EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0368

Program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
P6_TC1-COD(2009)0001 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2009/ES, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu
PRÍLOHA

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 324–325 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 212/324


Streda 6. mája 2009
Program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu ***I

P6_TA(2009)0368

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

2010/C 212 E/48

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0014),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0031/2009),

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste zo 6. mája 2009 schváliť zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2, druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre rozpočet (A6-0246/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 1a viacročného finančného rámca na roky 2007-2013, a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006 (1) (medziinštitucionálna dohoda);

3.

domnieva sa, že bod 47 medziinštitucionálnej dohody sa uplatňuje vtedy, keď sa európske orgány spolufinancované z programu určeného na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu stanú agentúrami;

4.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.

schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je v prílohe,

6.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Streda 6. mája 2009
P6_TC1-COD(2009)0001

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2009/ES, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 716/2009/ES.)

Streda 6. mája 2009
PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Prehlbovanie finančnej krízy zvýraznilo potrebu urýchlene posilniť zbližovanie a spoluprácu v oblasti dohľadu na úrovni EÚ. Dvoma nástrojmi, ktorými možno dosiahnuť tento cieľ, sú rozvoj spoločných nástrojov informačných technológií a spoločnej kultúry finančného dohľadu troma výbormi orgánov dohľadu EÚ CESR, CEBS a CEOIPS.

Vzhľadom na to a vzhľadom na blížiace sa vstúpenie programu Spoločenstva na obdobie 2010 – 2013 do platnosti Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby predložila návrh na poskytnutie dočasného financovania troch výborov orgánov dohľadu EÚ v roku 2009 rozhodnutím Komisie v súlade s týmito podmienkami:

Dočasné financovanie Komisiou na rok 2009 sa vyčlení v rámci vykonávania a rozvoja vnútorného trhu na rok 2009 z rozpočtového riadku 12.0201. Toto dočasné financovanie bude teda pochádzať z platného rozpočtu Komisie, zo súm už vyčlenených rozpočtovými orgánmi pre Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby na rok 2009. Samotné rozhodnutie o financovaní bude mať teda formu rozhodnutia Komisie.

Komisia poskytne trom výborom dohľadu EÚ obmedzené akčné granty na financovanie i) odvetvových a medziodvetvových školiacich projektov vytvorených každým z troch výborov orgánov dohľadu EÚ a ii) v prípade CESR, osobitného projektu informačných technológií v rámci Výmenného mechanizmu o ohlasovaní transakcií (TREM) v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) (1), konkrétne rozšírenie TREM na deriváty OTC. Sú to strategické projekty, ktorým tri výbory orgánov dohľadu EÚ prisúdili prioritu.

Celková výška dočasného financovania Komisiou na rok 2009 nesmie prekročiť 500 000 EUR a mala by pokrývať časť nákladov plánovaných projektov a školení navrhovaných výbormi orgánov dohľadu EÚ na rok 2009.

Rozhodnutie Komisie o dočasnom financovaní na rok 2009 je oprávnené na základe výnimočných okolností pretrvávajúcej finančnej krízy a dôvodu, že plánovaný program Spoločenstva vstúpi do platnosti až od roku 2010. Rozhodnutím sa preto nemá vytvoriť precedens.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).


Top