EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/303E/03

ZÁPISNICA
Vo štvrtok 6. júla 2006

OJ C 303E , 13.12.2006, p. 124–650 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 303/124


ZÁPISNICA

(2006/C 303 E/03)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

2.   Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Program fínskeho predsedníctva

Matti Vanhanen (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Martin Schulz, k príspevku, ktorý predniesol Nigel Farage, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna a Anneli Jäätteenmäki.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark a Lasse Lehtinen.

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredseda

3.   Situácia v Palestíne (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Palestíne

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Chris Davies, Roger Knapman, Mario Borghezio, Charles Tannock, Marek Siwiec, Frédérique Ries, Zbigniew Zaleski, Pierre Schapira, Paula Lehtomäki a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

V rozprave vystúpil Robert Atkins, so žiadosťou, aby sa hlasovanie začalo v čase, ktorý je uvedený v programe rokovania.

*

* *

Predseda a Janusz Lewandowski, predseda výboru BUDG, poďakovali za vykonanú prácu Terencovi Wynnovi, bývalému predsedovi výboru BUDG, ktorý odchádza tento týždeň do dôchodku.

4.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, …) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

4.1.   Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Iniciatíva Holandského kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení cezhraničnej policajnej spolupráce pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí z viacerých členských štátov, pri ktorých je cieľom policajnej akcie predovšetkým udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzanie a boj proti páchaniu trestných činov [06930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa Frieda Brepoels (A6-0222/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

INICIATÍVA, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0297)

4.2.   Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS [13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa Renate Sommer (A6-0208/2006).

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0298)

4.3.   Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného letectva [13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca Ulrich Stockmann (A6-0212/2006).

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0299)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Ulrich Stockmann (spravodajca) uviedol, že záväzná je anglická verzia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 20, 22 a 24.

Gilles Savary odporučil v prípade prijatia kompromisného bloku hlasovať proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 17 a 18.

4.4.   Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva [COM(2005)0673 – C6-0031/2006 – 2005/0272(CNS)] – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca Esko Seppänen (A6-0174/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0300)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0300)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 23 hlasovalo podľa mien (Predseda so žiadosťou súhlasil);

Bruno Gollnisch k hlasovaniu;

Rebecca Harms vyjadrila ľútosť nad tým, že Komisia neoznámila svoje stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré prijal Parlament.

4.5.   Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie)

Správa Vykonávanie Lisabonského programu Spoločenstva: Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti (2006/2005(INI)) – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0301)

4.6.   Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (hlasovanie)

Správa Rámcová politika posilnenia výroby v EÚ – Smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike [2006/2003(INI)] – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0302)

5.   Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu taliansku ministerku pre európske politiky a zahraničný obchod Emmu Bonino, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

6.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ulrich Stockmann – A6-0212/2006

Oldřich Vlasák

7.   Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

Správa: Ulrich Stockmann – A6-0212/2006

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 11

proti: Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker

Manuel Medina Ortega oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Správa: Esko Seppänen – A6-0174/2006

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 24

za: Jan Andersson

proti: Karin Jöns, Rainer Wieland

(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredseda

8.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

9.   Ochrana a uchovávanie náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 21/2006, ktoré predložili poslanci Iles Braghetto a Panayiotis Demetriou, o ochrane a uchovávaní náboženského dedičstva v severnej časti Cypru, podpísala dňa 3.7.2006 väčšina poslancov Parlamentu. V súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku sa vyhlásenie následne postúpi adresátom a spolu s menami poslancov sa uverejní v Prijatých textoch na rokovaní dňa 5.9.2006.

V rozprave vystúpil Panayiotis Demetriou.

10.   Medzištátne osvojenia v Rumunsku (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 23/2006, ktoré predložili poslanci Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock a Enrique Barón Crespo, o medzištátnych osvojeniach v Rumunsku podpísala dňa 3.7.2006 väčšina poslancov Parlamentu. V súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku sa vyhlásenie následne postúpi adresátom a spolu s menami poslancov sa uverejní v Prijatých textoch na rokovaní dňa 5.9.2006.

11.   Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (rozprava)

Predbežná správa Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov [2006/2027(INI)] – Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

Spravodajca Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006).

Giovanni Claudio Fava uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda podpredsedníčka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Jas Gawronski za skupinu PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Konrad Szymański za skupinu UEN, Mirosław Mariusz Piotrowski za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezávislý poslanec, Carlos Coelho, Józef Pinior, Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eoin Ryan, Bogusław Rogalski a Roger Helmer.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt, Inger Segelström, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Willy Meyer Pleite, Mogens N.J. Camre, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Bogdan Klich, Proinsias De Rossa, Alexander Alvaro, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Paweł Bartłomiej Piskorski, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Sajjad Karim, Luca Romagnoli, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Antonio Tajani, Martine Roure, Barbara Kudrycka, Antonio Masip Hidalgo, Josef Zieleniec, Ana Maria Gomes, Miroslav Mikolášik a Stavros Lambrinidis.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou, Claude Moraes, Charles Tannock, Jean Spautz, Simon Coveney a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

12.   Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Giovanni Claudio Fava, Paula Lehtomäki a Franco Frattini.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Mihael Brejc za skupinu PPE-DE, Brian Crowley, Romano Maria La Russa a Roberta Angelilli za skupinu UEN, o údajnom zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0385/2006),

Martine Roure za skupinu PSE, o prístupe tajných služieb USA k údajom o bankových prevodoch v systéme SWIFT (B6-0386/2006),

Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, o zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0391/2006),

Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, o zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0393/2006),

Sahra Wagenknecht, Giusto Catania a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, o porušovaní predpisov o ochrane údajov v európskych krajinách v dôsledku používania údajov v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0395/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

13.   Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0312/2006).

Otázka č. 1 (Sarah Ludford): Klauzula „passerelle“

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Sarah Ludford.

Otázka č. 2 (Richard Seeber): Rámcová dohoda o klimatických zmenách

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Richard Seeber a Eija-Riitta Korhola.

Otázka č. 3 (Bernd Posselt): Rokovania o štatúte Kosova

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Richard Seeber a Hubert Pirker.

Otázka č. 4 (Nicholson of Winterbourne): Uznané operatívne usmernenia pre zaobchádzanie s únoscami

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Nicholson of Winterbourne, Agnes Schierhuber a Bernd Posselt.

Otázka č. 5 (Manuel Medina Ortega): Potreba spoločnej prisťahovaleckej politiky

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi a Hubert Pirker.

Otázka č. 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatrenia na zlepšenie prijatia a integrácie prisťahovalcov

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Bogusław Sonik.

Otázka č. 7 (Eugenijus Gentvilas): Rozdiely v daňových systémoch krajín EÚ

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eugenijus Gentvilas, Josu Ortuondo Larrea a Reinhard Rack.

Otázka č. 8 (Jacky Henin): Opatrenia Rady proti poklesu hodnoty dolára

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jacky Henin a Paul Rübig.

Otázka č. 9 (John Bowis): Otázky pre Radu

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili John Bowis, Richard Corbett a Piia-Noora Kauppi.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

14.   Vízová politika voči krajinám západného Balkánu – Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2006), ktorú položili Doris Pack za skupinu PPE-DE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin a Henrik Lax, pre Radu: Vízová politika voči krajinám západného Balkánu (B6-0315/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0077/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Radu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0320/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0078/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Komisiu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0321/2006)

Doris Pack, Hannes Swoboda, Jelko Kacin a Gisela Kallenbach (autori) rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, Henrik Lax za skupinu ALDE a Paula Lehtomäki.

Rozprava sa skončila.

15.   Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda) – Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (postupy) (rozprava)

Správa Medziinštitucionálna dohoda vo forme spoločného vyhlásenia, týkajúca sa návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [10126/1/2006 – C6-0208/2006 – 2006/2152(ACI)] – Výbor pre ústavné veci

Spravodajca Richard Corbett (A6-0237/2006).

Správa Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS)] – Výbor pre ústavné veci

Spravodajca Richard Corbett (A6-0236/2006).

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Richard Corbett uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf a Margot Wallström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 06.07.2006 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

16.   Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva * – Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii – Prisťahovalecká politika Euróopskej únie

Správa Návrh rozhodnutia Rady o zavedení vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa opatrení členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva [COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca Patrick Gaubert (A6-0186/2006).

Správa Stratégie a opatrenia na integráciu prisťahovalcov v Európskej únii [2006/2056(INI)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006).

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0061/2006), ktorú položili Martin Schulz a Martine Roure za skupinu PSE, pre Komisiu: Integračná politika Európskej únie (B6-0311/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2006), ktorú položila Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0313/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0070/2006), ktorú položil Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0318/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0073/2006), ktorú položila Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0319/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0079/2006), ktorú položili Roberta Angelilli a Romano Maria La Russa za skupinu UEN, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert uviedol správu (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis uviedol správu (A6-0190/2006).

Ewa Klamt rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (v zastúpení autora) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B6-0319/2006.

Jean Lambert rozvinul otázku na ústne zodpovedanie B6-0318/2006.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dimitrios Papadimoulis (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Barbara Kudrycka za skupinu PPE-DE, Claude Moraes za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci za skupinu UEN, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 06.07.2006 a bod 6.16 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

17.   AIDS, je čas konať! (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: AIDS, je čas konať!

Louis Michel (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Karin Scheele a Louis Michel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, o AIDS: je čas konať (B6-0375/2006),

Eoin Ryan za skupinu UEN, o AIDS – je čas konať (B6-0376/2006),

Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker a Pierre Schapira za skupinu PSE, o AIDS: je čas konať (B6-0377/2006),

John Bowis a Maria Martens za skupinu PPE-DE, o AIDS – je čas konať (B6-0378/2006),

Fiona Hall, Marios Matsakis a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, o AIDS – je čas konať (B6-0379/2006),

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, o AIDS (B6-0380/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.19 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

18.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 354.650/OJJE).

19.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.05 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Gérard Onesta

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (…, …, …)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (…, …, …)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

OH

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii *

Správa: Frieda BREPOELS (A6-0222/2006)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

2.   Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II

Odporúčanie do druhého čítania: (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Renate SOMMER (A6-0208/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

po odôvodnení 10

1

výbor

 

+

 

3.   Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II

Odporúčanie do druhého čítania: (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Ulrich STOCKMANN (A6-0212/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

blok č. 1

(kompromis)

19rev

-

24rev

výbor

 

+

 

blok č. 2

(výbor)

1-8

10

výbor

 

 

článok 1 po odseku 4

11

GUE/NGL

HPM

-

138, 494, 15

článok 8 a odsek 2

16=

25rev

=

SAVARY a ďalší,

PPE-DE, PSE,

ALDE,

Verts/ALE

 

+

 

9

výbor

 

 

článok 8 a po odseku 2

17

SAVARY a ďalší

 

-

 

príloha 3

15

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

-

 

18

SAVARY a ďalší

 

-

 

13

GUE/NGL

 

-

 

14

GUE/NGL

 

-

 

Kompromisný blok zahŕňa PDN 19/rev až 25/rev.

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

GUE/NGL: PDN 11

4.   Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva *

Správa: Esko SEPPÄNEN (A6-0174/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

PDN gestorského výboru – hlasovanie v bloku

1

3-5

9-10

12-14

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru – oddelené hlasovanie

2

výbor

OH/EH

+

597, 48, 9

6

výbor

OH/EH

+

387, 257, 8

7

výbor

OH

+

 

8

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

558, 79, 17

15

výbor

OH

+

 

16

výbor

OH

+

 

17

výbor

OH

+

 

18

výbor

OH

+

 

20

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

626, 23, 10

článok 6 odsek 2

11

výbor

 

+

 

22

Verts/ALE

 

-

 

článok 7

23

Verts/ALE

HPM

-

137, 511, 12

článok 12

24

Verts/ALE

HPM

-

160, 469, 20

19

výbor

 

+

 

článok 13

25

Verts/ALE

HPM

-

166, 471, 23

odôvodnenie 10

21

Verts/ALE

 

-

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

EH

+

523, 86, 37

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 23, 24, 25

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PSE: PDN 6

Verts/ALE: PDN 2, 7, 15, 16, 17, 18

Žiadosť o hlasovanie po častiach

Verts/ALE

PDN 8

1. časť: text ako celok okrem slov „a aby boli chránené proti akémukoľvek zneužitiu“

2. časť: tieto slová

IND/DEM

PDN 20

1. časť: ako celok okrem slov „s výnimkou opätovného zaslania“

2. časť: tieto slová

5.   Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti

Správa: Pilar DEL CASTILLO VERA (A6-0204/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

odsek 8

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

odsek 18

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1/EH

+

524, 92, 10

2/EH

+

360, 276, 8

odsek 36

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 48

odsek

pôvodný text

OH/EH

+

312, 312, 18

odsek 54

odsek

pôvodný text

OH/EH

+

369, 258, 8

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PPE-DE: pododseky 36, 48, 54

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PPE-DE

Odsek 8

1. časť: text ako celok okrem slov „návrh vypracovať“

2. časť: tieto slová

Odsek 18

1. časť: „berie na vedomie … vyspelé podniky;“

2. časť: „domnieva sa, že … akými sú GPL (General Public Licence) a PDL (Public Documentation Licence);“

6.   Výroba v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike

Správa: Joan CALABUIG RULL (A6-0206/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH – poznámky

odsek 5

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

po odseku 6

4

Verts/ALE

 

-

 

odsek 7

5

Verts/ALE

 

-

 

po odseku 7

6

Verts/ALE

EH

+

339, 274, 9

7

Verts/ALE

EH

-

181, 420, 23

odsek 8

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 10

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 12

8

Verts/ALE

 

-

 

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

odsek 16

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 22

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

322, 292, 7

3

+

 

odsek 23

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 25

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 26

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

odsek 27

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

304, 295, 26

3

+

 

4

+

 

odsek 28

odsek

pôvodný text

OH

-

 

odsek 30

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 32

9

Verts/ALE

 

-

 

odsek

pôvodný text

OH/EH

+

469, 131, 13

po odseku 32

10

Verts/ALE

 

-

 

odsek 33

11

Verts/ALE

EH

+

405, 198, 17

odsek

pôvodný text

OH

 

po odseku 34

1

GUE/NGL

HPČ

 

 

1/EH

+

346, 267, 8

2

-

 

odsek 38

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odôvodnenie B

2

Verts/ALE

 

+

 

odôvodnenie C

3

Verts/ALE

 

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

484, 58, 54

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PPE-DE: pododseky 16, 28

Verts/ALE: pododseky 8, 23, 25, 30, 32

Žiadosť o hlasovanie po častiach

ALDE, PSE

PDN 1

1. časť: „žiada, aby sa pri … ktoré zastupujú zamestnancov,“

2. časť: „najmä pre európske zamestnanecké rady … nedodrží svoje záväzky;“

PPE-DE

Odsek 5

1. časť: text ako celok okrem slov „izolované národné politiky … priemyselnej politiky, a že“

2. časť: tieto slová

Odsek 10

1. časť: „uznáva, že je potrebné … trvalo udržateľného rozvoja;“

2. časť: „vyzýva Komisiu … kvalitnejších pracovných miest;“

Odsek 12

1. časť: „je presvedčený, že … uľahčovaní štrukturálnych zmien;“

2. časť: „vyjadruje poľutovanie … a odbornej príprave;“

3. časť: „nalieha na členské štáty … mladých študentov;“

Odsek 22

1. časť: „víta koncepciu … požiadavky trhu;“

2. časť: „myslí si zároveň … krokov vo výskume a vývoji;“

3. časť: „vyzýva Komisiu … závery v praxi;“

Odsek 25

1. časť: „domnieva sa, žeby … udržateľnosti a konkurencieschopnosti;“

2. časť: „upozorňuje na potrebu … výrobné priemyselné odvetvia;“

Odsek 26

1. časť: „upozorňuje, že … sociálnymi aktérmi“

2. časť: „zostavili miestne … každého regiónu;“

3. časť: „vyzýva členské štáty … štrukturálnych fondov;“

Odsek 27

1. časť: „upozorňuje na to … teritoriálnu dimenziu;“

2. časť: „konštatuje, že oblasti … ich osobitné potreby;“

3. časť: „vyzýva preto Komisiu … medzi regiónmi,“

4. časť: „ktoré čelia podobným problémom … a hospodárskych politík;“

Verts/ALE

Odsek 38

1. časť: „nalieha na Komisiu … práv duševného vlastníctva;“

2. časť: „v súlade s tým sa domnieva … tovar do EÚ;“


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODľA MIEN

1.   Odporúčanie Stockmann A6-0212/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 11

Za: 138

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ebner, Rübig

PSE: Arif, Arnaoutakis, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lienemann, Locatelli, Matsouka, Peillon, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Sifunakis, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 494

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Mote, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 15

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Seeberg

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za

Benoît Hamon, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis

Zdržali sa

Paul Rübig

2.   Správa Seppänen A6-0174/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 8/2

Za: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Proti: 79

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Guidoni, Morgantini, Musacchio, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Bullmann, Christensen, Corbey, Gebhardt, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leinen, Piecyk, Rothe, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 17

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Markov, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Rogalski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Seeberg

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti

Lissy Gröner, Poul Nyrup Rasmussen

3.   Správa Seppänen A6-0174/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 20/2

Za: 626

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 23

ALDE: Lambsdorff

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

Zdržali sa: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Coveney

PSE: Castex

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Správa Seppänen A6-0174/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 23

Za: 137

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Ludford, Lynne, Matsakis, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Eurlings, Karas, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Myller, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Camre, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 511

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 12

ALDE: Alvaro, Savi, Toia

IND/DEM: Pęk

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Le Rachinel

PSE: Ferreira Anne, Gurmai

UEN: Vaidere

Opravy výsledkov hlasovania

Za

Saïd El Khadraoui, Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt, Poul Nyrup Rasmussen

Proti

Jean-Louis Bourlanges

5.   Správa Seppänen A6-0174/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 24

Za: 160

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Manders, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Itälä, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg, Silva Peneda, Šťastný

PSE: Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Kamiński, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 469

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 20

ALDE: Alvaro, Matsakis, Toia

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Ferreira Anne

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Opravy výsledkov hlasovania

Za

John Attard-Montalto, Richard Seeber, Poul Nyrup Rasmussen

6.   Správa Seppänen A6-0174/2006

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 25

Za: 166

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Dehaene, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Didžiokas, Kamiński, La Russa, Maldeikis, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 471

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 23

ALDE: Alvaro, Matsakis

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Schulz

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Za

John Attard-Montalto,Richard Seeber

7.   Správa Calabuig Rull A6-0206/2006

Uznesenie

Za: 484

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Proti: 58

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Koch, Sommer, Strejček

PSE: Kreissl-Dörfler

Verts/ALE: van Buitenen


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2006)0297

Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o podnete Holandského kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení cezhraničnej policajnej spolupráce pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí z viacerých členských štátov, pri ktorých je cieľom policajnej akcie predovšetkým udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzanie a boj proti trestným činom (6930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na podnet Holandského kráľovstva (6930/2005) (1),

so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0117/2005),

so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0222/2006);

1.

schvaľuje zmenený a doplnený podnet Holandského kráľovstva;

2.

vyzýva Radu, aby text zodpovedajúco zmenila a doplnila;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, či má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu, o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Holandského kráľovstva;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Holandského kráľovstva.

(3a)

Toto rozhodnutie vychádza zo záverov Rady z 13. júla 2001 o bezpečnosti pri zasadnutiach Európskej rady a iných podobných podujatiach.

(3b)

Toto rozhodnutie je založené na opatreniach uvedených v Jednotnej akcii 97/339/SVV z 26. mája 1997 prijatej Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii týkajúcom sa spolupráce v oblasti práva, poriadku a bezpečnosti  (2) a v uznesení Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti pri zasadnutiach Európskej rady a iných podobných podujatiach (3) .

(4)

Vzhľadom na tento trend a vychádzajúc z predchádzajúcich podnetov (4), je nevyhnutné zintenzívniť medzinárodnú policajnú spoluprácu v tejto oblasti.

(4)

Vzhľadom na tento trend a vychádzajúc z predchádzajúcich podnetov je nevyhnutné zintenzívniť medzinárodnú policajnú spoluprácu v tejto oblasti v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity a pri dodržaní európskych pravidiel na ochranu súkromia.

(5)

Možnosti, ktoré poskytuje Schengenské acquis, nie sú dostatočné na zabezpečenie účinnej cezhraničnej pomoci,

vypúšťa sa

1)

V poslednom štvrťroku každého kalendárneho roka predsedníctvo Rady predloží prehľad očakávanej potreby medzinárodnej pomoci na nasledujúci rok.

1)

V poslednom štvrťroku každého kalendárneho roka predsedníctvo Rady predloží prehľad očakávanej potreby medzinárodnej pomoci na nasledujúci rok. Ak po uplynutí tejto lehoty členský štát požiada o pomoc v súvislosti s neočakávaným podujatím, predsedníctvo okamžite zaradí toto podujatie do prehľadu a pri zachovaní dôvernosti o tom informuje Radu.

4a.     Tento mechanizmus je doplnkom k mechanizmu zriadenému v Jednotnej akcii 97/339/SVV.

5.     Predsedníctvo odovzdá Rade hodnotenie uvedené v odseku 1 dôverným spôsobom.

vypúšťa sa

1.   Generálny sekretariát Rady poskytne členským štátom pomoc preskúmaním existujúcich dohôd o cezhraničnej spolupráci.

1.   Generálny sekretariát Rady poskytne členským štátom pomoc preskúmaním existujúcich dohôd o cezhraničnej spolupráci.

2.   Členské štáty oznámia znenie týchto dohôd Generálnemu sekretariátu Rady najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia .

2.   Členské štáty oznámia znenie existujúcich dohôd a nových alebo vypracovávaných podnetov Generálnemu sekretariátu Rady.

3.    Najneskôr do jedného roka Rada na základe výsledkov preskúmania uvedeného v odseku 1 preskúma otázku, či je možné vyriešiť hlavné zaznamenané ťažkosti úpravou zodpovedajúcich európskych právnych predpisov, najmä dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda .

3.    Na základe získaných informácií Rada prerokuje zistené nedostatky a ťažkosti , ako aj otázku, či je potrebná úprava príslušných európskych právnych predpisov.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2005, s. 36.

(2)   Ú. v. ES L 147, 5.6.1997, s. 1 .

(3)   Ú. v. EÚ C 116, 30.4.2004, s. 18 .

(4)   Rezolúcia Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti pri zasadnutiach Európskej rady a iných podobných podujatiach ( Ú. v. EÚ C 116, 30. 4. 2004, s. 18 .).

P6_TA(2006)0298

Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (13274/1/2005 – C6-0091/2006),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(1997)0644) (2),

so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2000)0419) (3),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0208/2006);

1.

schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 341, 9.11.1998, s. 34 a Ú. v. ES C 54, 25.2.2000, s. 79.

(2)  Ú. v. ES C 105, 6.4.1998, s. 1.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC2-COD(1997)0335

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. júla 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/…/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (3), zaviedla zosúladené podmienky na vydávanie technických osvedčení pre plavidlá vnútrozemskej plavby vo všetkých členských štátoch s vylúčením pôsobenia na Rýne. Rôzne technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby však zostali v platnosti na európskej úrovni. Existencia rôznych medzinárodných a vnútroštátnych právnych úprav doteraz bránila snahe o zabezpečenie vzájomného uznávania národných plavebných osvedčení bez toho, aby bola potrebná dodatočná prehliadka zahraničných plavidiel. Okrem toho normy uvedené v smernici 82/714/EHS už čiastočne nezohľadňujú súčasný technologický rozvoj.

(2)

Technické požiadavky uvedené v prílohách k smernici 82/714/EHS v zásade zahŕňajú ustanovenia uvedené v nariadení o prehliadkach plavidiel na Rýne v znení schválenom Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne (CCNR) v roku 1982. Podmienky a technické požiadavky na vydávanie vnútrozemských plavebných osvedčení podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne sa odvtedy pravidelne revidujú a sú uznané, že zohľadňujú súčasný technologický rozvoj. Z dôvodu hospodárskej súťaže a z bezpečnostných dôvodov je najmä v záujme podpory zosúladenia na európskej úrovni žiaduce prijať rozsah a obsah týchto technických požiadaviek pre celú vnútrozemskú vodnú sieť Spoločenstva. V tomto smere by sa mali zohľadniť zmeny, ktoré nastali v tejto sieti Spoločenstva.

(3)

Osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, ktoré potvrdzujú plný súlad plavidiel s uvedenými revidovanými technickými požiadavkami by mal platiť na všetkých vnútrozemských vodných cestách Spoločenstva.

(4)

Je žiaduce zabezpečiť vyššiu mieru zosúladenia podmienok na vydávanie doplnkových osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu členskými štátmi na vykonávanie plavieb v zóne 1 a 2 vodných ciest (v ústiach riek), ako aj na vykonávanie plavieb v zóne 4 vodných ciest.

(5)

V záujme bezpečnosti osobnej dopravy je žiaduce, aby sa rozsah pôsobnosti smernice 82/714/EHS rozšíril tak, aby zahŕňal osobné lode určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich v súlade s nariadením o prehliadkach plavidiel na Rýne.

(6)

V záujme bezpečnosti by zosúladenie noriem malo byť na vysokej úrovni a malo by sa dosiahnuť takým spôsobom, aby sa na žiadnej vnútrozemskej vodnej ceste Spoločenstva neznížila požadovaná úroveň bezpečnostných noriem.

(7)

Pre plavidlá, ktoré sú v prevádzke a zatiaľ nemajú osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, je vhodné ustanoviť prechodný režim, keď sa podrobujú prvej technickej prehliadke podľa revidovaných technických požiadaviek stanovených touto smernicou.

(8)

V rámci určitých limitov a podľa kategórie dotknutých plavidiel je vhodné určiť dobu platnosti osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu pre každý jednotlivý prípad.

(9)

Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(10)

Je nevyhnutné, aby sa opatrenia ustanovené smernicou Rady 76/135/EHS z 20. januára 1976 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (5) uplatňovali na tie plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

(11)

Vzhľadom na to, že niektoré plavidlá patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel  (6) , ako aj do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by sa prílohy oboch smerníc mali čo najskôr upraviť príslušnými postupmi vo výbore, ak medzi ustanoveniami týchto smerníc existujú akékoľvek rozpory alebo odlišnosti.

(12)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (7) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(13)

Smernica 82/714/EHS by sa mala zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Klasifikácia vodných ciest

1.   Na účely tejto smernice sa vnútrozemské vodné cesty Spoločenstva klasifikujú takto:

a)

Zóny 1, 2, 3 a 4:

i)

zóny 1 a 2: vodné cesty uvedené v zozname v kapitole 1 prílohy I,

ii)

zóna 3: vodné cesty uvedené v zozname v kapitole 2 prílohy I,

iii)

zóna 4: ostatné vodné cesty Spoločenstva uvedené v zozname v kapitole 3 prílohy I;

b)

Zóna R: tie vodné cesty uvedené v písmene a), pre ktoré sa majú vydať osvedčenia v súlade s článkom 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne v znení v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2.   Ktorýkoľvek členský štát môže po porade s Komisiou zmeniť klasifikáciu svojich vodných ciest na zóny uvedené v zozname v prílohe I. Tieto zmeny sa oznámia Komisii najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím ich účinnosti a Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa v súlade s článkom 1.01 prílohy II vzťahuje na tieto plavidlá:

a)

plavidlá s dĺžkou (L) najmenej 20 m;

b)

plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako dĺžka (L) × šírka (B) × ponor (T) je 100 m3 alebo viac.

2.   Táto smernica sa v súlade s článkom 1.01 prílohy II vzťahuje na všetky tieto plavidlá:

a)

remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie alebo tlačenie plavidiel uvedených v odseku 1 alebo plávajúceho stroja, alebo na pohyb takého plavidla alebo plávajúceho stroja pozdĺžne;

b)

plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem posádky;

c)

plávajúci stroj.

3.   Z pôsobnosti tejto smernice sú vylúčené tieto plavidlá:

a)

prevozné lode;

b)

vojenské lode;

c)

námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré

i)

vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo majú v nich základňu,

ii)

dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách za predpokladu, že majú:

osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 alebo rovnocenné osvedčenie a osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o nákladovej značke z roku 1966 alebo rovnocenné osvedčenie a osvedčenie IOPP preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovania mora z lodí (MARPOL) z roku 1973, alebo

pre plavidlá na prepravu cestujúcich, na ktoré sa nevzťahujú všetky dohovory uvedené v prvej zarážke: osvedčenie o bezpečnostných predpisoch a normách pre osobné lode vydané v súlade so smernicou Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (8), alebo

pre rekreačné plavidlo, na ktoré sa nevzťahujú všetky dohovory uvedené v prvej zarážke: osvedčenie krajiny, pod vlajkou ktorej sa plaví.

Článok 3

Povinnosť mať osvedčenie

1.   Plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách Spoločenstva uvedených v článku 1 musia mať:

a)

ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty:

osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne,

alebo osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, ktoré bolo vydané alebo obnovené po … (9) a potvrdzujúce úplné zosúladenie plavidla s technickými požiadavkami vymedzenými v prílohe II, pre ktoré bola bez toho, aby boli dotknuté prechodné ustanovenia kapitoly 24 prílohy II, ustanovená rovnocennosť s technickými požiadavkami stanovenými pri uplatňovaní uvedeného dohovoru podľa platných pravidiel a postupov;

b)

ak vykonávajú plavbu na iných vodných cestách, osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, podľa potreby, vrátane špecifikácií uvedených v článku 5.

2.   Osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa vypracuje podľa modelu uvedeného v časti I prílohy V a vydá v súlade s touto smernicou.

Článok 4

Doplnkové osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

1.   Všetky plavidlá, ktoré majú platné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ak ustanovenia článku 5 ods. 5 tejto smernice neustanovujú inak, sa môžu plaviť na vodných cestách Spoločenstva iba s týmto osvedčením.

