EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0119(03)

Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

OJ C 13, 19.1.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 13/12


Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

(2005/C 13/06)

Dokument

Časť

Dátum

Názov

COM(2004) 404

 

2.6.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o stanovisku Spoločenstva v asociačnej rade o vykonávaní článku 75 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

COM(2004) 493

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom sociálnom fonde

COM(2004) 494

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond

COM(2004) 495

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom fonde regionálneho rozvoja

COM(2004) 496

 

14.7.2004

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS)

COM(2004) 515

 

20.7.2004

Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení dobrovoľnej licenčnej schémy FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

COM(2004) 532

 

30.7.2004

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí

COM(2004) 554

 

12.8.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY ktoré sa vzťahuje na uzatvorenie dodatočného protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, aby sa zohľadnil vstup Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej Únie

COM(2004) 672

 

15.10.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pristúpení Spoločenstva k nariadeniam Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov č. 94 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade čelnej zrážky a č. 95 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade bočnej zrážky

COM(2004) 736

1

29.10.2004

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu Európsko-stredozemnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane, aby sa zohľadnil vstup Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie

COM(2004) 736

2

29.10.2004

 

COM(2004) 737

 

29.10.2004

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENU A RADY o udeľovaní povinných licencií patentov týkajúcich sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva

COM(2004) 771

 

3.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa ustanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2004 na odmeňovanie úradníkov, zmluvných zamestnancov a dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v desiatich nových členských štátoch najviac po dobu pätnástich mesiacov od pristúpenia k EÚ

COM(2004) 776

 

6.12.2004

Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa ukladá definitívne antidampingové clo na dovozy karbidu volfrámu a taveného karbidu volfrámu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

COM(2004) 779

 

8.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarínu z Čínskej ľudovej republiky, na dovoz kumarínu expedovaného z Indie alebo Thajska bez ohľadu na to, či je, alebo nie je deklarovaný ich pôvod v Indii alebo Thajsku

COM(2004) 783

 

8.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o príležitosti na rybolov homára nórskeho v Severnom mori

COM(2004) 797

 

10.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003, pokiaľ ide o príležitosti na rybolov sleďa obyčajného v Baltickom mori

COM(2004) 805

 

14.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii Spoločenstva v rámci Spoločnej rady EÚ/Mexiko týkajúcej sa korigenda rozhodnutia 3/2004 spoločnej rady EÚ-Mexiko z 29. júla 2004

COM(2004) 810

 

16.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o dôsledkoch pristúpenia Českej republiky a Poľska pre účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry pred znečistením a na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe

COM(2004) 812

 

17.12.2004

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpísaní a prechodnom uplatňovaní bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

COM(2004) 814

 

20.12.2004

Návrh NARIADENIA RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2500/2001 s cieľom umožniť implementáciu pomoci Spoločenstva podľa článku 54 ods. 2 písm. c) finančného nariadenia

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top