EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0342

Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  5. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))
P6_TC1-COD(2008)0160 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 169–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 212/169


Utorok, 5. mája 2009
Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I

P6_TA(2009)0342

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

2010/C 212 E/30

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0469),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 95 a 133 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0295/2008),

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

so zreteľom na svoje vyhlásenie o zákaze výrobkov z tuleňov v Európskej únii (1),

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 24. apríla 2009 schváliť zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2, druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0118/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 194.


Utorok, 5. mája 2009
P6_TC1-COD(2008)0160

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 1007/2009.)


Top