2.   Všetkým plavidlám, ktoré majú osvedčenie uvedené v odseku 1, sa však poskytne aj doplnkové osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu:

a)

ak vykonávajú plavbu v zóne 3 a 4 vodných ciest, ak chcú mať výhodu zníženia úrovne technických požiadaviek na týchto vodných cestách;

b)

ak vykonávajú plavbu v zóne 1 a 2 vodných ciest alebo ak plavidlá na prepravu cestujúcich vykonávajú plavbu v zóne 3 vodných ciest, ktoré nie sú spojené s vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu, ak dotknutý členský štát prijal dodatočné technické požiadavky na tieto vodné cesty, v súlade s článkom 5 ods. 1, 2 a 3.

3.   Doplnkové osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa vypracuje podľa modelu uvedeného v časti II prílohy V a vydajú ho príslušné vnútroštátne orgány po predložení osvedčenia uvedeného v odseku 1 a podľa podmienok, ktoré upravia orgány príslušné pre dotknuté vodné cesty.

Článok 5

Dodatočné alebo znížené technické požiadavky pre určité zóny

1.   Každý členský štát môže, pokiaľ požiadavky Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne nestanovujú inak a po porade s Komisiou, prijať dodatočné technické požiadavky k tým, ktoré sú uvedené v prílohe II pre plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu v zóne 1 a 2 vodných ciest na jeho území.

2.   Pokiaľ ide plavidlá na prepravu cestujúcich, ktoré vykonávajú plavbu v zóne 3 vodných ciest, ktoré nie sú spojené s vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu, každý členský štát môže ponechať v platnosti dodatočné technické požiadavky k požiadavkám uvedeným v prílohe II. Zmeny a doplnenia týchto technických požiadaviek vyžadujú predchádzajúci súhlas Komisie.

3.   Dodatočné požiadavky sú obmedzené na predmety uvedené v zozname v prílohe III. Tieto dodatočné požiadavky sa oznámia Komisii aspoň šesť mesiacov pred nadobudnutím ich účinnosti a Komisia informuje ostatné členské štáty.

4.   Dodržiavanie týchto dodatočných požiadaviek sa určí v osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3 alebo, ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu. Tento doklad o zhode sa uznáva na vodných cestách Spoločenstva v príslušnej zóne.

5.

a)

Ak by uplatňovanie prechodných ustanovení uvedených v kapitole 24a prílohy II viedlo k zníženiu úrovne existujúcich národných bezpečnostných noriem, môžu členské štáty neuplatňovať tie prechodné ustanovenia týkajúce sa plavidiel na prepravu cestujúcich, ktoré vykonávajú plavbu na jeho vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú spojené s vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu. Za týchto okolností môže členský štát požadovať, aby plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na jeho vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú spojené, boli v plnom súlade s technickými požiadavkami stanovenými v prílohe II od … (9);

b)

Členský štát, ktorý vykonáva ustanovenie v písmene a), informuje Komisiu o svojom rozhodnutí a poskytne Komisii podrobné údaje o príslušných vnútroštátnych normách, ktoré sa uplatňujú na plavidlá na prepravu cestujúcich vykonávajúcich plavbu na jeho vnútrozemských vodných cestách. Komisia informuje členské štáty;

c)

Súlad s požiadavkami členského štátu na vykonávanie plavby na jeho vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú spojené, sa určí v osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3 alebo, ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu.

6.   Na plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu iba v zóne 4 vodných ciest, sa na všetkých vodných cestách v tejto zóne vzťahujú len znížené požiadavky vymedzené v kapitole 19b prílohy II. Súlad s týmito zníženými požiadavkami sa určí v osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3.

7.   Každý členský štát môže po porade s Komisiou umožniť zníženie technických požiadaviek uvedených v prílohe II pre plavidlá vykonávajúce plavbu výlučne v zóne 3 a 4 vodných ciest na jeho území.

Toto zníženie sa obmedzí len na predmety uvedené v zozname v prílohe IV. Ak technické charakteristiky plavidiel zodpovedajú týmto zníženým technickým požiadavkám, špecifikuje sa to v osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, alebo ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu.

Informácie o znížení technických požiadaviek uvedených v prílohe II sa oznámia Komisii aspoň šesť mesiacov pred nadobudnutím ich účinnosti a Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 6

Nebezpečný tovar

Každé plavidlo s osvedčením vydaným podľa nariadenia o preprave nebezpečných látok na Rýne (ďalej len „ADNR“) môže prepravovať nebezpečný tovar cez územie Spoločenstva za podmienok stanovených v tomto osvedčení.

Každý členský štát môže žiadať, aby plavidlám, ktoré nemajú také osvedčenie, bolo povolené prepraviť nebezpečný tovar cez svoje územie, len ak plavidlo spĺňa dodatočné požiadavky k požiadavkám uvedených v tejto smernici. Takéto požiadavky sa oznámia Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 7

Odchýlky

1.   Členské štáty môžu povoliť odchýlky z celej alebo z časti tejto smernice pre:

a)

plavidlá, remorkéry, tlačné remorkéry a plávajúce stroje, ktoré vykonávajú plavbu na splavných vodných cestách, ktoré nie sú spojené vnútrozemskými vodnými cestami s vodnými cestami iných členských štátov;

b)

plavidlá s nosnosťou nepresahujúcou 350 ton alebo plavidlá, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru a majú výtlak najmenej 100 m3, ktoré boli postavené pred 1. januárom 1950 a ktoré vykonávajú plavbu výlučne na vnútroštátnych vodných cestách.

2.   Členské štáty môžu, pokiaľ ide o plavbu na ich vnútroštátnych vodných cestách, povoliť odchýlky z jedného alebo viacerých ustanovení tejto smernice pre obmedzené cesty miestneho záujmu alebo cesty v prístavných oblastiach. Príslušné odchýlky a cesty alebo oblasti, pre ktoré budú platiť, sa určia v lodnom osvedčení.

3.   Komisii sa oznámia odchýlky povolené v súlade odsekmi 1 a 2 a Komisia informuje ostatné členské štáty.

4.   Od členského štátu, ktorý v dôsledku odchýliek povolených v súlade s odsekmi 1 a 2, nemá žiadne plavidlá podliehajúce ustanoveniam tejto smernice, ktoré vykonávajú plavbu na jeho vodných cestách, sa nepožaduje, aby dodržiaval články 9, 10 a 12.

Článok 8

Vydanie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

1.   Osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa vydáva plavidlám postaveným od … (9) na základe technickej prehliadky vykonanej pred tým, než bolo plavidlo uvedené do prevádzky, a ktorá má zistiť, či plavidlo vyhovuje technickým požiadavkám uvedeným v prílohe II.

2.   Osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa vydá plavidlu pôvodne vylúčenému z rozsahu pôsobnosti smernice 82/714/EHS, ale na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v súlade s článkom 2 ods. 1 a 2, na základe technickej prehliadky, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti súčasného osvedčenia plavidla, avšak v každom prípade najneskôr … (10), aby sa zistilo, či plavidlo spĺňa technické parametre uvedené v prílohe II. V členských štátoch, v ktorých je platnosť súčasného osvedčenia plavidla kratšia než päť rokov, sa tieto národné osvedčenia môžu vydávať do päť rokov po … (9).

Akékoľvek nesplnenie technických požiadaviek stanovených v prílohe II sa uvedie v osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedení v prvom pododseku pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti, ktoré boli na plavidlo overené, že nespĺňajú uvedené požiadavky, nenahradia alebo nevymenia, ak potom tieto komponenty a časti spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe II.

3.   Zjavné nebezpečenstvo v zmysle tohto článku sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitné funkcie plavidla v súlade s prílohou II. Odchýlky, ktoré sú umožnené v prílohe II nie sú nedostatkami, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo.

Náhrada existujúcich dielov zhodnými dielmi alebo dielmi rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu v zmysle tohto článku.

4.   Počas technických prehliadok podľa odseku 1 a 2 tohto článku alebo počas technickej prehliadky vykonanej na žiadosť vlastníka plavidla sa podľa potreby skontroluje, či je stav lode v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v článku 5 ods.1, 2 a 3.

Článok 9

Príslušné orgány

1.   Osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu môžu vydať iba príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu.

2.   Každý členský štát vypracuje zoznam, v ktorom uvedie, ktoré orgány sú príslušné na vydanie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, a oznámi to Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 10

Vykonávanie technických prehliadok

1.   Technickú prehliadku uvedenú v článku 8 vykonajú príslušné orgány, ktoré môžu upustiť, úplne alebo čiastočne, od technickej kontroly plavidla, ak je z platného potvrdenia vydaného uznanou klasifikačnou spoločnosťou v súlade s článkom 1.01 prílohy II zrejmé, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky prílohy II. Klasifikačné spoločnosti sa uznávajú, len ak spĺňajú kritériá uvedené v časti I prílohy VII.

2.   Každý členský štát vypracuje zoznam, v ktorom uvedie orgány príslušné vykonávať technické prehliadky, a oznámi to Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 11

Platnosť osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

1.   Dobu platnosti osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu individuálne stanoví orgán príslušný na vydanie takýchto osvedčení v súlade s prílohou II.

2.   Každý členský štát môže v prípadoch uvedených v článku 12 a 16 a v prílohe II vydať dočasné osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu. Dočasné osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa vypracuje podľa modelu uvedeného v časti III prílohy V.

Článok 12

Náhrada osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

Každý členský štát stanoví podmienky, za ktorých sa môže nahradiť platné osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, ktoré sa stratilo alebo poškodilo.

Článok 13

Obnovenie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

1.   Osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu sa obnoví po uplynutí doby jeho platnosti v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 8.

2.   Na obnovenie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu vydaných pred … (9) sa vzťahujú prechodné ustanovenia prílohy II.

3.   Na obnovenie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu vydaných po … (9) sa uplatňujú prechodné ustanovenia prílohy II, ktoré nadobudli účinnosť po vydaní takých osvedčení.

Článok 14

Predĺženie platnosti osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

Platnosť osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu môže orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, výnimočne predĺžiť bez technickej prehliadky v súlade s prílohou II. Také predĺženie sa vyznačí v tomto osvedčení.

Článok 15

Vydanie nových osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

Pri veľkých zmenách alebo opravách, ktoré ovplyvnia konštrukčnú pevnosť stavby lode, plavbu alebo ovládateľnosť alebo osobitné charakteristiky plavidla v súlade s prílohou II, sa plavidlo pred ďalšou plavbou znovu podrobí technickej prehliadky ustanovenej v článku 8. Na základe tejto prehliadky sa vydá nové osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu, v ktorom sa uvedú technické charakteristiky plavidla, alebo sa zodpovedajúcim spôsobom zmení existujúce osvedčenie. Ak je toto osvedčenie vydané v inom členskom štáte, než v tom, v ktorom bolo vydané alebo obnovené pôvodné osvedčenie, príslušné orgány, ktoré vydali alebo obnovili osvedčenie, sú primerane informované do jedného mesiaca.

Článok 16

Zamietnutie vydať alebo obnoviť a odobratie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu

Každé rozhodnutie o odmietnutí vydať alebo obnoviť osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uvedie dôvody, na ktorých sa zakladá. Dotknutá osoba je o tom oboznámená, ako aj o opravných prostriedkoch a lehotách na ich podanie v príslušnom členskom štáte.

Akékoľvek platné osvedčenie Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu môže príslušný orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, odobrať ak plavidlo prestane vyhovovať technickým požiadavkám uvedeným v jeho osvedčení.

Článok 17

Ďalšie prehliadky

Príslušné orgány členského štátu môžu v súlade s prílohou VIII kedykoľvek skontrolovať, či plavidlo má platné osvedčenie v súlade s touto smernicou a či spĺňa požiadavky uvedené v takom osvedčení, alebo či predstavuje zjavné nebezpečenstvo pre osoby na palube, pre životné prostredie alebo plavbu. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia v súlade s prílohou VIII.

Článok 18

Uznávanie plavebných osvedčení plavidiel tretích krajín

Podľa záverov dohôd o vzájomnom uznávaní plavebných osvedčení medzi Spoločenstvom a tretími krajinami môžu príslušné orgány členského štátu uznať plavebné osvedčenia plavidiel tretích štátov pre plavbu na vodných cestách tohto členského štátu.

Vydávanie osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu plavidlám tretích krajín sa uskutočňuje v súlade s článkom 8 ods. 1.

Článok 19

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (11) vydávaných jednotlivými štátmi (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 20

Úprava príloh a odporúčania pre dočasné osvedčenia

1.   Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice technickému pokroku alebo vývoju v tejto oblasti, ktorý vyplýva z činnosti iných medzinárodných organizácií, najmä Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR), aby sa zabezpečilo, že dve osvedčenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) sa vydajú na základe technických požiadaviek, ktoré zaručujú rovnocennú úroveň bezpečnosti, alebo aby sa zohľadnili prípady uvedené v článku 5.

Tieto zmeny a doplnenia sa musia urobiť rýchlo, aby sa zaručilo, že technické požiadavky nevyhnuté pre vydanie osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uznaného pre plavbu na Rýne poskytnú úroveň bezpečnosti rovnocennú s úrovňou, ktorá sa požaduje pre vydanie osvedčenia uvedeného v článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.

2.   Komisia rozhodne o odporúčaniach výboru o vydaní dočasných osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu v súlade s článkom 2.19 prílohy II.

Článok 21

Pokračovanie uplatniteľnosti smernice 76/135/EHS

Na plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 tejto smernice, ale vzťahuje sa na ne článok 1 písm. a) smernice 76/135/EHS, sa vzťahujú ustanovenia uvedenej smernice.

Článok 22

Národné dodatočné alebo znížené požiadavky

Dodatočné požiadavky, ktoré boli v platnosti v členskom štáte pred … (9) pre plavidlá plávajúce na jeho území na vodných cestách v zónach 1 a 2 alebo znížené technické požiadavky na plavidlo plávajúce na jeho území na vodných cestách v zónach 3 a 4, ktoré boli v členskom štáte v platnosti pred tým dňom zostanú v platnosti, pokiaľ nenadobudnú platnosť dodatočné požiadavky v súlade s článkom 5 ods. 1 alebo zníženia technických predpisov prílohy II v súlade s článkom 5 ods. 7, ale len do … (12).

Článok 23

Transpozícia

1.   Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od … (9). Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty ihneď oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 24

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Takto ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 25

Zrušenie smernice 82/714/EHS

Smernica 82/714/EHS sa zrušuje s účinnosťou od … (9).

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1.

V …, …

Za Európsky parlament

predseda

za Radu

predseda


(1)  Ú. v. ES C 157, 25.5.1998, s. 17.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. septembra 1999 (Ú. v. ES C 54, 25.2.2000, s. 79), spoločná pozícia Rady z 23.2.2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu z 5.7.2006.

(3)  Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 21, 29.1.1976, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 78/1016/EHS (Ú. v. ES L 349, 13.12.1978, s. 31).

(6)   Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 144, 15.5.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/75/ES (Ú. v. EÚ L 190, 30.7.2003, s. 6).

(9)  2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(10)  12 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(11)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(12)  30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

PRÍLOHA I

ZOZNAM VODNÝCH CIEST V RÁMCI SPOLOČENSTVA GEOGRAFICKY ROZDELENÝCH NA ZÓNY 1, 2, 3 A 4

KAPITOLA I

Zóna 1

Spolková republika Nemecko

Ems:

od priamky spájajúcej bývalý maják Greetsiel a západnú prístavnú hrádzu prístavného vstupu v Eemshaven smerom na voľné more až po severnú zemepisnú šírku 53°30′ a východnú zemepisnú dĺžku 6°45′, t.j. mierne smerom na voľné more od člnovej oblasti pre prepravcov suchých nákladov v Alte Ems (1)

Poľská republika

Časť Pomoranského zálivu smerom na juh od priamky spájajúcej Severný Perd na ostrove Rugen (Rujana) a maják Niechorze.

Časť Gdaňského zálivu smerom na juh od priamky spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

ŠKÓTSKO

Blue Mull Sound

medzi Gutcher a Belmont

Yell Sound

medzi Tofts Voe a Ulsta

Sullom Voe

na priamke zo severovýchodného bodu ostrova Gluss k severnému bodu Calback Ness

Dales Voe

v zime:

 

na priamke zo severovýchodného bodu Kebister Ness k pobrežiu Coast of Breiwick na západnej zemepisnej dĺžke 1°10,8′

Dales Voe

v lete:

 

ako pre Lerwick

Lerwick

v zime:

 

v rámci oblasti ohraničenej severne priamkou zo Scottle Holm ku Scarfi Taing na ostrove Bressay a južne priamkou od majáku Twageos Point k Whalpa Taing na ostrove Bressay

Lerwick

v lete:

 

v rámci oblasti ohraničenej severne priamkou z Brim Ness k severovýchodnému cípu Inner Score a južne priamkou z južného konca Ness of Sound ku Kirkabisterness

Kirkwall

medzi Kirkwall a Rousay nie východne od priamky medzi Point of Graand (Egilsay) a Galt Ness (Shapinsay) alebo medzi Head of Work (pevnina) cez maják Helliar Holm k pobrežiu Shapinsay, nie severozápadne od juhovýchodného cípu ostrova Eynhallow, nie smerom na voľné more a priamkou medzi pobrežím na ostrove Rousay na severnej zemepisnej šírke 59°10,5′ a západnej zemepisnej dĺžke 2°57,1′ a pobrežím ostrova Egilsay na severnej zemepisnej šírke 59°10,0′ a západnej zemepisnej dĺžke 2°56,4′

Stromness

do Scapa, ale nie mimo Scapa Flow

Scapa Flow

v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi z Point of Cletts na ostrove Hoy k trigonometrickému bodu Thomson's Hill na ostrove Fara a odtiaľ k mólu Gibraltar Pier na ostrove Flotta; z móla St Vincent Pier na ostrove Flotta k najzápadnejšiemu bodu Calf of Flotta; od najvýchodnejšieho bodu Calf of Flotta k Needle Point na ostrove South Ronaldsay a z Ness na Mainland k majáku Point of Oxan na ostrove Graemsay a odtiaľ k Bu Point na ostrove Hoy; a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Balnakiel Bay

medzi Eilean Dubh a A'Chleit

Zátoka Cromarty Firth

po priamke z North Sutor k prístavnej hrádzi Nairn Breakwater a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Inverness

po priamke z North Sutor k Nairn Breakwater a smerom na voľné more od vôd zóny 2

River Tay – Dundee

po priamke z Broughty Castle k Typort a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Zátoka rieky Forth a rieka Forth

po priamke z Kirkcaldy k rieke Portobello a sm erom na voľné more od vôd zóny 2

Zátoka Solway

po priamke zo Southerness Point k Silloth

Loch Ryan

po priamke z Finnart's Point k Milleur Point a smerom na voľné more od vôd zóny 2

The Clyde

vonkajšia hranica:

 

priamka zo Skipness na miesto jednu míľu južne od Garroch Head a odtiaľ k Farland Head

vnútorná hranica v zime:

 

priamka od majáka Cloch k mólu Dunoon Pier

vnútorná hranica v lete:

 

priamka z Bogany Point, Isle of Bute k Skelmorlie Castle a priamka od Ardlamont Point k južnému koncu zálivu Ettrick Bay v Kyles of Bute

poznámka: Uvedená letná vnútorná hranica sa od 5. júna do 5. septembra (oba dátumy vrátane) rozširuje o priamku z bodu dve míle od pobrežia Ayrshire v Skelmorlie Castle k Tomont End, Cumbrae, a o priamku z Portachur Point, Cumbrae k Inner Brigurd Point Ayrshire

Oban

v rámci oblasti ohraničenej zo severu priamkou od majáku Dunollie Point k Ard na Chruidh a z juhu priamkou z Rudha Seanach k Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

z Loch Alsh k prednej časti Loch Duich

Loch Gairloch

v zime:

 

nie je

v lete:

 

južne k priamke prebiehajúcej východne z Rubha na Moine k Eilan Horrisdale a odtiaľ k Rubha nan Eanntag

SEVERNÉ ÍRSKO

Belfast Lough

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Carrickfergus ku Bangor

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Loch Neagh

vo vzdialenosti väčšej ako 2 míle od pobrežia

POBREŽIE VÝCHODNÉHO ANGLICKA

Rieka Humber

v zime:

 

po priamke od New Holland k Paull

v lete:

 

po priamke od móla Cleethorpes Pier ku kostolu Patrington Church

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

WALES A POBREŽIE ZÁPADNÉHO ANGLICKA

Rieka Severn

v zime:

 

po priamke od Blacknore Point ku Caldicot Pill, Porstkewett

v lete:

 

po priamke od móla Barry Dock Pier ku Steepholm a odtiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Wye

v zime:

 

po priamke od Blackmore Point ku Caldicot Pill, Portskewett

v lete:

 

po priamke od móla Barry Dock Pier ku Steepholm a odtiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Newport

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od móla Barry Dock Pier ku Steepholm a odtiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Cardiff

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od móla Barry Dock Pier ku Steepholm a odtiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Barry

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke z Barry Dock Pier ku Steepholm a odtiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2.

Swansea

po priamke spájajúcej konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora

Menai Straits

v rámci Menai Straits od priamky spájajúcej maják na ostrove Llanddwyn k Dinas Dinlleu a priamok spájajúcich južný cíp ostrova Puffin s Trwyn DuPoint a železničnou stanicou Llanfairfechan a smerom na voľné more od vôd zóny 2.

River Dee

v zime:

 

po priamke od Hilbre Point k Point of Air

v lete:

 

po priamke od Formby Point k Point of Air

a smerom na voľné more od vôd zóny 2.

Rieka Mersey

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Formby Point k Point of Air

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Preston a Southport

po priamke od Southportu k Blackpoolu v brehoch

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Fleetwood

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Rossal Point k Humphrey Head

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Lune

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Rossal Point k Humphrey Head

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Heysham

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Rossal Point k Humphrey Head

Morecambe

v zime:

 

nie je

v lete:

 

po priamke od Rossal Point k Humphrey Head

Workington

po priamke od Southerness Point k Silloth

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

JUŽNÉ ANGLICKO

Rieka Colne –Colchester

v zime:

 

po priamke od Colne Point k Whitstable

V lete:

 

po priamke od móla Clacton Pier k Reculvers

Rieka Blackwater

v zime:

 

po priamke od Colne Point k Whitstable

v lete:

 

po priamke od móla Clacton Pier k Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Crouch a rieka Roach

v zime:

 

po priamke od Colne Point k Whitstable

v lete:

 

po priamke od móla Clacton Pier k Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Temža a jej prítoky

v zime:

 

po priamke od Colne Point k Whitstable

v lete:

 

po priamke od móla Clacton Pier k Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Medway a Swale

v zime:

 

po priamke od Colne Point k Whitstable

v lete:

 

po priamke od móla Clacton Pier k Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Chichester

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Prístav Langstone

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Portsmouth

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Bembridge, Isle of Wight

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Cowes, Isle of Wight

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Southampton

V rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Beaulieu

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Jazero Keyhaven

v rámci Isle of Wight v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi medzi kostolnou vežou vo West Wittering ku kostolu Trinity Church v Bembridge smerom na východ a smerom na západ od Needles a Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Weymouth

v rámci prístavu Portland a medzi riekou Wey a prístavom Portland

Plymouth

po priamke od Cawsand ku Breakwater ku Staddon

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Falmouth

v zime:

 

po priamke od St. Anthony Head k Rosemullion

V lete:

 

po priamke od St.Anthony Head k Nare Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Camel

po priamke od Stepper Point k Trebetherick Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Bridgewater

v rámci závory a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Avon (Avon)

v zime:

 

po priamke od Blacknore Point k Caldicot Pill, Porstkewett

v lete:

 

po priamke od Barry Pier k Steepholm a otadiaľ ku Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Zóna 2

Česká republika

Priehrada Lipno

Spolková republika Nemecko

Ems:

od priamky vedúcej cez Ems v blízkosti vstupu do prístavu v Papenburgu medzi čerpacou stanicou Diemen a otvorom hrádze pri Halte až po priamku spájajúcu bývalý maják Greetsiel a západné mólo prístavného vstupu v Eemshaven

Jade:

do priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou krížové svetlo Schilligu a kostolnú vežu v Langwardene

Weser:

od severozápadnej hrany železničného mostu v Brémach po priamku spájajúcu kostolné veže v Langwardene a Kappele vrátane vedľajších ramien Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm a Schweiburg

Labe:

od dolnej hranice prístavu Hamburg po priamku spájajúcu svetelný maják Döse a severný okraj hrádze Friedrichskoog (Dieksand) vrátane prítokov Nebenelbe a Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau a Stör (v každom prípade od ústia po hrádzu)

Meldorfer Bucht:

vo vnútri priestoru ohraničeného západným okrajom hrádze Friedrichskoog (Dieksand) a západným čelom prístavnej hrádze Büsum

Eider:

od Gieselauského kanála po hrádzu Eider

Flensburger Förde:

vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Kegnäs a Birknack

Schlei:

vo vnútri priestoru medzi Schleimündskými čelami prístavnej hrádze

Eckernförder Bucht:

vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou Boknis-Eck so severozápadným bodom pevniny pri Dänisch Nienhof

Kieler Förde:

vo vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Bülk a námorný pamätník Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (Kielský kanál):

od priamky spájajúcej čelá prístavnej hrádze v Brunsbütteli po priamku spájajúcu vstupné svetlá v Kiel-Holtenau vrátane Obereidersee a Enge, Audorfer See, Borgstedter See a Enge, Schirnauer See, Flemhuder See a Achterwehrerský kanál

Trave:

od severozápadného okraja železničného mosta a severného okraja Holstenského mosta (Stadttrave) v Lübecku po priamku spájajúcu južné vnútorné a severné vonkajšie čelo prístavných hrádzí v Travemünde, vrátane Pötenitzer Wiek a Dassower See a Atlarmen na ostrove Teerhof

Leda:

od vstupu do vonkajšieho prístavu morskej plavebnej komory Leer po ústie

Hunte:

od prístavu Oldenburg a 140 m po prúde od Amalienbrücke v Oldenburgu k ústiu

Lesum:

od železničného mosta Bremen-Burg k ústiu

Este:

od dolnej vody plavebnej komory Buxtehude po hrádzu Este

Lühe:

od dolnej vody Au-Mühle v Horneburgu po hrádzu Lühe

Schwinge:

od plavebnej komory Salztor v Stade po hrádzu Schwinge

Oste:

od severovýchodného okraja mlynskej hrádze Bremervörde po hrádzu Oste

Pinnau:

od juhozápadného okraja železničného mosta v Pinneburgu po hrádzu Pinnau

Krückau:

od juhozápadného okraja mosta vedúceho k Wedenkampu v Elmshorne po hrádzu Krückau

Stör:

od prílivomeru Rensing po hrádzu Stör

Freiburger Hafenpriel:

od východného okraja stavidla vo Freiburgu an der Elbe po ústie

Prístavné oblasti vp Wismarbuchte, Kirchsee, Breitlingu, Salzhaffe a Wismare:

smerom na voľné more po priamku spájajúcu Hoher Wieschendorf Huk a maják Timmendorf a priamku spájajúcu maják Gollwitz na ostrove Poel a južný bod polostrova Wustrow

Warnow, vrátane Breitlingu a bočných ramien:

po prúde od Mühlendamm zo severného okraja Geinitzbrücke v Rostocku smerom na more po priamku spájajúcu severné body západnej a východnej prístavnej hrádze vo Warnemünde

Vody ohraničené pevninou a polostrovmi Darß a Zingst a ostrovmi Hiddensee a Rügen (vrátane prístavnej oblasti Stralsund):

smerom na voľné more medzi

polostrovom Zingst a ostrovom Bock: po severnú zemepisnú šírku 54°26′42″

ostrovmi Bock a Hiddensee: po priamku spájajúcu severný bod ostrova Bock a južný bod ostrova Hiddensee

ostrovom Hiddensee a ostrovom Rügen (Bug): po priamku spájajúcu juhovýchodný bod Neubessin a Buger Haken

Prístavná oblasť Greifswalder Bodden a Greifswald, vrátane Ryck:

smerom na voľné more po priamku z východného bodu Thiessower Haken (Südperd) k východnému bodu ostrova Ruden a pokračujúcu k severnému bodu ostrova Usedom (54°10′37″ severnej zemepisnej šírky, 13°47′51″ východnej zemepisnej dĺžky)

Vody ohraničené pevninou a ostrovom Usedom (Peenestrom, vrátane prístavnej oblasti Wolgast a Achterwasser a Stettiner Haff):

východne po hranicu s Poľskou republikou v Stettiner Haff

Francúzska republika

Dordogne: od kamenného mosta v Libourne po ústie

Garonne: od kamenného mosta v Bordeaux po ústie

Gironde

Loire: od mosta Haudaudine ponad bočné rameno Madeleine po ústie a od mosta Pirmil nad bočným ramenom Pirmil

Rhône: od mosta Trinquetaille v Arles a okrem toho v smere na Marseille

Seine: od mosta Jeanne-d'Arc v Rouen po ústie

Maďarská republika

Jazero Balaton

Holandské kráľovstvo

Dollard

Eems

Waddenzee: vrátane spojení so Severným morom

Ijsselmeer: vrátane Markermeer a Ijmeer okrem Gouwzee

Nieuwe Waterweg a Scheur

Caland Kanaal západne od prístavu Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal a ich prepojené prístavy

Haringvliet a Vuile Gat: vrátane vodných ciest medzi Goeree-Overflakkee na jednej strane a Voorne-Putten a Hoeksche Waard na druhej

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer a Brouwerschavensche Gat: vrátane všetkých vodných ciest medzi Schouwen-Duiveland a Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt a Roompot: vrátane vodných ciest medzi Walcheren, Noord-Beveland a Zuid-Beveland na jednej strane a Schouwen-Duiveland a Tholen na druhej strane, bez Scheldt-Rýnskeho kanála

Scheldt a západný Scheldt a vyústenie do mora: vrátane vodných ciest medzi Zeeland Flanders na jednej strane a Walcheren a Zuid-Beveland na druhej strane, bez Scheldt-Rýnskeho kanála

