EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0305(01)

Návrh oznámenia Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciamiText s významom pre EHP

OJ C 56, 5.3.2005, p. 2–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/2


Návrh oznámenia Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami

(2005/C 56/02)

(Text s významom pre EHP)

1.

Cieľom tohto oznámenia je všeobecne opísať princíp procesu postúpenia prípadu uvedený v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (1), vrátane posledných zmien tohto procesu, uviesť právne kritériá, ktoré musia byť splnené na umožnenie postúpenia, a stanoviť faktory, ktoré sa môžu posúdiť pri rozhodovaní o postúpení. Oznámenie tiež poskytuje praktické usmernenie týkajúce sa mechanizmu procesu postúpenia, najmä vzhľadom na mechanizmus postúpenia pred oznámením uvedený v článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách. Usmernenie uvedené v tomto oznámení platí mutatis mutandis na pravidlá postupovania nachádzajúce sa v Dohode o EHP (2).

I.   ÚVOD

2.

Právomoc Spoločenstva v oblasti kontroly fúzií je definovaná uplatňovaním kritérií, ktoré sa vzťahujú na obrat, uvedených v článkoch 1 ods. 2 a 1 ods. 3 nariadenia o fúziách. Keď sa Komisia a členské štáty zaoberajú koncentráciami, nemajú zhodné právomoci. V podstate jasné rozdelenie kompetencií ustanovuje nariadenie o fúziách. Koncentrácie s „významom pre Spoločenstvo“, t. j. koncentrácie nad limitmi obratu v článku 1 nariadenia o fúziách patria do výhradnej právomoci Komisie; na základe článku 21 nariadenia o fúziách nie je členským štátom povolené uplatňovať vnútroštátne právo hospodárskej súťaže na takéto koncentrácie. Koncentrácie, ktoré sú pod limitmi, zostávajú v kompetencii členských štátov; Komisia podľa nariadenia o fúziách nemá právomoc sa nimi zaoberať.

3.

Určenie právomoci výlučne odkazom na pevne stanovené kritériá vzťahujúce sa na obrat poskytuje právnu istotu pre spoločnosti, ktoré sú účastníkmi fúzie. Keďže finančné kritériá spravidla slúžia ako účinná náhrada pre kategóriu transakcií, v prípade ktorých je Komisia vhodnejším orgánom, nariadenie (EHS) č. 4064/89 doplnilo túto „jednoznačnú“ jurisdikčnú schému možnosťou, aby Komisia mohla prípady prerozdeliť členským štátom a, naopak, na základe žiadosti a pri splnení určitých kritérií.

4.

Keď sa po prvýkrát zaviedlo nariadenie (EHS) č. 4064/89 Rada a Komisia predpokladali, že sa postúpenie vecí uskutoční iba za „výnimočných okolností“ a ak by „záujmy týkajúce sa hospodárskej súťaže príslušného členského štátu nemohli byť riadne chránené iným spôsobom“ (3). Od prijatia nariadenia (EHS) č. 4064/89 sa však udialo množstvo zmien. Po prvé právne predpisy o kontrole fúzií sa zaviedli takmer vo všetkých členských štátoch. Po druhé Komisia využila právo postúpiť množstvo vecí členským štátom podľa článku 9 v prípade, keď usúdila, že príslušný členský štát má lepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania ako Komisia. (4) Podobne v niekoľkých prípadoch (5), sa niektoré členské štáty rozhodli spoločne postúpiť vec podľa článku 22 v prípade, keď usúdili, že Komisia je orgán, ktorý má lepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania (6). Po tretie vzrástol počet transakcií, ktoré nespĺňajú limity v článku 1 nariadenia o fúziách a ktoré vyžadujú, aby boli podané vo viacerých jurisdikciách členských štátov, trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať v súvislosti s narastajúcim počtom členov Spoločenstva. Mnohé z týchto transakcií ovplyvnia hospodársku súťaž mimo území jednotlivých členských štátov (7).

5.

Úpravy procesu postúpenia v nariadení o fúziách boli určené na uľahčenie prerozdeľovania vecí medzi Komisiou a členskými štátmi v súlade so zásadou subsidiarity tak, aby sa prípadom zásadne zaoberal orgán alebo orgány, ktoré sú vhodnejšie na uskutočnenie konkrétneho vyšetrovania fúzie. Zároveň boli úpravy určené na zachovanie základných znakov systému kontroly fúzií Spoločenstva zavedeného v roku 1989, najmä ustanovenie systému „jednostupňového konania“ na prešetrenie fúzií, ktorých pôsobenie siaha za hranice, a alternatívy k viacnásobným oznámeniam na kontrolu fúzií v rámci Spoločenstva (8). Takéto viacnásobné oznámenia majú za následok výdavky pre orgány hospodárskej súťaže a aj podniky.

6.

Systém prerozdeľovania vecí teraz umožňuje, aby sa proces postúpenia mohol spustiť aj pred formálnym podaním jurisdikcii ktoréhokoľvek členského štátu, týmto sa umožní spoločnostiam, ktoré sú účastníkmi fúzie, aby čo najskôr zistili, pod akou jurisdikciou sa bude ich transakcia s konečnou platnosťou prešetrovať. Takéto postúpenie pred oznámením má výhodu v tom, že sa znížia dodatočné náklady, najmä pokiaľ ide o časový sklz spojený s postúpením po podaní.

7.

Úpravy procesu postúpenia v nariadení (ES) č. 139/2004 boli motivované želaním, aby fungoval ako jurisdikčný mechanizmus, ktorý je flexibilný (9), ale ktorý zároveň zabezpečuje účinnú ochranu hospodárskej súťaže a v čo najväčšej miere obmedzuje možnosť „výberu priaznivej jurisdikcie“. Vzhľadom najmä na dôležitosť právnej istoty, by sa však malo zdôrazniť, že postúpenie vecí bude naďalej výnimkou zo všeobecných pravidiel, ktoré určujú jurisdikciu založenú na objektívne stanoviteľných limitoch obratu. Okrem toho si Komisia a členské štáty ponechávajú značnú časť voľnej úvahy pri rozhodovaní, či postúpia veci patriace do ich „pôvodnej právomoci“, alebo či prijmú na riešenie veci, ktoré nepatria do ich „pôvodnej právomoci“ podľa článku 4 ods. 4, a ods. 5, článku 9 ods. 2 písm.a) a článku 22 (10). V tejto súvislosti je toto oznámenie určené na to, aby poskytlo iba všeobecné usmernenie týkajúce sa toho, či sú konkrétne veci alebo kategórie vecí vhodné na postúpenie.

II.   POSTÚPENIE VECÍ

Základné zásady

8.

Systém kontroly fúzií ustanovený nariadením o fúziách, vrátane mechanizmu prerozdeľovania vecí medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý je v ňom obsiahnutý, je v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v Zmluve o ES (11). Rozhodnutia prijaté v súvislosti s postúpením vecí by mali preto náležite zohľadniť všetky aspekty uplatňovania zásady subsidiarity v tomto zmysle, najmä ktorý orgán je vhodnejší na uskutočnenie vyšetrovania, výhody obsiahnuté v systéme „jednostupňového konania“ a význam právnej istoty v súvislosti s jurisdikciou (12). Tieto faktory sú prepojené a konkrétna závažnosť každého z nich bude závisieť od špecifík konkrétneho prípadu. Komisia a členské štáty by si mali predovšetkým pri posudzovaní, či uplatniť vlastný úsudok na uskutočnenie, alebo súhlas s postúpením uvedomiť potrebu zabezpečenia účinnej ochrany hospodárskej súťaže na všetkých trhoch, ktoré transakcia ovplyvní (13).

Vhodnejší orgán

9.

V zásade by sa mohla právomoc iba prerozdeliť inému orgánu hospodárskej súťaže za situácie, keď je tento vhodnejší na to, aby sa zaoberal fúziou vzhľadom na konkrétne charakteristiky prípadu, ako aj nástroje a odborné znalosti, ktoré má úrad k dispozícii. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na pravdepodobné miesto vplyvu na hospodársku súťaž v dôsledku fúzie. Takisto treba zohľadniť, aký vplyv na hospodársku súťaž bude mať každé plánované postúpenie z hľadiska administratívneho výkonu (14).

10.

Prípad je pre jurisdikciu uskutočňujúcu prerozdelenie pravdepodobne naliehavejší najmä v prípade, keď sa zdá, že konkrétna transakcia môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž a teda si zasluhuje dôkladné prešetrenie.

Jednostupňové konanie

11.

Rozhodnutia o postúpení vecí by mali tiež zohľadniť výhody spojené s „jednostupňovým konaním“, ktoré je základom nariadenia o fúziách (15). Poskytnutie jednostupňového konania je výhodné pre orgány hospodárskej súťaže, ako aj podniky. Keď sa fúziou zaoberá jediný úrad hospodárskej súťaže, administratívna výkonnosť sa obvykle zvýši, zabráni sa duplicite a rozdeleniu úsilia na presadzovanie práva, ako aj potenciálne nejednotnému postupu (pokiaľ ide o vyšetrovanie, hodnotenie a možné právne prostriedky) viacerých orgánov. Prináša to výhody aj podnikom, najmä spoločnostiam, ktoré uskutočňujú fúziu, znížením nákladov a záťaže spojenej s povinnosťami viacnásobného podania a vylúčením rizika sporných rozhodnutí na základe súčasného hodnotenia rovnakej transakcie niekoľkými orgánmi hospodárskej súťaže v rozdielnych právnych systémoch.

12.

