EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/303E/01

ZÁPISNICA
V pondelok 3. júla 2006

OJ C 303E , 13.12.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 303/1


ZÁPISNICA

(2006/C 303 E/01)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.

2.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom sa na jednej strane zmienil o vražde dvoch malých dievčat, Stacy Lemmens a Nathalie Mahy, v júni v Liege a na strane druhej o železničnej katastrofe, ktorá si vyžiadala mimoriadne veľa obetí a ku ktorej došlo dnes vo Valencii (Španielsko).

Parlament si uctil minútou ticha pamiatku obetí.

3.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Termín schôdze: 14.6.2006

Hlasovacie zámery:

Návrh uznesenia o ďalších krokoch v období úvah a analýzy budúcnosti Európy (B6-0327/2006)

uznesenie (ako celok)

proti: Nils Lundgren

Termín schôdze: 15.6.2006

Hlasovacie zámery:

Správa Jerzy Buzek – A6-0202/2006

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 320

za: Britta Thomsen

*

* *

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

4.   Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE-DE a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom:

Markus Pieper

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye) (vrátane Líbye):

Giuseppe Castiglione namiesto Markus Pieper

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku:

Marco Cappato

5.   Zloženie Parlamentu (pozorovatelia)

Valeriu Ştefan Zgonea oznámil, že sa vzdáva mandátu pozorovateľa v Európskom parlamente s platnosťou od 13.7.2006.

Parlament berie túto skutočnosť na vedomie a informuje o tom príslušné rumunské úrady.

6.   Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Výbor JURI na svojej schôdzi dňa 21.6.2006 preskúmal v súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku osvedčenie o zvolení Achilla Occhetta za poslanca a námietku Beniamina Donniciho v súvislosti s menovaním Achilla Occhetta za poslanca Európskeho parlamentu namiesto Antonia Di Pietra.

Potom ako výbor JURI skonštatoval, že podľa článku 12 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov nie je táto námietka prípustná, pretože sa zakladá na talianskom zákone o voľbách, jednomyseľne navrhol, aby mandát Achilla Occhetta nadobudol účinnosť dňa 8.5.2006.

Týmto Parlament potvrdil platnosť mandátu.

7.   Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu podpíše nasledujúce akty prijaté v spolurozhodovacom postupe v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (3681/3/2005 – C6-0210/2006 – 2005/0007(COD))

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (3626/2006 – C6-0213/2006 – 2004/0165(COD))

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (3625/2006 – C6-0212/2006 – 2004/0167(COD))

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (3627/2006 – C6-0214/2006 – 2004/0168(COD))

smernica Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (3621/2006 – C6-0215/2006 – 2004/0084(COD))

smernica Európskeho parlamentu a Rady o ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach, iných ako farbivá a sladidlá, a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách (3663/2/2005 – C6-0211/2006 – 2004/0237(COD))

8.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

parlamentných výborov

1.1)

správy:

Správa o ďalšej konsolidácii v odvetví finančných služieb (2006/2081(INI)) – Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Muscat Joseph (A6-0170/2006).

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami, a ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002 (COM(2005)0210 – C6-0153/2005 – 2005/0098(COD)) – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: de Grandes Pascual Luis (A6-0184/2006).

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa opatrení členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva (COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Gaubert Patrick (A6-0186/2006).

Správa o stratégiách a prostriedkoch na integráciu prisťahovalcov v Európskej únii (2006/2056(INI)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Lambrinidis Stavros (A6-0190/2006).

***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný program „Boj proti násiliu (Daphne), drogová prevencia a informovanosť“ na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“ (COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD)) – Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

Spravodajca: Gröner Lissy (A6-0193/2006).

***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Alvaro Alexander (A6-0196/2006).

Správa o znížení vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (2005/2249(INI)) – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Lucas Caroline (A6-0201/2006).

Správa o presadzovaní Lisabonského programu Spoločenstva: Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: Spoločný postup (2006/2005(INI)) – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: del Castillo Vera Pilar (A6-0204/2006).