Poľská republika

Štetínsky záliv

Kamieńsky záliv

Vislanský záliv

Pucký záliv

Włocławská priehrada

Jazero Śniardwy

Jazero Niegocin

Jazero Mamry

Spojené kráľovstvoVeľkej Británie a Severného Írska

ŠKÓTSKO

Scapa Flow

v oblasti ohraničenej priamkami vedúcimi z Wharth na ostrove Flotta k veži Martello Tower na South Walls a z Point Cletts na ostrove Hoy k trigonometrickému bodu Thomson's na ostrove Fara a odtiaľ k mólu Gibraltar Pier na ostrove Flotta

Kyle of Durness

južne od Eilean Dubh

Zátoka Cromarty

po priamke medzi North Sutor a South Sutor

Inverness

po priamke z Fort George k Chanonry Point

Findhorn Bay

v rámci výčnelku do mora

Aberdeen

po priamke z južného móla (South Jetty) k mólu Abercromby Jetty

Povodie Montrose

na západ od priemky vedúcej zo severu na juh cez vstup do prístavu pri majáku Scurdie Ness

Rieka Tay – Dundee

po priamke od prílivovej nádrže (rybárskeho doku) rieky Dundee ku Craig Head, East Newport

Zátoka Forth a rieka Forth

v zátoke Forth, nie však východne od železničného mosta Forth

Dumfries

po priamke od Airds Point k Scar Point

Loch Ryan

po priamke od Cairn Point k Kircolm Point

Ayr Harbour

vo vnútri Bar

The Clyde

nad vodami zóny 1

Kyles of Bute

medzi Colintraive a Rhubodach

Campbeltown Harbour

po priamke od Macringan's Point k Ottercharach Point

Loch Etive

v rámci Loch Etive nad Falls of Lora

Loch Leven

nad mostom v Ballachulish

Loch Linnhe

severne od majáka Corran Point

Loch Eil

celé jazero

Kaledónsky kanál

jazerá Lochy, Oich a Ness

Kyle of Lochalsh

v rámci Kyle Akin, nie západne od majáka Eilean Ban Light alebo východne od Eileanan Dubha

Loch Carron

medzi Stromemore a Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

po priamke od majáka Ullapool Point k Aultnaharrie

Kylesku

cez jazero Loch Cairnbawn v oblasti medzi najvýchodnejším bodom Garbh Eilean a najzápadnejší bod Eilean na Rainich

Stornoway Harbour

po priamke z Arnish Point k majáku Bay Lighthouse, severozápadná strana

The Sound of Scalpay

nie východne od Berry Cove (Scalpay) a nie západne od Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay a Tarbert Harbour

do jednej míle od pobrežia ostrova Island of Harris

Loch Awe

celé jazero

Loch Katrine

celé jazero

Loch Lomond

celé jazero

Loch Tay

celé jazero

Loch Loyal

celé jazero

Loch Hope

celé jazero

Loch Shin

celé jazero

Loch Assynt

celé jazero

Loch Glascarnoch

celé jazero

Loch Fannich

celé jazero

Loch Maree

celé jazero

Loch Gairloch

celé jazero

Loch Monar

celé jazero

Loch Mullardach

celé jazero

Loch Cluanie

celé jazero

Loch Loyne

celé jazero

Loch Garry

celé jazero

Loch Quoich

celé jazero

Loch Arkaig

celé jazero

Loch Morar

celé jazero

Loch Shiel

celé jazero

Loch Earn

celé jazero

Loch Rannoch

celé jazero

Loch Tummel

celé jazero

Loch Ericht

celé jazero

Loch Fionn

celé jazero

Loch Glass

celé jazero

Loch Rimsdale/nan Clar

celé jazero

SEVERNÉ ÍRSKO

Strangfordské jazero

po priamke od Cloghy Point k Dogtail Point

Belfastské jazero

po priamke od Holywood k Macedon Point

Larne

po priamke od móla Larne Pier k trajektovému mólu na ostrove Island Magee

Rieka Bann

od koncov pobrežnej hrádze smerujúcich do mora k mostu Toome Bridge

Jazero Erne

horné a dolné jazero Erne

Jazero Neagh

do 2 míľ od pobrežia

POBREŽIE VÝCHODNÉHO ANGLICKA

Berwick

v rámci pobrežnej hrádze

Warkworth

v rámci pobrežnej hrádze

Blyth

v rámci vonkajších čiel prístavnej hrádze

Rieka Tyne

Dunston Staithes k čelám prístavnej hrádze na Tyne

Rieka Wear

Fatfield k čelám prístavnej hrádze Sunderland

Seaham

v rámci pobrežnej hrádze

Hartlepool

po priamke od móla Middleton Jetty k čelu starej prístavnej hrádze

po priamke spájajúcej severné čelo prístavnej hrádze s južným čelom prístavnej hrádze

Rieka Tees

po priamke vedúcej priamo na západ od móla Government Jetty k hrádzi Tees

Whitby

v rámci čiel prístavnej hrádze Whitby

Rieka Humber

po priamke z North Ferriby do South Ferriby

Grimsby Dock

po priamke od západného móla prílevovej nádrže k východnému mólu rybárskych dokov, severné nábrežie

Boston

v New Cut

Dutch River

celý kanál

Rieka Hull

Beverley Beck k rieke Humber

Kielder Water

celé jazero

Rieka Ouse

pod plavebnou komorou Naburn

Rieka Trent

pod plavebnou komorou Cromwell

Rieka Wharfe

od sútoku s riekou Ouse k mostu Tadcaster Bridge

Scarborough

v rámci čiel prístavnej hrádze Scarborough

WALES A POBREŽIE ZÁPADNÉHO ANGLICKA

Rieka Severn

severne od priamky vedúcej priamo na západ Sharpness Point (51°43,4′ severnej zemepisnej šírky) k Llanthony a Maisemore Weirs a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Rieka Wye

v Chepstow, severne od zemepisnej šírky (51°38,0′ severne) k Monmouth

Newport

severne od nadzemných sieťových káblov križujúcich Fifoots Points

Cardiff

po priamke od južného móla (South Jetty) k Penarth Head

a ohraničené vody západne od hrádze Cardiff Bay

Barry

po priamke spájajúcej konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora

Port Talbot

po priamke spájajúcej konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora na rieke Afran mimo uzavretých dokov

Neath

po priamke vedúcej priamo na sever od konca tankerového móla v Baglanskom zálive smerom na voľné more (51°37,2′ severnej zemepisnej šírky, 3°50,5′ západnej zemepisnej dĺžky)

Prístav Llanelli a Burry

v rámci oblasti ohraničenej priamkou vedúcou od západnej prístavnej hrádze prístavu Burry k Whiteford Point

Milford Haven

po priamke od južnej časti Hook Point k Thorn Point

Fishguard

po priamke spájajúcej severný a východný koniec pobrežnej hrádze smerujúci do mora

Cardigan

v rámci úžiny v Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

v rámci koncov pobrežnej hrádze smerujúcich do mora

Aberdyfi

po priamke od železničnej stanice Aberdyfi k majáku Twyni Bach

Barmouth

po priamke od železničnej stanice Barmouth k Penrhyn Point

Portmadoc

po priamke od Harlech Point ku Graig Ddu

Holyhead

v rámci oblasti ohraničenej hlavnou prístavnou hrádzou a priamkou vedúcou od čela prístavnej hrádze k Brynglas Point, Towyn Bay

Menai Straits

v rámci Menai Straits medzi priamkou spájajúcou Aber Menai Point k Belan Point a priamkou spájajúcou mólo Beaumaris Pier s Pen-y-Coed Point

Conway

po priamke od Mussel Hill ku Tremlyd Point

Llandudno

v rámci pobrežnej hrádze

Rhyl

v rámci pobrežnej hrádze

Rieka Dee

nad nábrežím Connah's k bodu odčerpávania vody Barrelwell Hill

Rieka Mersey

po priamke medzi majákom Rock Lighthouse a severozápadným dokom Seaforth Dock, okrem ostatných dokov

Preston a Southport

po priamke od Lytham do Southport a v rámci dokov Preston

Fleetwood

po priamke od Low Light ku Knott

Rieka Lune

po priamke od Sunderland Point k Chapel Hill po dok Glasson vrátane

Barrow

po priamke spájajúcej Haws Point, Isle of Walney ku sklzu Roa Island Slipway

Whitehaven

v rámci pobrežnej hrádze

Workington

v rámci pobrežnej hrádze

Maryport

v rámci pobrežnej hrádze

Carlisle

po priamke spájajúcej Carlisle s Torduff

Coniston Water

celé jazero

Derwentwater

celé jazero

Ullswater

celé jazero

Windermere

celé jazero

JUŽNÉ ANGLICKO

Prístav Blakeney a Morston a prístupy

východne od priamky vedúcej južne od Blakeney Point k vstupu na rieku Stiffkey

Rieka Orwell a rieka Stour

rieka Orwell po priamke vedúcej od prístavnej hrádze Blackmanshead k Landguard Point a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Rieka Blackwater

všetky vodné cesty po priamke od juhozápadného výbežku ostrova Mersea k Sales Point

Rieka Crouch a rieka Roach

rieka Crouch po priamke od Holliwell Point k Foulness Point vrátane rieky Roach

Rieka Temža a jej prítoky

rieka Temža nad priamkou vedúcou zo severu na juh cez východný výbežok móla Denton Wharf Pier, Gravesend k plavebnej komore Teddington

Rieka Medway a Swale

rieka Medway od priamky vedúcej od Garrison Point ku Grain Tower k plavebnej komore Allington a Swale od Whitstable k Medway

Rieka Stour (Kent)

rieka Stour nad ústím k prístavisku Flagstaff Reach

Dover Harbour

v rámci priamok vedených cez východný a západný vstup k prístavu

Rieka Rother

rieka Rother nad prílivovou signálnou stanicou v Camber ku stavadlu Scots Float Sluice a k vstupnej plavebnej komory na rieke Brede

Rieka Adur a kanál Southwick

po priamke cez vstup do Shoreham Harbour k plavebnej komore kanála Southwick a k západnému koncu pobrežnej rampy Tarmac Wharf

Rieka Arun

rieka Arun nad mólom Littlehampton Pier k prístavisku Littlehampton Marina

Rieka Ouse (Sussex) Newhaven

rieka Ouse od priamky vedúcej cez vstup do prístavnej hrádze Newhaven Harbour k severnému koncu severného nábrežia

Brighton

vonkajšie prístavisko Brighton Marina po priamke od južného konca západného nábrežia k severnému koncu južného nábrežia

Chichester

po priamke vedúcej medzi bodom Eastoke a kostolnou vežou vo West Wittering a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Langstone Harbour

po priamke vedúcej medzi Eastney Point a Gunner Point

Portsmouth

po priamke vedúcej medzi vstupom do prístavu z Blockhouse k Round Tower

Bembridge, Isle of Wight

v rámci prístavu Brading Harbour

Cowes, Isle of Wight

rieka Medina po priamke z majáku Breakwater Light na východnom brehu k majáku House Light na západnom brehu

Southampton

po priamke z Calshot Castle k majáku Hook Beacon

Beaulieu River

po Beaulieu River nie východne k severojužnej línii cez Inchmery House

Jazero Keyhaven

po priamke vedúcej priamo na sever od majáku Hurst Point Low Light ku Keyhaven Marshes

Christchurch

rieka Run

Poole

po priamke od Chain Ferry medzi Sandbanks a South Haven Point

Exeter

po východozápadnej línii z Warren Point k stanici záchranných člnov v Inshore oproti Checkstone Ledge

Teignmouth

v rámci prístavu

Rieka Dart

po priamke z bodu Kettle k Battery Point

Rieka Salcombe

po priamke zo Splat Point k Limebury Point

Plymouth

po priamke z móla Mount Batten Pier k Raveness Point cez Drakeove ostrovy. Rieka Yealm po priamke z Warren Point k Misery Point

Fowey

v prístave

Falmouth

po priamke zo St. Anthony Head k Pendennis Point

Rieka Camel

po priamke z Gun Point k Brea Hill

Rieky Taw a Torridge

po priamke orientovanej 200° od majáku na Crow Point k brehu v Skern Point

Bridgewater

južne od priamky vedúcej priamo na východ zo Stert Point (51°13,0′ severnej zemepisnej šírky)

Rieka Avon (Avon)

po priamke z móla Avonmouth Pier k Wharf Point do priehrady Netham Dam

KAPITOLA 2

Zóna 3

Belgické kráľovstvo

Námorný Scheldt (po prúde od Antverpského otvoreného kotviska).

Česká republika

Labe: od plavebnej komory Ústí nad Labem-Střekov k plavebnej komore Lovosice

Priehrady: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

Máchovo jazero

Vodná plocha Velké Žernoseky.

Rybníky: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

Štrkové jazerá po ťažbe: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Spolková republika Nemecko

Dunaj:

od Kelheimu (km 2 414,72) po nemecko-rakúsku hranicu

Rýn:

od nemecko-švajčiarskej hranice po nemecko-holandskú hranicu

Labe:

od ústia Labsko-Seitenského kanála po dolnú hranicu Hamburského prístavu

Müritz

 

Francúzska republika

Rýn

Maďarská republika

Dunaj: od rkm 1 812 do rkm 1 433

Dunaj Moson: od rkm 14 do rkm 0.

Dunaj Szentendre: od rkm 32 do rkm 0.

Dunaj Ráckeve: od rkm 58 do rkm 0.

Rieka Tisa: od rkm 685 do rkm 160.

Rieka Dráva: od rkm 198 do rkm 70.

Rieka Bodrog: od rkm 51 do rkm 0.

Rieka Kettős-Körös: od rkm 23 do rkm 0.

Rieka Hármas-Körös: od rkm 91 do rkm 0.

Kanál Sió: od rkm 23 do rkm 0.

Jazero Velence

Jazero Fertő.

Holandské kráľovstvo

Rýn

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, afgesloten Ij, Noordzeekanaal, prístav Ijmuiden, Rotterdamská prístavná oblasť, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, kanál Bijlandsch, Boven Rijn, kanál Pannersdensch, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdamsko-rýnsky kanál, Veerse Meer, Scheldsko-rýnsky kanál po ústie do Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse pod Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (východne od prístavu Benelux), Hartelkanaal.

Rakúska republika

Dunaj: od hranice s Nemeckom po hranicu so Slovenskom

Inn: od ústia do elektrárne Passau-Ingling.

Traun: od ústia na km 1,80.

Enns: od ústia na km 2,70.

March: do km 6,00.

Poľská republika

Rieka Biebrza od ústia Augustowského kanála po ústie s riekou Narwia

Rieka Brda od prepojenia s Bydgoským kanálom v Bydgoszczi po ústie s riekou Vislou

Rieka Bug od ústia rieky Muchawiec po ústie s riekou Narwia

Jazero Dąbie po hranicu s vnútornými morskými vodami

Augustowski kanál od prepojenia s riekou Biebrza k štátnej hranici spolu s jazerami nachádzajúcimi sa pozdĺž trasy kanála

Bartnicki kanál od jazera Ruda Woda k jazeru Bartężek, spolu s jazerom Bartężek

Bydgoski kanál

Elbląski kanál od jazera Druzno k jazeru Jeziorak a jazeru Szeląg Wielki, spolu s týmito jazerami a s jazerami po trase kanálu a bočným korytom v smere Zalewa od jazera Jeziorak k jazeru Ewingi vrátane

Gliwicki kanál spolu s Kędzierzyńským kanálom

Jagielloński kanál od prepojenia s riekou Elbląg k rieke Nogat

Łączański kanál

Ślesiński kanál s jazerami nachádzajúcimi sa pozdĺž trasy tohto kanála a jazero Gopło

Żerański kanál

Rieka Martwa Wisła od rieky Visla v Przegaline k hranici s vnútornými morskými vodami

Rieka Narew od ústia rieky Biebrza do ústia rieky Visla spolu so Zegrzyńskim jazerom

Rieka Nogat od rieky Visla k ústiu do Vislanského zálivu

Rieka Noteć (horná) od jazera Gopło k prepojeniu s Górnonoteckým kanálom a Górnonotecki kanál a rieka Noteć (dolná) od prepojenia Bydgoskoského kanála po ústie rieky Warta

Rieka Nysa Łużycka od Gubinu po ústie rieky Odra

Rieka Odra od mesta Racibórz k prepojeniu s Východnou Odrou, ktorá odbočuje do rieky Regalica z prieplavu Klucz-Ustowo, spolu s touto riekou a jej bočnými ramenami k jazeru Dąbie ako aj bočné koryto rieky Odra z plavebnej komory Opatowice do plavebnej komory v meste Wrocław

Rieka Západná Odra od splavu vo Widuchowej (704,1 km rieky Odra) k hranici s vnútornými morskými vodami spolu s bočnými ramenami ako aj prieplavom Klucz-Ustowo spájajúcim Východnú Odru so Západnou Odrou

Rieka Parnica a Parnicki prieplav od Západnej Odry k hranici s vnútornými morskými vodami

Rieka Pisa od jazera Roś po ústie rieky Narew

Rieka Szkarpawa od rieky Visly po ústie do Vislanského zálivu

Rieka Warta od Ślesińského jazera po ústie Odry

Systém jazier Wielkie Jeziora Mazurskie zahŕňajúci jazerá prepojené riekami a kanálmi tvoriacimi hlavnú trasu od jazera Roś (vrátane) v Piszi po Węgorzewski kanál (vrátane tohto kanála) vo Węgorzewe spolu s jazerami: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty a Święcajty, spolu s Giżyckým kanálom a Niegocińskim kanálom a kanálom Piękna Góra a bočnými korytami od Ryńskiego jazera (vrátane) v Ryne po Nidzkie Jazero (do 3 km, čo tvorí hranicu rezervácie „Nidzkie jazero“), spolu s jazerami: Bełdany, Guzianka Mała a Guzianka Wielka.

Rieka Visla od ústia rieky Przemsza po prepojenie s Łączańskym kanálom ako aj od ústia tohto kanála v Skawini po ústie rieky Visly do Gdaňského zálivu vrátane Włocławskiej priehrady.

Slovenská republika

Dunaj: od Devína (rkm 1 880,26) po slovensko-maďarskú hranicu

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

ŠKÓTSKO

Leith (Edinburgh)

v rámci pobrežnej hrádze

Glasgow

Strathclyde Loch

Kanál Crinan

Crinan po Ardrishaig

Caledonský kanál

úseky kanála

SEVERNÉ ÍRSKO

Rieka Lagan

Lagan Weir po Stranmillis

VÝCHODNÉ ANGLICKO

Rieka Wear (bez prílivu)

starý železničný most, Durham po most Prebends Bridge, Durham

Rieka Tees

Upriver od hrádze Tees

Grimsby Dock

v plavebnej komore

Immingham Dock

v plavebnej komore

Hull Docks

v plavebnej komore

Boston Dock

vo vnútri priepustí plavebnej komory

Navigácia po Aire a Calder

Goole Docks po Leeds; prepojenie Leeds a Liverpoolského kanála; prepojenie Bank Dole Junction do Selby (plavebná komora rieky Ouse); prepojenie Castleford do Wakefield (plavebná komora Falling)

Rieka Ancholme

stavidlo Ferriby Sluice do Brigg

Kanál Calder a Hebble

Wakefield (plavebná komora Fall Ing) do plavebnje komory Broadcut Top

Rieka Foss

od prepojenia (most Blue Bridge) s riekou Ouse k mostu Monk Bridge

Kanál Fossdyke

prepojenie s riekou Trent po Brayford Pool

Goole Dock

vo vnútri priepustí plavebnej komory

Hornsea Mere

celý kanál

Rieka Hull

od plavebnej komory Struncheon Hill po Beverley Beck

Kanál Market Weighton

plavebná komora rieky Humber po plavebnú komoru Sod Houses

New Junction Canal

celý kanál

Rieka Ouse

od plavebnej komory Naburn po Nun Monkton

Kanál Sheffield a South Yorkshire Canal

plavebná komora Keadby po plavebnú komoru Tinsley

Rieka Trent

plavebná komora Cromwell po Shardlow

Rieka Witham

stavidlo Boston Sluice po Brayford Poole (Lincoln)

WALES A ZÁPADNÉ ANGLICKO

Rieka Severn

nad splavmi Llanthony a Maisemore

Rieka Wye

nad Monmouth

Cardiff

jazero Roath Park

Port Talbot

v uzavretých dokoch

Swansea

V uzavretých dokoch

Rieka Dee

nad bodom čerpania vody Warrelwell Hill

Rieka Mersey

doky (okrem doku Seaforth)

Rieka Lune

nad dokom Glasson

Rieka Avon (Midland)

plavebná komora Tewkesbury po Evesham

Gloucester

Gloucesterské mestské doky, kanál Gloucester/Sharpness

Jazero Hollingworth

celé jazero

Manchesterský lodný kanál

celý kanál a doky Salford Docks vrátane rieky Irwell

Jazero Pickmere

celé jazero

Rieka Tawe

medzi medzi morskou hrádzou/prístaviskom a atletickým štadiónom Morfa

Jazero Lake

celé jazero

Rieka Weaver

pod Northwichom

JUŽNÉ ANGLICKO

Rieka Nene

Wisbech Cut a rieka Nene po plavebnú komoru Dog-in-a-Doublet

Rieka Great Ouse

Kings Lynn Cut a rieka Great Ouse pod cestným mostom West Lynn

Yarmouth

ústie rieky Yare od priamky vedúcej cez konce severnej a južnej vstupnej prístavnej hrádze vrátane Breydon Water

Lowestoft

prístav Lowestoft pod palubnou komorou Mutford Lock po priamku vedúcu cez vonkajšie vstupné prístavné hrádze

Rieky Alde a Ore

nad vstupom rieky Ore po Westrow Point

Rieka Deben

nad vstupom rieky Deben po Felixstowe Ferry

Rieka Orwell a rieka Stour

od priamky vedúcej z Fagbury Point po Shotley na rieke Orwell po Ipswich Dock; a od priamky vedúcej zo severu na juh cez Erwarton Ness na rieke Stour po Manningtree

Kanál Chelmer & Blackwater

východne od plavebnej komory Beeleigh

Rieka Temža a jej prítoky

rieka Temža nad plavebnou komorou Teddington po Oxford

Rieka Adur a kanál Southwick

rieka Adur nad západným koncom Tarmac Wharf a v kanáli Southwick

Rieka Arun

rieka Arun a prístaviskom Littlehampton Marina

Rieka Ouse (Sussex), Newhaven

rieka Ouse nad severným koncom severného nábrežia

Bewl Water

celé jazero

Grafham Water

celé jazero

Rutland Water

celé jazero

Jazero Thorpe Park Lake

celé jazero

Chichester

východne od priamky spájajúcej Cobnor Point a Chalkdock Point

Christchurch

v prístave Christchurch Harbour okrem rieky Run

Exeterský kanál

celý kanál

Rieka Avon (Avon)

Bristolské mestské doky

priehrada Netham Dam po splav Pulteney Weir

KAPITOLA 3

Zóna 4

Belgické kráľovstvo

Celá belgická sieť bez vodných ciest v zóne 3

Česká republika

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 1, 2 a 3

Spolková republika Nemecko

Všetky vnútrozemské vodné cesty neuvedené v zónach 1, 2 a 3

Francúzska republika

Všetky francúzske vnútrozemské vodné cesty okrem uvedených v zónach 1, 2 a 3

Talianska republika

Rieka Po: od Piacenzy po ústie

Kanál Miláno-Cremona, rieka Po: konečný úsek v dĺžke 15 km do rieky Po

Rieka Mincio: od Mantui, Governolo po rieku Po

Vodná cesta Ferrara: od rieky Po (Pontelagoscuro), Ferrara po Porto Garibaldi

Kanály Brondolo a Valle: od východnej Po po Benátsky záliv

Kanál Fissero – Tartaro – Canalbianco: od Adrie po východnú Po

Benátske pobrežie: od Benátskeho zálivu po Grado

Litovská republika

Celá litovská sieť

Luxemburské veľkovojvodstvo

Moselle

Maďarská republika

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 2 a 3

Holandské kráľovstvo

Všetky ostatné rieky, kanály a vnútorné moria, ktoré nie sú vymenované v zónach 1, 2 a 3

Rakúska republika

Thaya: po Bernhardsthal

March: nad km 6,00

Poľská republika

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zónach 1, 2 a 3

Slovenská republika

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zóne 3

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

ŠKÓTSKO

Ratho and Linlithgow Union Canal

celý kanál

Glasgow

kanál Forth and Clyde

kanál Monkland – Faskine a úseky Drumpellier

Hogganfield Loch

VÝCHODNÉ ANGLICKO

Rieka Ancholme

Brigg po plavebnú komoru Harram Hill

Kanál Calder and Hebble

plavebná komora Broadcut Top po most Sowerby Bridge

Chesterfieldský kanál

West Stockwith po Worksop

Kanál Cromford

celý kanál

Rieka Derwent

od prepojenia s riekou Ouse po most Stamford Bridge

Navigácia v Driffield

od plavebnej komory Struncheon Hill po Great Driffield

Kanál Erewash

plavebná komora Trent po plavebnú komoru Langley Mill

Kanál Huddersfield

prepojenie s Calder a Hebble pri moste Coopers Bridge po úzky kanál Huddersfield Narrow pri Huddersfielde

medzi Ashton-Under-Lyne a Huddersfield

Leeds a Liverpoolský kanál

z plavebnej komory Leeds River po Skipton Wharf

Jazero Light Water Valley

celé jazero

The Mere, Scarborough

celé jazero

Rieka Ouse

nad Nun Monkton Pool

Pocklington Canal

od prepojenia s riekou Derwent po povodie Melbourne

Kanál Sheffield a South Yorkshire

plavebná komora Tinsley po Sheffield

Rieka Soar

prepojenie Trent Junction po Loughborough

Kanál Trent and Mersey

Shardlow po plavebnú komoru Dellow Lane

Rieka Ure a kanál Ripon

od prepojenia s riekou Ouse po kanál Ripon (povodie Ripon)

Kanál Ashton

celý kanál

WALES A ZÁPADNÉ ANGLICKO

Rieka Avon (Midland)

nad Evesham

Plavba po Birminghamskom kanále

celý kanál

Kanál Birmingham a Fazeley

celý kanál

Kanál Coventry

celý kanál

Grand Union Canal (od prepojenia Napton po Birmingham a Fazeley)

celý úsek kanála

Kanál Kennet a Avon (Bath po Newbury)

celý úsek kanála

Lancasterský kanál

celý kanál

Leeds a liverpoolský kanál

celý kanál

Kanál Llangollen

celý kanál

Kanál Caldon

celý kanál

Kanál Peak Forest

celý kanál

Kanál Macclesfield

celý kanál

Kanál Monmouthshire a Brecon

celý kanál

Kanál Montgomery

celý kanál

Kanál Rochdale

celý kanál

Kanál Swansea

celý kanál

Kanál Neath & Tennant

celý kanál

Shropshire Union Canal

celý kanál

Kanál Staffordshire a Worcester

celý kanál

Kanál Stratford-upon-Avon

celý kanál

Rieka Trent

celá rieka

Kanál Trent a Mersey

celý kanál

Rieka Weaver

nad Northwich

Kanál Worcester a Birmingham

celý kanál

JUŽNÉ ANGLICKO

Rieka Nene

nad plavebnou komorou Dog-in-a-Doublet

Rieka Great Ouse

Kings Lynn nad cestným mostom West Lynn. Rieka Great Ouse a všetky pripájajúce sa vodné cesty vo Fenland vrátane rieky Cam a navigácie na strednej úrovni

Pláne Norfolk and Suffolk

všetky rieky, plane, kanály a vodné cesty v Norfolk a Suffolk Broads vrátane Oulton Broad a riek Waveney, Yare, Bure, Ant a Thurnev, umožňujúce navigáciu s prílivom alebo bez neho, okrem uvedeného pre Yarmouth a Lowestoft

Rieka Blyth

vstup rieky Blyth do Blythburghu

Rieky Alde a Ore

na rieke Alde nad Westrow Point

Rieka Deben

rieka Deben nad Felixstowe Ferry

Rieka Orwell a rieka Stour

všetky vodné cesty na rieke Stour nad Manningtree

Kanál Chelmer & Blackwater

západne od plavebnej komory Beeleigh

Rieka Temža a jej prítoky

rieka Stort a rieka Lee nad zátokou Bow Creek. Grand Union Canal nad plavebnou komorou Brentford Lock a Kanálom regentov nad povodím Limehouse a všetky s ním spojené kanály. Rieka Wey nad plavebnou komorou Temže. Kanál Kennet a Avon. Rieka Temža nad Oxfordom. Oxfordský kanál

Rieka Medway a Swale

rieka Medway nad plavebnou komorou Allington

Rieka Stour (Kent)

rieka Stour nad výkladiskom vo Flagstaff Reach

Dover Harbour

celý prístav

Rieka Rother

rieka Rother a Kráľovský vojenský kanál nad stavidlom Scots Float Sluice a riekou Brede nad plavebnou komorou

Brighton

vnútorný prístav prístaviska Brighton Marina a nad plavebnou komorou

Jazero Wickstead Park

celé jazero

Kanál Kennet a Avon

celý kanál

Grand Union Canal

celý kanál

Rieka Avon (Avon)

nad splavom Pulteney Weir

Kanál Bridgewater

celý kanál


(1)  V prípade plavidiel, ktorých domáci prístav je inde, sa zohľadňuje článok 32 Dohody o Ems-Dollart z 8. apríla 1960 (BGBl. 1963 II s. 602).

(2)  V prípade plavidiel, ktorých domáci prístav je v inom štáte, sa zohľadňuje článok 32 Dohody o Ems-Dollart z 8. apríla 1960 (BGBl. 1963 II, s. 602).