Malo by sa preto zabrániť rozdeleniu vecí na základe postúpenia, ak je to možné (16), pokiaľ sa nepredpokladá, že by viaceré orgány mali lepšiu pozíciu, aby zabezpečili, že hospodárska súťaž na všetkých trhoch ovplyvnených transakciou bude účinne ochránená. Na základe toho, aj keď je čiastočné postúpenie podľa článkov 4 ods. 4 a 9 možné, spravidla by pre celý prípad (alebo aspoň všetky s ním súvisiace časti) bolo vhodné, aby sa s ním zaoberal jediný orgán (17).

Právna istota

13.

Náležitá pozornosť by sa mala tiež venovať významu právnej istoty vzhľadom na právomoc nad konkrétnou koncentráciou z hľadiska všetkých zainteresovaných (18). Na základe toho by sa malo postúpenie spravidla uskutočniť, ak je závažný dôvod na zrieknutie sa „pôvodnej právomoci“ nad príslušným prípadom, najmä v štádiu po oznámení. Podobne, ak sa postúpenie uskutočnilo pred oznámením, malo by sa, pokiaľ to je len možné, zabrániť postúpeniu po oznámení (19).

14.

Malo by sa tiež pamätať na význam právnej istoty v prípade právnych kritérií na postúpenie a najmä – prísnych lehôt – v štádiu pred oznámením. Na základe toho by sa postúpenia pred oznámením mali v zásade obmedziť na tie prípady, v ktorých sa dá relatívne jasne od počiatku stanoviť rozsah geografického trhu a/alebo existencia prípadného vplyvu na hospodársku súťaž tak, aby bolo možné rýchlo dospieť k rozhodnutiu o takýchto žiadostiach.

Postúpenie vecí: právne požiadavky a iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

Postúpenie pred oznámením

15.

Proces postúpenia pred oznámením sa spustí odôvodneným návrhom, ktorý predložia strany, ktoré sú účastníkmi koncentrácie. V prípade, keď sa uvažuje nad takouto žiadosťou, od strán, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, sa vyžaduje, aby si najskôr overili, či sú príslušné právne požiadavky ustanovené v nariadení o fúziách splnené a potom, či by postúpenie pred oznámením bolo v súlade s horeuvedenými základnými zásadami.

Postúpenie vecí od Komisie členským štátom podľa článku 4 ods. 4

Právne požiadavky

16.

Aby Komisia mohla uskutočniť postúpenie jednému alebo viacerým členským štátom podľa článkov 4 ods. 4, musia byť splnené dve právne požiadavky:

i)

musia existovať náznaky, že koncentrácia môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž na trhu alebo trhoch;

ii)

príslušné trhy musia byť v rámci členského štátu a mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu.

17.

Pokiaľ ide o prvé kritérium od žiadajúcich strán sa v podstate požaduje, aby preukázali, že transakcia môže mať vplyv na hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte, ktorý môže byť závažný a teda si zasluhuje dôkladné prešetrenie. Takéto náznaky môžu byť len predbežného charakteru a nemali by mať vplyv na výsledok vyšetrovania. Keďže sa od strán nevyžaduje, aby dokázali, že prípadný účinok na hospodársku súťaž je nepriaznivý (20), mali by poukázať na náznaky, ktoré spravidla naznačujú existenciu niektorých účinkov na hospodársku súťaž vyplývajúcich z transakcie (21).

18.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od žiadajúcich strán sa vyžaduje, aby preukázali, že geografický trh, na ktorom je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou spôsobom presne uvedeným v odseku 17, ktorý je národný alebo čo do rozsahu je užší ako národný (22).

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

19.

Okrem overenia právnych požiadaviek na predpovedanie, pokiaľ je to čo v najväčšej miere možné, pravdepodobného výsledku žiadosti o postúpenie by mali strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, tiež uvážiť, či sa prípadné postúpenie prípadu pokladá za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie (odseky 8 až 14) a najmä to, či orgán hospodárskej súťaže alebo orgány, ktorým sa plánuje prípad postúpiť, sú najvhodnejšie na to, aby sa zaoberali prípadom. Z tohto dôvodu by sa mala venovať pozornosť ako prípadnému miestu účinkov transakcie na hospodársku súťaž, tak aj tomu, ako vhodný je národný orgán hospodárskej súťaže (NOHS) na prešetrovanie transakcie.

20.

Koncentrácie s významom pre Spoločenstvo, ktoré môžu ovplyvniť hospodársku súťaž na trhoch, ktoré majú národný alebo užší ako národný rozsah a ktorých účinky sa môžu obmedziť na jediný členský štát, alebo majú najzávažnejší hospodársky vplyv v jedinom členskom štáte (23), sú najvhodnejšími kandidátmi na postúpenie tomuto členskému štátu. Toto sa uplatňuje najmä na prípady, ak by sa vyskytol vplyv na samostatnom priestorovom relevantnom trhu, ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu. Pokiaľ sa uskutočňuje postúpenie jednému členskému štátu, zachováva sa aj výhoda „jednostupňového konania“.

21.

Miera v akej koncentrácia s významom pre Spoločenstvo, ktorá napriek prípadnému závažnému vplyvu na hospodársku súťaž na celom národnom trhu, predsa len spôsobuje prípadné účinky zasahujúce za hranice (napr. kvôli tomu, že účinky koncentrácie na jednom geografickom trhu majú závažné dôsledky na geografických trhoch v iných členských štátoch, alebo že môže zahŕňať prípadné prekluzívne účinky a následné rozdelenie spoločného trhu (24)), môže byť vhodným kandidátom na postúpenie, bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu. Keďže Komisia a aj členské štáty môžu byť rovnako dobre pripravené, alebo môžu mať rovnako dobrú pozíciu na to, aby sa zaoberali takýmito prípadmi, mal by sa ponechať dostatočný priestor na vlastné uváženie pri rozhodovaní, či postúpiť alebo nepostúpiť takéto prípady.

22.

Miera v akej môžu koncentrácie s významom pre Spoločenstvo a s prípadným vplyvom na hospodársku súťaž vo viacerých národných alebo užších ako národných trhov vo viac ako jednom členskom štáte byť vhodnými kandidátmi na postúpenie členským štátom, bude závisieť od špecifických faktorov každého jednotlivého prípadu, ako je počet národných trhov, ktoré môžu byť závažne ovplyvnené, možnosti stanovenia všetkých prípadných obáv na základe primeraných nekonfliktných právnych prostriedkov a vyšetrovania, ktoré prípad môže vyžadovať. Pokiaľ vec môže vyvolávať obavy z narušenia hospodárskej súťaže v členských štátoch a vyžadovať koordinované vyšetrovanie a právne prostriedky, môže to slúžiť v prospech Komisie, ktorá si ponechá právomoc nad celistvosťou príslušného prípadu (25). Na druhej strane pokiaľ sa na základe obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré prípad vyvoláva napriek tomu, že sa týka národných trhov vo viac ako jednom členskom štáte, nezdá, že by vyžadovali koordinované vyšetrovanie a/alebo právne opatrenia, postúpenie môže byť vhodné. V obmedzenom počte vecí (26), Komisia dokonca považovala za vhodné postúpiť koncentráciu viac ako jednému členskému štátu vzhľadom na značné rozdiely v podmienkach hospodárskej súťaže, ktoré charakterizovali ovplyvnené trhy v príslušných členských štátoch. Zatiaľ čo rozdelenie riešenia prípadu, pripravuje strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, o výhodu jednostupňového konania v takýchto prípadoch, je toto hľadisko menej závažné v štádiu pred oznámením, ak sa proces postúpenia spustí na základe dobrovoľnej žiadosti od strán, ktoré sú účastníkmi fúzie.

23.

Tiež by sa malo v čo najväčšej miere zohľadniť, či národný orgán alebo NOHS, ktorým sa má prípad postúpiť, majú dostatok špecifických znalostí týkajúcich sa miestnych trhov (27), alebo či posudzujú alebo plánujú posudzovať inú transakciu v príslušnom sektore (28).

Postúpenie vecí od členských štátov Komisii podľa článku 4 ods. 5

Právne požiadavky

24.

Podľa článku 4 ods. 5 musia byť splnené iba dve právne požiadavky, aby strany, ktoré sú účastníkmi transakcie, mohli požiadať o postúpenie veci Komisii: transakciou musí byť koncentrácia v zmysle článku 3 nariadenia o fúziách a koncentrácia sa musí dať posúdiť podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov. (Pozri tiež odseky 65 et seq. a 70 et seq.)

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

25.

Okrem overenia právnych požiadaviek na čo najpresnejšie predpovedanie pravdepodobného výsledku žiadosti o postúpenie by mali strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, tiež uvážiť, či sa prípadné postúpenie veci pokladá za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie a najmä to, či Komisia je vhodnejším orgánom na to, aby sa zaoberala vecou.

26.

Z tohto pohľadu, úvodná časť 16 nariadenia o fúziách stanovuje, že „žiadosti o postúpenie Komisii pred oznámením by boli obzvlášť vhodné v situáciách, keď by koncentrácia mohla ovplyvniť hospodársku súťaž za hranicami jedného členského štátu“. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť pravdepodobnému miestu akýchkoľvek účinkov na hospodársku súťaž vyplývajúcich z transakcie a tomu, či by bolo pre Komisiu vhodné prešetriť transakciu.

27.

