EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/06

Výzva na podávanie návrhov — Spoločný harmonizovaný program obchodných a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

OJ C 244, 1.10.2004, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/21


VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV

Spoločný harmonizovaný program obchodných a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

(2004/C 244/06)

1.   KONTEXT

Európska komisia uvádza výzvu na podávanie návrhov, ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobú spoluprácu pri vykonávaní prieskumov ako súčasť Spoločného harmonizovaného programu obchodných a spotrebiteľských prieskumov (schváleného Komisiou 29. novembra 2000) v Českej republike, na Cypre, v Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Slovenskej republike a Slovinsku (ďalej nové členské štáty EÚ), v Luxembursku a v Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Táto spolupráca má mať formu rámcových partnerských dohôd medzi Komisiou a špecializovanými orgánmi v nových členských štátoch EÚ, v Luxemburgu a v Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku na obdobie troch rokov.

Cieľom tohto programu je zber informácií o stave hospodárstiev členských štátov EÚ, aby bolo možné porovnávať ich obchodné cykly na účely riadenia EMÚ (Európskej menovej únie). Stal sa nenahraditeľným nástrojom procesu ekonomického dohľadu nad EMÚ, ako aj na účely všeobecnej hospodárskej politiky.

2.   ÚČEL A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

2.1.   Ciele

Spoločný harmonizovaný program zahŕňa špecializované orgány/inštitúty, ktoré vykonávajú prieskumy verejnej mienky na spoločnom finančnom základe. Komisia chce uzatvoriť dohody s orgánmi a inštitútmi, ktoré sú primerane kvalifikované na realizáciu jedného alebo viacerých nasledujúcich prieskumov v budúcich troch rokoch:

prieskum v oblasti investícií, stavebníctva, maloobchodu a služieb v nových členských štátoch EÚ, v Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku,

prieskum v oblasti maloobchodu a služieb v Luxembursku,

prieskum v oblasti priemyslu a spotrebiteľský prieskum v Chorvátsku,

Komisia organizuje aj ad hoc prieskumy o aktuálnych ekonomických otázkach. Tieto ad hoc prieskumy sú podľa definície viac príležitostné a vykonávajú sa navyše k mesačným prieskumom s použitím tých istých určených vzoriek ako mesačné prieskumy na získanie informácií o určitých otázkach hospodárskej politiky.

Tieto prieskumy sa zameriavajú na manažérov v sektore priemyslu, investícií, stavebníctva, maloobchodu a služieb, ako aj na spotrebiteľov.

2.2.   Technické špecifikácie

2.2.1.   Načasovanie prieskumov a nahlasovanie výsledkov

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad prieskumov, ktoré sa požadujú v tejto výzve na podávanie návrhov:

Názov prieskumu

Počet zahrnutých sektorov / veľkostných tried

Počet otázok kladených mesačne

Počet otázok kladených štvrťročne

Prieskum v priemysle

56 / -

7

9

Investičný prieskum

8 / 6

2 otázky v marci/apríli

4 otázky v októbri/novembri

Prieskum v stavebníctve

5 / -

5

1

Maloobchodný prieskum

9 / -

6

-

Prieskum služieb

19 / -

6

1

Spotrebiteľský prieskum

25 / -

12

3

Mesačné prieskumy treba vykonávať v prvých dvoch týždňoch každého mesiaca a výsledky treba zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mesiaca a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Štvrťročné prieskumy treba vykonávať v prvých dvoch týždňoch prvého mesiaca každého štvrťroka (január, apríl, júl a október) a výsledky treba zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom januára, apríla, júla, respektíve októbra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Šesťmesačné investičné prieskumy treba vykonávať v marci/apríli a v októbri/novembri a výsledky treba zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mája, respektíve decembra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

V prípade ad hoc prieskumov sa prijímateľ prostriedkov musí zaviazať, že bude dodržiavať konkrétne kalendáre určené pre ne.