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNACH 1, 2, 3 A 4

OBSAH

ČASŤ I

KAPITOLA 1

VŠEOBECNE

Článok 1.01

Vymedzenie pojmov

Článok 1.02

(prázdne)

Článok 1.03

(prázdne)

Článok 1.04

(prázdne)

Článok 1.05

(prázdne)

Článok 1.06

Dočasné požiadavky

Článok 1.07

Administratívne pokyny

KAPITOLA 2

POSTUP

Článok 2.01

Inšpekčné orgány

Článok 2.02

Žiadosť o prehliadku

Článok 2.03

Poskytnutie plavidla na prehliadku

Článok 2.04

(prázdne)

Článok 2.05

Dočasné osvedčenie Spoločenstva

Článok 2.06

Platnosť osvedčenia Spoločenstva

Článok 2.07

Podrobnosti v osvedčení Spoločenstva a jeho zmeny a doplnenia

Článok 2.08

(prázdne)

Článok 2.09

Pravidelná prehliadka

Článok 2.10

Dobrovoľná prehliadka

Článok 2.11

(prázdne)

Článok 2.12

(prázdne)

Článok 2.13

(prázdne)

Článok 2.14

(prázdne)

Článok 2.15

Náklady

Článok 2.16

Informácie

Článok 2.17

Register osvedčení Spoločenstva

Článok 2.18

Úradné číslo

Článok 2.19

Ekvivalencie a výnimky

ČASŤ II

KAPITOLA 3

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA STAVBY PLAVIDIEL

Článok 3.01

Základná požiadavka

Článok 3.02

Pevnosť a stabilita

Článok 3.03

Trup lode

Článok 3.04

Strojovne a kotolne, nádrže

KAPITOLA 4

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ, VOĽNÝ BOK A ZNAČKY PONORU

Článok 4.01

Bezpečná vzdialenosť

Článok 4.02

Voľný bok

Článok 4.03

Minimálny voľný bok lode

Článok 4.04

Značky ponoru

Článok 4.05

Maximálny ponor naložených plavidiel, ktorých trupy nie sú vždy zatvorené, aby boli odolné voči vodnej triešti a vodotesné

Článok 4.06

Stupnice ponoru

KAPITOLA 5

OVLÁDATEĽNOSŤ

Článok 5.01

Všeobecne

Článok 5.02

Plavebné skúšky

Článok 5.03

Skúšobná oblasť

Článok 5.04

Miera naloženia plavidiel a zostáv pri plavebných skúškach

Článok 5.05

Používanie palubných zariadení pri plavebných skúškach

Článok 5.06

Predpísaná rýchlosť (vpred)

Článok 5.07

Schopnosť zastavenia

Článok 5.08

Schopnosť plavby vzad

Článok 5.09

Schopnosť vykonania únikovej akcie

Článok 5.10

Schopnosť otočenia

KAPITOLA 6

KORMIDLOVÉ ZARIADENIE

Článok 6.01

Všeobecné požiadavky

Článok 6.02

Riadiace jednotky kormidlového prístroja

Článok 6.03

Hydraulická riadiaca jednotka kormidlového prístroja

Článok 6.04

Zdroj pohonu

Článok 6.05

Manuálna riadiaca jednotka

Článok 6.06

Systémy kormidla-lodného motora, vodnej trysky, cykloidnej lodnej skrutky a čelného propulzora

Článok 6.07

Ukazovatele a monitorovacie zariadenia

Článok 6.08

Regulátory vybočenia

Článok 6.09

Schvaľovací výbor

KAPITOLA 7

KORMIDLOVŇA

Článok 7.01

Všeobecne

Článok 7.02

Voľný výhľad

Článok 7.03

Všeobecné požiadavky týkajúce sa riadiacich, indikačných a monitorovacích zariadení

Článok 7.04

Osobitné požiadavky týkajúce sa riadiacich, indikačných a monitorovacích zariadení hlavných motorov a kormidlového zariadenia

Článok 7.05

Navigačné svetlá, svetelné signály a zvukové signály

Článok 7.06

Radarové inštalácie a zátačkomery

Článok 7.07

Rádio-telefonické systémy pre plavidlá s kormidlovňami určenými na riadenie radarom jednou osobou:

Článok 7.08

Interné komunikačné zariadenia na palube

Článok 7.09

Výstražný systém

Článok 7.10

Vykurovanie a vetranie

Článok 7.11

Manipulačné zariadenie kormovej kotvy

Článok 7.12

Stiahnuteľné kormidlovne

Článok 7.13

Zápis v osvedčení Spoločenstva pre plavidlá s kormidlovňami určenými na riadenie radarom jednou osobou

KAPITOLA 8

PREVEDENIE MOTORA

Článok 8.01

Všeobecne

Článok 8.02

Bezpečnostné zariadenie

Článok 8.03

Agregát

Článok 8.04

Výfukový systém motora

Článok 8.05

Nádrže na palivo, rozvody a príslušenstvo

Článok 8.06

Uskladnenie mazacieho oleja, rozvody a príslušenstvo

Článok 8.07

Uskladnenie olejov používaných v hnacích systémoch, riadiacich a aktivačných systémoch a vykurovacích systémoch, rozvody a príslušenstvo

Článok 8.08

Systémy na odčerpávanie a odvádzanie vody

Článok 8.09

Uskladnenie zaolejovanej vody a použitého paliva

Článok 8.10

Hluk vydávaný plavidlami

KAPITOLA 8a

(prázdne)

KAPITOLA 9

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Článok 9.01

Všeobecne

Článok 9.02

Systémy na prívod elektrickej energie

Článok 9.03

Ochrana pred fyzickým kontaktom, prienikom pevných predmetov a vniknutím vody

Článok 9.04

Ochrana pred výbuchom

Článok 9.05

Ochranné uzemnenie

Článok 9.06

Maximálne povolené napätie

Článok 9.07

Rozvádzacie systémy

Článok 9.08

Spojenie s brehom alebo inými externými sieťami

Článok 9.09

Prívod energie na iné plavidlo

Článok 9.10

Generátory a motory

Článok 9.11

Akumulátory

Článok 9.12

Inštalácie spínacích zariadení

Článok 9.13

Núdzové ističe

Článok 9.14

Inštalačné prvky

Článok 9.15

Káble

Článok 9.16

Inštalácie osvetlenia

Článok 9.17

Navigačné svetlá

Článok 9.18

(prázdne)

Článok 9.19

Výstražné a bezpečnostné systémy mechanických zariadení

Článok 9.20

Elektronické zariadenia

Článok 9.21

Elektromagnetická kompatibilita

KAPITOLA 10

VYBAVENIE

Článok 10.01

Kotevné vybavenie

Článok 10.02

Iné vybavenie

Článok 10.03

Prenosné hasiace prístroje

Článok 10.03a

Napevno nainštalované hasiace systémy v obývacích priestoroch, kormidlovniach a priestoroch pre cestujúcich

Článok 10.03b

Napevno nainštalované hasiace systémy v strojovniach, kotolniach a čerpacích staniciach

Článok 10.04

Malé člny

Článok 10.05

Záchranné kolesá a záchranné vesty

KAPITOLA 11

BEZPEČNOSŤ NA PRACOVNÝCH STANICIACH

Článok 11.01

Všeobecne

Článok 11.02

Ochrana pred pádom

Článok 11.03

Rozmery pracovných priestorov

Článok 11.04

Bočné paluby

Článok 11.05

Prístupnosť pracovných priestorov

Článok 11.06

Východy a núdzové východy

Článok 11.07

Rebríky, schody a podobné zariadenia

Článok 11.08

Vnútorné priestory

Článok 11.09

Ochrana pred hlukom a vibráciami

Článok 11.10

Kryty palubných prielezov

Článok 11.11

Navijaky

Článok 11.12

Žeriavy

Článok 11.13

Skladovanie horľavých kvapalín

KAPITOLA 12

OBÝVACIE PRIESTORY

Článok 12.01

Všeobecne

Článok 12.02

Osobitné požiadavky na prevedenie

Článok 12.03

Hygienické zariadenia

Článok 12.04

Kuchyne

Článok 12.05

Pitná voda

Článok 12.06

Vykurovanie a vetranie

Článok 12.07

Ostatné inštalácie v obývacích priestoroch

KAPITOLA 13

ZARIADENIA NA PALIVOVÉ VYKUROVANIE, KUCHYNSKÉ A CHLADIACE ZARIADENIA

Článok 13.01

Všeobecne

Článok 13.02

Použitie kvapalných palív, zariadení spaľujúcich olej

Článok 13.03

Sporáky s vaporizačnými olejovými horákmi a ohrevnými zariadeniami s rozprašujúcimi olejovými horákmi

Článok 13.04

Sporáky s vaporizačnými olejovými horákmi

Článok 13.05

Ohrevné zariadenia s rozprašujúcimi olejovými horákmi

Článok 13.06

Ohrevné zariadenia s nútenou cirkuláciou vzduchu

Článok 13.07

Vykurovanie tuhým palivom

KAPITOLA 14

ZARIADENIA NA SKVAPALNENÝ PLYN NA DOMÁCE ÚČELY

Článok 14.01

Všeobecne

Článok 14.02

Zariadenia

Článok 14.03

Nádrže

Článok 14.04

Umiestnenie a usporiadanie napájacích jednotiek

Článok 14.05

Náhradné a prázdne nádrže

Článok 14.06

Regulátory tlaku

Článok 14.07

Tlak

Článok 14.08

Potrubie a elastické rúry

Článok 14.09

Rozvodný systém

Článok 14.10

Plynové spotrebiče a ich inštalácia

Článok 14.11

Vetranie a odvod splodín

Článok 14.12

Prevádzkové a bezpečnostné požiadavky

Článok 14.13

Schvaľovacia skúška

Článok 14.14

Skúšky

Článok 14.15

Potvrdenie

KAPITOLA 15

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH LODÍ

Článok 15.01

Všeobecné ustanovenia

Článok 15.02

Trupy plavidiel

Článok 15.03

Stabilita

Článok 15.04

Bezpečná vzdialenosť a voľný bok

Článok 15.05

Maximálny povolený počet pasažierov

Článok 15.06

Kajuty a priestory pre cestujúcich

Článok 15.07

Pohonný systém

Článok 15.08

Bezpečnostné zariadenia a vybavenie

Článok 15.09

Výbava na záchranu života

Článok 15.10

Elektrické zariadenia

Článok 15.11

Protipožiarna ochrana

Článok 15.12

Hasenie požiaru

Článok 15.13

Organizácia bezpečnosti

Článok 15.14

Zber odpadovej vody a likvidačné zariadenia

Článok 15.15

Výnimky pre isté osobné lode

KAPITOLA 15a

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PRE OSOBNÉ PLACHTOVÉ LODE

Článok 15a.01

Uplatňovanie časti II

Článok 15a.02

Odchýlky pre isté osobné plachtové lode

Článok 15a.03

Požiadavky na stabilitu plaviacich sa plavidiel

Článok 15a.04

Požiadavky na stavbu lode a mechaniku

Článok 15a.05

Takeláž vo všeobecnosti

Článok 15a.06

Sťažne a rahná vo všeobecnosti

Článok 15a.07

Osobitné ustanovenia pre sťažne

Článok 15a.08

Osobitné ustanovenia pre hlavné sťažne

Článok 15a.09

Osobitné ustanovenia pre čelene

Článok 15a.10

Osobitné ustanovenia pre čeleňové čnelky

Článok 15a.11

Osobitné ustanovenia pre hlavné vratipne

Článok 15a.12

Osobitné ustanovenia pre vratirahná

Článok 15a.13

Všeobecné ustanovenia pre pevnú a pohyblivú takeláž

Článok 15a.14

Osobitné ustanovenia pre pevnú takeláž

Článok 15a.15

Osobitné ustanovenia pre pohyblivú takeláž

Článok 15a.16

Prvky a časti takeláže

Článok 15a.17

Plachty

Článok 15a.18

Výstroj

Článok 15a.19

Odskúšanie

KAPITOLA 16

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVIDLÁ URČENÉ NA ZARADENIE DO TLAČNÝCH ALEBO VLEČNÝCH ZOSTÁV ALEBO NA BOČNÉ SPOJENIE

Článok 16.01

Plavidlá vhodné na tlačenie

Článok 16.02

Plavidlá vhodné na to, aby boli tlačené

Článok 16.03

Plavidlá vhodné na pohon bočne spriahnutých formácií

Článok 16.04

Plavidlá vhodné na to, aby boli poháňané v zostave

Článok 16.05

Plavidlá vhodné na vlečenie

Článok 16.06

Plavebné skúšky zostáv

Článok 16.07

Zápisy v osvedčení Spoločenstva

KAPITOLA 17

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLÁVAJÚCE STROJE

Článok 17.01

Všeobecne

Článok 17.02

Výnimky

Článok 17.03

Dodatočné požiadavky

Článok 17.04

Zvyšková bezpečná vzdialenosť

Článok 17.05

Zvyškový voľný bok

Článok 17.06

Skúška náklonu

Článok 17.07

Potvrdenie stability

Článok 17.08

Potvrdenie stability v prípade zmenšeného zvyškového voľného boku

Článok 17.09

Značky ponoru a stupnice ponoru

Článok 17.10

Plávajúce stroje bez potvrdenia stability

KAPITOLA 18

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVIDLÁ NA PRACOVISKU

Článok 18.01

Prevádzkové podmienky

Článok 18.02

Uplatňovanie časti II

Článok 18.03

Odchýlky

Článok 18.04

Bezpečná vzdialenosť a voľný bok

Článok 18.05

Malé člny

KAPITOLA 19

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE HISTORICKÉ PLAVIDLÁ (prázdne)

KAPITOLA 19a

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE KANÁLOVÉ VLEČNÉ ČLNY (prázdne)

KAPITOLA 19b

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVBU PLAVIDIEL NA VODNÝCH CESTÁCH ZÓNY 4

Článok 19b.01

Uplatňovanie kapitoly 4

KAPITOLA 20

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE NÁMORNÉ PLAVIDLÁ (prázdne)

KAPITOLA 21

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE REKREAČNÉ PLAVIDLÁ

Článok 21.01

Všeobecne

Článok 21.02

Uplatňovanie časti II

Článok 21.03

(prázdne)

KAPITOLA 22

STABILITA PLAVIDIEL PREPRAVUJÚCICH KONTAJNERY

Článok 22.01

Všeobecne

Článok 22.02

Medzné podmienky a spôsob výpočtu na potvrdenie stability na prepravu nezaistených kontajnerov

Článok 22.03

Medzné podmienky a spôsob výpočtu na potvrdenie stability na prepravu zaistených kontajnerov

Článok 22.04

Postup posudzovania stability na palube

KAPITOLA 22a

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVIDLÁ S DĹŽKOU NAD 110 M

Článok 22a.01

Uplatňovanie časti I

Článok 22a.02

Uplatňovanie časti II

Článok 22a.03

Pevnosť

Článok 22a.04

Plávateľnosť a stabilita

Článok 22a.05

Doplňujúce požiadavky

Článok 22a.06

Uplatňovanie časti IV v prípade prestavby

KAPITOLA 22b

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE RÝCHLOLODE

Článok 22b.01

Všeobecne

Článok 22b.02

Uplatňovanie časti I

Článok 22b.03

Uplatňovanie časti II

Článok 22b.04

Sedadlá a bezpečnostné pásy

Článok 22b.05

Voľný bok

Článok 22b.06

Plávateľnosť, stabilita a delenie

Článok 22b.07

Kormidlovňa

Článok 22b.08

Doplňujúce vybavenie

Článok 22b.09

Uzavreté priestory

Článok 22b.10

Východy a únikové cesty

Článok 22b.11

Protipožiarna ochrana a prevencia

Článok 22b.12

Prechodné ustanovenia

ČASŤ III

KAPITOLA 23

VYBAVENIE PLAVIDIEL Z HĽADISKA OBSLUHY

Článok 23.01

(prázdne)

Článok 23.02

(prázdne)

Článok 23.03

(prázdne)

Článok 23.04

(prázdne)

Článok 23.05

(prázdne)

Článok 23.06

(prázdne)

Článok 23.07

(prázdne)

Článok 23.08

(prázdne)

Článok 23.09

Vybavenie plavidiel

Článok 23.10

(prázdne)

Článok 23.11

(prázdne)

Článok 23.12

(prázdne)

Článok 23.13

(prázdne)

Článok 23.14

(prázdne)

Článok 23.15

(prázdne)

ČASŤ IV

KAPITOLA 24

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24.01

Uplatňovanie prechodných ustanovení pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke

Článok 24.02

Odchýlky pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke

Článok 24.03

Odchýlky pre plavidlá uvedené 1. apríla 1976 alebo skôr

Článok 24.047

Ostatné odchýlky

Článok 24.05

(prázdne)

Článok 24.06

Odchýlky pre plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje článok 24.01

Článok 24.07

(prázdne)

KAPITOLA 24a

PRECHODNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ NEPLAVIACE SA NA VODNÝCH CESTÁCH ZÓNY R

Článok 24a.01

Uplatňovanie prechodných ustanovení pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, a platnosť predchádzajúcich osvedčení Spoločenstva

Článok 24a.02

Výnimky pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke

Článok 24a.03

Odchýlky pre plavidlá, ktorých kýl bol uvedený pred 1. januárom 1985

Článok 24a.04

Ostatné odchýlky

Dodatok I

BEZPEČNOSTNÉ SIGNÁLY

Dodatok II

ADMINISTRATÍVNE POKYNY

ČASŤ I

KAPITOLA 1

VŠEOBECNE

Článok 1.01

Vymedzenie pojmov

V tejto smernici sa uplatňujú tieto pojmy:

 

Typy plavidiel

1.

„plavidlo“ zahŕňa aj plávajúci stroj,

2.

„plavidlo“: plavidlo vnútrozemskej plavby alebo námorná loď,

3.

„plavidlo vnútrozemskej plavby“: plavidlo určené výhradne alebo prevažne na plavbu po vnútrozemských vodných cestách,

4.

„námorná loď“: plavidlo s osvedčením na plavbu na mori,

5.

„motorová loď“: motorová nákladná loď alebo motorová tanková loď,

6.

„motorová tanková loď“: plavidlo určené na prepravu tovaru v pevne zabudovaných nádržiach a skonštruované na samostatnú plavbu s vlastným pohonom,

7.

„motorová nákladná loď“: plavidlo iné ako motorová tanková loď, určené na prepravu tovaru a skonštruované na samostatnú plavbu s vlastným pohonom,

8.

„kanálová motorová loď“: plavidlo vnútrozemskej plavby, ktorého dĺžka nepresahuje 38,5 m a šírka 5,05 m, prevádzkovaná obvykle na kanáli Rýn-Rhôna,

9.

„remorkér“: plavidlo postavené prevažne na ťahanie,

10.

„tlačný remorkér“: plavidlo postavené na tlačenie tlačnej zostavy plavidiel,

11.

„vlečný čln“: nákladný vlečný čln alebo tankový vlečný čln,

12.

„tankový vlečný čln“: plavidlo určené na prepravu tovaru v pevne zabudovaných nádržiach a skonštruované na vlečenie, bez vlastného pohonu alebo s vlastným pohonom postačujúcim len na vykonanie vymedzených manévrov,

13.

„nákladný vlečný čln“: plavidlo iné ako tankový vlečný čln, určené na prepravu tovaru a skonštruované na vlečenie, bez vlastného pohonu alebo s vlastným pohonom postačujúcim len na vykonanie obmedzených manévrov,

14.

„tlačný čln“: tankový tlačný čln, nákladný tlačný čln alebo člnový kontajner,

15.

„tankový tlačný čln“: plavidlo určené na prepravu tovaru v pevne zabudovaných nádržiach a skonštruované alebo osobitne upravené na tlačenie, bez vlastného pohonu alebo s vlastným pohonom postačujúcim len na vykonanie obmedzených manévrov, ak nie je súčasťou tlačnej zostavy,

16.

„nákladný tlačný čln“: plavidlo iné ako tankový tlačný čln, určené na prepravu tovaru a skonštruované alebo osobitne upravené na tlačenie, bez vlastného pohonu alebo s vlastným pohonom postačujúcim len na vykonanie vymedzených manévrov, ak nie je súčasťou tlačenej zostavy,

17.

„člnový kontajner“: tlačný čln skonštruovaný na prepravu na námornej lodi na dopravu člnových kontajnerov a na plavbu po vnútrozemských vodných cestách,

18.

„osobná loď“: výletná alebo kajutová loď skonštruovaná a vybavenéá na prepravu viac ako 12 cestujúcich,

19.

„osobná plachtová loď“: osobná loď skonštruovaná a vybavená tak, aby mohla plávať aj pomocou plachiet,

20.

„výletná loď“: osobná loď bez kajút na prenocovanie cestujúcich,

21.

„kajutová loď“: osobná loď s kajutami na prenocovanie cestujúcich,

22.

„vysokorýchlostné plavidlo“: motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode,

23.

„plávajúci stroj“: plávajúca konštrukcia vybavená mechanickým zariadením ako napríklad žeriavy, bagrovacie zariadenia, baranidlá alebo elevátory,

24.

„pracovné plavidlo“: plavidlo vhodne skonštruované a vybavené na manipuláciu so stavebným materiálom, ako napríklad rekultivačný čln, výsypná alebo elevátorová pramica, pontón alebo výsypný čln,

25.

„rekreačné plavidlo“: plavidlo určené na športové alebo oddychové účely, ktoré nie je osobnou loďou,

26.

„pracovný čln“: čln, ktorý sa používa na prepravu, záchranné, odťahovacie a pracovné činnosti,

27.

„plávajúce zariadenie“: každá plávajúca konštrukcia, ktorá nie je obvykle určená na premiestňovanie, ako napr. plávajúci bazén, dok, mostík alebo úschovňa člnov,

28.

„plávajúce teleso“: plť alebo iná konštrukcia, predmet alebo zostava schopná plavby, ktoré nie sú plavidlom, plávajúcim strojom alebo plávajúcim zariadením.

 

Súpravy plavidiel

29.

„zostava“: pevné alebo vlečné zoskupenie plavidiel,

30.

„formácia“: spôsob zostavenia zostavy,

31.

„pevná zostava“: tlačná zostava alebo bočne spriahnutá formácia plavidiel,

32.

„tlačná zostava“: pevné spriahnutie plavidiel, z ktorých aspoň jedno je umiestnené pred plavidlom poháňajúcim zostavu, ktorým je „tlačný remorkér (-y)“; zostava zložená z tlačného plavidla a tlačeného člnu spojených tak, aby bolo umožnené aj riadené kĺbové spriahnutie, sa tiež považuje za pevnú zostatvu,

33.

„bočne spriahnutá formácia“: zostava plavidiel spojených bokmi, z ktorých žiadne nie je umiestnené pred plavidlom poháňajúcim zostavu,

34.

„vlečná zostava“: zostava jedného alebo viacerých plavidiel, plávajúcich zariadení alebo plávajúcich telies vlečených jedným alebo viacerými plavidlami s vlastným pohonom, ktoré sú súčasťou zostavy.

 

Zvláštne priestory plavidla

35.

„hlavná strojovňa“: priestor, kde sú umiestnené hlavné pohonné motory,

36.

„pomocná strojovňa“: priestor, kde sú umiestnené pomocné energetické agregáty,

37.

„kotolňa“: priestor, v ktorom sa nachádzajú kotlové agregáty určené na výrobu pary alebo ohrievanie vody,

38.

„uzavretá nadstavba“: priebežná, pevná a vodotesná konštrukcia, ktorá je pevne spojená stenami,

39.

„kormidlovňa“: priestor, v ktorom sa nachádzajú všetky ovládacie a kontrolné zariadenia potrebné na riadenie plavidla,

40.

„obývací priestor“: priestor, určený na používanie osobami obvykle žijúcimi na palube, vrátane lodnej kuchyne, skladovacích priestorov na zásoby, toaliet a priestorov na umývanie, priestorov na pranie, vestibulov a chodieb, okrem kormidlovne,

41.

„priestory pre cestujúcich“: priestory na palube určené pre cestujúcich a uzatvorené priestory ako spoločenské priestory, kancelárie, obchody, kaderníctva, sušiarne, práčovne, sauny, toalety, umyvárne, chodby, spojovacie priechody a otvorené schodiská,

42.

„ovládacie stanovište“: kormidlovňa, priestory, v ktorých sú umiestnené núdzové agregáty alebo ich časti, alebo priestory, v ktorých sa neustále nachádza palubný personál alebo členovia posádky, napríklad na sledovanie požiarnej výstražnej signalizácie, diaľkového ovládania dverí alebo požiarnych klapiek,

43.

„schodisková šachta“: šachta vnútorného schodiska alebo výťahu,

44.

„spoločenské priestory“: priestor pre pobyt cestujúcich. Na palube osobných lodí sa lodná kuchyňa nepovažuje za spoločenský priestor,

45.

„lodná kuchyňa“: priestor so sporákom alebo podobnými kuchynskými spotrebičmi,

46.

„sklad“: priestor na skladovanie horľavých kvapalín alebo priestor s rozlohou viac ako 4 m2 na skladovanie zásob.

47.

„nákladový priestor“: časť plavidla, ohraničená predelmi v prednej a zadnej časti a zhora, otvorená alebo zatvorená pomocou krytov, určená na prepravu baleného alebo hromadného tovaru, alebo na uloženie nádrží, ktoré nie sú súčasťou trupu,

48.

„zabudovaná nádrž“: pevne zabudovaná nádrž, ktorej steny tvoria buď samotný trup plavidla alebo ich steny sú nezávislé od trupu plavidla,

49.

„pracovisko“: priestor, v ktorom členovia posádky plnia svoje povinnosti vrátane lodných mostíkov, otočných ramien a pracovného člnu,

50.

„priechod“: priestor určený na bežný pohyb osôb a tovaru,

51.

„bezpečný priestor“: priestor ohraničený zvonka zvislou rovinou prebiehajúcou vo vzdialenosti 1/5 BWL rovnobežne so smerom trupu v línii maximálneho ponoru,

52.

„zhromažďovacie priestory“: osobitne chránené priestory plavidla, v ktorých sa cestujúci zhromaždia v prípade nebezpečenstva,

53.

„evakuačné priestory“: časť zhromažďovacích priestorov plavidla, z ktorých je možné evakuovať osoby.

 

Lodné technické pojmy

54.

„rovina najväčšieho ponoru“: rovina vodorysky zodpovedajúca najväčšiemu ponoru, pri ktorom má plavidlo povolené plávať,

55.

„bezpečná vzdialenosť“: vzdialenosť medzi rovinou najväčšieho ponoru a rovnobežnou rovinou prechádzajúcou najnižším bodom, nad ktorým sa plavidlo už nepovažuje za vodotesné,

56.

„zvyšková bezpečná vzdialenosť“: zvislá vzdialenosť, ktorá zostane pri náklone plavidla medzi hladinou vody a najnižším bodom ponorenej strany, od ktorej sa plavidlo už nepovažuje za vodotesné,

57.

„voľný bok (f)“: vzdialenosť medzi rovinou najväčšieho ponoru a rovnobežnou rovinou prechádzajúcou najnižším bodom okrajnice, alebo ak okrajnica nie je, najnižším bodom hornej hrany boku lode,

58.

„zvyškový voľný bok“: zvislá vzdialenosť, ktorá zostane pri náklone plavidla medzi hladinou vody a hornou plochou paluby v najnižšom bode ponoreného boku lode, alebo ak paluba nie je, najnižším bodom hornej hrany pevného boku lode,

59.

„čiara zásoby plávateľnosti“: myslená čiara vedená po boku lode minimálne 10 cm pod vodotesnou palubou a minimálne 10 cm pod najnižším vodotesným bodom boku lode. Ak nie je vodotesná paluba, tak je myslená čiara minimálne 10 cm pod najnižšou čiarou, v ktorej sa ešte bok lode považuje za vodotesný,

60.

„výtlak vody (

Image

)“: ponorený objem plavidla v m3,

61.

„výtlak (Δ)“: celková hmotnosť plavidla vrátane nákladu v t,

62.

„koeficient celkovej plnosti(CB)“: pomer medzi výtlakom vody a súčinom dĺžky LWL, šírky BWL a ponoru (T),

63.

„nadvodná bočná plocha (AV)“: bočná plocha plavidla nad hladinou vody v m2,

64.

„vodotesná paluba“: paluba, po ktorú sú vyvedené vodotesné predely a od ktorej sa meria voľný bok lode,

65.

„predel“: zvislá stena určitej výšky, ktorá predeľuje plavidlo a je ohraničená dnom plavidla, bokmi plavidla alebo inými predelmi,

66.

„priečny predel“: predel medzi bokmi plavidla,

67.

„stena“: obvykle zvyslá deliaca plocha,

68.

„priečna stena“: stena, ktorá nie je vodotesná,

69.

„dĺžka (L)“: maximálna dĺžka trupu v m, bez kormidla a čeleňa,

70.

„celková dĺžka (LOA)“: maximálna dĺžka plavidla v m, vrátane všetkých zabudovaných konštrukcií ako napríklad súčastí kormidlového zariadenia alebo pohonného zariadenia, mechanických alebo podobných zariadení,

71.

„dĺžka na vodoryske (LWL)“: dĺžka trupu v m, meraná pri najväčšom ponore,

72.

„šírka (B)“: maximálna šírka trupu v m, meraná po vonkajší okraj obšívky plášťa (bez bočných lopatových kolies, odierok a podobne),

73.

„šírka celková (BOA)“: maximálna šírka plavidla v m, vrátane všetkých zabudovaných zariadení ako napríklad lopatových kolies, odierok, mechanických zariadení a podobne,

74.

„šírka na vodoryske (BWL)“: šírka trupu v m, meraná pri najväčšom ponore,

75.

„výška (H)“: najkratšia zvislá vzdialenosť v m medzi najnižším bodom trupu alebo kýlu a najnižším bodom paluby na boku plavidla,

76.

„ponor (T)“: zvislá vzdialenosť v m medzi najnižším bodom trupu alebo kýlu a čiarou najväčšieho ponoru,

77.

„predná zvislica“: zvislá čiara vedená priesečníkom čela trupu čiarou najväčšieho ponoru,

78.

„svetlá šírka ochodze“: vzdialenosť medzi zvislou čiarou prechádzajúcou cez najviac vyčnievajúcu výstuhu sily krytov do ochodze a zvislou čiarou prechádzajúcou cez vnútornú hranu zábrany proti spadnutiu (zábradlia, protišmykového pásu) na vonkajšej strane ochodze.

