EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0305(03)

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004Text s významom pre EHP

OJ C 56, 5.3.2005, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 142 - 145

5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/32


Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

(2005/C 56/04)

(Text s významom pre EHP)

I.   ÚVOD

1.

Toto oznámenie stanovuje zjednodušený postup, ktorým Komisia zamýšľa riešiť niektoré koncentrácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (ďalej len nariadenie Rady o fúziách) (1) na takom základe, aby tieto nevyvolali obavy o hospodársku súťaž. Toto oznámenie nahrádza oznámenie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (2). Skúsenosť Komisie získaná pri vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (3) ukazuje, že niektoré kategórie oznámených koncentrácií sú zvyčajne povolené a nevznikajú pri nich podstatné pochybnosti, ak nenastali zvláštne okolnosti.

2.

Účelom tohto oznámenia je stanoviť podmienky, pri ktorých Komisia zvyčajne prijme krátku formu rozhodnutia vyhlasujúceho koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa zjednodušeného postupu a poskytnúť usmernenie týkajúce sa samotného postupu. Ak sa splnia všetky nevyhnutné podmienky uvedené v bode 5 tohto oznámenia a ak sa nevyskytnú zvláštne okolnosti, Komisia prijme rozhodnutie o skrátenej forme rozhodnutia o povolení do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách (4).

3.

Ak sú však poistky alebo výluky uvedené v bodoch 6 až 11 tohto oznámenia uplatniteľné, Komisia môže začať vyšetrovanie a/alebo prijať úplné rozhodnutie podľa nariadenia ES o fúziách.

4.

Cieľom uplatňovania postupov, ktoré Komisia v nasledujúcich odsekoch uvádza, je cielenejšia a efektívnejšia kontrola Spoločenstva nad fúziami.

II.   KATEGÓRIE KONCENTRÁCIÍ VHODNÉ NA RIEŠENIE PODĽA ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

Akceptovateľné koncentrácie

5.

Komisia uplatní zjednodušený postup pri nasledujúcich kategóriách koncentrácií:

a)

dva podniky alebo viac podnikov získa spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom, ak spoločný podnik nemá žiadne alebo má zanedbateľné, súčasné alebo budúce, aktivity na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Takýto prípad sa vyskytne, ak:

i)

obrat (5) spoločného podniku a/alebo obrat príspevkových činností (6) je menej ako 100 mil. EUR na území EHP; a

ii)

celková hodnota aktív (7) prevedených na spoločný podnik je menej ako 100 mil. EUR na území EHP (8);

b)

dva podniky alebo viac podnikov sa zlúči alebo jeden podnik alebo viac podnikov získa samostatne alebo spoločne kontrolu nad iným podnikom, ak žiadna strana koncentrácie sa nezúčastňuje na podnikateľskej činnosti na trhu rovnakého produktu a na rovnakom geografickom trhu alebo na trhu produktu, ktorý je na trhu produktov materskej alebo dcérskej firmy, na ktorom sa zúčastňuje akákoľvek iná strana koncentrácie (9);

c)

dva alebo viac podnikov sa zlúči alebo jeden podnik alebo viac podnikov získa samostatne alebo spoločne kontrolu nad iným podnikom a:

i)

dve alebo viac strán koncentrácie sa zúčastňujú na podnikateľských aktivitách na trhu rovnakého produktu a na rovnakom geografickom trhu (horizontálne vzťahy), ak ich kombinovaný podiel na trhu je menej ako 15 %, alebo

ii)

jedna alebo viac strán koncentrácie sa zúčastňuje podnikateľských aktivít na trhu produktov, ktorý je na trhu produktov materskej alebo dcérskej firmy, na ktorom sa zúčastňuje každá iná strana koncentrácie (vertikálne vzťahy) (10), ak žiaden z ich individuálnych alebo kombinovaných podielov na trhu nie je 25 % alebo viac (11);

d)

strana má získať samostatnú kontrolu nad podnikom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu.

Poistky a výnimky

6.