2.2.2.   Metodika Spoločného harmonizovaného programu obchodných a spotrebiteľských prieskumov EÚ

Podrobnosti o tejto metodike možno nájsť v užívateľskej príručke na:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   SPRÁVNE OPATRENIA A TRVANIE AKCIE

3.1.   Správne opatrenia

Orgán alebo inštitút sa vyberá na obdobie maximálne troch rokov. Komisia chce nadviazať dlhodobú spoluprácu s úspešnými uchádzačmi. Na tento účel sa medzi stranami uzatvorí trojročná rámcová partnerská dohoda. V rámci tejto rámcovej partnerskej dohody, ktorá stanoví všeobecné ciele a povahu plánovaných akcií, sa môžu medzi stranami uzatvoriť tri konkrétne ročné grantové dohody. Prvá z týchto konkrétnych grantových dohôd sa bude týkať obdobia od mája 2005 do apríla 2006.

3.2.   Trvanie akcie

Prieskumy sa vykonávajú od 1. mája do 30. apríla. Trvanie akcie nesmie prekročiť 12 mesiacov (13 mesiacov v prípade investičného prieskumu).

4.   FINANČNÝ RÁMEC

4.1.   Zdroje finančných zdrojov spoločenstva

Vybrané činnosti sa budú financovať z rozpočtovej kapitoly 01.02.02 – Koordinácia a dohľad nad hospodárskou a menovou úniou.

4.2.   Odhadovaný celkový rozpočet spoločenstva pre túto výzvu

Celkový disponibilný ročný rozpočet na tieto prieskumy je približne 650 000 EUR.

Počet prijímateľov prostriedkov bude zrejme medzi 12 a 24 v závislosti od prijatých návrhov.

4.3.   Percento spolufinancovania poskytnutého spoločenstvom

Podiel Komisie na spoločnom financovaní nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov vynaložených prijímateľmi prostriedkov na každý prieskum.

4.4.   Financovanie akcie prijímateľom prostriedkov a vynaložené oprávnené náklady

Oprávnené náklady možno vynakladať až po podpise ročnej konkrétnej grantovej dohody všetkými stranami, okrem výnimočných prípadov, a za žiadnych okolností pred podaním žiadosti o grant. Vecné vklady sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prijímateľ prostriedkov bude v rámci rámcovej partnerskej dohody požiadaný, aby predložil každý rok podrobný rozpočet obsahujúci odhad nákladov a finančných prostriedkov na akciu, vyjadrený v euro. Tento rozpočet bude zahrnutý ako príloha ročnej konkrétnej grantovej dohody. Komisia môže následne používať tieto čísla na účely auditu.

5.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

5.1.   Právny štatút žiadateľov

Výzva na podanie návrhov je otvorená pre orgány a inštitúty (právnické osoby) so štatútom právnickej osoby v jednom z členských štátov EÚ, Bulharsku, Chorvátsku alebo Rumunsku. Uchádzači musia dokázať, že existujú ako právnická osoba a musia poskytnúť požadované doklady prostredníctvom štandardného tlačiva právnickej osoby.

5.2.   Dôvody vylúčenia

Žiadosti sa nebudú skúmať z hľadiska udelenia grantu, ak sa uchádzači nachádzajú v niektorej z nasledujúcich situácií: (1)

a)

sú v úpadku alebo v likvidácii, ich záležitosti spravuje súd, dohodli sa na vyrovnaní s veriteľmi, zastavili svoju obchodnú činnosť, sú stranou konania týkajúceho sa týchto záležitostí, alebo sú v podobnej situácii ustanovenej v národných zákonoch alebo iných právnych predpisoch,

b)

boli uznaní vinnými z trestného činu týkajúceho sa ich profesionálneho konania na základe rozsudku, ktorý má platnosť res judicata,

c)

dopustili sa závažného profesionálneho pochybenia dokázaného akýmkoľvek spôsobom, ktorý kontraktačný orgán vie podložiť,

d)

nesplnili povinnosti týkajúce sa platby príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo platby daní podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej boli zriadení, podľa právnych predpisov krajiny kontraktačného orgánu alebo podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa má kontrakt plniť,

e)

boli odsúdení na základe rozsudku, ktorý má platnosť res judicata, za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo za inú trestnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy spoločenstiev,

f)

v rámci iného postupu pre obstarávanie alebo postupu pre udelenie grantu financovaného z rozpočtu spoločenstva sa vyhlásilo, že sa dopustili porušenia zmluvy na základe nesplnenia svojich zmluvných povinností,

g)

sú v konflikte záujmu,

h)

pri poskytovaní požadovaných informácií poskytli falošné informácie, alebo tieto informácie neposkytli.

Uchádzači musia potvrdiť, že sa nenachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v bodoch 5.2 a) až f) na základe štandardného tlačiva vyhlásenia o oprávnenosti.