 

Kormidlové zariadenie

79.

„kormidlové zariadenie“: celý systém potrebný na vedenie plavidla s cieľom zabezpečiť ovládateľnosť ustanovenú v kapitole 5,

80.

„kormidlo“: kormidlo alebo kormidlá s uložením vrátane kormidlového kormovca a komponentov na pripojenie ku kormidlovému stroju,

81.

„kormidlový stroj“: časť kormidlového zariadenia, ktorá vykonáva zmenu polohy kormidla,

82.

„pohonná jednotka kormidlového stroja“: pohon kormidlového zariadenia medzi zdrojom pohonu a kormidlovým strojom,

83.

„zdroj pohonu“: zdroj energie na pohon kormidlového stroja z palubnej siete, akumulátorom alebo nezávislého agregátu,

84.

„ovládanie kormidla“: komponenty a ovládací systém pohonu kormidlového stroja,

85.

„pohonná jednotka kormidlového stroja“: ovládací agregát kormidlového stroja, jeho pohonná jednotka a zdroj pohonu,

86.

„ručné ovládanie“: systém ručného ovládania kormidlového kolesa mechanickými prevodmi na pohyb kormidla bez pôsobenia dodatočného zdroja energie,

87.

„ručné hydraulické ovládanie“: ručné ovládanie kormidla od povelového zariadenia s hydraulickým silovým prenosom,

88.

„výchylkomer“: zariadenie, ktoré automaticky reguluje zmenu kurzu plavidla podľa vopred zadaných hodnôt,

89.

„kormidlovňa určená na ovládanie plavidla jednou osobou“: kormidlovňa vybavená tak, že plavidlo môže počas plavby pomocou radaru ovládať jedna osoba.

 

Vlastnosti konštrukčných prvkov a materiálov

90.

„vodotesný“: konštrukčný prvok alebo zariadenie zhotovené tak, aby zabránilo akémukoľvek prieniku vody,

91.

„odolný voči striekajúcej vode a poveternostným vplyvom“: konštrukčný prvok alebo zariadenie zhotovené tak, aby za normálnych podmienok umožňovalo preniknutie iba zanedbateľného množstva vlhkosti,

92.

„plynotesný“: konštrukčný prvok alebo zariadenie zhotovené tak, aby zabránilo prieniku plynu a pár,

93.

„nehorľavý“: látka, ktorá nehorí ani nevytvára horľavé plyny v takých množstvách, aby sa spontánne zapálili pri ohriatí na teplotu cca. 750 °C,

94.

„spomaľujúci horenie“: materiál, ktorý sa rýchlo nevznieti, alebo ktorého povrch prinajmenšom obmedzuje šírenie ohňa v súlade s postupom uvedeným v článku 15.11 ods. 1 písm. c),

95.

„ohňovzdornosť“: vlastnosť konštrukčných prvkov alebo zariadení osvedčená skúšobným postupom podľa článku 15.11 ods. 1 písm. d),

96.

„Kód požiarnych skúšobných postupov“: medzinárodný kód uplatňovania požiarnych skúšobných postupov podľa rozhodnutia MSC.61(67) Výboru pre námornú bezpečnosť organizácie IMO.

 

Ďalšie pojmy

97.

„schválená klasifikačná spoločnosť“: klasifikačná spoločnosť uznaná v súlade s kritériami a postupmi v prílohe VII,

98.

„radarové zariadenie“: elektronická navigačná pomôcka na detekciu a zobrazovanie okolia a premávky,

99.

„vnútrozemský systém ECDIS“: normalizovaný systém slúžiaci na zobrazovanie elektronických navigačných máp vnútrozemskej plavby a s tým súvisiacich údajov, ktorý určené informácie zobrazuje v elektronických navigačných mapách vnútrozemskej plavby a voliteľné informácie z iných meracích zdrojov na plavidle,

100.

„zariadenie vnútrozemského systému ECDIS“: zariadenie na zobrazovanie elektronických navigačných máp vnútrozemskej plavby, ktorý môže byť prevádzkované v dvoch režimoch: informačnom režime a navigačnom režime,

101.

„informačný režim“ využíva vnútrozemský systém ECDIS iba na informačné účely bez radarového prekrytia,

102.

„navigačný režim“ využíva vnútrozemský systém ECDIS s radarovým prekrytím na navigáciu plavidla,

103.

„palubný personál“: všetci zamestnanci na palube osobnej lode, ktorí nie sú členmi posádky,

104.

„osoby so zníženou pohyblivosťou“: osoby, ktoré majú vážne problémy pri využívaní verejnej dopravy, ako napríklad starší ľudia, zdravotne postihnutí ľudia a osoby s poruchami zmyslového vnímania, osoby na invalidnom vozíku, tehotné ženy a osoby sprevádzajúce malé deti,

105.

„osvedčenie Spoločenstva“: osvedčenie, ktoré pre plavidlo vnútrozemskej plavby vydal príslušný orgán a ktoré potvrdzuje zhodu s technickými predpismi tejto smernice.

Článok 1.02

(prázdne)

Článok 1.03

(prázdne)

Článok 1.04

(prázdne)

Článok 1.05

(prázdne)

Článok 1.06

Dočasné požiadavky

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 možno prijať dočasné požiadavky, ak budú naliehavo potrebné, pre účely prispôsobenia technickému pokroku vo vnútrozemskej plavbe, aby sa umožnili odchýlky od ustanovení tejto smernice pred očakávanou novelizáciou samotnej smernice, alebo aby sa umožnilo vykonávanie skúšok. Požiadavky budú vydané a budú platné najviac po dobu troch rokov. Vtedy zároveň nadobudnú platnosť a zrušia sa za rovnakých podmienok vo všetkých štátoch.

Článok 1.07

Administratívne pokyny

S cieľom uľahčiť a zjednotiť uplatňovanie tejto smernice sa v súlade s postupom uvedeným v článku 19 môžu prijať záväzné administratívne pokyny pre účely prehliadok.

KAPITOLA 2

POSTUP

Článok 2.01

Inšpekčné orgány

1.   Členské štáty vytvoria inšpekčné orgány.

2.   Inšpekčné orgány tvorí predseda a odborníci.

Súčasťou každého orgánu ako odborníci sú:

a)

zástupca správneho orgánu zodpovedného za vnútrozemskú plavbu;

b)

odborník na projektovanie vnútrozemských plavidiel a ich motorov;

c)

odborník na námorníctvo s plavebným osvedčením.

3.   Predsedu a odborníkov každého orgánu menujú úrady v štáte, v ktorom sa orgán vytvára. Predseda a odborníci pri prevzatí svojich povinností predložia písomné vyhlásenie, že svoje povinnosti budú plniť úplne nezávisle. Pri prevzatí svojich povinností predložia písomné vyhlásenie, že svoje povinnosti budú plniť úplne nezávisle. Od zástupcov správnych orgánov sa vyhlásenie nevyžaduje.

4.   Inšpekčným orgánom môžu pomáhať odborníci špecialisti v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 2.02

Žiadosť o prehliadku

1.   Postup požiadania o prehliadku a určenia miesta a času tejto prehliadky patrí do právomoci orgánov vydávajúcich osvedčenie Spoločenstva. Príslušný orgán stanoví, aké dokumenty budú predložené. Postup sa uplatňuje tak, aby bolo zabezpečené, že prehliadka sa môže vykonať v primeranej dobe od podania žiadosti.

2.   Vlastník plavidla, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, alebo jeho zástupca, môžu požiadať o osvedčenie Spoločenstva. Ich žiadosti sa vyhovie, ak plavidlo spĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 2.03

Poskytnutie plavidla na prehliadku

1.   Vlastník alebo jeho zástupca poskytnú plavidlo v nenaloženom, čistom a vybavenom stave. Poskytnú súčinnosť potrebnú na prehliadku, poskytnú napríklad vhodný malý čln a zamestnancov, odkryjú akékoľvek časti trupu alebo prvkov, ktoré nie sú priamo prístupné alebo viditeľné.

2.   Inšpekčný orgán bude pri prvej príležitosti vyžadovať prehliadku za sucha. Od tejto prehliadky za sucha možno upustiť, ak je možné predložiť osvedčenie o klasifikácii alebo osvedčenie od schválenej klasifikačnej spoločnosti potvrdzujúce, že konštrukcia spĺňa ich požiadavky, alebo ak sa predloží osvedčenie, ktoré preukazuje, že príslušný úrad už vykonal prehliadku za sucha pre iné účely. V prípade pravidelnej prehliadky alebo prehliadky v zmysle ustanovení článku 15, inšpekčný orgán môže vyžadovať prehliadku mimo vody.

Inšpekčný orgán vykoná skúšobné chody pri vstupnej prehliadke motorových lodí alebo zostáv alebo v prípade významného pozmenenia ovládacích alebo kormidlových zariadení.

3.   Inšpekčný orgán môže vyžadovať ďalšie prevádzkové skúšky a inú sprievodnú dokumentáciu. Toto ustanovenie platí aj pri stavbe plavidla.

Článok 2.04

(prázdne)

Článok 2.05

Dočasné osvedčenie Spoločenstva

1.   Príslušný orgán môže vydať dočasné osvedčenie Spoločenstva:

a)

plavidlu, ktoré má doplávať na isté miesto s povolením príslušného orgánu pre účely získania osvedčenia Spoločenstva;

b)

plavidlu, ktorého osvedčenie Spoločenstva bolo dočasne odobraté v niektorom z prípadov uvedených v článku 2.07 alebo v článkoch 12 a 16;

c)

plavidlo, ktorého osvedčenie Spoločenstva sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky;

d)

plavidlu, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie osvedčenia Spoločenstva, ako sú stanovené v časti I prílohy V;

e)

plavidlu tak poškodenému, že jeho stav už nie je v zhode s osvedčením Spoločenstva;

f)

plávajúcim inštaláciám alebo strojom, v prípade ktorých úrady zodpovedné za špeciálne prepravné činnosti povolia vykonanie špeciálnej prepravnej činnosti, ako je ustanovené v predpisoch príslušného plavebného orgánu členského štátu, pod podmienkou získania takéhoto osvedčenia Spoločenstva;

g)

plavidlu odchyľujúcemu sa od ustanovení časti II, ako je stanovené v článku 2.19 ods. 2.

2.   Dočasné osvedčenie Spoločenstva sa vyhotoví podľa vzoru uvedeného v časti III prílohy V, ak sa zdá, že schopnosť plavby plavidla, plávajúcej inštalácie alebo plávajúceho zariadenia je primerane zaručená.

To zahŕňa podmienky, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné, a platí:

a)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), d) a f) na jednu konkrétnu cestu, ktorá sa vykoná v primeranej dobe nepresahujúcej jeden mesiac;

b)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) na primerané trvanie;

c)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. g) na dobu šiestich mesiacov. Dočasné osvedčenie Spoločenstva možno predĺžiť každý raz na dobu šiestich mesiacov, kým výbor neprijme rozhodnutie.

Článok 2.06

Platnosť osvedčenia Spoločenstva

1.   Dobu platnosti osvedčení Spoločenstva vydávaných pre novo vybudované plavidlá v súlade s ustanoveniami tejto smernice určuje príslušný orgán maximálne na:

a)

päť rokov v prípade osobných lodí;

b)

desať rokov v prípade všetkých ďalších plavidiel.

Doba platnosti je vyznačená v osvedčení Spoločenstva.

2.   V prípade plavidiel, ktoré sú pred prehliadkou už v prevádzke, príslušný orgán určuje dobu platnosti osvedčenia Spoločenstva v závislosti od prípadu podľa výsledkov prehliadky. Platnosť však nesmie prekročiť doby určené v odseku 1.

Článok 2.07

Podrobnosti v osvedčení Spoločenstva a jeho zmeny a doplnenia

1.   Vlastník plavidla alebo jeho zástupca informuje príslušný orgán o každej zmene názvu alebo vlastníctva plavidla, všetkých premeraniach a každej zmene úradného čísla, registrácie alebo domovského prístavu a osvedčenie Spoločenstva odošle tomuto orgánu na vykonanie zmien a doplnkov.

2.   Každý príslušný orgán môže do osvedčenia Spoločenstva pridávať akékoľvek informácie alebo ho meniť.

3.   Ak príslušný orgán pozmení osvedčenie Spoločenstva alebo pridá nejakú informáciu, informuje príslušný orgán, ktorý dané osvedčenie Spoločenstva vydal.

Článok 2.08

(prázdne)

Článok 2.09

Pravidelná prehliadka

1.   Pred uplynutím platnosti osvedčenia Spoločenstva sa plavidlo podrobí pravidelnej prehliadke.

2.   Po predložení odôvodnenej žiadosti vlastníka alebo jeho zástupcu môže príslušný orgán výnimočne a bez ďalších prehliadok rozhodnúť o udelení predĺženia platnosti daného osvedčenia Spoločenstva na dobu maximálne šesť mesiacov. Toto predĺženie sa udeľuje písomnou formou a prechováva sa na palube plavidla.

3.   Príslušný orgán znova určí dobu platnosti osvedčenia Spoločenstva podľa výsledkov tejto prehliadky.

Doba platnosti je vyznačená v osvedčení Spoločenstva a upovedomí sa o nej orgán, ktorý vydal dané osvedčenie Spoločenstva.

4.   Ak sa namiesto predĺženia platnosti, ako sa uvádza v odseku 3, osvedčenie Spoločenstva nahradí novou verziou, predchádzajúce osvedčenie Spoločenstva sa vráti príslušnému orgánu, ktorý ho vydal.

Článok 2.10

Dobrovoľná prehliadka

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca môžu kedykoľvek dobrovoľne požiadať o prehliadku.

Žiadosti o prehliadku sa vyhovie.

Článok 2.11

(prázdne)

Článok 2.12

(prázdne)

Článok 2.13

(prázdne)

Článok 2.14

(prázdne)

Článok 2.15

Náklady

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca nesie všetky náklady vyplývajúce z prehliadky plavidla a vydania osvedčenia Spoločenstva podľa osobitných taríf poplatkov, ktoré zostavil každý členský štát.

Článok 2.16

Informácie

Príslušný orgán môže umožniť osobám, ktoré prejavujú dobre podložený záujem, aby boli informované o obsahu osvedčenia Spoločenstva, a týmto osobám sa môžu vydať výpisy alebo kópie osvedčení Spoločenstva potvrdené a označené ako skutočné.

Článok 2.17

Register osvedčení Spoločenstva

1.   Príslušné orgány prideľujú poradové číslo vydávaným osvedčeniam Spoločenstva. V súlade so vzorom stanoveným v časti IV prílohy V vedú register všetkých vydaných osvedčení Spoločenstva.

2.   Príslušné orgány vedú zbierku zápisníc alebo kópie všetkých vydaných osvedčení Spoločenstva, na ktorých zaznamenávajú všetky informácie alebo zmeny, spolu so zrušeniami a výmenami osvedčení Spoločenstva.

Článok 2.18

Úradné číslo

1.   Príslušný orgán po vydaní osvedčenia Spoločenstva zapíše na toto osvedčenie úradné číslo pridelené plavidlu príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je plavidlo zaregistrované alebo v ktorom má domovský prístav.

Ak ide o plavidlo z nečlenského štátu, úradné číslo priradené k osvedčeniu Spoločenstva pridelí príslušný orgán vydávajúci dané osvedčenie Spoločenstva.

Tieto požiadavky sa nevzťahujú na rekreačné plavidlá.

2.   (prázdne)

3.   (prázdne)

4.   Vlastník plavidla alebo jeho zástupca požiadajú príslušný orgán o pridelenie úradného čísla. Vlastník alebo jeho zástupca sú tiež zodpovední za pripevnenie úradného čísla uvedeného v osvedčení Spoločenstva a za jeho odstránenie ihneď po uplynutí platnosti.

Článok 2.19

Ekvivalencie a výnimky

1.   Ak sa v ustanoveniach časti II vyžaduje, aby sa na palube plavidla používali alebo nachádzali isté materiály, inštalácie alebo zariadenia, alebo aby sa prijali isté aspekty prevedenia alebo isté úpravy, príslušný orgán môže na palube daného plavidla povoliť používanie alebo prítomnosť iných materiálov, inštalácií alebo zariadení, alebo prijatie iných vlastností prevedenia alebo iné úpravy, ak sa považujú za ekvivalentné v súlade s postupom uvedeným v článku 19.

2.   Ak výbor v súlade s postupom uvedeným v článku 19 nedospeje k rozhodnutiu o ekvivalencii, ako sa uvádza v odseku 1, príslušný orgán môže vydať Dočasné osvedčenie Spoločenstva.

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 príslušné orgány ohlásia výboru vydanie dočasného osvedčenia Spoločenstva do jedného mesiaca od vystavenia, pričom uvedú názov a úradné číslo plavidla, druh odchýlky a štát, v ktorom je plavidlo registrované alebo v ktorom má domovský prístav.

3.   Príslušný orgán môže na základe odporúčania výboru v súlade s postupom uvedeným v článku 19 smernice vydať osvedčenie Spoločenstva na skúšobnom základe a na obmedzenú dobu pre osobitné plavidlá, ktoré majú nové technické požiadavky odlišné od požiadaviek z časti II, pokiaľ tieto požiadavky zabezpečujú ekvivalentnú bezpečnosť.

4.   Ekvivalencie a výnimky uvedené v odseku 1 a 3 sa uvedú v osvedčení Spoločenstva. Komisia je o nich informovaná.

ČASŤ II

KAPITOLA 3

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA STAVBY PLAVIDIEL

Článok 3.01

Základná požiadavka

Plavidlá sa stavajú v súlade s odporúčanými zvyklosťami stavby plavidiel.

Článok 3.02

Pevnosť a stabilita

1.   Trup je dostatočne pevný na to, aby odolal všetkým tlakom, ktorým je bežne vystavený,

a)

v prípade novo postavených plavidiel alebo veľkých konverzií majúcich vplyv na pevnosť plavidla sa adekvátna pevnosť musí preukázať predložením dôkazu projektového výpočtu. Tento dôkaz sa nevyžaduje, ak sa predloží osvedčenie o klasifikácii alebo vyhlásenie od schválenej klasifikačnej spoločnosti;

b)

v prípade prehliadky uvedenej v článku 2.09 sa musí skontrolovať minimálna hrúbka oplechovania dna, dna podpalubia a bokov v súlade s týmito podmienkami:

pri plavidlách vyrobených z ocele je minimálna hrúbka tmin určená najvyššou hodnotou vyplývajúcou z týchto vzorcov:

1.

pri plavidlách dlhších ako 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

pri plavidlách nie dlhších ako 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], avšak nie menej ako 3,00 mm

2.

Formula

kde:

a

=

rozstup rámu [mm];

f

=

faktor rozstupu rámu:

f

=

1 pre a ≤ 500 mm

f

=

1 + 0,0013 (a – 500) pre a > 500 mm

b

=

faktor pre oplechovanie dna, bokov alebo dna podpalubia

b

=

1,0 pre oplechovanie dna a oplechovanie bokov

b

=

1,25 pre oplechovanie dna podpalubia

f

=

1 sa môže použiť ako rozstup rámu pri výpočte minimálnej hrúbky oplechovania bokov. Avšak minimálna hrúbka oplechovania dna podpalubia nesmie byť v žiadnom prípade menšia ako hrúbka pre oplechovanie dna a bokov.

c

=

faktor pre typ konštrukcie:

c

=

0,95 pre plavidlá s dvojitým dnom a dutinou v krídle, kde priečna stena medzi dutinou v krídle a lodným priestorom je umiestnená zvisle súbežne s obrubou

c

=

1,0 pre všetky ostatné typy konštrukcie;

c)

pri plavidlách s pozdĺžnym rámom s dvojitým dnom a dutinou v krídle sa minimálna hodnota vypočítaná pre hrúbku oplechovania podľa vzorca v písmene b) môže znížiť na vypočítanú hodnotu potvrdenú schválenou klasifikačnou spoločnosťou pre postačujúcu pevnosť trupu (pozdĺžnu, bočnú a lokálnu pevnosť).

Oplechovanie sa obnoví, ak oplechovanie dna, dna podpalubia alebo bokov nedosahuje povolenú takto určenú hodnotu.

Minimálne hodnoty vypočítané podľa tejto metódy sú medzné hodnoty, ktoré zohľadňujú bežné jednotné opotrebovanie, ak je použitá oceľ na stavbu lodí a vnútorné konštrukčné prvky, ako napríklad rámy, podlahy rámov, hlavné pozdĺžne a priečne konštrukčné členy, sú v dobrom stave a trup nevykazuje žiadne známky preťaženia pozdĺžnej pevnosti.

Hneď, ako sa prestanú dosahovať tieto hodnoty, predmetné oplechovanie sa musí opraviť alebo vymeniť. Lokálne a na menších plochách je však akceptovateľná menšia hrúbka nie menšia ako 10 % z vypočítaných hodnôt.

2.   Ak sa na výstavbu trupu použil materiál iný ako oceľ, výpočtom sa musí preukázať, že pevnosť trupu (pozdĺžna, bočná a lokálna pevnosť) sa rovná prinajmenšom takej pevnosti, ktorá by vznikla pri použití ocele, za predpokladu minimálnej hrúbky podľa odseku 1. Ak sa predloží osvedčenie o triede alebo vyhlásenie vydané uznanou klasifikačnou spoločnosťou, od dôkazu výpočtom možno upustiť.

3.   Stabilita plavidla zodpovedá určenému použitiu.

Článok 3.03

Trup lode

1.   Predely siahajúce až po palubu, alebo ak paluba nie je, až po okrajnicu, sa inštalujú v týchto bodoch:

a)

kolízny predel v primeranej vzdialenosti od čela tak, aby sa zaručila plávateľnosť naloženého plavidla so zvyškovou bezpečnou vzdialenosťou 100 mm, ak voda vnikne do vodotesného oddelenia pred kolíznym predelom.

Požiadavka uvedená v odseku 1 sa vo všeobecnosti považuje za splnenú, ak sa kolízny predel nainštaloval vo vzdialenosti 0,04 L až 0,04 L + 2 m meranej od prednej kolmej v rovine maximálneho ponoru.

Ak táto vzdialenosť prevýši 0,04 L + 2 m, požiadavka stanovená v odseku 1 sa dokáže výpočtom.

Vzdialenosť možno znížiť na 0,03 L. V takom prípade sa požiadavka uvedená v odseku 2 dokáže výpočtom za predpokladu, že oddelenie pred kolíznym predelom a susednými predelmi boli všetky naplnené vodou;

b)

zadný horný predel v primeranej vzdialenosti od kormy, ak dĺžka plavidla presahuje 25 m.

2.   Pred rovinou kolízneho predelu sa nesmie umiestňovať žiadny obývací priestor ani inštalácia potrebná pre bezpečnosť alebo prevádzku plavidla. Táto požiadavka sa nevzťahuje na kotevný mechanizmus.

3.   Obývacie priestory, strojovne a kotolne a pracovné priestory, ktoré sú ich súčasťou, sú oddelené od lodného priestoru vodotesnými priečnymi predelmi siahajúcimi až na palubu.

4.   Obývacie priestory sú oddelené od strojovní, kotolní a lodných priestorov nepriepustnými plynotesne a musia byť prístupné priamo z paluby. V prípade, že takýto prístup nie je možný, priamo na palubu vedie aj núdzový východ.

5.   Predely špecifikované v odsekoch 1 a 3 a oddelenie oblastí špecifikovaných v odseku 4 neobsahujú žiadne otvory.

Avšak dvierka na zadnom hornom predele a prieniky, najmä pre šachty a rozvody, sa povolia, ak sú naprojektované tak, aby zaručovali nepoškodenie účinnosti týchto predelov a oddelenia priestorov. Na dverách v zadnom hornom predele bude na oboch stranách tento rýchlo čitateľný pokyn:

„Dvere zatvoriť okamžite po použití“

6.   Vstupy a výstupy vody a k nim pripojené rozvody sú také, aby nebolo možné žiadne neúmyselné vniknutie vody do plavidla.

7.   Predné časti plavidla budú postavené tak, aby kotvy úplne ani čiastočne nevyčnievali poza obšívku boku.

Článok 3.04

Strojovne a kotolne, nádrže

1.   Strojovne alebo kotolne sú usporiadané tak, aby ich zariadenie bolo možné jednoducho a bezpečne prevádzkovať, opravovať a udržiavať.

2.   Nádrže s tekutým palivom alebo mazivom a priestory pre cestujúcich a obývacie priestory nesmú mať pri normálnej prevádzke žiadne spoločné plochy, na ktoré pôsobí statický tlak kvapaliny.

3.   Predely, stropy a dvere strojovne, kotolne a nádrží sú vyhotovené z ocele alebo iného ekvivalentného nehorľavého materiálu.

Izolačný materiál v strojovniach bude chránený pred vnikom paliva a výparov paliva.

Všetky otvory v stenách, stropoch a dverách strojovní, kotolní a miestností s nádržami budú také, aby sa dali zatvoriť zvonka. Uzamykacie zariadenia budú vyhotovené z ocele alebo iného ekvivalentného nehorľavého materiálu.

4.   Strojovne, kotolne a ostatné priestory, v ktorých je pravdepodobný únik horľavých alebo toxických plynov, sa musia dať primerane vetrať.

5.   Kajutové schodíky a rebríky poskytujúce prístup k strojovniam a kotolniam a nádržiam musia byť pevne pripojené a vyrobené z ocele alebo z iného nehorľavého materiálu odolného voči otrasom.

6.   Strojovne a kotolne musia mať dva východy, z ktorých jeden môže byť núdzový východ.

Od druhého východu možno upustiť, ak:

a)

celková rozloha (priemerná dĺžka x priemerná šírka na úrovni obšívky podlahy) strojovne alebo kotolne je max. 35 m2 a

b)

dráha medzi každým bodom, na ktorom sa budú vykonávať servisné práce alebo údržba a východom, alebo pätou kajutových schodíkov pri východe poskytujúcom prístup navonok, nie je dlhšia ako 5 m a

c)

hasiaci prístroj sa nachádza na servisnom bode, ktorý je čo najďalej od únikových dverí a takisto odchylne od článku 10.03 ods. 1 písm. e) aj tam, kde inštalovaný výkon motorov nepresahuje 100 kW.

7.   Maximálna prípustná hladina akustického tlaku v strojovniach je 100 dB(A). Body merania sa určia ako funkcia údržbových prác potrebných pri normálnej prevádzke tam sa nachádzajúceho závodu.

KAPITOLA 4

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ, VOĽNÝ BOK A ZNAČKY PONORU

Článok 4.01

Bezpečná vzdialenosť

1.   Bezpečná vzdialenosť je najmenej 300 mm.

2.   Bezpečná vzdialenosť plavidiel, ktorých otvory sa nedajú zavrieť vodotesnými zariadeniami odolnými voči vodnej triešti, a plavidiel plaviacich sa s nekrytým lodným priestorom, sa zvyšuje tak, že každý z týchto otvorov je najmenej 500 mm pre rovinu maximálneho ponoru.

Článok 4.02

Voľný bok

1.   Voľný bok plavidla u plavidiel so súvislou palubou bez sedlovitosti a nadstavieb je 150 mm.

2.   Voľný bok plavidiel so sedlovou palubou a palubnými nadstavbami sa vypočíta podľa týchto vzorcov:

Formula

kde:

α

je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje všetky predmetné nadstavby,

βv

je koeficient korigujúci účinok prednej sedlovitosti, ktorý vyplýva z prítomnosti nadstavieb v prednej štvrtine dĺžky L plavidla,

βa

je koeficient korigujúci účinok zadnej sedlovitosti, ktorý vyplýva z prítomnosti nadstavieb v zadnej štvrtine dĺžky L plavidla,

Sev

je efektívna predná sedlovitosť v mm,

Sea

je efektívna zadná sedlovitosť v mm.

3.   Koeficient α sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

Formula

kde:

lem

je účinná dĺžka v m nadstavieb nachádzajúcich sa v stredovej časti, čo zodpovedá polovici dĺžky L plavidla,

lev

je účinná dĺžka v m nadstavby v prednej štvrtine dĺžky plavidla L,

lea

je účinná dĺžka v m nadstavby v zadnej štvrtine dĺžky plavidla L.

Účinná dĺžka nadstavby sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Formula

Formula

kde:

l

je účinná dĺžka v m danej nadstavby,

b

je šírka v m danej nadstavby,

B1

je šírka plavidla v m meraná na vonkajšej strane zvislého oplechovania bokov na úrovni paluby polovičnou čiarou pozdĺž danej nadstavby,

h

je výška v m danej nadstavby. Avšak v prípade prielezov sa h získa zmenšením výšky obrúb o polovicu bezpečnej vzdialenosti podľa článku 4.01 ods. 1 a 2. Pre údaj h sa v žiadnom prípade neprijíma hodnota vyššia ako 0,36 m.

Ak

Formula

resp.

Formula

je menej ako 0,6, účinná dĺžka le nadstavby je nula.

4.   Koeficienty βv a βa sa vypočítajú podľa týchto vzorcov:

Formula

Formula

5.   Účinná zadná/predná sedlovitosť Sev/Sea sa vypočíta podľa týchto vzorcov:

 

Sev = Sv · p

 

Sea = Sa · p

kde:

Sv

je skutočná predná sedlovitosť v mm, Sv vyššie ako 1 000 mm sa neprijíma,

Sa

je skutočná zadná sedlovitosť v mm, Sa vyššie ako 500 mm sa neprijíma,

p

je koeficient vypočítaný podľa nasledovného vzorca:

Formula

x

je abscisa meraná od najvyššieho bodu sedlovitosti 0,25 Sv resp. Sa (pozri výkres).

Image

Koeficient p sa však neprijíma vyšší ako 1.

6.   Ak βa · Sea je vyššie ako βv · Sev, hodnota βv · Sev sa prijíma ako hodnota pre βa · Sea.

Článok 4.03

Minimálny voľný bok lode

Berúc do úvahy zníženia uvedené v článku 4.02, minimálny voľný bok plavidla nie je menší než 0 mm.