Správa o rámcovej politike posilnenia výroby v EÚ – Smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (2006/2003(INI)) – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Calabuig Rull Joan (A6-0206/2006).

Správa o spravodlivom obchode a rozvoji (2005/2245(INI)) – Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Schmidt Frithjof (A6-0207/2006).

* Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o určité opatrenia na zjednodušenie postupu pri účtovaní dane z pridanej hodnoty a na pomoc v boji proti daňovému úniku a obchádzaniu daňových povinností, a ktorou sa zrušujú určité rozhodnutia udeľujúce výnimky (COM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS)) – Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Konrad Christoph (A6-0209/2006).

Správa o rozvoji a migrácii (2005/2244(INI)) – Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Carlotti Marie-Arlette (A6-0210/2006).

Správa o partnerstve EÚ-Karibik v oblasti rastu, stability a rozvoja (2006/2123(INI)) – Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Zimmer Gabriele (A6-0211/2006).

Predbežná správa o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (2006/2027(INI)) – Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

Spravodajca: Fava Giovanni Claudio (A6-0213/2006).

* Správa o upravenom návrhu na rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, jeho potláčaní a trestaní, ktorým sa dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva (08174/2006 – COM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Cavada Jean-Marie (A6-0214/2006).

* Správa o upravenom návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu proti nelegálnemu prevádzaniu migrantov po zemi, mori a vzduchom, ktorým sa dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva (08174/2006 – COM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Cavada Jean-Marie (A6-0215/2006).

* Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4056/86, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 na námornú dopravu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1/2003 tak, aby do jeho pôsobnosti bola zahrnutá kabotáž a medzinárodné trampové služby (COM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS)) – Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Wortmann-Kool Corien (A6-0217/2006).

Druhá správa s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou (2006/2015(INI)) – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Hughes Stephen (A6-0218/2006).

Priebežná správa o kríze spoločnosti Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI)) – Vyšetrovací výbor vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

Spravodajca: Wallis Diana (A6-0221/2006).

* Správa k podnetu Holandského kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení cezhraničnej policajnej spolupráce pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí z viacerých členských štátov, pri ktorých je cieľom policajnej akcie predovšetkým udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzanie a boj proti trestným činom (06930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)) – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Brepoels Frieda (A6-0222/2006).

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS)) – Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Lamassoure Alain (A6-0223/2006).

*** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovjú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (09077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC)) – Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Hatzidakis Konstantinos (A6-0224/2006).

*** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (09078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC)) – Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Andria Alfonso (A6-0226/2006).

Správa o najnovšom vývoji a výhľadoch v oblasti práva obchodných spoločností (2006/2051(INI)) – Výbor pre právne veci

Spravodajca: Szejna Andrzej Jan (A6-0229/2006).

1.2)

odporúčania do druhého čítania

***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD)) – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Sommer Renate (A6-0208/2006).

***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD)) – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Stockmann Ulrich (A6-0212/2006).

***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Silva Peneda José Albino (A6-0220/2006).

***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (09059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167(COD)) – Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Fava Giovanni Claudio (A6-0225/2006).

***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (09062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD)) – Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Olbrycht Jan (A6-0227/2006).

2)

poslancov

2.1)

otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0039/2006), ktorú položil Thierry Cornillet za skupinu ALDE, pre Komisiu: Falšovanie liekov (B6-0310/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0061/2006), ktorú položili Martin Schulz a Martine Roure za skupinu PSE, pre Komisiu: Integračná politika Európskej únie (B6-0311/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2006), ktorú položila Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0313/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0036/2006/rev. 1), ktorú položil Enrique Barón Crespo, za výbor INTA, pre Komisiu: Výsledky zasadnutí WTO konaných na konci apríla v Ženeve a vyhliadky do budúcnosti (B6-0314/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2006), ktorú položili Doris Pack za skupinu PPE-DE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin a Henrik Lax, pre Radu: Vízová politika voči krajinám západného Balkánu (B6-0315/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0065/2006), ktorú položil Enrique Barón Crespo, za výbor INTA, pre Komisiu: Označovanie krajiny pôvodu niektorých výrobkov dovážaných z tretích krajín (označovanie pôvodu) (B6-0316/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0069/2006), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Zlúčenia a spätné nákupy na európskych burzách (B6-0317/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0070/2006), ktorú položil Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0318/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0073/2006), ktorú položila Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0319/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0077/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Radu: Zjednodušenie vízovej povinnosti pre krajiny Západného Balkánu (B6-0320/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0078/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Komisiu: Zjednodušenie vízovej povinnosti pre krajiny Západného Balkánu (B6-0321/2006),