Malo by sa predovšetkým posúdiť, či vec má skutočne cezhraničný charakter, pokiaľ ide o také prvky ako jeho prípadné účinky na hospodársku súťaž a vyšetrovacie právomoci a právomoci na presadzovanie práva, ktoré sa môžu vyžadovať na stanovenie všetkých takýchto účinkov. Z tohto pohľadu, mala by sa venovať osobitná pozornosť tomu, či vec môže mať prípadný vplyv na hospodársku súťaž na jednom alebo viacerých trhoch ovplyvnených koncentráciou. V každom prípade náznaky prípadného vplyvu na hospodársku súťaž nemôžu byť viac ako len predbežného charakteru (29) a nemali by mať vplyv na výsledok vyšetrovania. Ani by sa nemalo požadovať od strán, aby dokázali prípadný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž.

28.

Veci, keď sú trhy, na ktorých môže byť ovplyvnená hospodárska súťaž, širšie ako národné, čo sa týka geografického rozsahu (30), alebo keď niektoré z prípadne ovplyvnených trhov sú širšie ako národné a najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie sa spája s takýmito trhmi, sú najvhodnejšími kandidátmi na postúpenie Komisii. V takýchto prípadoch, keď dynamika hospodárskej súťaže presahuje územia za národné hranice a môže následne vyžadovať vyšetrovanie v niektorých krajinách, ako aj príslušné právomoci na presadzovanie práva, Komisia môže mať najlepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania.

29.

Komisia môže mať vhodnejšiu pozíciu na to, aby sa zaoberala vecou (vrátane vyšetrovania, hodnotenia a možných právnych prostriedkov), ktorý spôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže na viacerých národných alebo užších ako národných trhoch nachádzajúcich sa v niekoľkých rôznych krajinách v členských štátoch (31). Komisia má pravdepodobne najlepšiu pozíciu na uskutočnenie vyšetrovania v takých prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť konzistentné a efektívne prešetrenie v rozdielnych krajinách, použiť primerané vyšetrovacie právomoci a stanoviť všetky obavy z narušenia hospodárskej súťaže prostredníctvom jednotných právnych prostriedkov.

30.

Podobne ako sa uviedlo vyššie v súvislosti s článkom 4 ods.4, vhodnosť oznámenia koncentrácii, ktoré napriek prípadnému záväznému vplyvu na hospodársku súťaž na celonárodnom trhu, predsa len môžu mať závažné účinky zasahujúce za hranice, môžu byť vhodným kandidátom na postúpenie, bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu. Keďže Komisia a aj členské štáty môžu mať rovnako dobrú pozíciu na to, aby sa zaoberali takýmito prípadmi, mal by sa ponechať dostatočný priestor na vlastné uváženie pri rozhodovaní, či je nutné postúpiť takéto prípady.

31.

Pozornosť by sa mala tiež v čo najväčšej miere upriamiť predovšetkým na to, či Komisia je dobre pripravená na riadne prešetrenie prípadu, najmä pokiaľ ide o faktory, ako sú špecifické znalosti alebo predchádzajúce skúsenosti v príslušnom odvetví. Čím je väčšia možnosť, že fúzia ovplyvní hospodársku súťaž mimo územia jedného členského štátu, tým je pravdepodobnejšie, že Komisia bude lepšie vybavená na uskutočnenie vyšetrovania, najmä pokiaľ ide o zisťovanie skutočností a právomocí na presadzovanie práva.

32.

Nakoniec strany, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, by mohli napriek zrejmej absencii ovplyvnenia hospodárskej súťaže vyhlásiť, že je to naliehavá vec na to, aby sa transakciou zaoberala Komisia predovšetkým, pokiaľ ide o faktory, ako sú náklady a časový sklz v prípade podania veci viacerým členským štátom (32).

Postúpenie po oznámení

Postúpenie od Komisie členským štátom podľa článku 9

33.

Podľa článku 9 existujú dve možnosti pre členský štát, ktorý má v úmysle požiadať o postúpenie prípadu po jeho oznámení Komisii: Články 9 ods. 2 písm. a) a 9 ods. 2 písm. b).

Článok 9 ods. 2 písm. a)

Právne požiadavky

34.

Na uskutočnenie postúpenia členskému štátu alebo štátom podľa článku 9 ods. 2 písm. a) musia byť splnené tieto právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí spôsobovať hrozbu závažného ovplyvnenia hospodárskej súťaže na trhu a

ii)

príslušný trh sa musí nachádzať v žiadajúcom členskom štáte a mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu.

35.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, v podstate sa od žiadajúceho členského štátu vyžaduje, aby preukázal na základe predbežnej analýzy, že existuje reálne riziko, že transakcia môže mať závažný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž a preto si vyžaduje dôkladné prešetrenie. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov takéhoto prípadného závažného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

36.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od členských štátov sa vyžaduje, aby preukázali, že geografický trh (geografické trhy), na ktorom (ktorých) je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou presne uvedeným spôsobom (ods. 35) je (sú) národný (národné) alebo čo do rozsahu je (sú) užší (užšie) ako národný (národné) (33).

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

37.

Je potrebné posúdiť aj iné faktory ako overenie právnych požiadaviek pri hodnotení, či sa postúpenie prípadu môže považovať za vhodné. Toto bude zahŕňať posúdenie, či sa uplatňujú základné zásady uvedené vyššie a najmä to, či orgán alebo orgány hospodárskej súťaže, ktoré žiadajú postúpenie prípadu, majú najlepšiu pozíciu na riešenie prípadu. Za týmto účelom by sa mala venovať pozornosť pravdepodobnému miestu vplyvu transakcie na hospodársku súťaž a aj tomu, či je NOHS dobre pripravený na prešetrenie transakcie. (Pozri uvedené odseky 19 – 23)

Článok 9 ods. 2 písm. b)

Právne požiadavky

38.

Na uskutočnenie postúpenia členskému štátu alebo štátom podľa článku 9 ods. 2 písm. b) musia byť splnené tieto právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí ovplyvňovať hospodársku súťaž na trhu a

ii)

príslušný trh sa musí nachádzať v žiadajúcom členskom štáte, mať všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu a nesmie tvoriť podstatnú časť spoločného trhu.

39.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, od žiadajúceho členského štátu sa vyžaduje, aby na základe predbežnej analýzy preukázal, že koncentrácia môže mať vplyv na hospodársku súťaž na trhu. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov prípadného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

40.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, od žiadajúceho členského štátu sa vyžaduje, aby preukázal nielen to, že trh, na ktorom je hospodárska súťaž ovplyvnená transakciou presne uvedeným spôsobom (ods. 38), tvorí samostatný priestorový relevantný trh v členskom štáte, ale aj to, že príslušný trh netvorí podstatnú časť spoločného trhu. V tejto súvislosti na základe predchádzajúcich skúseností a precedentného práva (34), sa zdá, že takéto situácie sa spravidla obmedzujú na trhy s užším geografickým rozsahom v členskom štáte.

41.

Ak sú splnené tieto podmienky, Komisia má povinnosť vec postúpiť.

Postúpenie od členských štátov Komisii podľa článku 22

Právne požiadavky

42.

Aby mohol jeden alebo viacero členských štátov uskutočniť postúpenie Komisii podľa článku 22, ako predpoklad musia byť splnené dve právne požiadavky:

i)

koncentrácia musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi a

ii)

spôsobovať hrozbu závažného ovplyvnenia hospodárskej súťaže na území členského štátu alebo členských štátov, ktoré podali žiadosť.

43.

Pokiaľ ide o prvé kritérium, koncentrácia spĺňa túto požiadavku, ak môže spôsobovať nejaký badateľný vplyv na štruktúru obchodu medzi členským štátmi (35).

44.

Pokiaľ ide o druhé kritérium podľa článku 9 ods. 2 písm. a) od členského štátu uskutočňujúceho postúpenie sa v podstate vyžaduje, aby preukázali na základe predbežnej analýzy, že existuje reálne riziko, že transakcia môže mať závažný nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž a preto si vyžaduje dôkladné prešetrenie. Takéto predbežné údaje môžu mať charakter jasných dôkazov takéhoto prípadného závažného nepriaznivého vplyvu, ale nemali by mať vplyv na výsledok celkového vyšetrovania.

Iné faktory, ktoré je potrebné posúdiť

45.

Keďže pri postúpeniach Komisii po oznámení môžu vzniknúť dodatočné náklady a časový sklz pre strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, je potrebné sa spravidla obmedziť na tie veci, o ktorých sa predpokladá, že predstavujú reálne riziko negatívneho ovplyvnenia hospodárskej súťaže a obchodu medzi členskými štátmi a ak sa predpokladá, že by tieto veci boli lepšie stanovené na úrovni Spoločenstva (36). Podľa toho kategórie vecí, ktoré sú spravidla najvhodnejšie na to, aby boli postúpené Komisii podľa článku 22, sú tieto:

Veci, ktoré spôsobujú vážne obavy z narušenia hospodárskej súťaže na jednom alebo viacerých trhoch, ktoré (ktorý) je (sú) širší (širšie) ako národný, čo sa týka geografického rozsahu alebo ak niektoré prípadne ovplyvnené trhy sú širšie ako národné a ak sa najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie spája s takýmito trhmi.

Veci, ktoré spôsobujú vážne obavy z narušenia hospodárskej súťaže na viacerých národných alebo užších ako národných trhoch nachádzajúcich sa v niekoľkých členských štátoch v situácii, keď sa jednotný postup vo veci (pokiaľ ide o možné právne prostriedky, ale v jednotlivých prípadoch aj o samotné vyšetrovanie) považuje za žiaduci a keď sa najzávažnejší hospodársky vplyv koncentrácie spája s takýmito trhmi.