Pri posudzovaní, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií uvedených v bode 5, Komisia zaistí, že všetky relevantné podmienky sú stanovené dostatočne jasne. Ak sú pri tomto hodnotení trhové definície pravdepodobne podstatným elementom, strany poskytnú informácie o každej možnej alternatívnej definícii počas fázy pred oznámením (pozri bod 15). Oznamujúce strany sú zodpovedné za opis všetkých relevantných alternatívnych trhov produktov a geografických trhov, na ktorých by oznámená koncentrácia mohla mať vplyv, a za poskytnutie údajov a informácií týkajúcich sa definície takýchto trhov. (12) Komisia si zachová právo prijať konečné rozhodnutie o definícii trhu, svoje rozhodnutie založí na analýze faktov prípadu. Ak je ťažké definovať relevantné trhy alebo určiť podiely strán na trhu, Komisia neuplatní zjednodušený postup. Komisia sa zároveň zdrží prijímania skrátenej formy rozhodnutí v rozsahu, v akom sa koncentrácie týkajú nových právnych otázok verejného záujmu, a bežne sa vráti k riadnej prvej fáze postupu pri fúziách.

7.

Zatiaľ čo pri koncentráciách patriacich do kategórií uvedených v bode 5 sa zvyčajne nepredpokladá, že by mohli vyvolať vážne pochybnosti o otázke ich zlučiteľnosti na spoločnom trhu, môžu nastať isté situácie, ktoré výnimočne vyžadujú bližšie preskúmanie a/alebo úplné rozhodnutie. V takom prípade sa môže Komisia vrátiť k zvyčajnej prvej fáze postupu pri fúzii.

8.

Ďalej sú uvedené indikatívne príklady typov prípadov, ktoré možno vylúčiť zo zjednodušeného postupu. Niektoré typy koncentrácií môžu zvýšiť trhovú silu strán, napríklad kombináciou technologických, finančných alebo iných zdrojov, a to aj v prípade, ak strany koncentrácie nevykonávajú činnosť na rovnakom trhu. Koncentrácie, pri ktorých najmenej dve strany koncentrácie sú prítomné na úzko súvisiacich susedných trhoch (13), môžu byť taktiež nevhodné pre zjednodušený postup, a to najmä ak jedna alebo viac strán koncentrácie má individuálny podiel na trhu 25 % alebo viac na trhu produktov, na ktorom nie je horizontálny alebo vertikálny vzťah medzi stranami, ktorý je však susedným trhom pre trh, na ktorom druhá strana pôsobí. V iných prípadoch možno nie je možné určiť presný trhový podiel strán. Toto je častým prípadom, ak strany vykonávajú činnosť na nových alebo málo vyvinutých trhoch. Koncentrácie na trhoch s vysokými vstupnými bariérami, s vysokým stupňom koncentrácie (14) alebo inými známymi problémami hospodárskej súťaže môžu byť takisto nevhodné.

9.

Skúsenosť Komisie k dnešnému dňu ukazuje, že zmena zo spoločnej na samostatnú kontrolu môže výnimočne vyžadovať bližšie preskúmanie a/alebo úplné rozhodnutie. Isté obavy o hospodársku súťaž môžu vzniknúť za takých okolností, ak bývalý spoločný podnik sa integruje do skupiny alebo siete zostávajúceho jediného kontrolujúceho akcionára, čím sa odstránia obmedzenia zabezpečujúce poriadok na základe rozdielnych cieľov rôznych kontrolujúcich akcionárov a jeho strategická trhová pozícia sa môže posilniť. V prípade, ak napríklad podnik A a podnik B spoločne kontrolujú podnik C, koncentrácia, na základe ktorej A získa výlučnú kontrolu nad C, môže viesť k obavám o hospodársku súťaž v prípade, ak C je priamy konkurent A a ak C a A budú mať podstatnú kombinovanú trhovú pozíciu a ak toto odstráni stupeň nezávislosti, ktorú mal predtým C (15). V prípade, ak takéto scenáre vyžadujú bližšiu analýzu, Komisia sa môže vrátiť k zvyčajnej prvej fáze postupu pri fúziách (16).

10.

Komisia sa tiež môže vrátiť k bežnej prvej fáze postupu pri fúziách, ak ani Komisia ani kompetentné orgány členských štátov nepreverili predchádzajúcu akvizíciu spoločnej kontroly príslušného spoločného podniku.

11.

Komisia sa tiež môže vrátiť k bežnej prvej fáze postupu pri fúziách, ak nastane prípad koordinácie uvedený v článku 2 ods. 4 nariadenia ES o fúziách.

12.