5.3.   Správne a finančné sankcie

1.

Bez toho, aby boli dotknuté sankcie ustanovené v kontrakte, kandidáti, účastníci súťaže alebo zmluvní dodávatelia, ktorí poskytli falošné vyhlásenia, alebo ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné povinnosti v predchádzajúcom postupe obstarávania, budú vylúčení zo všetkých kontraktov a grantov financovaných z rozpočtu spoločenstva na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom. Toto obdobie sa môže predĺžiť na tri roky v prípade opakovaného porušenia záväzných požiadaviek do piatich rokov od prvého porušenia.

Účastníci súťaže alebo kandidáti, ktorí boli uznaní vinnými z nepravdivého vyhlásenia, dostanú tiež finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty prideleného kontraktu.

Zmluvní dodávatelia, ktorým sa dokáže, že vážne nedodržali svoje zmluvné povinnosti, dostanú finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušného kontraktu. Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného porušenia záväzných požiadaviek do piatich rokov od prvého porušenia.

2.

V prípadoch ustanovených v bodoch 5.2 písm. a), c) a d) kandidáti alebo účastníci súťaže budú vylúčení zo všetkých kontraktov a grantov na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom.

V prípadoch ustanovených v bodoch 5.2 písm. b) a e) kandidáti alebo účastníci súťaže budú vylúčení z kontraktov a grantov na minimálne jeden rok a maximálne štyri roky od dátumu oznámenia rozsudku.

Tieto lehoty sa môžu predĺžiť na päť rokov v prípade opakovaného porušenia záväzných požiadaviek do piatich rokov od prvého porušenia alebo prvého rozsudku.

3.

Prípady ustanovené v bode 5.2 písm. e) sú tieto:

a)

prípady podvodu ustanovené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ustanoveného Aktom Rady z 26. júla 1995,

b)

prípady korupcie ustanovené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii, v ktorej sú zapojení funkcionári Európskych spoločenstiev alebo funkcionári členských štátov Európskej únie, ustanoveného Aktom Rady z 26. mája 1997,

c)

prípady účasti v zločineckej organizácie, vymedzené v článku 2, odsek 1 Spoločného aktu 98/733/SVZ Rady,

d)

prípady legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vymedzené v článku 1 smernice Rady 91/308/EHS.

6.   KRITÉRIÁ VÝBERU

Uchádzači musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojej činnosti počas obdobia, v ktorom sa vykonáva akcia, alebo počas roka, na ktorý sa poskytuje grant, a na účasť na jej financovaní. Musia mať odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na realizáciu plánovanej akcie alebo pracovného programu.

6.1.   Finančná spôsobilosť uchádzačov

Uchádzači musia byť finančne spôsobilí dokončiť plánovanú akciu a musia poskytnúť svoju súvahu a účet ziskov a strát za posledné dva finančné roky, za ktoré majú uzatvorené účtovníctvo. Toto poskytnutie sa nevzťahuje na verejné orgány a medzinárodné organizácie.

6.2.   Prevádzková spôsobilosť uchádzačov

Uchádzači musia byť prevádzkovo spôsobilí dokončiť plánovanú akciu a musia poskytnúť primerané podkladové dokumenty.

Na vyhodnotenie schopnosti uchádzača sa budú používať tieto kritériá:

Najmenej tri roky dokázaných skúseností s prípravou a vykonávaním kvalitatívnych obchodných a spotrebiteľských prieskumov.

Dokázané skúsenosti v najmenej dvoch z nasledujúcich oblastí:

1.

vyhodnocovanie výsledkov obchodných a spotrebiteľských prieskumov, metodické otázky (vzorky, dotazníky a tvorba programov) a analýza,

2.

konštrukcia ukazovateľov na základe výsledkov obchodných a spotrebiteľských prieskumov,

3.

používanie výsledkov obchodných a spotrebiteľských prieskumov pre cyklickú a makroekonomickú analýzu a výskum s použitím štatistických a ekonometrických metód vrátane analýzy podľa sektorov,

4.

ekonometrické modely a iné nástroje predpovedania.