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0079/2006), ktorú položili Roberta Angelilli a Romano Maria La Russa za skupinu UEN, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0322/2006)

2.2)

otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 108 rokovacieho poriadku) (B6-0312-2006)

pre Radu

Ludford Sarah, Seeber Richard, Posselt Bernd, Nicholson of Winterbourne, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gentvilas Eugenijus, Henin Jacky, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Karim Sajjad, Casaca Paulo, Seppänen Esko, Lundgren Nils, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Pafilis Athanasios, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Goudin Hélène

pre Komisiu:

Moraes Claude, Evans Robert, Gyürk András, Davies Chris, Posselt Bernd, Horáček Milan, Nicholson of Winterbourne, Paleckis Justas Vincas, Ryan Eoin, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Westlund Åsa, Ebner Michl, Andrikienė Laima Liucija, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Newton Dunn Bill, Kratsa-Tsagaropoulou, Doyle Avril, Lambrinidis Stavros, Pafilis Athanasios, Manolakou Diamanto, Lynne Elizabeth, Toussas Georgios, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Belet Ivo, Bowis John, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Van Lancker Anne, Medina Ortega Manuel, Varvitsiotis Ioannis, Henin Jacky, Willmott Glenis, Ortuondo Larrea Josu, Papastamkos Georgios, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ford Glyn, Krarup Ole, Méndez de Vigo Íñigo, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Jordan Cizelj Romana, Mitchell Gay, Kauppi Piia-Noora, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Martin Hans-Peter, Podkański Zdzisław Zbigniew

2.3)

návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

De Keyser Véronique, za skupinu Socialisti – Návrh odporúčania pre Radu o rokovaniach o euro-stredomorskej asociačnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej (B6-0373/2006).

pridelené

gestorský

:

AFET

stanovisko

:

INTA

2.4)

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Alessandra Mussolini o zákaze vytvárania združení, hnutí a strán, ktoré sa inšpirujú detskou pornografiou (0049/2006),

Sylwester Chruszcz o oživení nacizmu v Nemecku (0050/2006),

Daniel Strož a Jaromír Kohlíček o neprípustnosti existencie nových „železných opôn“ (0051/2006),

Maciej Marian Giertych o ochrane a zachovaní katolíckej katedrály v Bukurešti (0052/2006),

Thierry Cornillet o medzinárodnej penalizácii falšovania liekov (0053/2006),

Mario Borghezio o nefunkčnosti systému prideľovania finančných prostriedkov z európskych fondov pomoci v súvislosti s pridelením 900 miliónov eur regiónu Hamburg v Nemecku (0054/2006)

3)

Zmierovacieho výboru

Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, schválený Zmierovacím výborom (03615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)).

pridelené

gestorský

:

CODE

Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva, schválený Zmierovacím výborom (03614/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)).

pridelené

gestorský

:

CODE

4)

Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva, ktorý schválil zmierovací výbor (03614/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)) – Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore

Spravodajca: Korhola Eija-Riitta (A6-0230/2006).

***III Správa o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, ktorý schválil zmierovací výbor (03615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)) – Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore

Spravodajca: Blokland Johannes (A6-0231/2006).

9.   Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb,

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb,

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb.

10.   Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2006 Európskej komisie (C6-0163/2006 – SEC(2006)0646).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002.

11.   Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu júlovej schôdze (PE 354.650/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 3.7.2006 až 6.7.2006

v pondelok

bez návrhov na zmenu

v utorok

žiadosť, ktorú v súlade s článkom 168 rokovacieho poriadku predložil výbor LIBE a ktorá sa týka vrátenie správy Martine Roure (A6-0192/2006) výboru; o správe sa malo hlasovať v utorok (bod 22 PDOJ).

