EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0366

Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
P6_TC1-COD(2009)0010 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky
PRÍLOHA

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 321–322 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 212/321


Streda 6. mája 2009
Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky ***I

P6_TA(2009)0366

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

2010/C 212 E/46

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0035),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 156 a 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0049/2009),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0261/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

berie na vedomie vyhlásenie Komisie priložené k tomuto uzneseniu;

3.

domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu je v súlade s viacročným finančným rámcom v jeho revidovanom znení;

4.

pripomína, že sa treba vyhnúť akémukoľvek prerozdeleniu prostriedkov, ktoré by malo negatívny vplyv na ostatné politiky EÚ v tom zmysle, že by sa znížili finančné prostriedky pridelené na tieto politiky;

5.

pripomína, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1);

6.

pripomína, že legislatívny postup sa môže ukončiť vzhľadom na skutočnosť, že bolo dohodnuté financovanie programu;

7.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

8.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Streda 6. mája 2009
P6_TC1-COD(2009)0010

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 663/2009.)

Streda 6. mája 2009
PRÍLOHA

VYHLÁSENIE KOMISIE

„Komisia zdôrazňuje, že energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energií sú kľúčovými prioritami energetickej politiky EÚ z dôvodov súvisiacich so životných prostredím i bezpečnosťou dodávok. Nariadenie v tejto súvislosti prispeje k týmto prioritám tým, že podstatne podporí projekty v oblasti veternej energie na mori.

Komisia pritom pripomína rôzne iné iniciatívy podporujúce energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií, ktoré navrhla najmä vo svojom pláne hospodárskej obnovy, ktorý Európska rada schválila v decembri 2008. Patria k nim:

 

Úprava nariadenia o EFRR s cieľom povoliť investície do výšky 8 miliárd EUR v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti vo všetkých členských štátoch. Súkromno-verejné partnerstvá v iniciatíve európskych energeticky účinných budov na podporu ekologických technológií a vývoja energeticky účinných materiálov v nových a renovovaných budovách Odhadovaný balík pre túto akciu je 1 miliarda EUR.: 500 miliónov EUR z existujúceho rozpočtu FP7 Spoločenstva na roky 2010 až 2013 a 500 miliónov EUR od priemyslu.

 

Iniciatíva EIB na financovanie udržateľnej energetiky EÚ. Jej cieľom je uľahčiť investície do projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v mestských podmienkach. Komisia financuje nástroj technickej pomoci z programu Inteligentná energia – Európa (na rok 2009 vyčlenených 15 miliónov EUR). Tento nástroj, ktorý riadi EIB, uľahčí prístup k úverom EIB so značným pákovým efektom.

 

Vytvorenie trhovo orientovaného akciového fondu inštitucionálnymi investormi z EÚ na čele s EIB s názvom Marguerite: Európsky fondu pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru na rok 2020. Tento fond bude investovať do oblasti energetiky a zmeny klímy (TEN-E, trvalo udržateľná výroba, obnoviteľné energie, nové technológie, investície do energetickej účinnosti, bezpečnosť dodávok a environmentálna infraštruktúra). Komisia túto iniciatívu podporuje.

Komisia ďalej predloží do konca novembra 2009 revíziu akčného plánu energetickej účinnosti, ako žiadala Rada (závery Európskej rady z marca 2009) a Parlament (uznesenie EP P6_TA(2009)0064).

Odborníci sa zhodujú v tom, že energetická účinnosť je najlacnejším dostupným prostriedkom na zníženie emisií skleníkových plynov. Komisia poskytne do konca novembra 2009 podrobnú analýzu prekážok, ktoré bránia väčším investíciám do energetickej účinnosti. Predovšetkým preskúma, či existuje potreba vyšších finančných stimulov vo forme pôžičiek s nízkymi úrokmi a/alebo grantov, ako by sa na to dal využiť rozpočet EÚ a do nového nástroja EÚ pre energetickú bezpečnosť a infraštruktúru, ktorého návrh má predložiť v roku 2010, začlení okrem iného, ak to bude vhodné, ďalšie fondy na financovanie energetickej účinnosti.

Pri revízii akčného plánu energetickej účinnosti Komisia upriami pozornosť najmä na rozmer prvku susedstva v energetickej účinnosti. Rozanalyzuje, ako by mohla poskytnúť finančné a regulačné stimuly susedným krajinám na zvýšenie ich investícií do energetickej účinnosti.

Ak Komisia pri predkladaní správy o vykonávaní na riadenia podľa článku 28 v roku 2010 zistí, že nebude možné do konca roku 2010 vyčleniť časť prostriedkov pre projekty uvedené v prílohe k nariadeniu, navrhne, ak to bude vhodné, ako doplnok k uvedeným iniciatívam zmenu a doplnenie nariadenia, ktorá umožní financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energií, vrátane kritérií oprávnenosti, ako kritériá, ktoré sa uplatňujú na projekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.“


Top