III.   MECHANIZMUS PROCESU POSTÚPENIA

A.   PREHĽAD PROCESU POSTÚPENIA

46.

Nariadenie o fúziách ustanovuje príslušné právne pravidlá pre činnosť procesu postúpenia. Pravidlá uvedené v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22 podrobne ustanovujú jednotlivé kroky požadované na postúpenie veci členským štátom od Komisie a naopak.

47.

Každé zo štyroch príslušných ustanovení o postúpení stanovuje samostatný mechanizmus na postúpenie danej kategórie koncentrácie. Ustanovenia sa môžu zatriediť takto:

a)

Postúpenie pred oznámením:

i)

Od Komisie členským štátom (článok 4 ods. 4)

ii)

Od členských štátov Komisii (článok 4 ods. 5)

b)

Postúpenie po oznámení:

i)

Od Komisie členským štátom (článok 9)

ii)

Od členských štátov Komisii (článok 22)

48.

Postupový diagram v prílohe I k tomuto oznámeniu znázorňuje v grafickej forme jednotlivé procedurálne kroky, ktoré je potrebné dodržať v mechanizmoch procesu postúpenia ustanovenom v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22.

Postúpenie pred oznámením

49.

O postúpenie pred oznámením môžu požiadať iba účastníci koncentrácie (37). Je na účastníkoch koncentrácie, aby si overili, či koncentrácia spĺňa kritériá uvedené v článku 4 ods. 4 (či koncentrácia má význam pre Spoločenstvo, ale môže závažne ovplyvniť hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte) alebo článku 4 ods. 5 (či koncentrácia nemá význam pre Spoločenstvo, ale sa môže posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov). Účastníci koncentrácie sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o postúpenie Komisii alebo od Komisie na základe odôvodnenej žiadosti na formulári RS. Komisia okamžite odošle žiadosť všetkým členským štátom. Ďalšia časť procesu sa odlišuje podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5.

Podľa článku 4 ods. 4 príslušný členský štát alebo štáty (38) má (majú) 15 pracovných dní odo dňa, keď prijme (prijmú) podanie, aby vyjadril (vyjadrili) súhlas alebo nesúhlas so žiadosťou. Neposkytnutie odpovede zo strany členského štátu sa považuje za súhlas (39). Ak príslušný členský štát alebo členské štáty súhlasia s postúpením, Komisia má k dispozícii ďalšie obdobie približne 10 pracovných dní (25 pracovných dní odo dňa, keď Komisia prijala formulár RS), počas ktorých môže rozhodnúť o postúpení veci. Neposkytnutie odpovede zo strany Komisie sa považuje za odsúhlasenie. Ak Komisia súhlasí, vec (alebo jednej alebo viacerých častí) sa postúpia členským štátom alebo štátom, ako žiadajú účastníci koncentrácie. Ak sa uskutoční postúpenie príslušný členský štát alebo štáty uplatní (uplatnia) na postúpenú časť veci svoje vnútroštátne právo (40). Uplatnia sa články 9 ods. 6 až 9 ods. 9.

Podľa článku 4 ods. 5 príslušné majú členské štáty (41) 15 pracovných dní odo dňa, keď prijmú podanie, na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu so žiadosťou. Na konci tohto obdobia Komisia preverí, či každý členský štát oprávnený preskúmať koncentráciu podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže vyjadril nesúhlas. Ak žiaden takýto oprávnený štát nevyjadril nesúhlas, vec sa považuje, že má význam pre Spoločenstvo a teda sa postúpi Komisii, ktorá má nad ňou výlučnú právomoc. Je potom na stranách, aby oznámili vec Komisii na formulári CO. Na druhej strane, ak jeden alebo viaceré z oprávnených členských štátov vyjadrili svoj nesúhlas, Komisia okamžite informuje všetky členské štáty a účastníkov koncentrácie o každom nesúhlase a proces postúpenia sa ukončí. Je potom na stranách, aby splnili všetky platné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa oznámenia.

Postúpenie po oznámení

50.

Podľa článku 9 ods. 2 a článku 22 ods. 1 proces postúpenia po oznámení spustia členské štáty buď na základe vlastnej iniciatívy alebo potom, ako ich Komisia vyzve v súlade s článkom 9 ods. 2 a článkom 22 ods. 5. Postupy sa odlišujú podľa toho, či ide o postúpenie od alebo pre Komisiu.

Podľa článku 9 môže členský štát požadovať, aby mu Komisia postúpila koncentráciu s významom pre Spoločenstvo alebo jej časť, ktorá bola oznámená Komisii a pri ktorej hrozí, že závažne ovplyvní hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu v členskom štáte (článok 9 ods. 2 písm. a)), alebo ktorá ovplyvňuje takýto samostatný priestorový relevantný trh, ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu (článok 9 ods. 2 písm. b)). Žiadosť sa musí podať do 15 pracovných dní odo dňa, keď členský štát dostal kópiu formulára CO. Komisia musí najskôr overiť, či sú splnené tieto právne kritériá. Môže sa rozhodnúť postúpiť vec alebo jej časť na základe vlastného administratívneho uváženia. V prípade žiadosti o postúpenie podľa článku 9 ods. 2 písm. b) Komisia musí (t. j. bez možnosti vlastného uváženia) uskutočniť postúpenie, ak sú splnené právne kritériá. Rozhodnutie sa musí prijať do 35 pracovných dní od oznámenia alebo ak Komisia začala konanie, do 65 pracovných dní (42). Ak sa postúpenie uskutočnilo, príslušný členský štát uplatní svoje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže iba podľa článku 9 ods. 6 a 9 ods. 8.

Podľa článku 22 členský štát môže požiadať, aby Komisia posúdila koncentráciu, ktorá nemá význam pre Spoločenstvo, ale ktorá ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a pri ktorej hrozí, že závažne ovplyvní hospodársku súťaž na jej území. Žiadosť sa musí podať do 15 pracovných dní odo dňa národného oznámenia, alebo ak sa nevyžaduje oznámenie, odo dňa, keď sa o koncentrácii príslušné štáty „dozvedeli“ (43) Komisia odošle žiadosť všetkým členským štátom. Ktorýkoľvek iný členský štát (členské štáty) sa môže rozhodnúť, či sa pripojí k žiadosti (44) v rámci lehoty 15 pracovných dní odo dňa, keď prijal kópiu pôvodnej žiadosti. Všetky národné lehoty vzťahujúce sa na koncentrácie sa pozastavia, pokiaľ sa nerozhodne, kde sa bude koncentrácia posudzovať; členský štát môže pred uplynutím lehoty 15 pracovných dní tým, že oznámi Komisii a stranám, ktoré sú účastníkmi koncentrácie, že sa nechce pripojiť k žiadosti, znovu spustiť národné lehoty. Najneskôr do 10 pracovných dní po vypršaní lehoty 15 pracovných dní Komisia musí rozhodnúť, či prijme prípad od žiadajúceho členského štátu (členských štátov). Ak Komisia prijme právomoc, národné konania v členskom štáte (členských štátoch), ktorý vec postúpil, sa ukončia a Komisia posúdi vec podľa článku 22 ods. 4 nariadenia o fúziách v mene žiadajúceho štátu (žiadajúcich štátov) (45). Štáty, ktoré nepožiadali o postúpenie, môžu pokračovať v uplatňovaní vnútroštátneho práva.

51.

Ďalšia časť oznámenia sa zameriava na niektoré detailné prvky procesu s cieľom predovšetkým poskytnúť ďalšie usmernenie pre podniky, ktoré majú v úmysle podať žiadosť v štádiu pred podaním oznámenia, alebo ktoré môžu byť stranou, ktorá je účastníkom transakcie, s výhradou možnosti uskutočniť postúpenie po oznámení.

B.   INFORMÁCIE O MECHANIZME PROCESU POSTÚPENIA

52.

Táto časť tohto oznámenia poskytuje usmernenie týkajúce sa určitých aspektov činnosti procesu postúpenia uvedeného v článku 4 ods. 4 a ods. 5, článku 9 a v článku 22 nariadenia o fúziách.

1.   Sieť orgánov hospodárskej súťaže

53.

Článok 19 ods. 2 nariadenia o fúziách stanovuje, že Komisia uskutočňí postupy uvedené v tomto nariadení v úzkej a nepretržitej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov („NOHS“). Spolupráca a diskusie medzi Komisiou a NOHS a medzi samotnými NOHS je obzvlášť dôležitá v prípade koncentrácií, ktoré podliehajú procesu postúpenia ustanovenému v nariadení o fúziách.

54.

Podľa časti 14 nariadenia o fúziách „Komisia a NOHS spolu vytvárajú sieť verejných orgánov uplatňujúcich svoje príslušné právomoci v úzkej spolupráci využívajúc účinné opatrenia na výmenu informácii a konzultácie s cieľom zabezpečiť, aby sa vecou zaoberal najvhodnejší orgán v súlade so zásadou subsidiarity a aby sa tak v najväčšej možnej miere zabránilo viacnásobnému oznamovaniu danej koncentrácie“.

55.

Sieť by mala zabezpečiť efektívne prerozdelenie koncentrácií podľa zásad uvedených v uvedenej časti II. Toto zahŕňa umožnenie nerušenej činnosti mechanizmu procesu postúpenia pred oznámením, ako aj zabezpečenie, pokiaľ je to možné predvídať, systému, na základe ktorého by sa prípadné žiadosti o postúpenie po oznámení dali čo najskôr identifikovať (46).

56.

Podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5 Komisia musí odoslať odôvodnené žiadosti podané účastníkmi koncentrácie „bezodkladne“ (47). Komisia sa vynasnaží odoslať tieto dokumenty v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni ich prijatia alebo vydania. Informácie v rámci siete sa budú vymieňať rôznymi spôsobmi podľa okolností: e-mail, pošta, kuriér, fax, telefón. Treba upozorniť, že v prípade citlivých informácií alebo dôverných informácií sa výmeny uskutočnia zabezpečenou elektronickou poštou (e-mail) alebo inými chránenými spôsobmi komunikácie medzi týmito kontaktnými miestami.

57.

Všetci členovia siete vrátane Komisie a všetkých NOHS, ich úradníkov a iných zamestnancov a iných osôb, ktoré pracujú pod dohľadom týchto orgánov, ako aj úradníkov a štátnych úradníkov iných orgánov členských štátov, budú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo ustanovenou v článku 17 nariadenia o fúziách. Nesmú zverejniť neverejné informácie, ktoré získali na základe uplatňovania nariadenia o fúziách, pokiaľ fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytli tieto informácie nepovolili ich zverejnenie.

58.

Konzultácie a výmeny v rámci siete sú záležitosťou verejných úradov na ochranu práva a nemenia žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva pre spoločností. Každý orgán hospodárskej súťaže zostáva plne zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania náležitého procesu v prípadoch, ktorými sa zaoberá.

2.   Spustenie procesu postúpenia pred oznámením; informácie, ktoré majú poskytnúť žiadajúce strany

59.

Pre rýchlu a nerušenú prácu procesu postúpenia je rozhodujúce, aby žiadajúce strany poskytli, čo možno najrýchlejšie a najefektívnejším spôsobom úplné a presné informácie, kedykoľvek je to potrebné. Právne požiadavky týkajúce sa toho, aké informácie sa majú poskytnúť a dôsledky poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií sú uvedené nariadení o fúziách, nariadení (ES) č. 802/2004 a formulári RS (48).

60.

Vo Formulár RS stanovuje, že všetky informácie predložené v odôvodnenom podaní musia byť správne a úplné. Ak strany predložia nesprávne alebo neúplné informácie, Komisia má právo buď prijať rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o fúziách (ak sa počas vyšetrovania dozvie o nesplnení podmienok článku 4 ods. 5) alebo zrušiť každé rozhodnutie podľa článku 6 alebo 8, ktoré prijme po postúpení podľa článku 4 ods. 5 na základe článku 6 ods. 3 písm. a) alebo 8 ods. 6 písm. a) nariadenia o fúziách. Po prijatí rozhodnutia podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo po zrušení by sa malo opäť uplatňovať na transakciu vnútroštátne právo hospodárskej súťaže. V prípade postúpenia podľa článku 4 ods. 4 uskutočneného na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, Komisia môže vyžadovať oznámenie podľa článku 4 ods. 1. Okrem toho Komisia má právo uložiť pokuty podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia o fúziách. Nakoniec by si strany mali tiež uvedomiť, že ak sa postúpenie uskutoční na základe nesprávnych alebo neúplných informácií nachádzajúcich sa vo formulári RS, Komisia a/alebo členské štáty môžu uvážiť uskutočnenie postúpenia po oznámení na zrušenie oznámenia pred postúpením založenom na takýchto nesprávnych a neúplných informáciách (49).

61.

Pri poskytovaní informácií na formulári RS alebo všeobecne podaním žiadosti o postúpenie pred oznámením, sa nepredpokladá, ani nie je potrebné pre účastníkov koncentrácie, aby preukázali, že ich koncentrácia bude mať škodlivé účinky na hospodársku súťaž (50). Mali by však poskytnúť čo možno najviac informácií, z ktorých jasne vyplýva, na základe čoho koncentrácia spĺňa príslušné právne kritériá ustanovené v článku 4 ods. 4 a ods. 5 a prečo by bolo najvhodnejšie, aby sa koncentráciou zaoberal orgán hospodárskej súťaže alebo orgány uvedené v žiadosti. Nariadenie o fúziách nepožaduje, aby sa skutočnosť, že formulár RS bol podaný, zverejnila a neplánuje sa tak urobiť. Neverejná transakcia môže byť následne predmetom žiadosti o postúpenie pred oznámením.

62.

Aj keď podľa vykonávacieho nariadenia (ES) č. 802/2004 Komisia prijme formulár RS v každom jazyku Spoločenstva, účastníkom koncentrácie poskytujúcim informácie, ktoré sa majú rozširovať po sieti, sa dôrazne odporúča, aby používali jazyk zrozumiteľný všetkým príjemcom informácií. Toto uľahčí členskému štátu spracovanie takýchto žiadostí. Okrem toho v súvislosti so žiadosťami o postúpenie členskému štátu alebo štátom, žiadajúcim stranám sa dôrazne odporúča, aby pripojili kópiu žiadosti v jazyku (jazykoch) členského štátu (členských štátov), pre ktoré sa požaduje postúpenie.

63.

Okrem právnych požiadaviek uvedených vo formulári RS by účastníci fúzie mali byť pripravení poskytnúť dodatočné informácie, ak je potrebné, a priamo a otvorene prediskutovať záležitosť s Komisiou a NOHS, aby sa Komisii a NOHS umožnilo posúdiť, či by sa príslušná koncentrácia mala postúpiť.

64.

Výslovne sa odporúčajú neformálne kontakty medzi stranami, ktoré sú účastníkmi fúzie, ktoré majú v úmysle podať žiadosť o postúpenie pred podaním na jednej strane a Komisiou a/alebo orgánmi členského štátu na druhej strane, ako aj kontakty po podaní formulára RS. Komisia má povinnosť poskytnúť neformálne včasné usmernenie pre podniky, ktoré majú v úmysle využiť proces postúpenia pred oznámením ustanovený v článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách (51).

3.   Koncentrácie oprávnené na postúpenie

65.

Iba koncentrácie v zmysle článku 3 nariadenia o fúziách sú oprávnené na postúpenie podľa článku 4 ods. 5 a článku 22. Iba koncentrácie patriace do rámca príslušného vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže na kontrolu fúzií sú oprávnené na postúpenie podľa článku 4 ods. 4 a článku 9 (52).

66.

Žiadosti o postúpenie pred podaním podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o fúziách sa musia týkať koncentrácií, pre ktoré existujú dostatočne konkrétne plány. V tejto súvislosti musí aspoň existovať vôľa uskutočniť fúziu na strane účastníkov koncentrácie alebo v prípade verejnej ponuky aspoň verejné oznámenie o zámere uskutočniť takúto ponuku (53).

4.   Pojem „pred oznámením“ podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5

67.

Článok 4 ods. 4 a ods. 5 sa uplatňujú v štádiu pred oznámením.

68.

Článok 4 ods. 4 stanovuje, že účastníci koncentrácie môžu podať žiadosť o postúpenie na základe odôvodneného návrhu (formulár RS) „pred oznámením koncentrácie v zmysle odseku 1.“ To znamená, že žiadosť sa môže podať iba v prípade, ak sa podľa článku 4 ods. 1 nepodal formulár CO.

69.

Podobne článok 4 ods. 5 stanovuje, že žiadosť sa môže podať „pred akýmkoľvek oznámením príslušným [národným] orgánom“. To znamená, že v prípade uplatňovania tohto ustanovenia nesmie byť príslušná koncentrácia formálne oznámená v jurisdikcii žiadneho členského štátu. Aj jediné oznámenie kdekoľvek v Spoločenstve zabráni účastníkom koncentrácie spustiť mechanizmus na základe článku 4 ods. 5. Podľa stanoviska Komisie by sa nemala uložiť žiadna pokuta za neoznámenie transakcie na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ nie je vybavená žiadosť podľa článku 4 ods. 5.

5.   Pojem „ koncentrácia, ktorá môže byť posudzovaná podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže “ a pojem „ oprávneného členského štátu “ v článku 4 ods. 5

70.

Článok 4 ods. 5 umožňuje príslušným podnikom požiadať o postúpenie pred oznámením koncentrácie, ktorá nemá význam pre Spoločenstvo a „ktorá sa môže posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov“.

71.

„Môže sa posudzovať“ alebo dá sa posudzovať, by sa malo vykladať vo význame koncentrácie, ktorá patrí do jurisdikcie členského štátu podľa jeho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže na kontrolu fúzií. Nie je potrebné dodržať požiadavku povinného oznamovania, t. j. v prípade koncentrácie nie je potrebné, aby „podliehala oznamovaniu“ podľa vnútroštátneho práva. (54)

72.

Podľa článku 4 ods. 5 tretieho a štvrtého pododseku, ak aspoň jeden členský štát „oprávnený na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže“ vyjadril svoj nesúhlas s postúpením, vec sa nesmie postúpiť. „Oprávnený“ členský štát je štát, v ktorom sa koncentrácia dá posúdiť a ktorý teda má právomoc na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

73.

Všetky členské štáty a nie iba tie, ktoré sú „oprávnené“ posúdiť vec, dostanú kópiu formulára RS. Iba členské štáty „oprávnené“ posúdiť vec sa však berú do úvahy na účely článku 4 ods. 5 tretieho a štvrtého pododseku. Podľa článku 4 ods. 5 tretieho pododseku „oprávnené“ členské štáty budú mať 15 pracovných dní odo dňa, keď prijmú formulár RS na vyjadrenie svojho súhlasu alebo nesúhlasu s postúpením. Ak všetky súhlasia, podľa článku 4 ods. 5 piateho pododseku prípad získa význam pre Spoločenstvo. Na rozdiel od toho, ak iba jediný „oprávnený“ členský štát nesúhlasí, podľa článku 4 ods. 5 štvrtého pododseku sa neuskutoční žiadne postúpenie od žiadneho členského štátu.

