánované v rámci programu:

 

Cieľ 2

Phasing out

Rok 2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

Rok 2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

Rok 2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

Rok 2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

Rok 2006

EUR 1 000 000,00

 

Maximálna intenzita pomoci: Bude poskytnutý príspevok v maximálnej výške: na investície:

15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) pre malé podniky (8 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 10 % HEP pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

7,5 % HEP pre stredné podniky (8 % ČEP + 6 % HEP pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

na ďalšie oprávnené náklady (článok 5 nariadenia č. 70/2001):

50 % HEP.

Poskytnutá pomoc nesmie presiahnuť 30 % oprávnených nákladov.

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Cieľom opatrenia je zhodnotiť, posilniť a spestriť turistickú ponuku, najmä vo vzťahu k integrovaným programom územného rozvoja zameraným na väčšie využitie turistického potenciálu oblasti. Opatrenie bude podporovať programy výstavby, rekonštrukcie, rozšírenia, modernizácie a zlepšenia hotelových a mimo hotelových zariadení, rozvoj vybavenosti a doplnkových služieb na podporu a doplnenie kapacít cestovného ruchu, využívanie sieťových technológií a zavádzanie procesov certifikácie kvality životného prostredia

Príslušný ekonomický sektor: Cestovný ruch

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Regione Lombardia

Číslo pomoci: XS 110/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Cieľ 1 Programová oblasť západného Walesu a údolí

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti, ktorá prijíma individuálnu pomoc: Creating Lean Enterprises

Právny základ: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

2003

:

84 000 GBP

2004

:

335 000 GBP

2005

:

302 000 GBP

2006

:

77 000 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Maximálne 50 % jednorázových nákladov na poradenstvo

Dátum implementácie: Od 21. októbra 2003

Trvanie programu alebo poskytnutia individuálnej pomoci: 3 roky

Účel pomoci: Mnoho malých a stredných podnikov v oblasti cieľa 1 neimplementuje vo svojich výrobných procesoch zaužívané postupy. Náklady na prístup k príslušnej expertíze môžu presahovať finančné možnosti podniku a predstavovať tak prekážky pre rozvoj. Tento program pomoci poskytne poradenskú pomoc v oblasti metodík nízkych nákladov a tak zlepší efektívnosť malých a stredných podnikov, ich výkonnosť a trvalú udržateľnosť.

Dotknuté hospodárske sektory: Všetky oprávnené priemyselné sektory bez toho, aby sa to dotklo špeciálnych pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci v určitých sektoroch. Článok 1 odsek 2 nariadení o blokových výnimkách pre malé a stredné podniky.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Číslo pomoci: XS 112/03

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Severozápadné Anglicko

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: West Lancashire „Investing in Business“ regeneration programme

Právny základ: Oddiel 33, Local Government and Housing Act z roku 1989

Oddiel 2, Local Government Act

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti:

2003/04

:

233 370 GBP

2004/05

:

786 774 GBP

2005/06

:

2 323 548 GBP

2006/07

:

3 483 548 GBP

2007/08

:

1 023 548 GBP

2008/09

:

149 212 GBP

Spolu

:

8 000 000 GBP

Skutočné výšky pomoci v každom roku sa môžu trošku líšiť, ale celková výška je pevne stanovená.

Maximálna intenzita pomoci: Západný Lancashire je oblasť, ktorá má podľa článku 87 ods. 3 písm. c) nárok na regionálnu investičnú pomoc vo výške 20 %. Ďalších 10 % je k dispozícii pre malé a stredné podniky, čo znamená, že maximálna intenzita pomoci predstavuje 30 %.

Dátum implementácie:

Trvanie programu alebo individuálnej pomoci: Do júna 2007 v súlade s terajšími nariadeniami. Po tomto roku bude program v súlade s nariadeniami platnými v danom čase.

Účel pomoci: Pomoc bude poskytnutá malým a stredným podnikom vykonávajúcim projekty, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov Regionálnej hospodárskej stratégie NWDA z roku 2003 a stratégie Spoločenstva West Lancashire Local Strategic Partnership (Miestneho strategického partnerstva západného Lancashire). Patrí sem využívanie rastového potenciálu podniku, zlepšenie konkurencieschopnosti a produktivity podnikov, vývoj dobre fungujúceho trhu práce a zabezpečenie ich hospodárskeho začlenenia.