Schopnosť používať metodiku Spoločného harmonizovaného programu obchodných a spotrebiteľských prieskumov EÚ a dodržiavať pokyny Komisie: plniť mesačné termíny nahlasovania, realizovať zlepšenia a zmeny v programe prieskumu podľa požiadaviek služieb Komisie, v súlade s dohodami dosiahnutými na koordinačných stretnutiach s predstaviteľmi spolupracujúcich orgánov/inštitútov.

7.   KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA

Pri prideľovaní dohody úspešným kandidátom sa budú používať tieto kritériá:

stupeň kvalifikácie a skúseností v oblastiach uvedených v bode 6.2,

navrhovaná metodika prieskumov vrátane tvorby vzorky, veľkosti vzorky, úrovne pokrytia, miery zodpovedania,

úroveň spôsobilosti a znalostí kandidáta, čo sa týka zvláštnych čŕt prieskumu sektoru a krajiny, v ktorých sa plánuje realizácia prieskumu (prieskumov),

účinnosť organizácie práce kandidáta z hľadiska pružnosti, infraštruktúry, kvalifikovaných pracovníkov a prostriedkov a vybavenosti na výkon práce, nahlasovania výsledkov, účasti na príprave prieskumov v rámci spoločného harmonizovaného programu a udržiavania spojenia s Komisiou,

hodnota za peniaze.

8.   PRAKTICKÉ POSTUPY

8.1.   Vypracúvanie a predkladanie návrhov

Návrhy musia obsahovať vyplnené a podpísané štandardné tlačivo návrhu a všetky podkladové doklady vymenované v tlačive návrhu.

Uchádzač musí pri každej žiadosti dodať jeden podpísaný originál a dve kópie.

Od Komisie možno získať:

štandardné tlačivo návrhu,

modelovú rámcovú partnerskú dohodu,

modelovú konkrétnu grantovú dohodu spolu s prílohou, v ktorej sa ustanovuje podrobný opis akcie,

štandardný rozpočtový výkaz, v ktorom sa uvádzajú odhady nákladov prieskumu a plán financovania,

štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

štandardné tlačivo právnickej osoby,

štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti

a)

stiahnutím z nasledujúcej internetovej adresy:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

v prípade, ak predchádzajúca možnosť nie je dostupná, písomným vyžiadaním od Komisie na adrese:

Európska komisia,

Generálny direktoriát ECFIN

Jednotka ECFIN-A-3 (obchodné prieskumy)

BU-1 3/146

B-1049 Brusel.

Fax: (+32-2) 296 36 50

Uvádzajte, prosím, „Výzva na podávanie návrhov – ECFIN/2004/A3-01“;

Komisia si vyhradzuje právo meniť tieto štandardné dokumenty podľa potrieb spoločného harmonizovaného programu, respektíve podľa obmedzení riadenia rozpočtu.

Návrhy sa musia predkladať v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho spoločenstva, v prípade aktuálnosti spolu s prekladom v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Návrhy musia byť v zapečatenej obálke nachádzajúcej sa v druhej zapečatenej obálke bez ohľadu, či sa dodávajú osobne alebo poštou.

Vonkajšia obálka musí obsahovať adresu uvedenú v bode 8.3 dolu a musí byť na nej uvedené označenie „Výzva na podávanie návrhov – ECFIN/2004/A3-01“.

Zapečatená vnútorná obálka obsahujúca návrh musí obsahovať označenie „Výzva na podávanie návrhov – ECFIN/2004/A3-01, zákaz otvárania interným poštovým oddelením“.

Komisia informuje kandidátov o prijatí ich návrhu zaslaním potvrdenej návratky predloženej s návrhom.

8.2.   Obsah návrhov

8.2.1.   Administratívny návrh

Administratívny návrh musí obsahovať:

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo právnickej osoby a požadované doklady osvedčujúce právny štatút orgánu alebo inštitútu,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti uchádzača,

organizačnú schému orgánu alebo inštitútu, v ktorej sa uvádzajú mená a funkcie manažmentu a prevádzkovej jednotky zodpovednej za vykonávanie prieskumov,

vyjadrenie orgánu alebo inštitútu, že je ochotný podpísať štandardnú rámcovú partnerskú dohodu a konkrétnu grantovú dohodu v prípade, ak bude vybraný,

dôkaz o dobrej finančnej situácii: treba pripojiť súvahy a výkazy ziskov a strát z predchádzajúcich dvoch finančných rokov, za ktoré sa uzatvorili účty.