V rozprave vystúpila Martine Roure, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

v stredu a štvrtok

bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

12.   Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Vystúpili títo poslanci: Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik a Bairbre de Brún (ktorá začala svoje vystúpenie v írčine; predseda ju upozornil, že počas schôdze nie je k dispozícii tlmočenie z tohto jazyka), Siiri Oviir a Dariusz Maciej Grabowski.

13.   Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society (rozprava)

Správa Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society [2006/2026(INI)] – Vyšetrovací výbor vo veci krízy spoločnosti Equitable Life

Spravodajca: Diana Wallis (A6-0221/2006).

Diana Wallis uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredseda

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Robert Atkins za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Paul van Buitenen za skupinu Verts/ALE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Ashley Mote nezávislý poslanec, Mairead McGuinness, Harald Ettl, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Manuel Medina Ortega, Jean-Paul Gauzès, Michael Cashman a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

14.   Konsolidácia v odvetví finančných služieb – Zlúčenia a spätné kúpy v oblasti európskych búrz (rozprava)

Správa Ďalšia konsolidácia v odvetví finančných služieb [2006/2081(INI)] – Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Joseph Muscat (A6-0170/2006).

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0069/2006), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Zlúčenia a spätné kúpy v oblasti európskych búrz (B6-0317/2006)

Joseph Muscat uviedol správu.

Pervenche Berès rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Sharon Bowles, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi, John Purvis, Charlie McCreevy, Pervenche Berès a John Purvis, poslední dvaja k vystúpeniu Charlieho McCreevyho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

15.   Kabotáž a medzinárodné trampové služby * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4056/86, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 na námornú dopravu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1/2003 tak, aby do jeho pôsobnosti bola zahrnutá kabotáž a medzinárodné trampové služby [COM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS)] – Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A6-0217/2006).

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Corien Wortmann-Kool uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou za skupinu PPE-DE, Robert Navarro za skupinu PSE, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

16.   Údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov [COM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Alexander Alvaro (A6-0196/2006).

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Alexander Alvaro uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Udo Bullmann (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Mihael Brejc za skupinu PPE-DE, Andrzej Jan Szejna za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Hubert Pirker, Wiesław Stefan Kuc a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 06.07.2006.

17.   Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností (rozprava)

Správa Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností [2006/2051(INI)] – Výbor pre právne veci

Spravodajca: Andrzej Jan Szejna (A6-0229/2006).

Andrzej Jan Szejna uviedol správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi a Charlie McCreevy.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.17 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

18.   Zníženie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (rozprava)

Správa Zníženiie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny [2005/2249(INI)] – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Caroline Lucas (A6-0201/2006).

Caroline Lucas uviedla správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jeanine Hennis-Plasschaert (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Peter Liese za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Péter Olajos, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Carl Schlyter, Jaromír Kohlíček, Avril Doyle, Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, Eva Lichtenberger, Bogusław Sonik, Ulrich Stockmann, Eija-Riitta Korhola, Philip Bradbourn a Stavros Dimas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.18 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

19.   Uplatňovanie ustanovení Århuského dohovoru na inštitúcie a orgány ES ***III (rozprava)

Správa Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní ustanovení Århuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány ES, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom [PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)] – Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore

Spravodajca: Eija-Riitta Korhola (A6-0230/2006).

Eija-Riitta Korhola uviedla správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Horst Schnellhardt za skupinu PPE-DE, María Sornosa Martínez za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM a Péter Olajos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

20.   Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory ***III (rozprava)

Správa Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, a ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom [PE-CONS 3615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)] – Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore

Spravodajca: Johannes Blokland (A6-0231/2006).

Johannes Blokland uviedol správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 04.07.2006.

21.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 354.650/OJMA).

22.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Jacek Emil Saryusz-Wolski

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Dîncu, Duca, Ganţ, Hogea, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle


Top