Účelom pomoci je zlepšiť konkurencieschopnosť, produktivitu a tvorbu nových pracovných miest v malých a stredných podnikoch v západnom Lancashire prostredníctvom vývoja nových výrobkov, nových a rozšírených činností podnikania a zlepšeniami obchodných postupov. Ciele sa dosiahnu prostredníctvom kapitálových investícií do pôdy, budov, strojov a zariadení a do prevodu technológií v súvislosti s rozširovaním existujúcej obchodnej činnosti alebo vytváraním novej obchodnej činnosti.

Dotknutý(-é) hospodársky(-e) sektor(-y): Všetky priemyselné odvetvia, ktoré prichádzajú do úvahy, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci v určitých sektoroch – článok 1 ods. 2 nariadenia o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Orgánom, ktorý pomoc poskytuje, je West Lancashire Local Strategic Partnership a program v jeho mene riadi West Lancashire District Council. Kontaktnou osobou pre obidva tieto subjekty je:

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Číslo pomoci: XS127/03

Členský štát: Taliansko

Región: Calabria

Názov programu pomoci: Pomoc pri tvorbe nových vysokokvalitných ubytovacích služieb v rámci miestnych sietí a systémov turistických služieb ponúkaných malými a strednými podnikmi – Opatrenie 4.4. akcia b) regionálneho operačného programu Calabria 2000 – 2006

Právny základ:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.05.2002

Plánované ročné výdavky: Celková dotácia 83 000 000 EUR rozdelená týmto spôsobom:

typ 4.4.b.1 (nové klasifikované hotelové a nehotelové štruktúry): 80 000 000 EUR;

typ 4.4.b.2 (premena budov mimoriadneho historického a umeleckého významu na vysokokvalitné ubytovacie zariadenia) 3 000 000 EUR.

Plánované výdavky na rok 2003: 16 600 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2004: 22 200 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2005: 22 200 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2006: 22 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Kapitálový príspevok vo výške 50 % oprávnených výdavkov, pričom maximálna výška pomoci nesmie prekročiť 75 % čistej hodnoty investície

Dátum implementácie:

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Pomoc je určená na zvýšenie kvality turistických ubytovacích zariadení v regióne Calabria so zameraním na vznik nových vysokokvalitných ubytovacích služieb s dôrazom na zhodnotenie miestneho architektonického bohatstva.

Financované investície sa realizujú v rámci miestnych sietí a systémov s reálnym dopytom, ktorý je z kvantitatívneho či kvalitatívneho hľadiska neuspokojený.

Opatrenia, pre ktoré je prípustné využitie pomoci, majú byť založené na vyvážených a funkčne nezávislých investičných plánoch, prostredníctvom ktorých možno samostatne dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti produktivity, ekonomickej prevádzky a zamestnanosti.

Príslušné hospodárske odvetvia: Cestovný ruch s výnimkou opatrení na úseku agroturistiky a vidieckej turistiky, ktoré sú financované prostredníctvom EAGGF (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond).

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Región Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 CATANZARO

Číslo pomoci: XS128/03

Členský štát: Taliansko

Región: Calabria

Názov programu pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc: Pomoci na realizáciu investícií malých a stredných podnikov na úsekoch informatiky a telematiky, textilu a výroby výrobkov z spracovanej, surovej kože a pod. – Opatrenie 4.2 Akcia c) P.O.R. Calabria 2000 – 2006 (Realizácia strategických podnikateľských iniciatív zameraných na regionálny rozvoj a rozvoj výrobnej kooperácie medzi regiónmi)

Právny základ:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e 31.05.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002, n. 14 e 29.01.2002, n. 63.

