EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0468

Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  27. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
P7_TC1-COD(2010)0064 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV
PRÍLOHA

OJ C 131E , 8.5.2013, p. 270–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 131/270


Štvrtok 27. októbra 2011
Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***I

P7_TA(2011)0468

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

2013/C 131 E/27

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0094),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0088/2010),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. septembra 2010 (1),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0294/2011),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 48, 15.2.2011, s. 138.


Štvrtok 27. októbra 2011
P7_TC1-COD(2010)0064

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/93/EÚ.)


Štvrtok 27. októbra 2011
PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady ku kontaktovaniu detí na sexuálne účely

So zreteľom na skutočnosť, že kontaktovanie detí v reálnom prostredí na sexuálne účely znamená úmyselnú manipuláciu dieťaťa v nižšom veku, ako je vek spôsobilosti dať súhlas k sexuálnym aktivitám, a to ústnou či písomnou formou, prostredníctvom audiovizuálneho materiálu alebo podobnými prezentáciami s cieľom stretnúť sa s týmto dieťaťom a spáchať ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4 a článku 5 ods. 6 smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii,

so zreteľom na skutočnosť, že kontaktovanie detí na sexuálne účely v reálnom prostredí je už upravené vo vnútroštátnom práve členských štátov rôznymi spôsobmi, podľa ktorých je považované za pokus, prípravu na trestný čin alebo osobitnú formu sexuálneho zneužívania,

Európsky parlament a Rada vyzývajú členské štáty, aby dôkladne preverili svoje trestnoprávne vymedzenia pojmov, pokiaľ ide o trestné stíhanie kontaktovania detí na sexuálne účely v reálnom prostredí, a aby v prípade potreby svoje trestné právo zlepšili a upravili, ak by v tomto smere pretrvávali akékoľvek právne medzery.


Top