Ak členský štát vyjadrí odôvodnené obavy súvisiace s oznámenou koncentráciou do 15 pracovných dní od prevzatia oznámenia alebo ak tretia strana vyjadrí odôvodnené obavy v rámci lehoty určenej na takéto pripomienky, Komisia prijme úplné rozhodnutie. Platia lehoty uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia ES o fúziách.

Žiadosť o posúdenie

13.

Zjednodušený postup sa neuplatní, ak členský štát požaduje posúdenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia ES o fúziách alebo ak Komisia prijme žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov na posúdenie oznámenej koncentrácie podľa článku 22 nariadenia ES o fúziách.

Posúdenie na požiadanie oznamujúcich strán pred oznámením

14.

Podľa poistiek a výnimiek uvedených v tomto oznámení môže Komisia uplatniť pri koncentráciách zjednodušený postup, ak:

i)

na základe zdôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 4 nariadenia ES o fúziách Komisia rozhodne nepostúpiť prípad členskému štátu; alebo

ii)

na základe zdôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 5 nariadenia ES o fúziách sa prípad postúpi Komisii.

III.   PROCESNÉ USTANOVENIA

Kontakty pred oznámením

15.

Komisia považuje kontakty pred oznámením medzi oznamujúcimi stranami a Komisiou za užitočné aj v prípadoch, ktoré sa javia ako bezproblémové (17). Skúsenosť Komisie so zjednodušeným postupom ukazuje, že i prípady kandidujúce na zjednodušený postup môžu viesť ku komplikovaným otázkam, napr. pri definícii trhu (pozri bod 6), ktoré by sa mali prednostne vyriešiť pred oznámením. Takéto kontakty umožnia Komisii a oznamujúcim stranám určiť presný rozsah informácie uvedený v oznámení. Kontakty pred oznámením sa majú iniciovať najmenej dva týždne pred očakávaným dňom oznámenia. Oznamujúcim stranám sa preto odporúča, aby nadviazali kontakty pred oznámením, najmä ak požadujú, aby sa Komisia vzdala oznámenia v úplnej forme podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (18) na základe toho, že operácia, ktorá sa má oznámiť, nevyvolá obavy súvisiace s hospodárskou súťažou.

Uverejnenie skutočnosti o oznámení

16.

Informácia, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie po doručení oznámenia (19) bude obsahovať: mená strán koncentrácie, krajinu ich pôvodu, povahu koncentrácie a zúčastnené hospodárske sektory, ako aj vyznačenie, že na základe informácie poskytnutej oznamujúcou stranou sa koncentrácia môže uskutočniť zjednodušeným postupom. Strany, ktoré majú záujem, potom budú mať príležitosť podať pripomienky, a to najmä ku skutočnostiam, ktoré by mohli vyžadovať preskúmanie.

Rozhodnutie v skrátenej forme

17.

Ak je Komisia uspokojená, že koncentrácia spĺňa kritériá zjednodušeného postupu (pozri bod 5), zvyčajne vydá rozhodnutie v skrátenej forme. Týka sa to vhodných prípadov, ktoré nevyvolávajú obavy súvisiace s hospodárskou súťažou, keď sa oznamuje úplnou formou. Koncentrácia je potom vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 10 ods. 1 a ods. 6 nariadenia ES o fúziách. Komisia vynaloží úsilie, aby vydala rozhodnutie v skrátenej forme čo najskôr po uplynutí 15 pracovných dní, počas ktorých členské štáty môžu požiadať o preskúmanie oznamovanej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia ES o fúziách. V období do konečného termínu, stanoveného na najviac 25 pracovných dní, voľba vrátiť sa na zvyčajnú prvú fázu postupu fúzie, a tým začať preskúmanie a/alebo prijatie rozhodnutia v úplnej forme, zostáva pre Komisiu otvorená pre prípad, že by v danom prípade posúdila vhodnosť takejto akcie.

Uverejnenie rozhodnutia v skrátenej forme

18.

Komisia uverejní oznámenie o skutočnosti rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie rovnako ako pri rozhodnutiach o povolení v úplnej forme. Verejná verzia rozhodnutia je vo vymedzenom čase dostupná na internetovej strane generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž. Rozhodnutie v skrátenej forme bude obsahovať informáciu o oznámenej koncentrácii uverejnenú v úradnom vestníku v čase oznámenia (mená strán, krajina ich pôvodu, povaha koncentrácie a príslušné hospodárske sektory) a vyhlásenie, že koncentrácia sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom, pretože patrí do jednej alebo viacerých kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom uplatniteľná kategória je jednoznačne identifikovaná/uplatniteľné kategórie sú jednoznačne identifikované.