Ročné výdavky plánované v rámci programu pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti: Celková dotácia: 54 932 200 EUR

Plánované výdavky na rok 2003: 10 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2004: 13 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2005: 13 000 000 EUR

Plánované výdavky na rok 2006: 18 932 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Kapitálový príspevok pri maximálnej intenzite pomoci 50 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) hodnoty investície

Dátum uplatnenia:

Trvanie programu pomoci alebo poskytnutej individuálnej pomoci: Do 31. decembra 2006

Účel pomoci: Pomoc je zameraná na podnietenie strategických podnikateľských iniciatív smerom k regionálnemu rozvoju a rozvoju výrobnej kooperácie medzi regiónmi pri súčasnej podpore projektov v daných odvetviach.

Pomoc predpokladá dva typy opatrení: Prvé je zamerané na podnietenie strategických podnikateľských iniciatív smerom k regionálnemu rozvoju, adresované stredným podnikom. Druhé sa zameriava na realizáciu projektov výrobnej kooperácie medzi jednotlivými podnikmi alebo združeniami podnikov a zameriava sa na malé podniky.

Príslušné hospodárske odvetvia: Informatika a telematika, textil, výrobky zo spracovanej, surovej kože a pod.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Región Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Číslo pomoci: XS129/03

Členský štát: Taliansko

Región: Friuli Venezia Giulia

Názov programu pomoci: Poskytovanie finančných zdrojov remeselným podnikom na výskum, vývoj a transfer technológií

Právny základ: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Plánované ročné výdavky: Rok 2004: 800 000 EUR

Rok 2005: 800 000 EUR

Rok 2006: 800 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: V rámci stropov stanovených predpismi Spoločenstva v oblasti pomoci malým a stredným podnikom a v mape pomoci regionálneho charakteru:

na získanie patentov, ochranných známok, užívateľských práv na nové technológie pre výrobný cyklus, ako aj na zvýšenie kvality výrobkov, ich distribúciu a ochranu životného prostredia: 15 % HEP (hrubý ekvivalent pomoci) pre malé podniky a 7,5 % HEP pre stredné podniky. V prípade investícií umiestnených v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje výnimka ustanovená v článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES: 8 % ČEP (čistý ekvivalent pomoci) + 10 % HEP pre malé podniky, 8 % ČEP + 6 % HEP pre stredné podniky.

na prípravu štúdií realizovateľnosti a výskumných projektov, ktoré majú byť predložené štátu alebo Európskej únii na získanie nimi poskytovanej pomoci na výskum a vývoj: 50 % nákladov na služby poskytnuté externými poradcami pôsobiacimi mimo podnikovej organizačnej štruktúry, v maximálnej výške 5 000 EUR.

Dátum implementácie: Nadobudnutie účinnosti nariadenia: 5. november 2003

Trvanie programu: Do 31. decembra 2006 s možnosťou predĺženia o prechodné obdobie šiestich mesiacov podľa ustanovenia článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88 Dohody ES o štátnych pomociach v prospech malých a stredných podnikov.

Účel pomoci: Podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich na úseku drobnej remeselnej výroby na uľahčenie technologickej inovácie a výskumných aktivít prostredníctvom príspevkov na investície do nehmotného investičného majetku a na služby poskytované externými poradcami.

Poberatelia: podniky pôsobiace na úseku drobnej remeselnej výroby, ich konzorciá a konzorčné spoločnosti i vo forme družstva, ktoré spadajú do definície malého alebo stredného podniku v zmysle prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom. Od 1. januára 2005 sa uplatňuje nová definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa odporúčania Komisie zo 6. mája 2003, uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie L 124 z 20. mája 2003.

Príslušné hospodárske odvetvia: Všetky odvetvia s výnimkou podnikov pôsobiacich v odvetviych činností súvisiacich s výrobou, spracovaním či predajom výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, ako i na tzv. „citlivých úsekoch“.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

I-34100 TRIESTE

Tel.: 040 3774822

Fax: 040 3774810

e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Ďalšie informácie: Tento režim sa uplatňuje v súlade s nariadením ES 70/2001 z 12. januára 2001.

Regionálne orgány sa zaväzujú vykonať úpravu v definícii malých a stredných podnikov počnúc 1. januárom 2005 podľa odporúčania Európskej komisie zo 6. mája 2003 o definícii malého, stredného podniku a mikropodniku, uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie, séria L, č. 124 z 20. mája 2003.


Top