74.

Vzhľadom na uvedený mechanizmus je dôležité pre nerušené fungovanie článku 4 ods. 5, aby sa všetky členské štáty, v ktorých sa vec dá posudzovať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže a ktoré sú teda „oprávnené“ posúdiť vec podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže, správne identifikovali. Formulár RS preto vyžaduje, aby účastníci koncentrácie poskytli dostatočné informácie na to, aby sa dal identifikovať úplne každý členský štát bez ohľadu na to, či je alebo nie je oprávnený na posúdenie koncentrácie podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

75.

V situáciách, keď bol formulár RS správne vyplnený, by nemali vzniknúť žiadne komplikácie. Účastníci koncentrácie určite správne identifikujú všetky členské štáty, ktoré sú oprávnené posúdiť vec. V situáciách, keď však účastníci koncentrácie nevyplnili správne formulár RS, alebo ak existuje skutočný nesúhlas, pokiaľ ide o to, ktoré členské štáty sú „oprávnené“ na posudzovanie veci, môžu vzniknúť komplikácie.

V lehote 15 pracovných dní ustanovenej v článku 4 ods. 5 treťom pododseku členský štát, ktorý nie je vo formulári RS uvedený ako „oprávnený“ môže informovať Komisiu, že je „oprávnený“ a môže ako ktorýkoľvek iný „oprávnený“ členský štát vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s postúpením.

Podobne v lehote 15 pracovných dní ustanovenej v článku 4 ods. 5 treťom pododseku členský štát, ktorý bol uvedený ako „oprávnený“ vo formulári RS môže takto informovať Komisiu, že nie je „oprávnený“. Tento členský štát by sa potom nemal brať do úvahy na účely článku 4 ods. 5.

76.

Akonáhle uplynula lehota 15 pracovných dní bez toho, aby bol vyjadrený nesúhlas, postúpenie, ak bolo uskutočnené, sa bude považovať za platné. Toto zabezpečuje platnosť rozhodnutí Komisie prijatých podľa článkov 6 alebo 8 nariadenia o fúziách po postúpení na základe článku 4 ods. 5.

77.

Neznamená to však, že účastníci koncentrácie môžu zneužívať systém nedbalosťou alebo zámerným poskytovaním nesprávnych informácií na formulári RS, vrátane informácií o možnosti uskutočniť posúdenie koncentrácie v členských štátoch. Ako je uvedené v odseku 60, Komisia môže prijať opatrenia na nápravu situácie a na zabránenie takýmto porušeniam. Účastníci koncentrácie by si mali tiež uvedomiť, že za takýchto okolností, keď sa postúpenie uskutočnilo na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, členský štát, ktorý je presvedčený o tom, že je oprávnený zaoberať sa prípadom, ale nemal príležitosť vetovať postúpenie kvôli nesprávnym informáciám, ktoré sa poskytli, môže požiadať o postúpenie po oznámení.

6.   Oznámenie a uverejnenie rozhodnutí

78.

Podľa článku 4 ods. 4 štvrtého pododseku a ods. 5 štvrtého pododseku, článku 9 ods. 1 a 22 ods. 3 druhého pododseku, má Komisia povinnosť informovať účastníkov koncentrácie alebo zainteresované osoby a všetky členské štáty o každom rozhodnutí prijatom podľa týchto ustanovení týkajúcich sa postúpenia koncentrácie.

79.

Informácie sa poskytnú prostredníctvom listu adresovaného príslušným podnikom (alebo v prípade rozhodnutí prijatých podľa článku 9 ods. 1 alebo článku 22 ods. 3, prostredníctvom listu adresovaného príslušným členským štátom). Všetky členské štáty dostanú jeho kópiu.

80.

Nevyžaduje sa, aby sa takéto rozhodnutia uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie  (55). Komisia však príslušne uverejní takéto rozhodnutia na internetovej stránke DG pre hospodársku súťaž s výhradou požiadaviek na utajenie.

7.   Článok 9 ods. 6

81.

Článok 9 ods. 6 ustanovuje, že ak Komisia postúpi oznámenú koncentráciu členskému štátu v súlade s článkom 4 ods. 4 alebo článkom 9 ods. 3, príslušný NOHS sa musí zaoberať vecou „bez zbytočného odkladu“. Podľa toho by sa mal príslušný orgán čo možno najskôr zaoberať vecou podľa vnútroštátneho práva.

82.

Okrem toho článok 9 ods. 6 ustanovuje, že príslušný národný orgán musí do 45 pracovných dní po postúpení od Komisie alebo po získaní oznámenia na národnej úrovni, ak sa to vyžaduje, informovať účastníkov koncentrácie o výsledku „predbežného posúdenia hospodárskej súťaže“ a o prípadných „ďalších navrhovaných opatreniach“, ktoré navrhuje prijať. Podľa toho do 45 pracovných dní po postúpení alebo po oznámení by sa malo, ak je to vhodné, stranám, ktoré sú účastníkmi fúzie, poskytnúť dostatok informácií, ktoré im umožnia pochopiť charakter akýchkoľvek predbežných obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré orgán môže mať, a aby boli informované o pravdepodobnom rozsahu a trvaní vyšetrovania. Príslušný členský štát môže predĺžiť túto lehotu vo výnimočných prípadoch, ak mu účastníci koncentrácie neposkytli potrebné informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže.

IV.   ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

83.

Toto oznámenie sa pravidelne prehodnotí, najmä po každej úprave ustanovení o postúpení v nariadení o fúziách. Vzhľadom na to je potrebné poznamenať, že podľa článku 4 ods. 6 nariadenia o fúziách Komisia musí predložiť Rade správu o uplatňovaní ustanovení o postúpení pred oznámením podľa článku 4 ods. 4 a ods. 5, do 1. júla 2009.

84.

Toto oznámenie neovplyvní žiadny výklad platnej Zmluvy a regulačných opatrení Súdu prvého stupňa a Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1. Toto nariadenie prepracovalo nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13).

(2)  Pozri rozhodnutie spoločného výboru EHP č. 78/2004 zo 8. júna 2004 (Ú. v. EÚ L 219, 8.6.2004, s. 13).

(3)  Pozri poznámky k nariadeniu Rady (EHS) č. 4064/89 [„Kontrola fúzií v Európskej únii“,Európska komisia, Brusel-Luxemburg, 1998, na s. 54]. Pozri tiež vec T-119/02 Philips proti Komisii [2003] ECR II-1433 (Vec M.2621 SEB/Moulinex) odsek 354.

(4)  Skutočne niektoré koncentrácie s významom pre Spoločenstvo ovplyvňujú hospodársku súťaž na národných a užších ako národných trhoch v jednom alebo viacerých členských štátoch.

(5)  M.2698 Promatech/Sulzer; M.2738 GE/Unison; M.3136 GE/AGFA.

(6)  V rovnakom duchu orgány hospodárskej súťaže členských štátov v kontexte Európskej asociácie hospodárskych orgánov vydali odporúčanie určené na poskytnutie usmernenia týkajúceho sa zásad, podľa ktorých by sa národné orgány hospodárskej súťaže mali zaoberať prípadmi oprávnenými na spoločné postúpenie podľa článku 22 nariadenia o fúziách – Zásady uplatňovania článku 22 nariadenia o fúziách národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA.

(7)  Aj keď zavedením článku 1 ods. 3 v roku 1997 niektoré takéto veci pripadli pod právomoc nariadenia o fúziách, mnohé sú neovplyvnené. Pozri odsek 21 et seq. v Zelenej knihe Komisie 11. decembra 2001 (KOM(2001) 745 final).

(8)  Pozri odôvodnenia 11, 12 a 14 nariadenia o fúziách.

(9)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(10)  Pozri však nižšie poznámku pod čiarou 14. Malo by sa tiež poznamenať, že podľa článku 4 ods. 5 Komisia nemá možnosť vlastného uváženia, pokiaľ ide o prijatie alebo neprijatie prípadu, ktorý nepatrí do jej pôvodnej právomoci.

(11)  Pozri článok 5 Zmluvy o ES.

(12)  Pozri odôvodnenie 11 a 14 nariadenia o fúziách.

(13)  Pozri článok 9 ods. 8 nariadenia o fúziách; pozri tiež Philips proti Komisii (odsek 343, v ktorom Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev uvádza, že „.aj keď prvý pododsek článku 9 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 4064/89 deleguje na Komisiu voľnú úvahu, pokiaľ ide o to, či postúpiť alebo nepostúpiť koncentráciu, nemôže sa rozhodnúť, že uskutoční takéto postúpenie, ak je v prípade posúdenia žiadosti členského štátu o postúpenie jasné na základe presných a koherentných dôkazov, že takéto postúpenie nemôže zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na príslušnom trhu.“; pozri tiež T-346/02 a T-347/02 Cableuropa SA proti Komisii z 30. septembra 2003, vec ešte nebola uverejnená (odsek 215). Okolnosti dôležité na účely hodnotenia Komisie zahŕňajú okrem iného skutočnosť, že členský štát: i) má osobitné právne predpisy na kontrolu koncentrácií z hľadiska hospodárskej súťaže a špecializované orgány na zabezpečenie, aby sa tieto vnútroštátne predpisy vykonávali pod dohľadom vnútroštátnych súdov; ii) presne identifikuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z koncentrácie na príslušných trhoch v tomto členskom štáte (pozri odseky 346-347 Philips proti Komisii, uvedené vyššie).

