EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/013/07

Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru“Text s významom pre EHP

OJ C 13, 19.1.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/15


Výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru“

(2005/C 13/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Rada, v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity, a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala, 30. septembra 2002, špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru“ (2002-2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“), 6. decembra 2002, pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie bližšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel o účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a o diseminácii výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a o uverejnení výsledkov výskumu, sa majú predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov.

2.

Tato výzva na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzva“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v prílohe. Príloha uvádza najmä dátum uzávierky podávania návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnicke osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách o účasti, a na ktoré sa v pravidlách o účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného naria denia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiaden prípad o vylúčení, sú, v prípade, že sú podmienky pravidiel o účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiaden prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom Komisia dáva k dispozícii príručky pre navrhovateľov pre výzvy obsahujúce informácie ohľadom prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá pre hodnotenie a výber návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev je možné získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Vyžaduje sa, aby návrhy na nepriame akcie RTD boli predložené iba v elektronickej forme prostredníctvom on-line elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch môže však koordinátor požiadať Komisiu na predloženie návrhu v papierovej forme v predstihu pred uzávierkou výzvy. Toto by sa malo uskutočniť písomne na jednu z uvedených adries:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:………….)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

alebo e-mailová adresa: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

K žiadosti musí byť pripojené vysvetlenie o tom, prečo sa o výnimku žiada. Navrhovatelia, ktorí si želajú vykonať predloženie v papierovej forme, sú zodpovední za to, aby takéto žiadosti o výnimku a s tým spojené postupy boli vykonané na čas, s cieľom dodržať uzávierku výzvy.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (Časť A) a obsahovú časť (Časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD je možné predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou sovopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zozipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (pre použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné, alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, disketa), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD po odsúhlasení Komisiou predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Usmernení o vyhodnotení návrhu a výberovom konaní.

6.

Návrhy na nepriame akcie RTD musia byť Komisii doručené najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritéria oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

7.

Komisia, v prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD, preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

8.

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť do budúceho hodnotenia.

9.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD), sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 44.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002) 4791, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48 a C(2004) 3330, z ktorých žiadne nie je uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 z 27.3.2003, naposledy upravené C(2004) 3337 z 1.9.2004.

(8)  EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA

INFORMÁCIE K VÝZVE NA MARIE CURIE CONFERENCES AND TRAINING COURSES (KONFERENCIE A ŠKOLENIA)

1.   Špecifický program: Zostavenie štruktúry európskej výskumnej oblasti

2.   Činnosti: Ľudské zdroje a činnosti, súvisiace s mobilitou

3.   Titul výzvy: Výzva na podanie návrhov na Marie Curie Conferences and Training Courses

4.   Identifikátor výzvy: FP6-2005-Mobility-4

5.   Dátum zverejnenia: 19. január 2005.

6.   Dátum uzávierky: 18. máj 2005 o 17.00 hod. (bruselského miestneho času).

7.   Celkový indikatívny rozpočet: 12 250 000 eur.

8.   Nástroje: Pozri oddiel 2.3.1.4 pracovného programu.

9.   Minimálny počet účastníkov: Pozri podmienky špecifikované v oddieloch 2.3.1.4 pracovného programu.

10.   Obmedzenia účasti (typy organizácie, druh činnosti, tretie krajiny): Pozri podmienky ustanovené v oddieloch 2.3.1.4 a 2.5 pracovného programu.

11.   Asociačné dohody: Účastníci v činnostiach RTD podľa tejto výzvy nie sú povinní uzatvoriť asociačnú dohodu.

12.   Postup hodnotenia: Hodnotenie nasleduje po jednej etape podania; návrhy sa nevyhodnocujú anonymne.

13.   Kritéria hodnotenia: Pozri prílohu Mob-B pracovného programu pre uplatniteľné kritériá (vrátane ich individuálnej závažnosti a hraníc, ako aj celkovej hranice) pre nástroj.

14.   Indikatívne hodnotenie a zmluvný harmonogram:

Výsledky provizórneho hodnotenia: Podľa odhadu budú k dispozícii približne do 4 mesiacov po dátume uzávierky.

Podpísanie zmluvy: Prvé zmluvy týkajúce sa tejto výzvy podľa odhadu nadobudnú účinnosť do konca roka 2005.


Top