IV.   POMOCNÉ OBMEDZENIA

19.

Zjednodušený postup nie je vhodný v prípadoch, keď príslušné podniky požadujú výslovné určenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej uplatnenie nevyhnutné.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004 s.1.

(2)  Ú. v. ES C 217, 29.7.2000, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989 s. 1; opravená verzia Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13.

(4)  Požiadavky na oznámenie sú stanovené v prílohách I a II nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, ktorou sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

(5)  Obrat spoločného podniku sa určuje podľa posledných auditovaných účtov materských spoločností alebo samotného spoločného podniku, a to podľa dostupnosti oddelených účtov zdrojov spojených v spoločnom podniku.

(6)  Výraz „a/alebo“ sa týka rôznych pokrytých situácií; napr.:

v prípade spoločnej akvizície cieľovej spoločnosti uvažovaným obratom je obrat tohto cieľového subjektu (spoločného podniku),

v prípade vytvorenia spoločného podniku, do ktorého materské spoločnosti prispievajú svojimi činnosťami, uvažovaným obratom je obrat prispievaných činností,

v prípade vstupu novej kontrolujúcej strany do existujúceho spoločného podniku uvažovaným obratom je obrat spoločného podniku a obrat činností, ktorými prispieva nová materská spoločnosť, ak takáto existuje.

(7)  Celková hodnota aktív spoločného podniku sa určí podľa poslednej vypracovanej a schválenej súvahy každej materskej spoločnosti. Pojem „aktíva“ zahŕňa: 1) každé hmotné a nehmotné aktívum, ktoré sa prevedie na spoločný podnik (príkladom hmotného aktíva sú výrobné podniky, veľkoobchodné alebo maloobchodné podnikové predajne a tovar na sklade; príkladom nehmotného aktíva je duševné vlastníctvo, dobré meno, a pod.) a 2) každá hodnota úveru alebo záväzky spoločného podniku, ktorého poskytnutie alebo zaručenie materská spoločnosť spoločného podniku dohodla.

(8)  Ak prevedené aktíva vytvárajú obrat, potom hodnota aktív ani obratu nesmie by vyššia ako 100 mil. EUR.

(9)  Pozri oznámenie Komisie o definícii príslušného trhu na účely zákonov Spoločenstva o hospodárskej súťaži (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997 s. 5).

(10)  Pozri poznámku pod čiarou 6.

(11)  Toto znamená, že iba koncentrácie, ktoré nevedú k postihnutým trhom podľa definície v časti 6 III formulára CO, patria do tejto kategórie. Prahy pre horizontálne a vertikálne vzťahy platia pre podiely na trhu na národnej úrovni aj na úrovni EHP a na definíciu možného alternatívneho trhu produktov, s ktorým možno v danom prípade uvažovať. Dôležité je, že definície podporného trhu uvedené v oznámení sú dostatočne presné na potvrdenie hodnotenia, že tieto prahy sa nedosiahli a že sa spomenula každá možná alternatívna definícia trhu (vrátane geografických trhoch užších ako národné).

(12)  Ako pri každom inom oznámení, Komisia môže odvolať skrátenú formu rozhodnutia, ak sa zakladá na nesprávnej informácii, za ktorú zodpovedá jeden z príslušných podnikov (článok 6 ods. 3 písm. a) nariadenia ES o fúziách).

(13)  Trhy produktov sú úzko previazané susedné trhy, ak produkty sa navzájom dopĺňajú alebo patria do oblasti produktov, ktoré vo všeobecnosti kupuje rovnaká množina zákazníkov na rovnaké konečné použitie.

(14)  Pozri usmernenie o hodnotení horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, s. 5, body 14 – 21.

(15)  Prípad č. IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIX. Správa o politike hospodárskej súťaže 1999 – SEC(2000) 720 final, body 165-166.

(16)  Prípad č. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) rozhodnutie z 18.9.2002.

(17)  Pozri Vhodné postupy pri vykonávaní kontroly fúzií v ES vydané generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž na adrese:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regulation/best_practices.pdf

(18)  Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1

(19)  Článok 4 ods. 3 nariadenia ES o fúziách.


Top