(14)  Toto môže zahŕňať posúdenie relatívnych nákladov, časový sklz, právnu neistotu a riziko rozporného hodnotenia, ktoré môže byť spojené s vyšetrovaním alebo časťou vyšetrovania uskutočneným viacerými orgánmi.

(15)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(16)  Súd prvého stupňa v prípade Philips proti Komisii prišiel k záveru, obiter dictum, že „rozdelenie“vecí možné na základe uplatnenia článku 9 je „nežiadúce z hľadiska zásady “jednostupňového konania„, na ktorej založené nariadenie (EHS) č 4064/89.“ Okrem toho Súd prvého stupňa, aj keď uznal, že riziko „nekonzistentných alebo dokonca nezlučiteľných“ rozhodnutí Komisie a členských štátov „je vlastné systému postúpenia ustanovenému článkom 9“, objasnil, že toto nie je v tomto ohľade žiaduce. (Pozri odseky 350 a 380).

(17)  Toto je v súlade s rozhodnutím Komisie v prípadoch M.2389 Shell/DEA a M.2533 BP/E.ON na postúpenie Nemecku všetkých trhov pre druhotné ropné výrobky. Komisia si ponechala časti prípadu týkajúce sa trhov vo vyššej pozícii. Podobne vo veci M.2706 P&O Princess/Carnival, Komisia využila svoje právo nepostúpiť časť veci Spojenému kráľovstvu, pretože chcela zabrániť rozdeleniu veci. (Pozri tlačovú správu z 11.4.2002, IP/02/552.)

(18)  Pozri odôvodnenie 11 nariadenia o fúziách.

(19)  Pozri odôvodnenie 14 nariadenia o fúziách. Toto je samozrejme s výhradou strán, ktoré úplne a poctivo sprístupnili všetky príslušné skutočnosti vo svojej žiadosti o postúpenie pred podaním.

(20)  Pozri odôvodnenie 16, ktoré uvádza, že „účastníci koncentrácie by však nemali ... povinnosť dokázať, že účinky koncentrácie budú mať škodlivý vplyv na hospodársku súťaž“.

(21)  Výskyt „ovplyvnených trhov“ v zmysle formulára RS by sa mal byť spravidla pokladať za dostatočný na splnenie požiadaviek článku 4 ods. 4. Strany však môžu poukázať na akékoľvek faktory, ktoré môžu byť dôležité pre analýzu prípadu z hľadiska hospodárskej súťaže (prekrývanie trhu, vertikálna integrácia atď.)

(22)  Za týmto účelom by mali žiadajúce strany posúdiť tieto faktory, ktoré sú typické pre národné alebo užšie ako národné trhy, ako napríklad predovšetkým vlastnosti výrobku (napr. nízka hodnota výrobku oproti značným dopravným nákladom), osobitné vlastnosti dopytu (napr. koneční užívatelia nakupujúci v blízkosti svojej oblasti činnosti) a ponuka, značná premenlivosť cien a podielov na trhu v jednotlivých krajinách, národné zvyklosti spotrebiteľov, rôzne regulačné rámce, zdaňovanie alebo iná legislatíva. Ďalšie usmernenie je možné nájsť v oznámení Komisie o definovaní relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5).

(23)  Pozri napríklad postúpenie Komisiou určitých samostatných priestorových relevantných trhov skladovania ropy na posúdenie francúzskymi orgánmi vo veciach M.1021 Compagnie Nationale de Navigation-SOGELF, M.1464 Total/Petrofina, a v prípade M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine, vo veci M.1030 Lafarge/Redland, v prípade M.1220 Alliance Unichem/Unifarma, vo veci M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft a vo veci M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead; vo veci M.2845 Sogecable/Canal Satelite Digital/Vias Digital.

(24)  Pozri vec M.580 ABB/Daimler Benz, keď Komisia neodsúhlasila žiadosť Nemecka o postúpenie veci podľa článku 9 v situácii, aj keď obavy z narušenia hospodárskej súťaže boli obmedzené na nemecké trhy, transakcia (ktorou by sa vytvoril najväčší dodávateľ železničného zariadenia na svete) by mala závažné dôsledky v celej Európe. Pozri tiež vec M.2434 Hidroelectrica del Cantabrico/EnBW/Grupo Vilar Mir, keď napriek žiadosti Španielska o postúpenie veci podľa článku 9, Komisia pokračovala vo vyšetrovaní a prijala rozhodnutie na základe článku 8 ods. 2.

(25)  Niektoré príklady pozri M. 1383 Exxon/Mobil, keď Komisia napriek požiadavke Spojeného kráľovstva o postúpenie časti koncentrácie týkajúcej sa trhu pre motorové palivo predávané na severozápade Škótska, ktorú mala postúpenú, pokračovala vo vyšetrovaní, pretože vec vyžadovala jednotný a ucelený rad opatrení určených na to, aby postihli všetky problematické záležitosti v príslušnom sektore; pozri tiež M.2706 P&O Princess/Carnival, keď napriek skutočnosti, že orgány Spojeného kráľovstva posúdili konkurenčnú ponuku od Royal Caribbean, Komisia neodsúhlasila žiadosť o čiastočné postúpenie, aby zabránila rozdeleniu veci a zabezpečila jednotné vyšetrovanie rôznych národných trhov ovplyvnených transakciou.

(26)  Pozri M. 2898, Le Roy Merlin/Brico, M.1030, Redland/Lafarge, M. 1684, Carrefour/Promodes.

(27)  V o veci M.330 MacCormick/CPC/Rabobank/Ostmann Komisia postúpila vec Nemecku, pretože malo lepšiu pozíciu na vyšetrovanie miestnych podmienok v o veci 85 000 predajných miest v Nemecku; postúpenie Holandsku sa uskutočnilo v o veci M.1060 Vendex/KBB, pretože malo lepšiu pozíciu na posúdenie miestneho vkusu a zvyklostí spotrebiteľov; Pozri tiež vec M.1555 Heineken/Cruzcampo, vec M.2621 SEB/Moulinex (keď spotrebiteľské preferencie a obchodné a marketingové praktiky boli špecifické pre francúzsky trh); vec M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet a vec M.2662 Danish-Crown/Steff-Houlberg.

(28)  Vo veci M.716 Gehe/Lloyds Chemists, napríklad Komisia postúpila vec, pretože Lloyds sa tiež zúčastnil na inej ponuke nespadajúcej pod limity ECMR, ale bol vyšetrovaný orgánmi Spojeného kráľovstva: postúpenie umožnilo, aby boli obe ponuky vyšetrené rovnakým orgánom; vo veci M.1001/M.1019 Preussag/Hapag-Lloyd/TUI sa postúpili dve transakcie Nemecku, ktoré spolu s treťou transakciou oznámenou v Nemecku by mohli spôsobiť obavy z narušenia hospodárskej súťaže: postúpenie zabezpečilo, aby sa všetky tri transakcie riešili podobným spôsobom; vo veci M.2044 Interbrew/Bass Komisia postúpila vec orgánom Spojeného kráľovstva, pretože v rovnakej dobe posudzovali akvizíciu iného pivovaru Whitbread spoločnosťou Interbrew a kvôli ich skúsenosti v posledných vyšetrovaniach na rovnakých trhoch; Podobne, pozri tiež veci M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, M.2234 Metsalilitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, M.2495 Haniel/Fels, M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG a M.2857/M.3075-3080 ECS/IEH a šesť ďalších akvizícií miestnych distribútorov spoločnosťou Electrabel. V o veci M.2706 P&O Princess/Carnival však napriek skutočnosti, že orgány Spojeného kráľovstva už posúdili konkurenčnú ponuku spoločnosti Royal Caribbean, Komisia neodsúhlasila žiadosť o čiastočné postúpenie. Komisia identifikovala predbežné obavy z narušenia hospodárskej súťaže na iných národných trhoch ovplyvnených fúziou a týmto chcela zabrániť rozdeleniu veci (pozri tlačovú správu Komisie z 11.4.2002, IP/02/552).

(29)  Výskyt „ovplyvnených trhov“ v zmysle formulára RS by sa mal byť spravidla pokladať za dostatočný. Strany však môžu poukázať na akékoľvek faktory, ktoré sa môžu byť dôležité pre analýzu veci z hľadiska hospodárskej súťaže (prekrývanie trhu, vertikálna integrácia atď.).

(30)  Pozri spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej svetové trhy vo veci M.2738 GE/Unison a spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej západoeurópsky trh vo veci M.2698 Promatech/Sulzer; Pozri tiež Zásady uplatňovania národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA článku 22 nariadenia o fúziách, dokument uverejnený európskymi orgánmi hospodárskej súťaže, odsek 11.

(31)  Toto môže byť napríklad vec týkajúca sa transakcií, keď ovplyvnené trhy, aj keď sú národné (alebo dokonca čo do rozsahu užšie ako národné na účely posudzovania hospodárskej súťaže), sa predsa len vyznačujú spoločnými celoeurópskymi alebo celosvetovými značkami, spoločným celoeurópskym alebo celosvetovým duševným vlastníctvom alebo centralizovanou výrobou alebo distribúciou – aspoň pokiaľ by takáto centralizovaná výroba alebo distribúcia mohla ovplyvniť akékoľvek nápravné opatrenia.

(32)  Pozri odôvodnenia 12 a 16 nariadenia o fúziách.

(33)  Pozri oznámenie Komisie o definovaní relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5).