8.2.2.   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovať:

opis činností orgánu alebo inštitútu, ktorý umožňuje vyhodnotiť jeho kvalifikovanosť a šírku a trvanie jeho skúseností vo vyžadovaných oblastiach podľa bodu 6.2. To znamená akékoľvek štúdie, kontrakty na dodávku služieb, poradenské práce, prieskumy, publikácie alebo iné predtým realizované práce, pri ktorých sa uvedie meno klienta a v prípade aktuálnosti sa označia tie, ktoré sa robili pre Európsku komisiu. Treba pripojiť najrelevantnejšie štúdie, resp. výsledky,

podrobný opis prevádzkovej organizácie vykonávania prieskumov. Treba pripojiť príslušné doklady týkajúce sa infraštruktúry, materiálneho vybavenia, zdrojov a kvalifikovaných pracovníkov (stručný životopis), ktoré, resp. ktorých má uchádzač k dispozícii,

podrobný opis metodiky prieskumu: metódy výberu vzoriek, chyby výberu vzoriek a intervaly spoľahlivosti, veľkosť vzorky a odhadovaná miera zodpovedania,

podrobný opis úloh, ktoré treba zabezpečiť subdodávateľsky.

8.2.2.   Finančný návrh

Finančný návrh musí obsahovať:

riadne vyplnený a podrobný štandardný rozpočtový výkaz (v eurách) za obdobie 12 mesiacov pre každý prieskum, ktorý obsahuje finančný plán pre akciu a podrobný rozpis celkových a jednotkových oprávnených nákladov pre výkon prieskumu vrátane nákladov na subdodávky,

tam, kde je to vhodné, dokument potvrdzujúci finančný príspevok z iných organizácií.

8.3.   Adresa na predkladanie návrhov

Európska komisia

Generálny direktoriát ECFIN

„Výzva na podávanie návrhov – ECFIN/2004/A3-01“

Jednotka ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Brusel.

8.4.   Konečný dátum pre podávanie žiadostí o grant

Uchádzači o tieto granty podávajú svoje žiadosti na Európsku komisiu.

Žiadosti možno predložiť:

a)

buď doporučeným listom s dátumom na odtlačku poštovej pečiatky nie neskorším ako 16. november 2004,

b)

alebo dodaním centrálnej poštovej službe Európskej komisie (osobným doručením alebo doručením oprávneným zástupcom uchádzača vrátane súkromných doručovateľských služieb) na nasledujúcu adresu:

Európska komisia

Courrier Central

Rue de Genève 1

B-1140 Brusel

najneskôr do 16 hod. (bruselského času) 16. novembra 2004. V tomto prípade dôkazom o podaní bude potvrdenka s dátumom a podpisom, ktorú vydal prijímajúci pracovník uvedeného útvaru.

Žiadosti, ktoré Komisia prijme po konečnom dátume, sa nebudú brať do úvahy.

9.   ČO SA STANE S PRIJATÝMI ŽIADOSŤAMI?

Všetky žiadosti sa skontrolujú, aby sa zistilo, či spĺňajú formálne kritériá oprávnenosti.

Návrhy, ktoré sa považujú za oprávnené, sa vyhodnotia a dostanú známky podľa kritérií na udeľovanie, ktoré sa uvádzajú vyššie.

Proces výberu návrhov sa bude konať v druhej polovici roku 2004. Na tento účel sa zriadi výberová komisia pod patronátom predsedu Generálneho direktoriátu pre hospodárske a finančné záležitosti. Bude sa skladať najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú aspoň dve špecializované jednotky bez vzájomného hierarchického prepojenia, a bude mať vlastný sekretariát zodpovedný za vybavovanie komunikácie s úspešným kandidátom po výberovom postupe. Aj neúspešným kandidátom sa odpoveď zašle individuálne.

10.   DÔLEŽITÉ

Táto výzva na podávanie návrhov nepredstavuje žiadny druh zmluvného záväzku Komisie voči žiadnemu orgánu/inštitútu, ktorý podáva návrh na jej základe. Všetka komunikácia týkajúca sa tejto výzvy na podávanie návrhov musí byť v písomnej forme.

Uchádzači musia vziať na vedomie zmluvné ustanovenia, ktoré budú povinné v prípade udelenia kontraktu.


(1)  Podľa článkov 93 a 94 finančného nariadenia platného pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.


Top