Článok 4.04

Značky ponoru

1.   Rovina maximálneho ponoru sa stanoví tak, aby boli splnené špecifikácie týkajúce sa minimálneho voľného boku a minimálnej bezpečnej vzdialenosti. Z bezpečnostných dôvodov však môže inšpekčný orgán určiť vyššiu hodnotu pre bezpečnú vzdialenosť alebo minimálny voľný bok. Rovina maximálneho ponoru sa určuje prinajmenšom pre zónu 3.

2.   Rovina maximálneho ponoru musí byť označená zreteľne viditeľnými neodstrániteľnými značkami ponoru.

3.   Značky ponoru pre zónu 3 musia mať tvar obdĺžnika s dĺžkou 300 mm a hĺbkou 40 mm, ktorého základňa je horizontálna a zhoduje sa s rovinou maximálneho ponoru. Všetky odlišné značky ponoru obsahujú tento obdĺžnik.

4.   Plavidlá majú aspoň tri dvojice značiek ponoru, jednu dvojicu uprostred lode a ostatné dve dvojice sa nachádzajú v takej vzdialenosti od provy resp. kormy lode, ktorá je približne jednou šestinou dĺžky.

Avšak:

a)

v prípade plavidla kratšieho než 40 m stačí upevniť dve dvojice značiek vo vzdialenosti od provy resp. kormy, ktorá je asi jednou štvrtinou dĺžky;

b)

v prípade plavidiel, ktoré nie sú určené na prepravu tovarov, stačí jedna dvojica značiek umiestnená zhruba uprostred plavidla.

5.   Značky alebo ukazovatele, ktoré v dôsledku novej prehliadky prestávajú platiť, sú odstránené alebo označené ako neplatné pod dozorom inšpekného orgánu. Ak značka ponoru zmizne, môže byť nahradená len pod dozorom inšpekčného orgánu.

6.   Ak bolo plavidlo merané v súlade s Dohovorom o vymeriavaní vnútrozemských lodí z roku 1966 a rovina meracích značiek vyhovuje požiadavkám tejto smernice, tieto meracie značky nahradia značky ponoru a uvedie sa to v osvedčení Spoločenstva.

7.   V prípade plavidiel prevádzkovaných v iných zónach vnútrozemských vodných ciest ako zóna 3 (v zónach 1, 2 alebo 4), sa dvojice značiek ponoru umiestnené na prove a korme, ako sú ustanovené v odseku 4, dopĺňajú zvislou čiarou, ku ktorej sa pripája jedna, alebo v prípade viacerých zón i niekoľko doplňujúcich čiar ponoru v dĺžke 150 mm smerom k prove vzhľadom na značku ponoru pre zónu 3.

Táto zvislá čiara a horizontálna čiara musia byť 30 mm hrubé. Okrem značky ponoru smerom k prove plavidla sa označia aj príslušné čísla zón pomocou písmen výšky 60 mm × hĺbky 40 mm (pozri obrázok č. 1).

Obrázok č. 1

Image

Článok 4.05

Maximálny ponor naložených plavidiel, ktorých trupy nie sú vždy zatvorené, aby boli odolné voči vodnej triešti a vodotesné

Ak sa rovina maximálneho ponoru pre plavidlo zóny 3 stanoví za predpokladu, že lodné priestory sa môžu uzavrieť tak, aby odolávali vodnej triešti a boli vodotesné, a ak vzdialenosť medzi rovinou maximálneho ponoru a horným okrajom obruby je menšia než 500 mm, stanovuje sa maximálny ponor pre plavbu s nezakrytým lodným priestorom.

V osvedčení Spoločenstva sa uvedie tento údaj:

„Ak otvory do lodného priestoru sú úplne alebo čiastočne nezakryté, plavidlo možno naložiť do … mm pod značky ponoru pre zónu 3.“

Článok 4.06

Stupnice ponoru

1.   Plavidlá, ktorých ponor môže prekročiť 1 m, majú na každej strane smerom k zadnej časti stupnice ponoru; môžu mať aj doplnkové stupnice ponoru.

2.   Nulové body každej stupnice ponoru musia ležať vertikálne k tejto stupnici ponoru v rovine rovnobežnej s rovinou maximálneho ponoru, prechádzajúcou cez najnižší bod trupu lode alebo, ak plavidlo má kýl, tak cez kýl. Vertikálna vzdialenosť nad bodom nula je odstupňovaná v decimetroch. Toto odstupňovanie sa nachádza na každej stupnici, od vodorysky pre nenaložený stav až do 100 mm nad rovinu maximálneho ponoru prostredníctvom vyrazených alebo vyrytých značiek a natretých 2 rôznymi farbami formou jasne viditeľných pásikov. Toto odstupňovanie bude označené číslami v rozstupoch každých päť decimetrov vyznačených vedľa stupnice ako na vrchole stupnice.

3.   Dve zadné meracie stupnice pripevnené na základe dohovoru uvedeného v článku 4.04 ods. 6 môžu nahradiť ponorové stupnice za predpokladu, že sú odstupňované v súlade s požiadavkami, a že v prípade potreby obsahujú čísla označujúce ponor.

KAPITOLA 5

OVLÁDATEĽNOSŤ

Článok 5.01

Všeobecne

Plavidlá a zostavy vykazujú adekvátnu schopnosť plavby a ovládateľnosť.

Plavidlá bez pohonu určené na vlečenie spĺňajú osobitné požiadavky určené inšpekčným orgánom.

Plavidlá a zostavy s pohonom spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 5.02 až 5.10.

Článok 5.02

Plavebné skúšky

1.   Schopnosť plavby a ovládateľnosť sa kontrolujú formou plavebných skúšok. Preskúša sa najmä súlad s požiadavkami článkov 5.06 až 5.10.

2.   Inšpekčný orgán môže upustiť od všetkých skúšok alebo ich časti, ak sa zhoda s požiadavkami na schopnosť plavby a ovládateľnosť preukáže iným spôsobom.

Článok 5.03

Skúšobná oblasť

1.   Plavebné skúšky uvedené v článku 5.02 sa vykonávajú v oblastiach vnútrozemských vodných ciest, ktoré určia príslušné orgány.

2.   Tieto skúšobné oblasti sa nachádzajú na úseku tečúcej alebo stojatej vody, ktorý je podľa možností rovný, dlhý najmenej 2 km a dostatočne široký a je vybavený vysoko výraznými značkami na určovanie polohy plavidla.

3.   Inšpekčný orgán má možnosť zaznamenávať v skúšobnej oblasti hydrologické údaje, ako napríklad hĺbku vody, šírku plavebného kanála a priemernú rýchlosť prúdu ako funkciu rôznych úrovní hladiny vody.

Článok 5.04

Miera naloženia plavidiel a zostáv pri plavebných skúškach

Plavidlá a zostavy určené na prepravu tovaru sú pri plavebných skúškach naložené aspoň na 70 % svojej nosnosti a zaťaženia, pričom náklad je rozložený tak, aby čo najviac zabezpečoval horizontálnu polohu. Ak sa skúšky vykonávajú s menším naložením, schválenie na plavbu po prúde bude obmedzené na toto naloženie.

Článok 5.05

Používanie palubných zariadení pri plavebných skúškach

1.   Pri plavebných skúškach sa môžu použiť všetky zariadenia uvedené v položkách 34 a 52 osvedčenia Spoločenstva, ktoré možno aktivovať z kormidlovne, okrem kotvy.

2.   Kotvy sa však môžu použiť pri skúške zahŕňajúcej otáčanie do prúdu, uvedené v článku 5.10.

Článok 5.06

Predpísaná rýchlosť (vpred)

1.   Plavidlá a zostavy dosiahnu rýchlosť najmenej 13 km/hod vzhľadom na vodu. Táto podmienka nie je povinná, ak sa vlečno-tlačné remorkéry prevádzkujú samostatne.

2.   Inšpekčný orgán môže udeliť výnimky plavidlám a zostavám prevádzkovaným výlučne v ústiach a prístavoch.

3.   Inšpekčný orgán skontroluje, či nenaložené plavidlo dokáže prekročiť rýchlosť 40 km/hod vzhľadom na vodu. Ak sa to potvrdí, v osvedčení Spoločenstva sa v časti 52 uvedie tento záznam:

„Plavidlo dokáže prekročiť rýchlosť 40 km/hod vzhľadom na vodu.“

Článok 5.07

Schopnosť zastavenia

1.   Plavidlá a zostavy sú schopné zastaviť smerom po prúde v primeranom čase, pričom zostanú adekvátne ovládateľné.

2.   Ak plavidlá a zostavy nie sú dlhšie ako 86 m a nie sú širšie ako 22,90 m, vyššie uvedená schopnosť zastavenia sa môže nahradiť schopnosťou otočenia sa.

3.   Schopnosť zastavenia sa preukáže prostredníctvom zastavovacích manévrov vykonaných v skúšobnej oblasti uvedenej v článku 5.03 a schopnosť otočenia prostredníctvom otáčacích manévrov v súlade s článkom 5.10.

Článok 5.08

Schopnosť plavby vzad

Ak sa zastavovací manéver vyžadovaný v článku 5.07 vykonáva v stojatej vode, nasleduje po ňom plavebná skúška počas plavby vzad.

Článok 5.09

Schopnosť vykonania únikovej akcie

Plavidlá a zostavy sú schopné vykonať v primeranom čase únikovú akciu. Táto schopnosť sa preukáže prostredníctvom únikových manévrov vykonaných v skúšobnej oblasti uvedenej v článku 5.03.

Článok 5.10

Schopnosť otočenia

Plavidlá a zostavy s dĺžkou neprekračujúcou 86 m alebo šírkou neprekračujúcou 22,90 m sú schopné otočiť sa v primeranom čase.

Táto schopnosť otočenia sa môže nahradiť schopnosťou zastavenia uvedenou v článku 5.07.

Schopnosť otočenia sa preukazuje prostredníctvom otáčacích manévrov proti prúdu.

KAPITOLA 6

KORMIDLOVÉ ZARIADENIE

Článok 6.01

Všeobecné požiadavky

1.   Plavidlá sú vybavené spoľahlivým kormidlovým zariadením, ktoré zabezpečuje prinajmenšom takú ovládateľnosť, ako sa vyžaduje v kapitole 5.

2.   Kormidlové zariadenia s pohonom sú navrhnuté tak, aby kormidlo nemohlo neúmyselne zmeniť polohu.

3.   Kormidlové zariadenie ako celok je navrhnuté tak, aby umožňovalo trvalý náklon až do 15° pri teplote okolitého vzduchu od – 20 °C do + 50 °C.

4.   Časti prvkov kormidlového zariadenia sú dostatočne robustné, aby mohli vydržať nápory, ktoré na ne môžu pôsobiť za normálnej prevádzky. Žiadne vonkajšie sily pôsobiace na kormidlo nenarušia prevádzkovú schopnosť kormidlového prístroja a jeho riadiacej jednotky.

5.   Kormidlové zariadnie zahŕňa riadiacu jednotku s pohonom, ak si to vyžadujú sily potrebné na aktiváciu kormidla.

6.   Kormidlový prístroj s riadiacou jednotkou s pohonom je chránený pred preťažením pomocou systému, ktorý obmedzuje krútiaci moment aplikovaný riadiacou jednotkou.

7.   Penetrácie pre kormidlové pne sú vytvorené tak, aby zabraňovali šíreniu mazív znečisťujúcich vodu.

Článok 6.02

Riadiace jednotky kormidlového prístroja

1.   Ak kormidlový prístroj má riadiacu jednotku s pohonom, do piatich minút je možné uviesť druhú samostatnú riadiacu jednotku alebo manuálnu riadiacu jednotku do prevádzky v prípade zlyhania alebo chybnej funkcie riadiacej jednotky kormidlového zariadenia.

2.   Ak sa druhá riadiaca jednotka alebo manuálna riadiaca jednotka nesprevádzkujú automaticky, kormidelník ich môže sprevádzkovať okamžite vykonaním jednej jednoduchej a rýchlej operácie.

3.   Druhá riadiaca jednotka alebo manuálna riadiaca jednotka tiež zabezpečujú ovládateľnosť vyžadovanú v kapitole 5.

Článok 6.03

Hydraulická riadiaca jednotka kormidlového prístroja

1.   K hydraulickej riadiacej jednotke kormidlového prístroja nie sú zapojené iné spotrebiče energie. V prípade dvoch samostatných riadiacich jednotiek je však také zapojenie k niektorej z jednotiek prijateľné, ak sú spotrebiče pripojené k spätnému vedeniu a pomocou odpojovacieho zariadenia sa môžu odpojiť od riadiacej jednotky.

2.   Ak sú dve hydraulické riadiace jednotky, pre každú z nich je potrebná samostatná hydraulická nádrž. Prijateľné sú však aj dvojité nádrže. Hydraulické nádrže sú vybavené systémom varovania, ktorý sleduje každý pokles hladiny oleja pod úroveň najnižšieho obsahu potrebného pre spoľahlivú prevádzku.

3.   Riadiaci ventil nemusí byť zdvojený, ak sa dá aktivovať manuálne alebo manuálne riadenou hydraulickou aktiváciou z kormidlovne.

4.   Rozmery, prevedenie a usporiadanie rozvodov je také, aby sa čo najviac vylúčilo mechanické poškodenie alebo poškodenie vyplývajúce z požiaru.

5.   V prípade hydraulických riadiacich jednotiek sa pre druhé jednotky nevyžaduje samostatný rozvodný systém, ak je zaručená nezávislá prevádzka týchto dvoch jednotiek a ak rozvodný systém je schopný vydržať tlak najmenej 1,5-násobku maximálneho prevádzkového tlaku.

6.   Elastické rúrky sú povolené iba vtedy, ak ich použitie je nevyhnutné pre účely stlmenia vibrácií alebo umožnenia voľného pohybu súčastí. Sú určené pre tlak, ktorý sa prinajmenšom rovná maximálnemu prevádzkovému tlaku.

Článok 6.04

Zdroj pohonu

1.   Riadiace systémy vybavené dvoma riadiacimi jednotkami s pohonom majú najmenej dva zdroje pohonu.

2.   Ak pri plavbe plavidla nie je neustále k dispozícii druhý zdroj pohonu riadiacej jednotky s pohonom, ako záloha počas doby potrebnej na spustenie slúži oddeľovacie zariadenie s primeranou kapacitou.

3.   V prípade elektrických zdrojov pohonu nesmie hlavný zdroj pohonu kormidlového zariadenia napájať iné spotrebiče.

Článok 6.05

Manuálna riadiaca jednotka

1.   Koleso ručného ovládania nie je poháňané riadiacou jednotkou s pohonom.

2.   Bez ohľadu na polohu kormidla sa zabráni odmršteniu kolesa pri automatickom zapnutí manuálnej riadiacej jednotky.

Článok 6.06

Systémy kormidla-lodného motora, vodnej trysky, cykloidnej lodnej skrutky a čelného propulzora

1.   Ak sa inštalácie vektorovania ťahu kormidla-lodného motora (rudder-propeller), vodnej trysky, cykloidnej lodnej skrutky alebo čelného propulzora (bow thrust) aktivujú diaľkovo pomocou elektrických, hydraulických alebo pneumatických prostriedkov, medzi kormidlovňou a inštaláciou lodného motora či propulzora sa nachádzajú dva aktivačné systémy vzájomne od seba nezávislé, ktoré mutatis mutandis spĺňajú požiadavky článkov 6.01 až 6.05.

Takéto systémy nepodliehajú tomuto odseku, ak nie sú potrebné na dosiahnutie ovládateľnosti požadovanej v kapitole 5, alebo ak sú potrebné iba na skúšku zastavenia.

2.   V prípade dvoch alebo viacerých inštalácií kormidla-lodného motora (rudder-propeller), vodnej trysky, cykloidnej lodnej skrutky alebo čelného propulzora (bow thrust), ktoré sú od seba nezávislé, nie je potrebný druhý aktivačný systém, ak si plavidlo zachová ovládateľnosť požadovanú v kapitole 5, ak jeden zo systémov zlyhá.

Článok 6.07

Ukazovatele a monitorovacie zariadenia

1.   Poloha kormidla je na kormidelníckom stanovisku zreteľne označená. Ak je ukazovateľ polohy kormidla elektrický, má vlastný pohon.

2.   Na kormidelníckom stanovisku sú minimálne tieto ukazovatele a monitorovacie zariadenia:

a)

hladiny oleja v hydraulických nádržiach v súlade s článkom 6.03 ods. 2 a prevádzkového tlaku hydraulického systému;

b)

poruchy prívodu elektrickej energie do ovládania riadenia;

c)

poruchy prívodu elektrickej energie do riadiacich jednotiek;

d)

poruchy regulátora vybočenia;

e)

poruchy potrebných odpojovacích zariadení.

Článok 6.08

Regulátory vybočenia

1.   Regulátory vybočenia a ich súčasti spĺňajú požiadavky uvedené v článku 9.20.

2.   Správna funkcia regulátora vybočenia sa zobrazuje na kormidelníckom stanovisku pomocou zeleného svetelného indikátora.

Monitorujú sa všetky výpadky sieťového napätia alebo jeho neprijateľné výchylky a neprijateľné poklesy v rýchlosti otáčok gyroskopu.

3.   Ak sú okrem regulátora vybočenia namontované aj iné kormidlové zariadenia, na kormidelníckom stanovisku je možné jednoznačne rozlíšiť, ktoré z týchto zariadení je aktivované. Je možné okamžite prepnúť z jedného zariadenia na druhé. Regulátor vybočenia nemá žiadny vplyv na tieto ostatné kormidlové zariadenia.

4.   Napájanie regulátora vybočenia elektrickou energiou je nezávislé od iných energetických spotrebičov.

5.   Gyroskopy, detektory a zatáčkomery použité v regulátoroch vybočenia spĺňajú minimálne požiadavky minimálnych špecifikácií a skúšobných podmienok týkajúcich sa zobrazení vybočenia pre vnútrozemské vodné cesty, ktoré sú stanovené v prílohe VIII.

Článok 6.09

Schvaľovací výbor

1.   Inšpekčný orgán preskúma zhodu nainštalovaného kormidlového zariadenia. Za týmto účelom si môže vyžiadať tieto dokumenty:

a)

opis kormidlového zariadenia;

b)

výkresy a informácie o riadiacich jednotkách a ovládacích prvkoch kormidlovania;

c)

informácie týkajúce sa kormidlového prístroja;

d)

schémy elektrického zapojenia;

e)

opis regulátora vybočenia;

f)

prevádzkové predpisy pre kormidlové zariadenie.

2.   Prevádzka celého kormidlového zariadenia sa skontroluje pomocou plavebnej skúšky. Ak je nainštalovaný regulátor vybočenia, skontroluje sa, či je možné spoľahlivo udržať vopred stanovený kurz a či je možné bezpečne vykonávať odbočky.

KAPITOLA 7

KORMIDLOVŇA

Článok 7.01

Všeobecne

1.   Kormidlovne sú usporiadané tak, aby kormidelník mohol vždy plniť svoje úlohy počas plavby plavidla.

2.   Za normálnych prevádzkových podmienok nesmie hladina akustického tlaku zvuku vydávaného plavidlom, meraná na úrovni hlavy kormidelníka na kormidelníckom stanovisku, presahovať 70 dB(A).

3.   Ak je kormidlovňa konfigurovaná pre riadenie radarom jednou osobou, kormidelník je schopný plniť svoje úlohy aj v sede a všetky zobrazovacie alebo monitorovacie nástroje a ovládacie prvky potrebné na prevádzku plavidla budú usporiadané tak, aby ich kormidelník mohol pohodlne používať počas plavby plavidla bez toho, aby musel opustiť stanovisko alebo stratil výhľad na obrazovku radaru.

Článok 7.02

Voľný výhľad

1.   Výhľad vo všetkých smeroch z kormidelníckeho stanoviska je primerane voľný.

2.   Priestor obmedzeného výhľadu kormidelníka pred plavidlom v nenaloženom stave s polovicou zásob, ale bez balastu, nepresiahne dve dĺžky plavidla alebo 250 m podľa toho, ktorý údaj je menší, na povrch vody cez oblúk z boku lode na každej strane priamo cez prednú časť plavidla.

Optické a elektronické prostriedky na zredukovanie tohto priestoru obmedzeného videnia sa pri prehliadke neberú do úvahy.

Na ďalšie zmenšenie priestoru obmedzeného videnia sa môžu použiť iba vhodné elektronické zariadenia.

3.   Kormidelníkovo pole obmedzeného videnia na obvyklom stanovisku je najmenej 240° z horizontu a najmenej 140° z predného polkruhu.

V osi obvyklého výhľadu kormidelníka nestojí žiaden rám, stĺp ani nadstavba.

Dokonca aj v prípade, keď je zabezpečené pole neobmedzeného videnia vo veľkosti 240° z horizontu, môže inšpekčný orgán vyžadovať ďalšie opatrenia, a to predovšetkým nainštalovanie vhodných pomocných optických alebo elektronických zariadení, ak v zadnom smere nie je zabezpečený dostatočný priestor voľného výhľadu.

Výška spodného okraja bočných okien sa udržiava na čo najnižšej úrovni, výška horného okraja bočných a zadných okien sa udržiava na čo najvyššej úrovni.

Pri určovaní, či sú splnené požiadavky tohto článku na viditeľnosť z kormidlovne, sa predpokladá, že výška očí kormidelníka na kormidelníckom stanovisku je na úrovni 1 650 mm nad palubou.

4.   Horný okraj okien kormidlovne smerujúcich dopredu bude dostatočne vysoký na to, aby osoba na kormidelníckom stanovisku s výškou očí na úrovni 1 800 mm mala jasný výhľad dopredu najmenej 10 stupňov nad horizont vo výške očí.

5.   Za každého počasia sú dostupné prostriedky na zabezpečenie jasného výhľadu cez predné okno.

6.   Sklené výplne použité v kormidlovni sú zhotovené z bezpečnostného skla a ich priepustnosť svetla dosahuje hodnotu najmenej 75 %.

Premosťovacie predné okná budú bez lesku a naklonené od vertikálnej roviny hornou časťou von v uhle minimálne 10° a maximálne 25°, aby sa zabránilo odrazom svetla.

Článok 7.03

Všeobecné požiadavky týkajúce sa ovládacích, indikačných a monitorovacích zariadení

1.   Ovládacie zariadenia potrebné na prevádzku plavidla sa dajú jednoducho uviesť do prevádzkovej polohy. Táto poloha je jednoznačne jasná.

2.   Monitorovacie zariadenia sú ľahko čitateľné. Ich osvetlenie je možné upraviť nekrokovým spôsobom až k zhasnutiu. Svetelné zdroje nie sú rušivé ani nemajú vplyv na čitateľnosť monitorovacích nástrojov.

3.   Existuje systém odskúšania výstražných a indikačných kontroliek.

4.   Je možné jednoznačne zistiť, či systém je v prevádzke. Ak jeho fungovanie indikuje nejaká svetelná kontrolka, táto kontrolka je zelená.

5.   Každé nesprávne fungovanie alebo porucha systémov, ktorá si vyžaduje sledovanie, je indikované pomocou červených výstražných kontroliek.

6.   Zároveň s rozsvietením červených kontroliek zaznie zvuková výstraha. Zvukové výstrahy môže tvoriť jeden súhrnný signál. Hladina akustického tlaku zvuku tohto signálu presiahne maximálnu hladinu tlaku zvuku okolitého hluku na kormidelníckom stanovisku, aspoň o 3 dB(A).

7.   Zvukovú výstrahu je možné vypnúť po potvrdení nedostatku alebo poruchy. Toto vypnutie nebráni spusteniu poplašného signálu pri ďalších nedostatkoch. Červené výstražné kontrolky zhasnú jedine po opravení nedostatku.

8.   Monitorovacie a indikačné zariadenia sa v prípade zlyhania vlastného pohonu automaticky prepnú na alternatívny zdroj pohonu.

Článok 7.04

Osobitné požiadavky týkajúce sa ovládacích, indikačných a monitorovacích zariadení hlavných motorov a kormidlového zaiadenia

1.   Z kormidelníckeho stanoviska je možné ovládať a monitorovať hlavné motory a kormidlové zariadenia. Hlavné motory vybavené spojkou, ktoré sa dajú aktivovať z kormidelníckeho stanoviska, alebo poháňajúce ovládateľný krokový lodný motor, ktoré možno ovládať z kormidelníckeho stanoviska, sa musia dať zo strojovne jedine naštartovať a vypnúť.

2.   Ovládanie každého hlavného motora je vo forme jednej páky, ktorá opisuje oblúk vo vertikálnej rovine viac-menej rovnobežnej s pozdĺžnou osou lode. Pohyb páky smerom k prove vyvolá pohyb dopredu, pričom pohyb páky smerom k zadnej časti lode vyvolá pohyb plavidla dozadu. Zapadnutie spojky a obrátenie smeru pohybu prebieha okolo neutrálnej polohy páky. Páka sa zachytáva v neutrálnej polohe.

3.   Vo vnútri kormidlovne určenej pre riadenie radarom jednou osobou sa zobrazuje smer pohonného propulzora, ktorý plavidlom pohybuje, a počet otáčok lodného motora alebo hlavných motorov.

4.   Na kormidelníckom stanovisku sa nachádzajú indikačné a monitorovacie zariadenia vyžadované v článku 6.07 ods. 2, článku 8.03 ods. 2 a článku 8.05 ods. 13.

5.   Plavidlá s kormidlovňami určenými na navigáciu radarom jednou osobou sa kormidlujú pomocou páky. Pákou sa dá ľahko pohybovať pomocou ruky. Poloha páky vzhľadom na pozdĺžnu os plavidla presne zodpovedá polohe lopatiek kormidla. Páku je možné povoliť v ktorejkoľvek jej polohe bez zmeny lopatiek kormidla. Neutrálna poloha páky sa dá jednoznačne vnímať.

6.   Ak je v prípade kormidlovní usporiadaných na navigáciu radarom jednou osobou plavidlo vybavené kormidlami na prove alebo špeciálnymi kormidlami predovšetkým na plavbu vzad, tieto kormidlá sa aktivujú špeciálnymi pákami, ktoré mutatis mutandis spĺňajú požiadavky ustanovené v časti 5.

Táto požiadavka platí aj vtedy, ak sa v prípade zostáv používa kormidlové zariadenie inštalované v plavidle inom ako v plavidle, ktoré zostavu poháňa.

7.   Ak sa používajú regulátory vybočenia, ovládací prvok vybočenia je možné uvoľniť v akejkoľvek jeho polohe bez zmeny zvolenej rýchlosti.

Ovládací prvok sa otáča v oblúku dostatočne širokom na to, aby zaručoval primerané presné polohovanie. Neutrálna poloha je zreteľne vnímateľná z ostatných pozícií. Osvetlenie stupnice sa dá meniť bez krokov.

8.   Zariadenia diaľkového ovládania celého kormidlového zariadenia sú napevno nainštalované a usporiadané tak, aby bol zreteľne viditeľný zvolený kurz. Ak sa zariadenie diaľkové ovládania dá odpojiť, je vybavené indikačným prístrojom, ktorý zobrazuje príslušné prevádzkové podmienky „v prevádzke“ alebo „mimo prevádzky“. Dispozícia a manipulácia s ovládacími prvkami je funkčná.

Pri systémoch, ktoré sú podružné ku kormidlovému zariadeniu, ako napríklad aktívne dokormidlovacie zariadenia /bow thruster/, sú prijateľné zariadenia diaľkového ovládania, ktoré nie sú nainštalované napevno, ak sa táto podružná inštalácia dá kedykoľvek z kormidlovne aktivovať pomocou potlačovacieho prvku.

9.   V prípade systémov kormidlového pohonu, vodnej trysky, cykloidnej lodnej skrutky a čelného propulzora sú ekvivalentné zariadenia prijateľné ako ovládacie, indikačné a monitorovacie zariadenia.

Požiadavky uvedené v odsekoch 1 až 8 platia mutatis mutandis pre účely osobitných charakteristík a usporiadaní zvolených pre vyššie uvedené kormidlové a pohonné jednotky. Poloha indikačného zariadenia pri každej inštalácii zreteľne ukazuje smer ťahu pôsobiaceho na plavidlo alebo smer trysky.

Článok 7.05

Navigačné svetlá, svetelné signály a zvukové signály

1.   V tomto článku pojem

a)

„navigačné svetlá“ znamená vrcholové svetlá, bočné svetlá a zadné svetlá a svetlá viditeľné zo všetkých strán, modré scintilačné svetlá, žlté silné rýchle scintilačné svetlá pre vysokorýchlostné plavidlá a modré svetlá pre prepravu nebezpečného tovaru;

b)

„svetelné signály“ znamená svetlá sprevádzajúce zvukové signály a svetlá pridelené k modrému panelu.

2.   V kormidlovni sú nainštalované kontrolky indikujúce prúd a ďalšie podobné zariadenia ako napríklad indikačné kontrolky na monitorovanie navigačných svetiel, ak sa monitorovanie nedá previesť priamo z kormidlovne.

3.   V kormidlovniach určených na navigáciu radarom jednou osobou sú indikačné kontrolky nainštalované na riadiacom paneli za účelom monitorovania navigačných svetiel a svetelných signálov. Vypínače navigačných svetiel sú zahrnuté v indikačných kontrolkách alebo v ich blízkosti.

Usporiadanie a farba indikačných kontroliek navigačných svetiel a svetelných signálov zodpovedá skutočnej polohe a farbe týchto svetiel a signálov.

Porucha funkcie navigačného svetla alebo svetelného signálu vyvolá zhasnutie alebo iné poskytnutie signálu príslušnej indikačnej kontrolky.

4.   V kormidlovniach určených na navigáciu radarom jednou osobou je možné aktivovať zvukové signály pomocou spínača ovládaného nohou. Táto požiadavka sa nevzťahuje na signál „nepribližovať sa“ v súlade s platnými predpismi plavebného úradu členského štátu.