(34)  Pozri postúpenia Komisiou povolené na základe článku 9 ods. 2 písm. b) vo veci: M.2446, Govia/Connex South Central, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž na určitých železničných tratiach v oblasti Londýn/Gatwick-Brighton v Spojenom kráľovstve; vo veci M.2730, Connex/DNVBVG, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž miestnych verejných dopravných služieb v oblasti Riesa (Sasko, Nemecko); a vo veci M. 3130, Arla Foods/Express Diaries, keď transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž na trhu dodávok fľaškového mlieka podomovým obchodníkom v regiónoch Londýn, Yorkshire a Lancashire v Spojenom kráľovstve. Na účely definovania pojmu nepodstatná časť spoločného trhu je možné nájsť určité usmernenie aj precedenčnom práve týkajúcom sa uplatňovania článku 82 Zmluvy o ES. V tejto súvislosti súd pomerne široko sformuloval pojem, čo môže tvoriť podstatnú časť spoločného trhu opierajúc sa okrem iného o empirické dôkazy. V precendentnom práve je možné nájsť napríklad údaje v podstate založené na praktických kritériách, ako napríklad „štruktúra a objem výroby a spotreby daného výrobku, ako aj zvyklosti a hospodárske príležitosti predávajúcich a nakupujúcich“. Pozri vec 40/73, Suiker Unie proti/Komisii, [1975], ECR 1663. Pozri tiež vec C-179/90, Porto di Genova, [1991], ECR 5889, keď sa uznalo, že prístav v Janove tvorí podstatnú časť spoločného trhu. Vo svojom precedentnom práve súd tiež uviedol, že rad samostatných trhov sa môže spolu pokladať, že tvoria podstatnú časť spoločného trhu. Pozri napríklad vec C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, [1994] ECR I-5077, odsek 17, keď súd uviedol „V tomto prípade na základe udeľovania povolenia na činnosť inseminačných staníc a zabezpečením, aby každá stanica mala výlučné právo poskytovať svoje služby v určenej oblasti, národná legislatíva poskytla týmto staniciam výlučné práva. Týmto vytvorila v prospech týchto podnikov súvislý rad monopolov teritoriálne ohraničených, ale spolu pokrývajúci celé územie členského štátu, tieto vnútroštátne opatrenia vytvárajú dominantnú pozíciu v zmysle článku 86 zmluvy v podstatnej časti spoločného trhu“.

(35)  Pozri tiež analogicky oznámenie Komisie - Usmernenia o účinku na obchod obsiahnutom v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81).

(36)  Pozri spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej svetové trhy v prípade M.2738 GE/Unison a spoločné postúpenie od siedmich členských štátov Komisii transakcie ovplyvňujúcej západoeurópsky trh vo veci M.2698 Promatech/Sulzer; Pozri tiež Zásady uplatňovania národnými orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete ECA článku 22 nariadenia o fúziách, dokument uverejnený európskymi orgánmi hospodárskej súťaže (ECA), odsek 11.

(37)  Pojem „účastníci koncentrácie“ zahŕňa osoby v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b).

(38)  Príslušný členský štát alebo členské štáty sú štáty uvedené vo formulári RS, ktorým sa vec postúpi, ak sa žiadosti vyhovie.

(39)  Tento mechanizmus je základnou črtou všetkých procesov postúpenia uvedených v nariadení o fúziách. Mechanizmus sa môže nazvať „pozitívne mlčanie“ alebo nenamietanie: čo znamená, že neprijatie rozhodnutia na strane Komisie alebo členského štátu sa bude považovať za prijatie pozitívneho rozhodnutia. Tento mechanizmus už bol uvedený v nariadení (EHS) č 4064/89 v jeho článku 9 ods. 5. Teraz sa zahrnutý v článkoch 4 ods. 4 (druhý a štvrtý pododsek), 4 ods. 5 (štvrtý pododsek), 9 ods. 5, 22 ods. 3 prvý pododsek posledná veta. Mechanizmus pozitívneho mlčania sa však nedá uplatniť v prípade rozhodnutí členských štátov pripojiť sa k žiadosti podľa článku 22 ods. 2.

(40)  Článok 4 ods. 4 umožňuje stranám, ktoré sú účastníkmi fúzie požiadať o čiastočné alebo úplné postúpenie. Komisia a členské štáty musia buď odsúhlasiť alebo zamietnuť žiadosť a nesmú meniť jej obsah, napríklad tým, že sa postúpi iba časť prípadu, ak sa žiada o postúpenie celého prípadu. V prípade čiastočného postúpenia príslušný členský štát uplatní na postúpenú časť prípadu svoje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže. Na zvyšok prípadu sa bude ďalej bežným spôsobom uplatňovať nariadenie o fúziách čo znamená, že účastníci koncentrácie budú mať povinnosť podať oznámenie o nepostúpenej časti koncentrácie na formulári CO podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o fúziách. Naproti tomu, ak sa postúpi celú vec členskému štátu, článok 4 ods. 4 posledný pododsek uvádza, že nie je potrebné žiadne oznámenie veci aj Komisii. Prípad teda nebude posudzovať Komisia. Príslušný členský štát uplatní svoje vnútroštátne právo na celú vec; žiadny iný členský štát nemôže uplatniť vnútroštátne súťažné právo na príslušnú koncentráciu.

(41)  t. j. tieto by boli oprávnené posúdiť vec podľa svojho vnútroštátneho práva v prípade neuskutočnenia postúpenia. Pojem „oprávnený posúdiť vec“ pozri v nižšie časti B5.

(42)  Pokiaľ ide o veci, keď Komisia uskutoční prípravné opatrenia do 65 pracovných dní, pozri článok 9 ods. 4 písm. b) a 9 ods. 5.

(43)  Pojem „dozvedeli sa“ pochádzajúci zo znenia článku 22 by sa mal v tejto súvislosti vykladať ako majúci dostatok informácií na uskutočnenie predbežného posúdenia, pokiaľ ide o kritériá na podanie žiadosti podľa článku 22.

(44)  Je potrebné poznamenať, že článok 22 umožňuje členskému štátu pripojiť sa k pôvodnej žiadosti, aj keď sa mu koncentrácia zatiaľ neoznámila. Členské štáty však nemôžu tak urobiť, ak zatiaľ nedostali potrebné informácie od strán, ktoré sú účastníkmi fúzie v čase, keď boli Komisiou informované, že žiadosť o postúpenie podal iný členský štát. Bez ohľadu na to, či členský štát môže kontaktovať strany, ktoré sú účastníkmi fúzie, aby si overil, či sú oprávnené posúdiť každú jednotlivú transakciu, oznamujúcim stranám sa dôrazne odporúča, aby podali, ak je to možné, svoje oznámenie všetkým oprávneným členským štátom naraz.

(45)  Ak Komisia posúdi koncentráciu v mene jedného alebo viacerých členských štátov podľa článku 22, môže prijať všetky podstatné rozhodnutia ustanovené v článkoch 6 a 8 nariadenia o fúziách. Toto je ustanovené v článku 22 ods. 4 tohto nariadenia. Je potrebné poznamenať, že Komisia posúdi koncentráciu na základe žiadosti a v mene žiadajúcich členských štátov. Toto ustanovenie by sa malo preto vykladať tak, že sa žiada, aby Komisia posúdila vplyv koncentrácie na území týchto členských štátov. Komisia neposúdi účinky koncentrácie na území členských štátov, ktoré sa nepripojili k žiadosti, pokiaľ toto posúdenie nie je potrebné na hodnotenie účinkov koncentrácie na území žiadajúcich členských štátov (napr. ak geografický trh sa rozširuje mimo územia/území žiadajúceho členského štátu (členských štátov)).

(46)  Ak sa vie dopredu, že sa podá žiadosť o postúpenie, Komisia to môže napríklad zohľadniť pri rozhodnutí neodsúhlasiť žiadosť o výnimku z účinku pozastavenia koncentrácie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia o fúziách.

(47)  Je potrebné poznamenať, ako je ustanovené v článku 19 ods. 1 nariadenia o fúziách, že Komisia má tiež povinnosť odoslať NOHS kópie oznámení a najdôležitejších dokladov, ktoré Komisia podala alebo vydala.

(48)  Formulár RS je pripojený k nariadeniu Komisie (ES) č. 802/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).

(49)  Toto by bol vhodný „právny prostriedok“ v prípade, keď žiadajúce strany predložili nesprávne alebo neúplné informácie neovplyvňujúce splnenie podmienok článku 4 ods. 5, o ktorých sa Komisia dozvedala počas priebehu vyšetrovania.

(50)  Pozri odôvodnenie 16 nariadenia o fúziách.

(51)  Žiadosť o výnimku z účinku pozastavenia koncentrácie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia o fúziách by mala byť spravidla nekonzistentná s úmyslom podať žiadosť o postúpenie pred oznámením podľa článku 4 ods. 4.

(52)  Na rozdiel od toho, odkaz na „vnútroštátne predpisy o hospodárskej súťaži“ v článku 21 ods. 3 a článku 22 ods. 3 by sa mal vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky aspekty vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

(53)  Pozri odôvodnenie 34 a článok 4 ods. 1 nariadenia o fúziách.

(54)  Aj za situácie, keď je podľa práva oznámenie nepovinné, strany môžu chcieť alebo by sa dalo očakávať, že v skutočnosti podajú oznámenie.

(55)  Podľa článku 20 nariadenia o fúziách sa toto vyžaduje iba pre rozhodnutia prijaté podľa článku 8 ods. 1 – 6 a článkov 14 a 15.


PRÍLOHY

Image

Image

Image

Image


Top