5.   Navigačné svetlá spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe IX časť I.

Článok 7.06

Radarové inštalácie a zátačkomery

1.   Radarové vybavenie a zátačkomery budú takého typu, aký schválil príslušný orgán. Požiadavky týkajúce sa inštalácie a odskúšania prevádzky radarového vybavenia a zátačkomerov, ako sú stanovené v prílohe IX, musia byť splnené. Zariadenie vnútrozemského systému ECDIS, ktoré možno prevádzkovať v navigačnom režime, sa považuje za radarové vybavenie. Okrem toho musia byť splnené aj požiadavky noriem vnútrozemského systému ECDIS.

Zátačkomer je umiestnený pred kormidelníkom a v jeho poli videnia.

2.   V kormidlovniach určených na riadenie radarom jednou osobou:

a)

obrazovka radaru nie je výrazne posunutá od osi výhľadu kormidelníka v bežnej polohe;

b)

radarový obraz je stále dokonale viditeľný bez krytu alebo obrazovky, bez ohľadu na svetelné podmienky mimo kormidlovne;

c)

zátačkomer je inštalovaný priamo nad alebo pod obrazom z radaru alebo je do neho zabudovaný.

Článok 7.07

Rádio-telefonické systémy pre plavidlá s kormidlovňami určenými na riadenie radarom jednou osobou:

1.   Ak sú kormidlovne plavidiel určené na navigáciu radarom jednou osobou, príjem z medzilodných sietí a príjem námorných informácií sa uskutočňuje cez reproduktor a odchádzajúca komunikácia prebieha cez zabudovaný mikrofón. Možnosti odoslať/prijať sa vyberajú pomocou tlačidla.

Mikrofóny týchto sietí sa nedajú použiť vo verejnej korešpondenčnej sieti.

2.   Ak sú kormidlovne plavidiel určené na navigáciu radarom jednou osobou vybavené rádio-telefónnnym systémom pre verejnú korešpondenčnú sieť, príjem je možný zo sedadla kormidelníka.

Článok 7.08

Interné komunikačné zariadenia na palube

Na palube plavidiel s kormidlovňami určenými na riadenie radarom jednou osobou sú interné komunikačné zariadenia.

Zo kormidelníckeho stanoviska je možné vytvoriť komunikačné linky:

a)

s prednou časťou plavidla alebo zostavy;

b)

so zadnou časťou plavidla alebo zostavy, ak z kormidelníckeho stanoviska nie je možná iná priama komunikácia;

c)

s obývacími priestormi posádky;

d)

s kajutou veliteľa.

Na všetkých stanoviskách týchto liniek internej komunikácie sa príjem uskutočňuje pomocou reproduktora a prenos pomocou zabudovaného mikrofónu. Prepojenie prednej a zadnej časti plavidla alebo zostavy môže byť rádiotelefónnym prepojením.

Článok 7.09

Výstražný systém

1.   Plavidlo má samostatný výstražný systém umožňujúci dosiahnutie obývacích priestorov, strojovní a prípadne aj samostatných čerpacích staníc.

2.   Kormidelník má v dosahu spínač ovládajúci zapnutie a vypnutie výstražného signálu; spínače, ktoré sa po uvoľnení automaticky vrátia do vypnutej polohy nie sú prijateľné.

3.   Hladina tlaku zvuku tohto výstražného signálu je v obývacích priestoroch najmenej 75 dB(A).

Výstražný signál v strojovniach a čerpacích staniciach vystupuje vo forme blikajúceho svetla viditeľného na všetkých stranách a zreteľne vnímaného vo všetkých bodoch.

Článok 7.10

Vykurovanie a vetranie

Kormidlovne sú vybavené účinným systémom vykurovania a vetrania, ktorý sa dá ovládať.

Článok 7.11

Manipulačné zariadenie kormovej kotvy

Na palube plavidiel, ktorých kormidlovne plavidiel sú určené na navigáciu radarom jednou osobou a ktorých dĺžka je viac ako 86 m alebo ktorých šírka je viac ako 22,90 m, môže kormidelník zo svojho stanoviska spustiť kormovú kotvu.

Článok 7.12

Stiahnuteľné kormidlovne

Stiahnuteľné kormidlovne sú vybavené núdzovým spúšťacím systémom.

Každá spúšťacia operácia automaticky spustí zreteľne počuteľný výstražný signál. Táto požiadavka neplatí, ak riziku úrazu hroziaceho zo spúšťania zabraňujú vhodné črty prevedenia.

Kormidlovňu je možné bezpečne opustiť bez ohľadu na jej polohu.

Článok 7.13

Zápis v osvedčení Spoločenstva pre plavidlá s kormidlovňami určenými na riadenie radarom jednou osobou

Ak plavidlo vyhovuje osobitným požiadavkám na kormidlovne, určené na navigáciu radarom jednou osobou, ako sa uvádza v článkoch 7.01, 7.04 až 7.08 a 7.11, do osvedčenia Spoločenstva sa zapisuje tento údaj:

„Plavidlo má kormidlovňu určenú na riadenie radarom jednou osobou.“

KAPITOLA 8

PREVEDENIE MOTORA

Článok 8.01

Všeobecne

1.   Stroje a ich príslušenstvo sú navrhnuté, zostrojené a nainštalované podľa najlepších postupov z praxe.

2.   Inštalácie vyžadujúce pravidelné prehliadky, predovšetkým parné kotly, iné tlakové nádoby a ich príslušenstvo a výťahy, spĺňajú predpisy platné v jednom z členských štátov Spoločenstva.

3.   Inštalovať sa môžu iba spaľovacie motory spaľujúce palivo s bodom vzplanutia pri teplote viac ako 55 °C.

Článok 8.02

Bezpečnostné zariadenie

1.   Motory sú inštalované a namontované tak, aby boli dostatočne prístupné pre prevádzku a údržbu, a neohrozujú osoby pridelené na tieto úlohy. Dajú sa zabezpečiť pred neúmyselným naštartovaním.

2.   Hlavné stroje, príslušenstvo, kotly a tlakové nádoby a ich príslušenstvo sú vybavené bezpečnostnými zariadeniami.

3.   V prípade núdze je možné vypnúť motory poháňajúce výtlačný ventilátor a sacie vetráky zvonka priestoru, v ktorom sa nachádzajú, a zvonka strojovne.

4.   V prípade potreby spoje rúr rozvádzajúcich palivový plej, mazací olej a oleje používané v systémoch prenosu energie, ovládacie a aktivačné systémy a vykurovacie systémy budú chránené mriežkou alebo inak vhodne chránené, aby sa zabránilo rozstrekovaniu oleja alebo priesakom na horúce plochy, do prívodov vzduchu pre strojové vybavenie alebo do iných zdrojov zapálenia. Počet spojov v takýchto rozvodných systémoch sa udržiava na minimálnej hranici.

5.   Vonkajšie vysokotlakové prívodné rúry paliva do naftových motorov medzi vysokotlakovými palivovými čerpadlami a vstrekovačmi paliva sú chránené pomocou obloženého rozvodného systému, ktorý dokáže ochrániť palivo pred poruchou vysokotlakového potrubia. Obložený rozvodný systém zahŕňa prostriedky na zber priesakov a prijmú sa opatrenia zabezpečujúce vyslanie výstrahy v prípade zlyhania palivového potrubia s tou výnimkou, že výstraha sa nevyžaduje pri motoroch s maximálne dvoma valcami. Obložené rozvodné systémy sa nemusia použiť pri motoroch na otvorených palubách poháňajúcich vratidlá a navijaky.

6.   Izolácia častí motora spĺňa požiadavky článku 3.04 ods. 3 druhého pododseku.

Článok 8.03

Agregát

1.   Pohon lode sa musí dať spoľahlivo a rýchlo spustiť, zastaviť alebo obrátiť.

2.   Vhodné zariadenia, ktoré spustia poplach po dosiahnutí kritickej úrovne, monitorujú:

a)

teplotu chladiacej vody hlavného motora;

b)

tlak mazacieho oleja pre hlavné motory a prevody;

c)

tlak oleja a vzduchu otáčacích jednotiek hlavného motora, reverzných prevodov alebo lodných motorov.

3.   Ak plavidlo má iba jeden hlavný motor, tento motor sa nezastaví automaticky s výnimkou prípadu za účelom ochrany pred prekročením otáčok.

4.   Ak plavidlo má iba jeden hlavný motor, tento motor môže byť vybavený automatickým zariadením na zníženie otáčok motora iba vtedy, ak automatické zníženie otáčok motora je v kormidlovni indikované opticky aj akusticky a zariadenie na zníženie otáčok motora sa dá vypnúť z kormidelníckeho stanoviska.

5.   Puzdro hriadeľa je vytvorené tak, aby zabraňovalo šíreniu mazív znečisťujúcich vodu.

Článok 8.04

Výfukový systém motora

1.   Výfukové plyny sa odvádzajú úplne mimo plavidla.

2.   Prijmú sa všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo prenikaniu výfukových plynov do rôznych priestorov. Výfukové potrubie, ktoré prechádza obývacími priestormi alebo kormidlovňou je v týchto priestoroch pokryté ochranným plynotesným plášťom. Medzera medzi výfukovým potrubím a týmto plášťom je otvorená, aby do nej vnikal vonkajší vzduch.

3.   Výfukové potrubia sú usporiadané a chránené tak, aby nemohli spôsobiť požiar.

4.   Výfukové potrubia sú v strojovniach vhodne izolované alebo chladené. Mimo strojovní môže postačovať ochrana pred telesným kontaktom.

Článok 8.05

Nádrže na palivo, rozvody a príslušenstvo

1.   Tekuté palivo sa skladuje v oceľových nádržiach, ktoré sú buď nedeliteľnou súčasťou trupu alebo sú k trupu pevne pripojené. Ak si to vyžaduje prevedenie plavidla, môže sa použiť aj materiál ekvivalentný z hľadiska odolnosti voči požiaru. Tieto požiadavky neplatia pre nádrže s kapacitou menšou ako 12 litrov, ktoré boli začlenené do príslušenstva počas výroby. Nádrže na palivo nemajú spoločné priečne steny s nádržami na pitnú vodu.

2.   Nádrže, ich potrubia a ostatné príslušenstvo musia byť rozložené a usporiadané tak, aby ani palivo ani výpary z paliva nemohli neúmyselne preniknúť do vnútra plavidla. Ventily na nádržiach na odoberanie vzoriek paliva alebo odvádzanie vody sa zatvárajú automaticky.

3.   Žiadne nádrže na palivo nesmú byť umiestnené pred kolíznym predelom.

4.   Nádrže na palivo a ich prvky nesmú byť umiestnené priamo nad motormi alebo výfukovými rúrami.

5.   Plniace otvory nádrží na palivo sú výrazne označené.

6.   Otvor plniaceho hrdla nádrže na palivo sa nachádza na palube s výnimkou nádrží na dennú zásobu. Plniace hrdlo je vybavené prípojným dielom v súlade s Európskou normou EN 12 827: 1999.

Tieto nádrže sú vybavené vetracou rúrkou končiacou voľne na vzduchu nad palubou a usporiadanou tak, aby do nej nemohla prenikať voda. Priemer vetracej rúrky je najmenej 1,25-násobok prierezu plniaceho hrdla.

Ak sú nádrže vzájomne prepojené, priemer spájacej rúrky je najmenej 1,25-násobok prierezu plniaceho hrdla.

7.   Priamo pri výstupoch z nádrže sa namontuje potrubie na rozvod paliva so zatváracím zariadením, ktoré možno ovládať z paluby.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádrže namontované priamo na motor.

8.   Palivové potrubie, jeho spoje, tesnenie a tvarovky sú vyhotovené z materiálov, ktoré dokážu odolávať mechanickému, chemickému a tepelnému namáhaniu, ktorému bude pravdepodobne vystavené. Palivové potrubie nesmie byť vystavené žiadnym škodlivým účinkom tepla a musí byť možnosť jeho kontroly po celej dĺžke.

9.   Nádrže na palivo sú vybavené vhodným zariadením na meranie kapacity. Zariadenia na meranie kapacity sú čitateľné až do maximálnej úrovne naplnenia. Sklené meradlá sú účinne chránené pred nárazmi, na základni sú vybavené automatickým zatváracím zariadením a ich horný koniec je pripevnený k nádrži nad maximálnou úrovňou naplnenia. Materiál použitý v sklených meradlách sa za bežných teplôt okolia nedeformuje. Sondovacie rúrky nie sú ukončené v obývacích priestoroch. Sondovacie rúrky ukončené v strojovni alebo kotolni sú vybavené vhodnými samozatváracími zariadeniami.

10.

a)

Nádrže s palivom sú chránené pred vyliatím paliva počas plnenia zásobníkov pomocou vhodných palubných technických zariadení, ktoré sa uvedú v osvedčení Spoločenstva pod položkou 52;

b)

Ak sa palivo odoberá zo zásobníkových staníc s vlastnými technickými zariadeniami na ochranu pred rozliatím na palubu počas plnenia zásobníkov, požiadavky na vybavenie z písm. a) a bode 11 už neplatia.

11.   Ak sú nádrže na palivo vybavené automatickým vypínacím zariadením, snímače prerušia plnenie, keď je nádrž naplnená na 97 %, toto zariadenie spĺňa požiadavky na zaistenie pred zlyhaním.

Ak snímač aktivuje elektrický kontakt, ktorý môže prerušiť obvod, ktorý zabezpečuje zásobníková stanica binárnym signálom, signál sa musí dať prenášať do zásobníkovej stanice prostredníctvom vodotesného pripájacieho čapu, ktorý spĺňa požiadavky publikácie IEC 60309-1:1999 pre jednosmerný prúd 40 až 50 V, farba krytu biela, uzemňovací kontakt v polohe desať hodín.

12.   Nádrže na palivo sú vybavené otvormi s nepriepustnými uzávermi, ktorých účelom je umožniť čistenie a kontrolu.

13.   Nádrže priamo zásobujúce hlavný motor a motory potrebné pre bezpečnú prevádzku plavidla sú vybavené zariadením vydávajúcim vizuálne aj zvukové signály v kormidlovni, keď hladina ich naplnenia nie je dostatočná na zabezpečenie bezpečnej prevádzky.

Článok 8.06

Uskladnenie mazacieho oleja, rozvody a príslušenstvo

1.   Mazací olej sa skladuje v oceľových nádržiach, ktoré sú buď nedeliteľnou súčasťou trupu alebo sú k trupu pevne pripojené. Ak si to vyžaduje prevedenie plavidla, môže sa použiť aj materiál ekvivalentný z hľadiska odolnosti voči požiaru. Tieto požiadavky neplatia pre nádrže s kapacitou menšou ako 25 litrov. Nádrže na mazací olej nemajú spoločné priečne steny s nádržami na pitnú vodu.

2.   Nádrže na mazací olej, ich potrubia a ostatné príslušenstvo musia byť rozložené a usporiadané tak, aby ani mazací olej ani výpary z mazacieho oleja nemohli neúmyselne preniknúť do vnútra plavidla.

3.   Žiadne nádrže na mazací olej nesmú byť umiestnené pred kolíznym predelom.

4.   Nádrže na mazací olej a ich prvky nesmú byť umiestnené priamo nad motormi alebo výfukovými rúrami.

5.   Plniace otvory nádrží na mazací olej sú výrazne označené.

6.   Rúrky na mazací olej, ich spoje, tesnenie a tvarovky sú vyhotovené z materiálov, ktoré dokážu odolávať mechanickému, chemickému a tepelnému namáhaniu, ktorému budú pravdepodobne vystavené. Rúrky na mazací olej nesmú byť vystavené žiadnym škodlivým účinkom tepla a musí byť možnosť ich kontroly po celej dĺžke.

7.   Nádrže na mazací olej sú vybavené vhodným zariadením na meranie kapacity. Zariadenia na meranie kapacity sú čitateľné až do maximálnej úrovne naplnenia. Sklené meradlá sú účinne chránené pred nárazmi, na základni sú vybavené automatickým zatváracím zariadením a ich horný koniec je pripevnený k nádrži nad maximálnou úrovňou naplnenia. Materiál použitý v kontrolných trubičkách sa za bežných teplôt okolia nedeformuje. Sondovacie rúrky nie sú ukončené v obývacích priestoroch. Sondovacie rúrky ukončené v strojovni alebo kotolni sú vybavené vhodnými samozatváracími zariadeniami.

Článok 8.07

Uskladnenie olejov používaných v hnacích systémoch, riadiacich a aktivačných systémoch a vykurovacích systémoch, rozvody a príslušenstvo

1.   Oleje používané v hnacích systémoch, riadiacich a aktivačných systémoch a vo vykurovacích systémoch sa skladujú v oceľových nádržiach, ktoré sú buď nedeliteľnou súčasťou trupu alebo sú k trupu pevne pripojené. Ak si to vyžaduje prevedenie plavidla, môže sa použiť aj materiál ekvivalentný z hľadiska odolnosti voči požiaru. Tieto požiadavky neplatia pre nádrže s kapacitou menšou ako 25 litrov. Tieto nádrže na olej nemajú spoločné priečne steny s nádržami na pitnú vodu.

2.   Tieto nádrže na olej, ich potrubia a ostatné príslušenstvo musia byť rozložené a usporiadané tak, aby ani takýto olej ani výpary z takéhoto oleja nemohli neúmyselne preniknúť do vnútra plavidla.

3.   Žiadne nádrže na takýto olej nesmú byť umiestnené pred kolíznym predelom.

4.   Nádrže na takýto olej a ich prvky nesmú byť umiestnené priamo nad motormi alebo výfukovými rúrami.

5.   Plniace otvory nádrží na takýto olej sú výrazne označené.

6.   Rúrky na takýto olej, ich spoje, tesnenie a tvarovky sú vyhotovené z materiálov, ktoré dokážu odolávať mechanickému, chemickému a tepelnému namáhaniu, ktorému budú pravdepodobne vystavené. Rúrky na mazací olej nesmú byť vystavené žiadnym škodlivým účinkom tepla a musí byť možnosť ich kontroly po celej dĺžke.

7.   Nádrže na takýto olej sú vybavené vhodným zariadením na meranie kapacity. Zariadenia na meranie kapacity sú čitateľné až do maximálnej úrovne naplnenia. Sklené meradlá sú účinne chránené pred nárazmi, na základni sú vybavené automatickým zatváracím zariadením a ich horný koniec je pripevnený k nádrži nad maximálnou úrovňou naplnenia. Materiál použitý v kontrolných trubičkách sa za bežných teplôt okolia nedeformuje. Sondovacie rúrky nie sú ukončené v obývacích priestoroch. Sondovacie rúrky ukončené v strojovni alebo kotolni sú vybavené vhodnými samozatváracími zariadeniami.

Článok 8.08

Systémy na odčerpávanie a odvádzanie vody

1.   Každá vodotesná komora sa dá vypumpovať zvlášť. Táto požiadavka sa však nevzťahuje na vodotesné komory, ktoré sú počas prevádzky obvykle hermeticky utesnené.

2.   Plavidlá vyžadujúce posádku sú vybavené dvoma samostatnými odvodňovacími čerpadlami, ktoré nie sú nainštalované v tom istom priestore. Najmenej jedno z nich je poháňané motorom. Avšak pre plavidlá s výkonom menej ako 225 kW alebo s vlastnou váhou menšou ako 350 t, alebo ak plavidlo nie určené na prepravu tovaru má výtlak menej ako 250 m3, postačuje jedno čerpadlo, ktoré môže byť ovládané buď ručne alebo poháňané motorom.

Každé z požadovaných čerpadiel je schopné použitia v každej vodotesnej komore.

3.   Minimálny výkon Q1 prvého odvodňovacieho čerpadla sa vypočíta podľa tohto vzorca:

 

Q1 = 0,1 · d1 2 [l/min]

d1 sa vypočíta podľa vzorca:

Formula

Minimálny výkon Q2 druhého odvodňovacieho čerpadla sa vypočíta podľa tohto vzorca:

 

Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

d2 sa vypočíta podľa vzorca:

Formula

Hodnota d2 však nesmie byť vyššia ako hodnota d1.

Na výpočet Q2 sa l berie ako dĺžka najdlhšej vodotesnej komory.

V týchto vzorcoch:

l

je dĺžka danej vodovodnej komory v [m],

d1

je vypočítaný vnútorný priemer hlavného odvodňovacieho potrubia [mm],

d2

je vypočítaný vnútorný priemer odbočky potrubia [mm].

4.   Ak sú odvodňovacie čerpadlá napojené na systém odvádzania vody, odvádzacie potrubia majú vnútorný priemer najmenej d1, v mm a odbočky potrubia majú vnútorný priemer najmenej d2, v mm.

Ak dĺžka plavidla je menej ako 25 m, hodnoty d1 a d2 sa môžu zmenšiť na 35 mm.

5.   Povolené sú len samonasávacie odvodňovacie čerpadlá.

6.   Na pravom aj ľavom boku všetkých odvodniteľných komôr s plochým dnom širších ako 5 m je najmenej jedno nasávanie.

7.   Kormový vrchol sa môže dať odvodniť cez hlavnú strojovňu pomocou ľahko prístupnej automaticky sa uzatvárajúcej tvarovky.

8.   Odbočky potrubí do samostatných komôr sú napojené na hlavné odvodňovacie potrubie pomocou uzamykateľného nevratného ventilu.

Komory alebo iné priestory schopné niesť balast musia byť pripojené k odvodňovaciemu systému len pomocou jednoduchého uzatváracieho zariadenia. Táto požiadavka sa nevzťahuje na lodné priestory schopné niesť balast. Takéto lodné priestory sa plnia balastovou vodou pomocou napevno nainštalovaného balastového potrubia nezávislého od odvodňovacieho potrubia, alebo pomocou odbočiek potrubia, ktoré možno zapojiť k hlavnému odvodňovaciemu potrubiu pomocou elastických rúrok alebo elastických adaptérov. Ventily na prívod vody nachádzajúce sa na dne lodného priestoru nie sú na tento účel povolené.

9.   Priestory na dne podpalubia sú vybavené mernými zariadeniami.

10.   Ak odvodňovací systém zahŕňa napevno nainštalované potrubie, rúry odvodňujúce dno podpalubia, určené iba na vyťaženie zaolejovanej vody, sú vybavené uzávermi, ktorých polohu inšpekčný úrad zaistí. Počet a poloha týchto uzáverov je vyznačená v osvedčení Spoločenstva.

11.   Zaistenie uzáverov v polohe sa považuje za ekvivalent zapečatenia v súlade s odsekom 10. Kľúč alebo kľúče na zaistenie uzáverov je príslušne označený a prechováva sa na označenom a ľahko prístupnom mieste v strojovni.

Článok 8.09

Uskladnenie zaolejovanej vody a použitého paliva

1.   Na palube je možné skladovať zaolejovanú vodu nahromadenú počas prevádzky. Za sklad slúžiaci na tento účel sa považuje podpalubie strojovne.

2.   Na účely skladovania použitých olejov sa v strojovni nachádza jedna alebo niekoľko osobitných nádrží, ktorých kapacita zodpovedá najmenej 1,5-násobku množstva použitých olejov z lapačov nečistôt vo všetkých nainštalovaných spaľovacích motorov a pohonov spolu s hydraulickými kvapalinami z nádrží na hydraulické kvapaliny.

Prípojky používané na vyprázdnenie vyššie uvedených nádrží sú v súlade s Európskou normou EN 1305: 1996.

3.   Ak sa plavidlá používajú iba na krátke vzdialenosti, inšpekčný orgán môže udeliť výnimky z požiadaviek v odseku 2.

Článok 8.10

Hluk vydávaný plavidlami

1.   Hluk vydávaný plaviacim sa plavidlom, a najmä hluk spôsobený nasávaním a výfukom motora, je tlmený vhodnými prostriedkami.

2.   Hluk produkovaný plaviacim sa plavidlom neprevýši hodnotu 75 db(A) v bočnej vzdialenosti 25 m od boku lode.

3.   S výnimkou prekládkových činností hluk produkovaný nepohybujúcim sa plavidlom neprevýši hodnotu 65 db(A) v bočnej vzdialenosti 25 m od boku lode.

KAPITOLA 8a

(prázdne)

KAPITOLA 9

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Článok 9.01

Všeobecne

1.   Ak neexistujú osobitné požiadavky týkajúce sa istých dielov inštalácie, úroveň bezpečnosti sa považuje za dostatočnú, ak tieto diely boli vyrobené v súlade s platnou európskou normou alebo v súlade s požiadavkami schválenej klasifikačnej spoločnosti.

Inšpekčnému orgánu sa predložia relevantné dokumenty.

2.   Na palube sa prechovávajú nasledujúce doklady, riadne opečiatkované inšpekčným orgánom:

a)

všeobecné výkresy týkajúce sa celej elektrickej inštalácie;

b)

schémy zapojenia pre hlavnú rozvodnú dosku, núdzovú rozvodnú dosku a rozvodnú skrinku spolu s najdôležitejšími technickými údajmi ako prúdová intenzita a menovitý prúd ochranných a ovládacích zariadení;

c)

energetické údaje o elektrických strojoch a zariadeniach;

d)

typy káblov a priemery dátových vodičov.

Tieto doklady nie je potrebné prechovávať na palube plavidla bez posádky, vlastník ich však má mať vždy k dispozícii.

3.   Zariadenia budú vyhotovené na trvalý náklon do 15°, na vnútornú teplotu okolia od 0 do + 40 °C a na teplotu na palube od – 20 °C do + 40 °C. V rámci týchto limitov budú dokonale fungovať.

4.   Elektrické a elektronické zariadenia a prístroje sú plne prístupné a ľahko sa udržiavajú.

Článok 9.02

Systémy na prívod elektrickej energie

1.   Ak je plavidlo vybavené elektrickým systémom, tento systém má v podstate najmenej dva zdroje pohonu tak, aby v prípade zlyhania jedného zdroja druhý zdroj dokázal privádzať elektrickú energiu spotrebičom potrebným na bezpečnú plavbu po dobu najmenej 30 minút.

2.   Adekvátny menovitý výkon prívodu energie sa preukáže prostredníctvom energetickej bilancie. Do úvahy možno zobrať aj faktor vhodnej simultánnosti.

3.   Nezávisle od odseku 1 vyššie sa článok 6.04 vzťahuje na zdroj energie pre kormidlové zariadenie (kormidlové inštalácie).

Článok 9.03

Ochrana pred fyzickým kontaktom, prienikom pevných predmetov a vniknutím vody

Typy minimálnej ochrany napevno nainštalovaných dielov inštalácie sú také, ako sa uvádza v tabuľke.

Umiestnenie

Typ minimálnej ochrany

(v súlade s publ. IEC 60529: 1992)

Generátory

Motory

Trans-formátory

Panely

Rozvody

Spínače

Inštalačný materiál

Osvetľov. zariadenia

prevádzkové miestnosti, strojovne, oddelenia na kormidlové mechanizmy

IP 22

IP 22

IP 22 (2)

IP 22 (1)  (2)

IP 44

IP 22

lodné priestory

 

 

 

 

IP 55

IP 55

skrinky na batérie a farby

 

 

 

 

 

IP 44

u. (Ex) (3)

voľné paluby a otvorené kormidelnícke stanoviská

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

kormidlovňa

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

obývacie priestory okrem sanitárnych zariadení a umyvární

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

sanitárne zariadenia a umyvárne

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Článok 9.04

Ochrana pred výbuchom

V priestoroch, kde je pravdepodobné hromadenie potenciálne výbušných plynov alebo plynných zmesí, ako napríklad v oddeleniach určených pre akumulátory alebo skladovanie vysoko horľavých výrobkov, sa môžu nainštalovať iba voči výbuchu odolné elektrické zariadenia (potvrdená bezpečnosť). V týchto priestoroch sa neinštalujú žiadne svetelné spínače alebo iné elektrické spotrebiče. Ochrana pred výbuchom berie do úvahy charakteristiku potenciálne výbušných plynov alebo plynných zmesí, ktoré môžu pravdepodobne vzniknúť (skupina potenciálu výbuchu, teplotná trieda).

Článok 9.05

Ochranné uzemnenie

1.   Systémy pod napätím vyšším ako 50 V musia byť uzemnené.

2.   Kovové časti otvorené voči fyzickému kontaktu a ktoré za bežnej prevádzky nie sú elektricky živé, ako napríklad rámy motorov a kryty, spotrebiče a osvetľovacie zariadenia, sú uzemnené samostatne, ak v dôsledku inštalácie nie sú v elektrickom kontakte s trupom.

3.   Kryty mobilných energetických spotrebičov a prenosných zariadení budú pri bežnom použití uzemnené pomocou dodatočného uzemňujúceho vodiča zabudovaného do sieťového kábla.

Toto ustanovenie neplatí v prípade použitia ochranného transformátora oddeľujúceho obvod ani pre spotrebiče vybavené ochrannou izoláciou (dvojitá izolácia).

4.   Priemer uzemňujúceho vodiča nie je menší ako priemery uvedené v tejto tabuľke:

Priemer vonkajších vodičov

[mm2]

Minimálny priemer uzemňujúcich vodičov

v izolovaných kábloch

[mm2]

montované samostatne

[mm2]

od 0,5 do 4

rovnaký priemer ako vonkajší vodič

4

viac ako 4 do 16

rovnaký priemer ako vonkajší vodič

rovnaký priemer ako vonkajší vodič

viac ako 16 do 35

16

16

viac ako 35 do 120

polovica priemeru vonkajšieho vodiča

polovica priemeru vonkajšieho vodiča

viac ako 120

70

70

Článok 9.06

Maximálne povolené napätie

1.   Nasledovné hodnoty napätia nebudú prekročené:

Typ inštalácie

Maximálne povolené napätie

Jednosmerný prúd

Jednofázový striedavý prúd

Trojfázový striedavý prúd

a)

Energetické a vykurovacie inštalácie vrátane zástrčiek na všeobecné použitie

250 V

250 V

500 V

b)

Osvetlenie, komunikácie, príkazové a informačné inštalácie vrátane zástrčiek na všeobecné použitie

250 V

250 V

c)

Zástrčky určené na pohon prenosných zariadení používaných na otvorených palubách alebo v úzkych alebo vlhkých kovových skrinkách, okrem kotlov a nádrží:

 

 

 

1.

vo všeobecnosti,

50 V (4)

50 V (4)

2.

ak ochranný transformátor oddeľujúci obvod napája iba jeden spotrebič,

250 V (5)

3.

Ak sa používajú ochranné spotrebiče (s dvojitou izoláciou),

250 V

250 V

4.

ak sa používajú predvolené prerušovače prúdu v obvode.

250 V

500 V

d)

Mobilné energetické spotrebiče ako napríklad elektrické zariadenia pre kontajnery, motory, ventilátory a mobilné čerpadlá, s ktorými sa počas prevádzky bežne nehýbe a ktorých vodivé časti otvorené na fyzický kontakt sú uzemnené pomocou uzemňovacieho vodiča zabudovaného do pripojovacieho kábla, a ktoré sú okrem uzemňovacieho vodiča pripojené aj k trupu kvôli svojej osobitnej polohe, alebo prostredníctvom ďalšieho vodiča

250 V

250 V

500 V

e)

Zástrčky určené na pohon prenosných zariadení používaných vo vnútri kotlov alebo nádrží

50 V (4)

50 V (4)

2.   Odchylne od odseku 1 je v prípade uplatnenia potrebných ochranných opatrení prijateľné vyššie napätie:

a)

pre energetické inštalácie, ak si to vyžaduje ich výkon;

b)

pre špeciálne palubné zariadenia ako napríklad rádiové a zapaľovacie systémy.

Článok 9.07

Rozvádzacie systémy

1.   Pre jednosmerný prúd a jednofázový striedavý prúd sú povolené tieto rozvádzacie systémy:

a)

dvojvodičové systémy, pričom jeden vodič je uzemnený (L1/N/PE);

b)

jednovodičové systémy s využitím princípu trupového spätného vedenia, iba na lokálne inštalácie (napríklad štartovací mechanizmus spaľovacích motorov, katódová ochrana) (L1/PEN);

c)

dvojvodičové systémy izolované z trupu (L1/L2/PE).

2.   Pre trojfázový striedavý prúd sú povolené tieto rozvádzacie systémy:

a)

štvorvodičové systémy s uzemnením neutrálneho bodu, bez použitia princípu trupového spätného vedenia (L1/L2/L3/N/PE) = (sieť TN-S) alebo (sieť TT);

b)

trojvodičové systémy izolované z trupu (Ll/L2/L3/PE) = (sieť IT);

c)

trojvodičové systémy s uzemnením neutrálneho bodu, bez použitia princípu trupového spätného vedenia, to však nie je povolené pre koncové obvody (L1/L2/L3/PEN).

3.   Inšpekčný orgán môže povoliť používanie iných systémov.

Článok 9.08

Spojenie s brehom alebo inými externými sieťami

1.   Prichádzajúce prívodné vedenie z pobrežných sietí alebo iných externých sietí do inštalácií palubných sietí je na palube trvalo zapojené formou zabudovaných terminálov alebo zabudovaných zástrčiek. Káblové spoje nie sú vystavené záťaži ťahaním.

2.   Trup je možné účinne uzemniť, keď napätie pripojenia presiahne 50 V. Uzemňujúce spojenie bude osobitne označené.

3.   Spínacie zariadenia prípojky budú usporiadané tak, aby zabránili súbežnej prevádzke palubných sieťových generátorov a pobrežnej siete alebo inej externej siete. Súbežná prevádzka je povolená na krátku dobu pri prepínaní z jedného systému na druhý bez prerušenia napätia.

4.   Spojenie je chránené pred skratom a preťažením.

5.   Hlavná rozvodná skriňa ukazuje, či spojenie je živé.

6.   Indikačné zariadenia sú nainštalované tak, aby v prípade jednosmerného prúdu umožňovali porovnanie polarity a v prípade trojfázového striedavého prúdu sled fáz medzi prípojkou a pobrežnou sieťou.

7.   Na paneli vedľa prípojky sú vyznačené:

a)

údaje potrebné na vytvorenie spojenia;

b)

typ prúdu a menovité napätie a v prípade striedavého prúdu aj frekvencia.

Článok 9.09

Prívod energie na iné plavidlo

1.   Pri privádzaní energie na iné plavidlo sa použije samostatné spojenie. Ak sa na privádzanie prúdu na iné plavidlo použijú sieťové zásuvky s hodnotou vyššou ako 16 A, zabezpečia sa zariadenia (ako napríklad spínače a drážkové spojenia), ktoré zaručia, že spojenie a odpojenie je možné iba vtedy, keď vedenie nie je živé.

2.   Káblové spoje nie sú vystavené záťaži ťahaním.

3.   Odseky 3 až 7 článku 9.08 platia mutatis mutandis.

Článok 9.10

Generátory a motory

1.   Generátory, motory a ich svorkovnice sú prístupné na kontrolu, merania a opravy. Typ ochrany zodpovedá ich umiestneniu (pozri článok 9.03).

2.   Generátory poháňané hlavným motorom, pohonným hriadeľom alebo pomocným systémom určeným na iné účely, sú projektované s ohľadom na rozsah otáčok, ktorý sa môže vyskytnúť pri normálnej prevádzke.

Článok 9.11

Akumulátory

1.   Akumulátory sú prístupné a usporiadané tak, aby sa pri pohybe lode neposúvali. Nie sú umiestnené na miestach, kde by boli vystavené nadmernému teplu, extrémnemu chladu, striekaniu, pare alebo výparom.

Neinštalujú sa v kormidlovni, v obývacích alebo nákladných priestoroch. Táto požiadavka sa netýka akumulátorov na prenosné spotrebiče alebo akumulátorov, ktoré si vyžadujú nabíjací výkon menší ako 0,2 kW.

2.   Akumulátory vyžadujúce nabíjací výkon viac ako 2,0 kW (počítaný na základe maximálneho nabíjacieho prúdu a menovitého napätia akumulátora so zohľadnením charakteristickej nabíjacej krivky nabíjacieho prístroja) sú inštalované v osobitnej miestnosti. Ak sú umiestnené na palube, postačí, ak sú uložené v skrini.

Akumulátory, ktoré potrebujú nabíjací výkon nepresahujúci 2,0 kW, môžu byť inštalované v skrini alebo v debne nielen vtedy, ak sú umiestnené na palube, ale aj pod palubou. Môžu byť inštalované aj v strojovni alebo v nejakom inom dobre vetranom priestore, pokiaľ sú chránené pred padajúcimi predmetmi a kvapkajúcou vodou.

3.   Vnútorné plochy všetkých miestností, skríň alebo škatúľ, políc alebo iných zabudovaných prvkov určených pre akumulátory sú chránené pred škodlivými účinkami elektrolytov.

4.   Pri inštalovaní akumulátorov v uzavretom priestore, skrini alebo debne sa zabezpečí účinná ventilácia. Ventilácia s núteným ťahom sa zabezpečí pre niklovo-kadmiové akumulátory, ktoré potrebujú nabíjací výkon viac ako 2 kW a pre oloveno-kyselinové akumulátory, ktoré potrebujú viac ako 3 kW.

Vzduch je privádzaný zo spodnej časti a odvádzaný z hornej časti, aby sa zabezpečilo úplné vyťaženie plynu.

Vo ventilačných kanáloch nie sú zariadenia, ktoré by prekážali prúdeniu vzduchu ako napr. uzatváracie ventily.

5.   Požadovaná priepustnosť vzduchu (Q) sa vypočíta podľa tohto vzorca:

 

Q = 0,11 · I · n [m3/h]

kde:

I

=

Formula maximálneho prúdu v A zabezpečovaného nabíjacím zariadením,

n

=

počet článkov.

V prípade vyrovnávacích akumulátorov v palubnej sieti môže inšpekčný orgán akceptovať aj iné metódy výpočtu, ktoré berú do úvahy charakteristickú nabíjaciu krivku nabíjacieho zariadenia, ak tieto metódy vychádzajú z ustanovení schválených klasifikačných spoločností alebo príslušných noriem.

6.   Ak sa použije prirodzené vetranie, priemer rúr je postačujúci pre požadovanú priepustnosť vzduchu na základe rýchlosti toku vzduchu 0,5 m/s. Pre oloveno-kyselinové akumulátory je však priemer najmenej 80 cm2 a 120 cm2 pre niklovo-kadmiové akumulátory.

7.   V prípade použitia ventilácie s núteným ťahom sa použije ventilátor – uprednostňuje sa sací ventilátor – ktorého motor bude pozbavený plynu alebo prúdu vzduchu.

Ventilátory sú vyhotovené tak, aby zamedzovali vzniku iskier pri kontakte medzi lopatkou a obalom ventilátora, a aby sa predišlo vzniku elektrostatických výbojov.

8.   Na dvierka alebo kryty oddelení, skríň alebo debien obsahujúcich akumulátory sa upevňuje označenie „Oheň, otvorený plameň alebo fajčenie zakázané“ podľa obr. č. 2 v dodatku I.

Článok 9.12

Inštalácie spínacích zariadení

1.   Elektrické rozvádzače

a)

Zariadenia, spínače, poistky a rozvodné nástroje sú zreteľne usporiadané a prístupné pre účely údržby a opravy.

Terminály pre napätie do 50 V a pre napätie nad 50 V sa prechovávajú zvlášť a sú príslušne označené.

b)

Pri všetkých spínačoch a spotrebičoch sú na rozvádzačoch upevnené identifikačné štítky s označením obvodu.

Označí sa nominálna prúdová intenzita a obvod pre poistky.

c)

Pri inštalácii spotrebičov s prevádzkovým napätím vyšším ako 50 V za dvierkami, sú živé súčasti týchto spotrebičov chránené pred náhodným kontaktom pri otvorených dvierkach.

d)

Materiály rozvádzačov majú primeranú mechanickú pevnosť a sú trvácne, spomaľujú horenie a samé hasia oheň, nesmú byť hygroskopické.

e)

Ak sú v elektrických rozvádzačoch nainštalované poistky s vysokým vypínacím výkonom, k dispozícii je príslušenstvo a osobné ochranné prostriedky na nainštalovanie a odstránenie týchto poistiek.

2.   Spínače, ochranné zariadenia

a)

Obvody generátorov a obvody spotrebičov sú chránené pred skratom a preťažením na všetkých neuzemnených vodičoch. Na tento účel možno použiť spínacie zariadenia spúšťané skratom a preťažením alebo poistkami.

Obvody privádzajúce energiu do elektrických motorov a riadiacich jednotiek (kormidlového zariadenia) a ich kontrolné obvody sú chránené iba proti skratom. Ak obvody obsahujú tepelné ističe, sú neutralizované alebo nastavené minimálne na dvojnásobok nominálnej prúdovej intenzity.

b)

Výstupy z hlavného rozvádzača k elektrickým spotrebičom prevádzkovaným pri viac ako 16 A zahŕňajú vypínač pre preťaženie alebo sieťový vypínač.

c)

Elektrické spotrebiče na pohon plavidla, kormidlového zariadenia, ukazovateľa polohy kormidla, navigačných alebo bezpečnostných systémov a elektrické spotrebiče s menovitou intenzitou prúdu vyššou ako 16 A sú napájané samostatnými obvodmi.

d)

Obvody elektrických spotrebičov potrebné na pohon a ovládanie plavidla sú napájané priamo z hlavného rozvádzača.

e)

Istiace zariadenia sa volia v závislosti od menovitej prúdovej intenzity, tepelnej alebo dynamickej odolnosti a istiacej schopnosti. Spínače súbežne odstavia všetky živé vodiče. Spínaciu polohu možno rozpoznať.

f)

Poistky sú uzavreto-tavného typu a sú vyhotovené z keramiky alebo ekvivalentného materiálu. Dajú sa vymeniť bez rizika fyzického kontaktu pre operátora.

3.   Meracie a monitorovacie zariadenia

a)

Generátor, akumulátor a rozvádzacie obvody sú vybavené meracími a monitorovacími zariadeniami, ak je to potrebné pre bezpečnú prevádzku inštalácie.

b)

Neuzemnené siete s napätím viac ako 50 V sú vybavené zariadením na zisťovanie uzemnenia, ktoré je schopné vydať zrakovú aj zvukovú výstrahu. V sekundárnych inštaláciách, ako napríklad v kontrolných obvodoch, sa toto zariadenie nemusí použiť.

4.   Umiestnenie elektrických rozvádzačov

a)

Rozvádzače sú umiestnené na prístupných a dobre vetraných miestach a sú chránené pred vodou a mechanickým poškodením.

Potrubie a vzduchové rúrky sú usporiadané tak, aby sa v prípade presiaknutia nepoškodili rozvádzače. Ak je nevyhnutné ich nainštalovať v blízkosti elektrických rozvádzačov, potrubia nebudú mať v ich blízkosti snímateľné prípojky.

b)

Debny a stenové výklenky, v ktorých sú nainštalované nechránené spínacie zariadenia, sú vyhotovené z materiálu spomaľujúceho horenie alebo sú chránené krytom z kovu alebo iného materiálu spomaľujúceho horenie.

c)

V prípade napätia nad 50 V sa na stanovisko operátora pred hlavný rozvádzač umiestňujú izolačné mriežky alebo rohože.

Článok 9.13

Núdzové ističe

Núdzové ističe na olejových horákoch, palivových čerpadlách, odlučovačoch palív a ventilátoroch v strojovniach sú inštalované centrálne mimo priestorov obsahujúcich dané zariadenia.

Článok 9.14

Inštalačné prvky

1.   Káblové vstupy sú dimenzované podľa funkcie kábla, ktorý sa má pripojiť, a zodpovedajú typu použitého kábla.

2.   Zásuvky na rozvádzacie obvody rôznych napätí alebo frekvencií si nemožno pomýliť.

3.   Spínače súbežne spínajú všetky neuzemnené vodiče v obvode. V obvodoch na osvetlenie obývacích priestorov, okrem práčovní, kúpeľní a iných miestností s vlhkými zariadeniami, sú však povolené aj jednopólové vypínače s neuzemnenými obvodmi.

4.   Ak intenzita prúdu presahuje 16 A, zásuvky je možné zaistiť pomocou spínača tak, aby sa zástrčka dala vsunúť a vytiahnuť iba pri odpojení pohonu.

Článok 9.15

Káble

1.   Káble sú z materiálu spomaľujúceho horenie, samozhášavého a odolného voči vode a oleju.

Iné typy káblov môžu byť použité v obývacích priestoroch pod podmienkou, že sú účinne chránené, majú vlastnosti spomaľujúce horenie a sú samozhášavé.

Normy vzťahujúce sa na vlastnosti elektrických káblov spomaľujúce horenie sú v súlade s:

a)

publikáciami Medzinárodnej elektrotechnickej komisie 60332-1:1993, 60332-3:2000; alebo

b)

ekvivalentnými predpismi uznanými jedným z členských štátov.

2.   Vodiče káblov používaných v napájacích a osvetľovacích obvodoch majú minimálny priemer 1,5 mm2.

3.   Kovové vystuženie, tienenie a opláštenie káblov sa za normálnych prevádzkových podmienok nepoužije ako vodiče alebo na účely uzemnenia.

4.   Kovové tienenie a opláštenie káblov v napájacích a osvetľovacích inštaláciách je najmenej na jednom konci uzemnené.

5.   Priemer vodičov zohľadňuje ich maximálnu povolenú koncovú teplotu (prípustné zaťaženie prúdom) a povolený pokles napätia. Pokles napätia medzi hlavným rozvádzačom a najmenej priaznivým bodom inštalácie neprevyšuje 5 % pre osvetľovacie a 7 % pre napájacie alebo vykurovacie obvody vzhľadom na nominálne napätie.

6.   Káble sú chránené pred mechanickým poškodením.

7.   Prostriedky na uchytenie káblov zabezpečujú, aby každá záťaž ťahom bola v rámci povolených medzí.

8.   Ak káble prechádzajú cez predely alebo paluby, tieto prechody nesmú ovplyvňovať mechanickú pevnosť, vodotesnosť a požiaruvzdornosť týchto predelov a palúb.

9.   Ukončenia a spoje vo všetkých vodičoch sú také, aby sa zachovali pôvodné elektrické, mechanické, horenie spomaľujúce a v prípade potreby aj požiaruvzdorné vlastnosti.

10.   Káble zavedené do stiahnuteľných kormidlovní sú dostatočne pružné a majú izoláciu s dostatočnou pružnosťou až do – 20 °C, sú odolné voči pare a výparom, ultrafialovým lúčom a ozónu.

Článok 9.16

Inštalácie osvetlenia

1.   Svetelné zariadenia musia byť inštalované tak, aby teplo, ktoré vydávajú, nemohlo spôsobiť vzplanutie blízkych horľavých predmetov alebo súčastí.

2.   Svetelné zariadenia na otvorených palubách sú inštalované tak, aby nemali vplyv na rozoznanie navigačných svetiel.

3.   Ak sú v strojovni alebo kotolni nainštalované dve svetelné zariadenia alebo viac, sú napájané najmenej z dvoch rôznych obvodov. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na priestory, v ktorých sú nainštalované chladiace strojné zariadenia, hydraulické strojné zariadenia alebo elektromotory.

Článok 9.17

Navigačné svetlá

1.   Rozvádzače pre navigačné svetlá sú nainštalované v kormidlovni. Sú napájané z osobitného napájacieho vedenia z hlavného rozvádzača alebo z dvoch samostatných sekundárnych rozvodov.

2.   Navigačné svetlá sú napájané, chránené a zapínané samostatne od rozvádzača pre navigačné svetlá.

3.   Porucha monitorovacej inštalácie, ustanovenej v článku 7.05 ods. 2, nesmie mať vplyv na prevádzku svetla, ktoré monitoruje.

4.   Skupina svetiel, ktorá tvorí funkčnú jednotku a je nainštalovaná spolu v rovnakom bode, sa môže napájať, zapínať a monitorovať spoločne. Monitorovacia inštalácia dokáže zistiť poruchu každého z týchto svetiel. Nie je však možné použiť oba svetelné zdroje v dvojitom svetle súbežne (dve svetlá namontované jedno nad druhým alebo v rovnakom kryte).

Článok 9.18

(prázdne)

Článok 9.19

Výstražné a bezpečnostné systémy mechanických zariadení

Výstražné a bezpečnostné systémy na monitorovanie a ochranu mechanických zariadení spĺňajú tieto podmienky:

a)

Výstražné systémy

Výstražné systémy sú prevedené tak, aby porucha výstražného systému neviedla k poruche monitorovaného prístroja alebo inštalácie.

Dvojzložkové vysielače sú vyhotovené na princípe pokoj-prúd alebo na princípe monitorovaná záťaž-prúd.

Zrakové výstrahy zostávajú viditeľné až do odstránenia poruchy, potvrdený poplach sa musí dať rozoznať od poplachu, ktorý ešte nebol potvrdený. Každá výstraha zahŕňa aj zvukové varovanie. Zvukové varovania sa musia dať vypnúť. Vypnutie jednej zvukovej výstrahy nebráni tomu, aby sa z inej príčiny spustila ďalšia výstraha.

Výnimky možno povoliť v prípade výstražných systémov, ktoré tvorí menej ako päť meracích bodov.

b)

Bezpečnostné systémy

Bezpečnostné systémy sú prevedené tak, aby zastavili alebo spomalili prevádzku dotknutého zariadenia alebo aby varovali stanovisko s permanentnou obsluhou, aby zariadenie zastavili alebo spomalili pred dosiahnutím kritického stavu.

Dvojzložkové vysielače sú vyhotovené na princípe záťaž-prúd.

Ak bezpečnostné systémy nie sú prevedené na vlastné monitorovanie, je možné skontrolovať, či fungujú správne.

Bezpečnostné systémy sú nezávislé od ostatných systémov.

Článok 9.20

Elektronické zariadenia

1.   Všeobecne

Skúšobné podmienky z odseku 2 nižšie sa vzťahujú iba na elektronické zariadenia potrebné pre kormidlové zariadenie a agregáty plavidla vrátane ich pomocných zariadení.

2.   Skúšobné podmienky

a)

Záťaže vyplývajúce z nasledujúcich skúšok v žiadnom prípade nespôsobia poškodenie alebo závadu elektronických zariadení. Skúšky v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, ako napríklad s publikáciou IEC 60092-504:2001, sa vykonávajú pri zapnutých zariadeniach s výnimkou skúšky za podmienok chladu. Tieto skúšky zahŕňajú skontrolovanie správnosti prevádzky.

b)

Obmeny napätia a frekvencie

 

Obmeny

nepretržite

krátkodobo

Všeobecne

frekvencia

± 5 %

± 10 % 5 s

napätie

± 10 %

± 20 % 1,5 s

Prevádzka akumulátora

napätie

+ 30 %/- 25 %

-

c)

Skúška zahriatím

Vzorka sa do polhodiny uvedie na teplotu 55 °C. Po jej dosiahnutí sa táto teplota udržiava po dobu 16 hodín. Potom sa vykoná skúška prevádzky.

d)

Skúška za podmienok chladu

Vzorka sa vypne a ochladí na teplotu – 25 °C a v tejto teplote sa udrží po dobu dvoch hodín. Teplota sa potom zvýši na 0 °C a vykoná sa prevádzková skúška.

e)

Vibračná skúška

Vibračná skúška sa vykonáva pozdĺž troch osí rezonančnej frekvencie zariadení alebo súčastí po dobu 90 minút v každom prípade. Ak nevznikne zreteľná rezonancia, vibračná skúška sa vykoná pri 30 Hz.

Vibračná skúška sa vykoná prostredníctvom sínusovej oscilácie v rámci týchto limitov:

Všeobecne:

f = 2,0 až 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplitúda a = Formula vibračnej šírky)

f = 13,2 Hz až 100 Hz: zrýchlenie ± 0,7 g.

Vybavenie určené na namontovanie do naftových motorov alebo kormidelných prístrojov sa odskúša takto:

f = 2,0 až 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplitúda a = Formula vibračnej šírky)

f = 25 Hz až 100 Hz; zrýchlenie ± 4 g.

Snímače určené na nainštalovanie do výfukového potrubia naftových motorov môžu byť vystavené značne vyššej záťaži. Pri skúškach sa to berie do úvahy.

f)

Skúška elektromagnetickej kompatibility sa vykoná na základe publikácií IEC 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 na skúšobnom stupni číslo 3.

g)

Dôkaz o tom, že elektronické zariadenie je primerané pre tieto skúšobné podmienky, poskytne výrobca. Osvedčenie od klasifikačnej spoločnosti sa rovnako považuje za dôkaz.

Článok 9.21

Elektromagnetická kompatibilita

Prevádzku elektrických a elektronických systémov nenarúša elektromagnetická interferencia. Všeobecné opatrenia sa s rovnakou dôležitosťou týkajú:

a)

odpojenia prenosových ciest medzi zdrojom interferencie a dotknutými zariadeniami;

b)

zredukovania príčin rušenia v ich zdroji;

c)

zredukovania citlivosti dotknutých zariadení na interferenciu.

KAPITOLA 10

VYBAVENIE

Článok 10.01

Kotevné vybavenie

1.   Plavidlá určené na prepravu tovaru, s výnimkou člnových kontajnerov, ktorých dĺžka L nepresahuje 40 m, sú vybavené kotvami na prove, ktorých celková hmotnosť P sa získa z tohto vzorca:

 

P = k · B · T [kg]

kde

k

je koeficient, ktorý zohľadňuje vzťah medzi dĺžkou L a trámom B a typom plavidla:

Formula

pre vlečné člny, berie sa však, že k = c,

c

je empirický koeficient uvedený v tejto tabuľke:

Hrubá nosnosť v t

Koeficient c

do 400 vrátane

45

od 400 do 650 vrátane

55

od 650 do 1 000 vrátane

65

nad 1 000

70

Pri plavidlách, ktorých hrubá nosnosť nie je vyššia ako 400 t a ktoré sa vďaka svojmu prevedeniu a určenému účelu používajú jedine na vopred určené krátke úseky, môže inšpekčný orgán akceptovať, že pre provové kotvy sa vyžadujú iba dve tretiny celkovej hmotnosti P.

2.   Osobné lode a plavidlá, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru, s výnimkou vlečných člnov, sú vybavené kotvami na prove, ktorých celková hmotnosť P sa získa z tohto vzorca:

 

P = k · B · T [kg]

kde:

k

je koeficient zodpovedajúci odseku 1, avšak pre účely získania hodnoty empirického koeficientu (c) sa namiesto hrubej nosnosti berie hodnota výtlaku vody v m3 zapísaná v osvedčení Spoločenstva.

3.   Plavidlá uvedené v odseku 1, ktorých maximálna dĺžka nepresahuje 86 m, sú vybavené kormovými kotvami, ktorých celková hmotnosť sa rovná 25 % hmotnosti P.

Plavidlá, ktorých maximálna dĺžka presahuje 86 m, sú vybavené kormovými kotvami, ktorých celková hmotnosť sa rovná 50 % hmotnosti P vypočítanej podľa odseku 1 alebo odseku 2.

Kormové kotvy sa nevyžadujú pre:

a)

plavidlá, u ktorých by hmotnosť kormovej kotvy bola menšia ako 150 kg, v prípade plavidiel uvedených v odseku 1 posledný odsek sa do úvahy berie znížená hmotnosť kotiev;

b)

vlečné člny.

4.   Plavidlá určené na pohon pevných zostáv s dĺžkou maximálne 86 m sú vybavené kormovými kotvami, ktorých celková hmotnosť sa rovná 25 % maximálnej hmotnosti P vypočítanej podľa odseku 1 pre formácie (považované za námornú jednotku), ktoré sú povolené a zapísané v osvedčení Spoločenstva.

Plavidlá určené na pohon pevných zostáv s dĺžkou viac ako 86 m po prúde sú vybavené kormovými kotvami, ktorých celková hmotnosť sa rovná 50 % maximálnej hmotnosti P vypočítanej podľa odseku 1 pre formácie (považované za námornú jednotku), ktoré sú povolené a zapísané v osvedčení Spoločenstva.

5.   Hmotnosti kotiev zistené v súlade s odsekmi 1 až 4 možno pri istých špeciálnych kotvách zredukovať.

6.   Celková hmotnosť P určená pre kotvy na prove môže byť rozložená medzi jednu alebo dve kotvy. Ak je plavidlo vybavené iba jednou kotvou na prove a kotvový sklz sa nachádza uprostred lode, môže sa zredukovať o 15 %.

Celková hmotnosť vyžadovaná pre kormové kotvy vo vlečných člnoch a plavidlách, ktorých maximálna dĺžka prevyšuje 86 m, môže byť rozložená medzi jednu alebo dve kotvy.

Hmotnosť najľahšej kotvy nie je menej ako 45 % tejto celkovej hmotnosti.

7.   Kotvy z liatiny nie sú povolené.

8.   Na kotvách je trvalým spôsobom uvedená ich hmotnosť prostredníctvom reliéfnych znakov.

9.   Kotvy s hmotnosťou nad 50 kg sú vybavené navijakmi.

10.   Reťaz každej kotvy na prove má minimálnu dĺžku:

a)

40 m pre plavidlá nie dlhšie ako 30 m;

b)

10 m dlhšiu ako je plavidlo s dĺžkou viac ako 30 m a menej ako 50 m;

c)

60 m, ak je plavidlo dlhšie ako 50 m.

Reťaz každej kormovej kotvy je dlhá najmenej 40 m. Ak však plavidlo musí zastaviť čelom k prúdu, reťaz každej jeho kormovej kotvy má dĺžku najmenej 60 m.

11.   Minimálna pevnosť v ťahu R kotvovej reťaze sa vypočíta podľa týchto vzorcov:

a)

kotvy s hmotnosťou do 500 kg: R = 0,35 · P' [kN];

b)

kotvy s hmotnosťou viac ako 500 kg a menej ako 2 000 kg:

Formula;

c)

kotvy s hmotnosťou viac ako 2 000 kg: R = 0,25 · P' [kN].

kde

P'

je teoretická hmotnosť každej kotvy určená v súlade s odsekmi 1 až 4 a 6.

Pevnosť v ťahu kotvových reťazí sa určí podľa normy platnej v členskom štáte.

Ak kotvy majú hmotnosť vyššiu, ako sa vyžaduje v odsekoch 1 až 6, pevnosť v ťahu kotvových reťazí sa určí ako funkcia skutočnej hmotnosti kotvy.

12.   Ak sú na palube ťažšie kotvy so zodpovedajúco ťažšími kotvovými reťazami, do osvedčenia Spoločenstva sa zapisujú iba minimálne hmotnosti a minimálne pevnosti v ťahu vyžadované podľa odsekov 1 až 6 a 11.

13.   Pripájacie diely (otočné čapy) medzi kotvou a reťazou vydržia zaťaženie v ťahu o 20 % vyššie, ako je pevnosť v ťahu príslušnej reťaze.

14.   Použitie káblov namiesto kotvových reťazí sa povoľuje. Káble majú rovnakú pevnosť v ťahu, aká sa vyžaduje pre reťaze, sú však o 20 % dlhšie.

Článok 10.02

Iné vybavenie

1.   V súlade s platnými predpismi plavebného úradu členského štátu je na palube minimálne toto vybavenie:

a)

rádiotelefónny systém;

b)

prístroje a zariadenia na vydávanie zrakových a zvukových signálov ako aj denné a nočné označenie plavidla;

c)

nezávislé záložné svetlá pre predpísané svetlá pri kotvení;

d)

ohňovzdorná označená nádoba s vekom určená na skladovanie zaolejovaných handier na čistenie;

e)

ohňovzdorná označená nádoba s vekom určená na skladovanie nebezpečného alebo znečisťujúceho pevného odpadu a ohňovzdorná označená nádoba s vekom určená na skladovanie nebezpečného alebo znečisťujúceho kvapalného odpadu v súlade s platnými predpismi príslušného plavebného úradu;

f)

ohňovzdorná označená nádoba s vekom určená na skladovanie splaškov.

2.   Vybavenie okrem toho zahŕňa prinajmenšom:

a)

uväzovacie káble:

Plavidlá sú vybavené troma uväzovacími káblami: ich minimálna dĺžka je najmenej:

:

prvý kábel: