EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/02

ZÁPISNICA
Utorok 5. júla 2005

OJ C 157E, 6.7.2006, p. 14–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 157/14


ZÁPISNICA

(2006/C 157 E/02)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 hod.

2.   Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Nasledujúci poslanci požiadali o opravu výsledkov hlasovania o týchto bodoch:

Termín schôdze: 9.6.2005

Správa: Duarte Freitas - A6-0157/2005

jediné hlasovanie: Jean-Louis Bourlanges

Termín schôdze: 4.7.2005

Zmena programu dňa - žiadosť: Othmar Karas

proti: Katerina Batzeli

3.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility v prospech pomoci pri obnove a rekonštrukcii krajín zasiahnutých cunami v súlade s bodom 24 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 (KOM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

pridelené

gestorský: BUDG

 

stanovisko: AFET, DEVE

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 22/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

2)

parlamentných výborov, táto správa:

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Cancada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) (1) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3)

poslancov písomné vyhlásenie, ktoré sa zaznamená v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou a Grażyna Staniszewska, o reumatických ochoreniach (41/2005).

4.   Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 13, 14, 15, 16/2005 nezískali potrebný počet podpisov a v súlade s článkom 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadajú.

5.   Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.

ZIMBABWE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o Zimbabwe (B6-0416/2005),

Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, o Zimbabwe (B6-0421/2005),

Pasqualina Napoletano a Glenys Kinnock za skupinu PSE, o Zimbabwe (B6-0430/2005),

Elizabeth Lynne a Cecilia Malmström za skupinu ALDE, o Zimbabwe (B6-0432/2005),

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o Zimbabwe (B6-0434/2005),

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o Zimbabwe (B6-0439/2005),

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN, o situácii v Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.

OBCHODOVANIE S DEŤMI V GUATEMALE

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale, vrátane obchodovania s deťmi (B6-0415/2005),

Philippe Morillon a Antoine Duquesne za skupinu ALDE, o obchodovaní s deťmi v Guatemale (B6-0419/2005),

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà a Edite Estrela za skupinu PSE, o obchodovaní s deťmi v Guatemale (B6-0431/2005),

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale, vrátane obchodovania s deťmi (B6-0435/2005),

Rolandas Pavilionis a Cristiana Muscardini za skupinu UEN, o obchodovaní s deťmi v Guatemale (B6-0436/2005),

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o adopcii v Guatemale (B6-0438/2005).

III.

ĽUDSKÉ PRÁVA V ETIÓPII

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o situácii v Etiópii (B6-0417/2005),

Philippe Morillon a Fiona Hall za skupinu ALDE, o situácii v Etiópii (B6-0418/2005),

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o situácii v oblasti ľudských práv v Etiópii (B6-0422/2005),

Luisa Morgantini, Marco Rizzo a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Etiópii (B6-0433/ 2005),

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE, o situácii v oblasti ľudských práv v Etiópii (B6-0437/2005),

Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o situácii v Etiópii (B6-0441/2005).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.

6.   Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Michel Rocard (A6-0207/2005)

Michel Rocard uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani a Manuel Medina Ortega.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter a Joaquín Almunia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 6.7.2005.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsedníčka

7.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe I zápisnice.

7.1.   Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o kontrole cystotvorného háďatka zemiakového (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0192/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Európskym spoločenstvom (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Umberta Bossiho (2004/2203(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0209/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 4)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Žiadosť o zbavenie imunity p. Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity p. Ashleyho Motea (2005/2037(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 5)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po dvadsiaty druhý krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 6)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0099/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0267)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0267)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Giles Chichester (spravodajca) na záver hlasovania.

7.8.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Umberta Bossiho (2004/2101(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 8)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA č. 1

Prijatý (P6_TA(2005)0268)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA č. 2

Prijatý (P6_TA(2005)0268)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA č. 3

Prijatý (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Jeana Charlesa Marchianiho (2005/2105(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 9)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Európska centrálna banka (2004) (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2004 (2005/2048(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

7.11.   Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie týkajúcej sa eura a Hospodárskej a menovej únie (2005/2078(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jules Maaten (A6-0197/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (hlasovanie)

Správa o podpore technológií trvale udržateľného rozvoja: Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (2004/2131(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Riitta Myller (A6-0141/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Správa o zneužívaní detí v rozvojových krajinách, a najmä o detskej práci (2005/2004(INI)) - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha I, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Manolis Mavrommatis (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijatý (P6_TA(2005)0272)

8.   Oficiálne privítanie

Predsedníčka privítala v mene Parlamentu členov delegácie z indického parlamentu na čele s pánom Rahmanom Khanom, podpredsedom štátnej rady. Delegácia bola usadená na čestnej galérii.

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

9.   Slávnostná schôdza - Taliansko

Od 12.00 hod. do 12.30 hod. sa pri príležitosti návštevy pána Carla Azeglia Ciampiho, prezidenta Talianskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

Carlo Azeglio Ciampi urobil vyhlásenie.

Mario Borghezio hlučne prerušil rečníka za podpory ďalších talianskych poslancov Severnej ligy, ktorí rozvinuli vlajky. Predseda narušiteľov poriadku po neúspešnom napomenutí na základe článku 146 rokovacieho poriadku vykázal z rokovacej sály.

Carlo Azeglio Ciampi pokračoval vo vyhlásení.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch s návrhom Ústavnej zmluvy.

10.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa Diana Wallis - A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Správa Jules Maaten - A6-0197/2005: Andreas Mölzer

11.   Opravy výsledkov hlasovania

Nasledujúci poslanci požiadali o opravu výsledkov hlasovania o týchto bodoch:

Správa: Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

blok 1 (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy č. 18 - 21)

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

zdržali sa: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Správa: Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 11

za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Správa: Jules Maaten - A6-0197/2005

pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 8

za: Caroline Lucas

proti: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Správa: Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 4

za: Paul Rübig

proti: Gunnar Hökmark

zdržali sa: Paul Marie Coûteaux

uznesenie (ako celok)

za: Lena Ek

(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

12.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

13.   Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond *** - Kohézny fond *** - Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I - Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I - Európsky sociálny fond ***I - Európsky fond rybného hospodárstva * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004) 0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

Správa o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: David Casa (A6-0217/2005)

Konstantinos Hatzidakis uviedol správu (A6-0177/2005).

Alfonso Andria uviedol správu (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava uviedol správu (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht uviedol správu (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda uviedol správu (A6-0216/2005).

David Casa uviedol správu (A6-0217/2005).

V rozprave vystúpil Alun Michael (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner (členka Komisie), Vladimír Špidla (člen Komisie) a Joe Borg (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck (navrhovateľka výboru BUDG) k správam A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 a A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (navrhovateľ výboru EMPL) k správe A6-0177/2005, Bogusław Sonik (navrhovateľ výboru ENVI) k správam A6-0177/2005 a A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (navrhovateľka výboru FEMM) k správam A6-0177/2005 a A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (navrhovateľ výboru TRAN) k správe A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (navrhovateľka výboru EMPL) k správe A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (navrhovateľ výboru ITRE) k správe A6-0184/2005, Gábor Harangozó (navrhovateľ výboru AGRI) k správe A6-0184/2005, Marta Vincenzi (navrhovateľka výboru FEMM) k správe A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (navrhovateľka výboru REGI) k správe A6-0216/2005, Jim Higgins (navrhovateľ výboru REGI) k správe A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Adam Jerzy Bielan za skupinu UEN, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder a Salvatore Tatarella.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 6.7.2005, bod 4.6 zápisnice zo dňa 6.7.2005, bod 4.7 zápisnice zo dňa 6.7.2005, bod 4.8 zápisnice zo dňa 6.7.2005, bod 4.9 zápisnice zo dňa 6.7.2005 a bod 4.10 zápisnice zo dňa 6.7.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.15 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredseda

14.   Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Vo výbore bola prijatá nasledujúca správa v súlade s postupom uvedenom v článku 131 rokovacieho poriadku:

Správa o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní podrobných informácií o cestujúcom (API) a záznamu podľa mena cestujúceho (PNR) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola stanovená na 6.7.2005 o 10.00 hod.

15.   Úloha žien v Turecku (rozprava)

Správa o úlohe žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku (2004/2215(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

Spravodajkyňa: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

Emine Bozkurt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Lissy Gröner za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli a Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.15 zápisnice zo dňa 6.7.2005.

16.   Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Joachim Wuermeling (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (navrhovateľka výboru EMPL), Katalin Lévai (navrhovateľka výboru JURI), Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Bernadette Vergnaud za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla. Hiltrud Breyer položila otázku Komisii, na ktorú odpovedal Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.11 zápisnice zo dňa 6.7.2005.

17.   Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0211/2005)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Diana Wallis uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka (navrhovateľka výboru LIBE), Rainer Wieland za skupinu PPE-DE, Katalin Lévai za skupinu PSE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.12 zápisnice zo dňa 6.7.2005.

18.   „Zoznamy nežiadúcich osôb v leteckej doprave“/záznam údajov o cestujúcich (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: „Zoznamy nežiadúcich osôb v leteckej doprave“/záznam údajov o cestujúcich

Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Stavros Lambrinidis a Franco Frattini

Rozprava sa skončila.

19.   Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Klich za skupinu PPE-DE, Marek Maciej Siwiec za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka a Aldis Kušķis za skupinu PPE-DE o pomoci pre nezávislé médiá v Bielorusku (B6-0411/ 2005),

Graham Watson a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o podpore nezávislých médií v Bielorusku (B6-0413/2005),

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o nezávislosti médií a politickej situácii v Bielorusku (B6-0420/2005),

Jonas Sjöstedt a André Brie za skupinu GUE/NGL o Bielorusku (B6-0424/2005),

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec a Joseph Muscat za skupinu PSE o útokoch proti demokratickým silám a o podpore nezávislých médií v Bielorusku (B6-0426/2005),

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN o situácii v Bielorusku (B6-0428/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 7.7.2005.

20.   Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položil Enrique Barón Crespo, pre Komisiu: Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

László Kovács (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Maria Martens za skupinu PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu PSE a László Kovács.

Rozprava sa skončila.

21.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 357.481/OJME).

22.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 0.05 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Janusz Onyszkiewicz

podpredseda


(1)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

časť.

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového *

Správa: Joseph DAUL (A6-0192/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

2.   Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou *

Správa: Paolo COSTA (A6-0205/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva *

Správa: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0187/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

4.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho

Správa: Diana WALLIS (A6-0209/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

EH

+

200, 180, 24

5.   Žiadosť o zbavenie imunity p. Motea

Správa: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0213/2005)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

6.   Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Antonios TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Blok č. 1

„kompromisný balík“

18 - 21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

HPM

+

487, 9, 10

Blok č. 2

1 - 17

výbor

 

 

čl. 1

22

IND/DEM

 

-

 

od odôv. 9

23

IND/DEM

 

-

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: blok č. 1

Verts/ALE: blok č. 1

7.   Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I

Správa: Giles CHICHESTER (A6-0099/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

47 - 72

výbor

 

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Rôzne:

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 1 až 46 boli vzaté späť.

8.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho

Správa: Diana WALLIS (A6-0210/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh rozhodnutia č. 1

hlasovanie: rozhodnutie (ako celok)

 

+

 

Návrh rozhodnutia č. 2

hlasovanie: rozhodnutie (ako celok)

 

+

 

Návrh rozhodnutia č. 3

hlasovanie: rozhodnutie (ako celok)

 

+

 

9.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho

Správa: Francesco Enrico SPERONI (A6-0208/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

hlasovanie: rozhodnutie (ako celok)

 

+

 

10.   Európska centrálna banka

Správa: Kurt Joachim LAUK (A6-0203/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 3

5

PSE

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

-

 

§ 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

+

 

od § 4

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 5

11

Verts/ALE

HPM

-

223, 350, 49

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 11

1V

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

§ 14

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 20

8

PSE

 

-

 

odôv. B

2

PSE

 

-

 

od odôv. B

9

Verts/ALE

 

-

 

odôv. D

§

pôvodný text

odd.

+

 

od odôv. J

3

PSE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

EH

-

287, 296, 41

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PSE: odôv. D, § 5

Verts/ALE: § 2 a 4

ALDE: § 3

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 11

11.   Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ

Správa: Jules MAATEN (A6-0197/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 1

6V

IND/DEM

 

-

 

§ 2

7

IND/DEM

 

-

 

§ 4

8V

IND/DEM

HPM

-

119, 488, 11

12

PSE

časť.

 

 

1

+

 

2/EH

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

§

pôvodný text

 

 

od § 4

13

PSE

EH

-

297, 310, 4

§ 5

15

PPE-DE

EH

+

330, 277, 10

§ 6

3

ALDE

 

+

 

§ 9

9V

IND/DEM

HPM

-

128, 487, 9

§ 16

14

PSE

 

+

 

§ 18

10V

IND/DEM

 

-

 

§ 19

16V

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

odôv. D

5

IND/DEM

 

-

 

od odôv. D

1

ALDE

časť.

 

 

1

+

 

2

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

493, 117, 14

Žiadosť o hlasovanie po častiach

GUE/NGL

PDN 1

1. časť: Text ako celok okrem slovného spojenia „napriek skutočnosti, že išlo o politicky... ovplyvnila infláciu iba 0,2 %;“

2. časť: toto slovné spojenie

PDN 12

1. časť:„považuje za mimoriadne dôležité... Zmluvy o Ústave pre Európu“

2. časť:„z tohto dôvodu musí byť komunikačná... dôveru a podporu verejnosti;“

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

IND/DEM: PDN 8, 9, záverečné hlasovanie

12.   Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie

Správa: Riitta MYLLER (A6-0141/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 6

1

PSE

 

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

13.   Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách

Správa: Manolis MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 6

3

PPE-DE

HPM

+

583, 10, 14

§ 9

4

PPE-DE

HPM

+

571, 9, 13

§ 12

5

PPE-DE

HPM

+

597, 10, 14

§ 14

6

PPE-DE

HPM

+

593, 9, 14

od § 20

1

PSE

 

+

 

§ 23

7

PPE-DE

HPM

+

604, 8, 15

§ 27

10

GUE/NGL

 

+

 

zarážka 2

8V

GUE/NGL

EH

+

354, 246, 23

zarážka 3

9

GUE/NGL

 

+

 

odôv. A

2

PPE-DE

HPM

+

610, 7, 13

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

618, 10, 4

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: PDN 2, 3, 4, 5, 6, 7 a záverečné hlasovanie


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Odporúčanie Trakatellis A6-0196/2005

Za: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Proti: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Zdržali sa: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Správa Lauk A6-0203/2005

Za: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Zdržali sa: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Správa Maaten A6-0197/2005

Za: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Proti: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Správa Maaten A6-0197/2005

Za: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Proti: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Správa Maaten A6-0197/2005

Za: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Zdržali sa: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Zdržali sa: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Zdržali sa: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Zdržali sa: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Zdržali sa: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Správa Mavrommatis A6-0185/2005

Za: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Zdržali sa: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0261

Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o kontrole cystotvorného háďatka zemiakového (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0151) (1),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0116/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0192/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0262

Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0864) (1),

so zreteľom na článok 71 ods. 1, článok 80 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0180/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0205/2005),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0263

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Európskym spoločenstvom (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh pre rozhodnutie Rady (KOM(2004)0531) (1),

so zreteľom na Dohodu o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva,

so zreteľom na článok 175 ods. 1 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvá veta Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0048/2005),

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 35 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0187/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1, v súvislosti s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1, v súvislosti s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2, prvým pododsekom článku 300 ods. 3, a článku 300 ods. 4 ,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) Sťahovavé vodné vtáctvo má významnú úlohu v celosvetovej biodiverzite a malo by sa v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite z roku 1992 zachovať pre budúce generácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Komisia by v mene Spoločenstva a v rámci svojich právomocí mala pri rokovaní o každej zmene a doplnení akčného plánu uvedeného v prílohe 3 dohody zohľadňovať najmä ochranné opatrenia uvedené v článku III bod 2 dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3

Komisia je týmto oprávnená rokovať a schvaľovať v mene Spoločenstva akékoľvek dodatky k akčnému plánu stanovené článkom IV dohody a dodatky dohody stanovené článkom X. Komisia by mala viesť tieto rokovania po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou. Zabezpečí, aby rozhodnutia prijaté na základe dohody boli v súlade s existujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva a s cieľmi politiky Spoločenstva.

So zreteľom na veci, ktoré patria medzi právomoci Spoločenstva, je Komisia oprávnená schvaľovať v mene Spoločenstva zmeny alebo doplnenia k prílohám dohody prijaté v súlade s článkom X ods. 5 dohody.

 

Komisii pomáha pri plnení tejto úlohy osobitný výbor ustanovený Radou.

Ak sa zmena alebo doplnenie k prílohám dohody netransponuje do príslušných právnych predpisov Spoločenstva do 90 dní od jej prijatia Konferenciou strán, Komisia vyjadrí v súvislosti s danou zmenou alebo doplnením výhradu prostredníctvom písomného oznámenia depozitárovi v súlade s článkom X ods. 6 dohody. Ak sa zmena alebo doplnenie následne transponuje, Komisia námietku bezodkladne stiahne.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0264

Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho (2004/2203(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť, ktorú predložil 3. augusta 2004 právny zástupca pána Umberta Bossiho na ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred okresným súdom v Padove, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. septembra 2004,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 odsek 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0209/2005),

A.

keďže Umberto Bossi bol poslancom Európskeho parlamentu počas štvrtého volebného obdobia (mandát vznikol 19. júla 1994, k osvedčeniu zvolenia za poslanca došlo 15. novembra 1994, mandát zanikol 19. júla 1999) a piateho volebného obdobia (mandát vznikol 20. júla 1999, k osvedčeniu zvolenia za poslanca došlo 15. decembra 1999, mandát zanikol 10. júna 2001 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií),

B.

keďže poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní ani súdne stíhaní za názory alebo hlasovania, vyjadrené alebo uskutočnené počas výkonu svojej funkcie (2),

C.

keďže imunita v súdnych konaniach, ktorú požívajú poslanci Európskeho parlamentu, sa vzťahuje aj na imunitu v občianskom konaní,

1.

rozhodol, že ochráni imunitu a výsady pána Umberta Bossiho;

2.

podľa článku 9 vyššie uvedeného protokolu a vzhľadom na konanie príslušného členského štátu navrhuje vyhlásiť, aby sa uvedené konanie zastavilo; z tohto dôvodu vyzýva súd, aby vyvodil príslušné závery;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru ihneď postúpil okresnému súdu v Padove.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

P6_TA(2005)0265

Žiadosť o zbavenie imunity pána Ashleyho Motea

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity pána Ashleyho Motea (2005/2037(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity pána Ashleyho Motea, ktorú na požiadanie generálneho prokurátora predložilo stále zastúpenie Spojeného kráľovstva pri Európskej únii a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 23. februára 2005,

po vypočutí Ashleyho Motea v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na články 8, 9, 10 a 19 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0213/2005),

1.

rozhodol, že zbavuje pána Ashleyho Motea imunity;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru postúpil ihneď príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

P6_TA(2005)0266

Ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po dvadsiaty druhý krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5467/1/2005 — C6-0092/2005),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(1999) 0577) (2),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0196/2005),

so zreteľom na vyjadrenia Komisie, ktoré sú pripojené k tomuto legislatívnemu uzneseniu a ktoré budú uverejnené spoločne s legislatívnym aktom v úradnom vestníku,

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie spoločnej pozície;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 121, 24.4.2001, s. 410.

(2)  Ú. v. ES C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. júla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES, ktorou sa po dvadsiaty druhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Článok 14 zmluvy zriaďuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(2)

Rozvoj vnútorného trhu by mal zlepšiť kvalitu života, ochranu zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa. Táto smernica spĺňa požiadavky zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia a ochrany spotrebiteľa vo vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva.

(3)

Používanie niektorých ftalátov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré sú vyrobené z mäkčeného materiálu alebo obsahujú časti vyrobené z mäkčeného materiálu, by sa malo zakázať, keďže prítomnosť niektorých ftalátov predstavuje alebo by potenciálne mohla predstavovať riziká pre zdravie detí. Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa, ktoré by si dieťa mohlo vložiť do úst aj napriek tomu, že nie sú na tento účel určené, môžu za istých okolností predstavovať riziko pre zdravie malých detí, ak sú vyrobené z mäkčeného materiálu alebo obsahujú časti vyrobené z mäkčeného materiálu s obsahom niektorých ftalátov.

(4)

Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (VVTEZP) vydal po tom, čo sa na neho obrátila Komisia, stanoviská o zdravotných rizikách týchto ftalátov.

(5)

Odporúčanie Komisie 98/485/ES z 1. júla 1998 o výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa a hračkách, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC s obsahom niektorých ftalátov (4), vyzvalo členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia dieťaťa v súvislosti s týmito výrobkami.

(6)

Od roku 1999, po prijatí rozhodnutia Komisie 1999/815/ES (5), v rámci smernice Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (6), podlieha na úrovni Európskej únie používanie šiestich ftalátov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, dočasnému zákazu. Toto rozhodnutie sa pravidelne obnovuje.

(7)

Obmedzenia, ktoré už niektoré členské štáty prijali ohľadne uvádzania hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa na trh, pretože obsahujú ftaláty, priamo vplývajú na dokončenie a fungovanie vnútorného trhu. Je preto potrebné v tejto oblasti aproximovať právne predpisy členských štátov a následne zmeniť a doplniť prílohu I smernice 76/769/EHS (7).

(8)

Ak vedecké posúdenie neumožní určiť riziko s dostatočnou istotou, mala by sa na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia, a to najmä u detí, uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti.

(9)

Deti ako vyvíjajúce sa organizmy sú obzvlášť citlivé na látky poškodzujúce reprodukciu. Preto by sa malo vystavovanie detí všetkým zdrojom emisií týchto látok, ktorým sa dá v praxi vyhnúť, najmä výrobkom, ktoré si deti vkladajú do úst, znížiť na minimum.

(10)

Počas hodnotenia rizík a/alebo v rámci smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (8) sa zistilo, že DEHP, DBP a BBP sú látky poškodzujúce reprodukciu, a preto boli klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2.

(11)

Vedecké informácie o DINP, DIDP a DNOP buď chýbajú alebo sú rozporuplné, ale nemožno vylúčiť, že tieto látky predstavujú potenciálne riziko, ak sa použijú v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim určením vyrobené pre deti.

(12)

Neistota pri hodnotení vystavenia týmto ftalátom, ako je napríklad doba kontaktu s ústami a vystavenie emisiám z iných zdrojov, vyžaduje, aby sa vzali do úvahy preventívne opatrenia. Preto by sa mali na použitie ftalátov do hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa a na uvádzanie týchto výrobkov na trh zaviesť obmedzenia. Obmedzenia pre DINP, DIDP a DNOP by však mali byť z dôvodu proporcionality menej prísne ako obmedzenia navrhované pre DEHP, DBP a BBP.

(13)

Komisia preskúma ďalšie spôsoby použitia výrobkov vyrobených z mäkčeného materiálu alebo obsahujúcich časti vyrobené z mäkčeného materiálu, ktoré môžu ohrozovať ľudí, predovšetkým však tých výrobkov, ktoré sa používajú v lekárskych prístrojoch.

(14)

V súlade s oznámením Komisie o zásade predbežnej opatrnosti by sa mali opatrenia založené na tejto zásade prehodnotiť vzhľadom na nové vedecké informácie.

(15)

Komisia by mala v spolupráci s orgánmi členských štátov zodpovedných za dohľad nad trhom s hračkami a výrobkami určenými na starostlivosť o dieťa a vynútiteľnosť a po porade s príslušnými organizáciami výrobcov a dovozcov monitorovať používanie ftalátov a iných látok ako zmäkčovadiel v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa.

(16)

Na účely smernice 76/769/EHS by sa mal vymedziť pojem „výrobok určený na starostlivosť o dieťa“.

(17)

Rada by mala v súlade s odsekom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodárstve (9) povzbudiť členské štáty, aby sami pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali vlastné tabuľky, ktoré budú v maximálne možnej miere udávať koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na transpozíciu, a zverejnili ich.

(18)

Komisia preskúma používanie ftalátov uvedených v prílohe k smernici 76/769/EHS v iných výrobkoch po ukončení hodnotenia rizík podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (10).

(19)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (11) a v samostatných smerniciach, ktoré sa na nej zakladajú, najmä v smernici Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z expozície účinkom karcinogénov pri práci (12) a v smernici Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (13),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa nasledujúce písmeno:

„c)

„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ znamená akýkoľvek výrobok určený deťom na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.“

2.

Príloha I sa mení a dopĺňa ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Komisia najneskôr do... (14), opätovne prehodnotí opatrenia stanovené v smernici 76/769/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou vzhľadom na nové vedecké informácie o látkach uvedených v prílohe tejto smernice a ich náhradách a, ak je to opodstatnené, tieto opatrenia sa príslušne pozmenia.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do... (15). Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od... (16).

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. ES C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

(2)  Ú. v. ES C 117, 26.4.2000, s. 59.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2000 (Ú. v. ES C 121, 24.4.2001, s. 410), spoločná pozícia Rady zo 4. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2005.

(4)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 35.

(5)  Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/781/ES (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 35).

(6)  Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(7)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/98/ES (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 63).

(8)  Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(12)  Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).

(13)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(14)  Štyroch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(15)  Šiestich mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(16)  Dvanástich mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa dopĺňajú tieto body:

[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a EINECS týkajúce sa tejto látky):

bis (2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)

CAS č. 117-81-7

Einecs č. 204-211-0

dibutyl-ftalát (DBP)

CAS č. 84-74-2

Einecs č. 201-557-4

butyl(benzyl)-ftalát (BBP)

CAS č. 85-68-7

Einecs č. 201-622-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa v koncentráciách väčších ako 0,1 % hmotnostných% mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii väčšej ako je uvedená hraničná hodnota sa nesmú uvádzať na trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a EINESC týkajúce sa tejto látky):

di-izonyl-ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

Einecs č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izodecyl-ftalát (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1

Einecs č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl-ftalát (DNOP)

CAS č. 117-84-0

Einecs č. 204-214-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst v koncentráciách väčších ako 0,1 % hmotnostných% mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii väčšej ako je uvedená hraničná hodnota sa nesmú uvádzať na trh.

P6_TA(2005)0267

Zaistenie bezpečnosti dodávky elektrickej energie a investícií do infraštruktúry*** I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0740) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C5-0643/2003),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0099/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu predložila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2003)0301

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o opatreniach na zabezpečenie dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou  (3) významne prispela k vytvoreniu vnútorného trhu s elektrickou energiou. Záruka vysokej úrovne bezpečnosti dodávok je kľúčovým cieľom úspešného fungovania vnútorného trhu a táto smernica umožňuje členským štátom, aby uložili elektroenergetickým podnikom povinnosti služieb vo verejnom záujme, okrem iného v súvislosti s bezpečnosťou dodávok. Povinnosti služieb vo verejnom záujme by sa mali podľa možnosti vymedziť čo najpresnejšie a najprísnejšie a nemali by viesť k vytvoreniu výrobnej kapacity presahujúcej rámec potrebný na predchádzanie neoprávneného prerušenia distribúcie elektrickej energie koncovým zákazníkom.

(2)

Dopyt po elektrickej energii sa zvyčajne predpovedá na strednodobé obdobie na základe scenárov vypracovaných prevádzkovateľmi prenosovej sústavy alebo inými organizáciami, ktoré sú ich schopné zostaviť na žiadosť členského štátu.

(3)

Konkurencieschopný spoločný trh s elektrickou energiou v EÚ si vyžaduje transparentné a nediskriminačné politiky týkajúce sa dodávok elektrickej energie, ktoré sú v súlade s požiadavkami takéhoto trhu. Neexistencia takýchto politík v jednotlivých členských štátoch alebo významné rozdiely medzi politikami členských štátov by viedli k deformáciám hospodárskej súťaže. Vymedzenie jasných úloh a zodpovedností príslušných orgánov ako aj samotných členských štátov a všetkých významných účastníkov trhu je preto nevyhnutná na zabezpečenie dodávok elektrickej energie a správneho fungovania vnútorného trhu a zároveň na zabránenie vytvárania prekážok pre nových účastníkov trhu, ako sú spoločnosti vyrábajúce alebo dodávajúce elektrickú energiu v členskom štáte, ktoré začali nedávno svoju činnosť v tomto členskom štáte, a na zabránenie vzniku deformácií vnútorného trhu s elektrickou energiou alebo vytvárania významných ťažkostí pre účastníkov trhu, vrátane podnikov s malým podielom na trhu, ako sú výrobcovia alebo dodávatelia s veľmi malým podielom na príslušnom trhu Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES z 26. júna 2003, ktorým sa stanovuje súbor usmernení pre transeurópske energetické siete (4), stanovuje viacero usmernení pre politiku Spoločenstva v oblasti transeurópskych energetických sietí. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (5) okrem iného ustanovuje všeobecné zásady a podrobné pravidlá týkajúce sa riadenia preťaženia siete.

(5)

Pri podpore využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je tiež potrebné zabezpečiť dostupnosť pridruženej záložnej kapacity, ak je to technicky potrebné, s cieľom zachovať spoľahlivosť a bezpečnosť siete.

(6)

Na to, aby bolo možné splniť záväzky Spoločenstva v oblasti životného prostredia a znížiť vonkajšiu energetickú závislosť, je dôležité zohľadniť dlhodobé účinky rastu dopytu po elektrickej energii.

(7)

Spolupráca medzi národnými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v otázkach týkajúcich sa zabezpečenia siete vrátane vymedzenia prenosovej kapacity, poskytovania informácií a modelovania siete je veľmi dôležitá pre rozvoj dobre fungujúceho vnútorného trhu a je možné ju naďalej zlepšovať. Nedostatok koordinácie týkajúcej sa spoľahlivosti siete nepriaznivo ovplyvňuje rozvoj rovnakých podmienok hospodárskej súťaže.

(8)

Hlavným zámerom príslušných technických pravidiel a odporúčaní, ako sú tie, ktoré sú obsiahnuté v prevádzkovej príručke Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE) a podobných pravidiel a odporúčaní, ktoré vytvoril NORDEL, kódexu Pobaltskej siete (Baltic Grid Code) a pravidiel stanovených pre sústavy Spojeného kráľovstva a Írska, je poskytnúť podporu technickým operáciám prepojenej siete a takto prispieť k splneniu potreby nepretržitej prevádzky siete v prípade výpadku sústavy na jednom alebo viacerých miestach v sieti a minimalizovať náklady na zmierňovanie následkov takýchto prerušení dodávok.

(9)

Od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy by sa mala vyžadovať vysoká úroveň služieb pre koncových zákazníkov z hľadiska frekvencie a dĺžky trvania prerušení dodávok pre zákazníkov.

(10)

Opatrenia, ktoré sa môžu použiť na zabezpečenie zachovania potrebného stupňa rezervnej výrobnej kapacity, by mali mať komerčný základ a mali by byť nediskriminačné a mohli by tiež zahŕňať opatrenia, ako sú zmluvné záruky a dohody, kapacitné opcie alebo kapacitné záväzky. Tieto opatrenia by mohli byť doplnené inými nediskriminačnými nástrojmi, napr. kapacitnými platbami.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby boli dostupné náležité predbežné informácie, by členské štáty mali zverejňovať opatrenia na udržiavanie rovnováhy medzi dodávkou a dopytom medzi aktuálnymi a potenciálnymi investormi do výroby a medzi spotrebiteľmi elektrickej energie.

(12)

Bez toho, aby boli dotknuté články 86, 87 a 88 zmluvy je dôležité, aby členské štáty stanovili jednoznačný , primeraný a stabilný rámec, ktorý uľahčí zabezpečenie dodávok elektrickej energie a podporí investície do výrobnej kapacity a techník riadenia dopytu. Je tiež dôležité, aby sa prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie regulačného rámca na podporu investícií do nových prenosových prepojení, najmä medzi členskými štátmi .

(13)

Európska rada v Barcelone odsúhlasila stupeň prepojenia medzi členskými štátmi. Nízke stupne prepojenia vedú k fragmentácii trhu a sú prekážkou rozvoja hospodárskej súťaže. Existencia primeranej fyzickej prenosovej kapacity prepojenia , a to bez ohľadu na to, či je cezhraničná alebo nie, je veľmi dôležitá, ale nie je dostatočnou podmienkou pre účinnú hospodársku súťaž. V záujme koncových zákazníkov by mal byť vzťah medzi potenciálnymi výhodami nových projektov prepojenia a nákladmi na takéto projekty primerane vyvážený.

(14)

Keďže je potrebné určiť maximálne dostupné prenosové kapacity bez toho, aby sa porušili požiadavky na spoľahlivú prevádzku siete, je tiež potrebné v tejto súvislosti zabezpečiť úplnú transparentnosť postupu výpočtu a prideľovania kapacity v prenosovej sústave. Takýmto spôsobom by mohlo byť možné lepšie využívať existujúcu kapacitu a trh by nedostával žiadne falošné signály o nedostatku, čo by podporilo dosiahnutie plne konkurencieschopného vnútorného trhu, ako to predpokladá smernica 2003/54/ES.

(15)

Prevádzkovatelia prenosovej a distribučnej sústavy potrebujú primeraný a stabilný regulačný rámec na investovanie a na údržbu a obnovu sietí .

(16)

V článku 4 smernice 2003/54/ES sa od členských štátov žiada, aby monitorovali zabezpečenie dodávok elektrickej energie a podali o ňom správu. Táto správa by sa mala zaoberať krátkodobými, strednodobými a dlhodobými činiteľmi významnými pre zabezpečenie dodávok, ako aj zámerom prevádzkovateľov prenosovej sústavy investovať do siete. Pri vypracovaní tejto správy sa bude od členských štátov očakávať, že budú vychádzať z informácií a hodnotení, ktoré už individuálne alebo kolektívne poskytli prevádzkovatelia prenosovej sústavy, a to aj na európskej úrovni.

(17)

Členské štáty by mali zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice.

(18)

Ciele navrhnutých krokov, konkrétne zabezpečenie dodávok elektrickej energie na základe spravodlivej hospodárskej súťaže a vytvorenia plne fungujúceho vnútorného trhu s elektrickou energiou, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality uvedenými v článku 5 zmluvy lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. Táto smernica sa obmedzuje na minimum požadované na dosiahnutie týchto cieľov a neprekračuje rámec nevyhnutný na tento účel.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.    Táto smernica stanovuje opatrenia zamerané na zabezpečenie dodávok elektrickej energie , aby sa tak zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou v EÚ a:

primeraná úroveň výrobnej kapacity,

primeraná rovnováhu medzi dodávkou a dopytom, a

vhodný stupeň prepojenia medzi členskými štátmi pre rozvoj vnútorného trhu.

2.    Stanovuje rámec, v ktorom členské štáty vymedzia transparentné, stabilné a nediskriminačné politiky na zabezpečenie dodávok elektrickej energie v súlade s požiadavkami konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje vymedzenie pojmov obsiahnuté v článku 2 smernice 2003/54/ES. Uplatňuje sa takisto toto vymedzenie pojmov :

a)

„regulačný orgán“ znamená regulačné orgány v členských štátoch určené v súlade s článkom 23 smernice 2003/54/ES;

b)

„zabezpečenie dodávok elektrickej energie“ znamená schopnosť elektrickej sústavy zásobovať koncových zákazníkov elektrickou energiou, ako je stanovené v tejto smernici;

c)

„spoľahlivosť prevádzky siete“ znamená stálu prevádzku prenosovej, prípadne distribučnej siete za predvídateľných podmienok;

d)

„rovnováha medzi dodávkou a dopytom“ znamená uspokojenie predvídateľného dopytu zákazníkov po využívaní elektrickej energie bez potreby vynucovania opatrení na zníženie spotreby.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty zaistia vysoký stupeň zabezpečenia dodávok elektrickej energie prijatím potrebných opatrení na uľahčenie stabilného investičného prostredia a vymedzením úloh a zodpovedností príslušných orgánov, vrátane, podľa potreby, regulačných orgánov, a všetkých významných účastníkov trhu a zverejnením informácií o ňom. Významní účastníci trhu zahŕňajú okrem iného prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, výrobcov elektrickej energie, dodávateľov a koncových zákazníkov.

2.   Členské štáty pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1 zohľadnia:

a)

význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektrickej energie;

b)

význam transparentného a stabilného regulačného rámca;

c)

vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti so zabezpečením dodávok elektrickej energie ;

d)

potrebu pravidelnej údržby, a podľa potreby obnovy prenosových a distribučných sietí na zachovanie výkonu siete ;

e)

význam zabezpečenia riadneho vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou (6) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou (7), pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú na zabezpečenie dodávok elektrickej energie;

f)

potrebu zabezpečiť dostatočnú prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie; a

g)

význam podporovania vytvárania likvidných veľkoobchodných trhov.

3.    Členské štáty pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1 môžu takisto zohľadniť:

a)

stupeň diverzifikácie vo výrobe elektrickej energie na národnej alebo príslušnej regionálnej úrovni;

b)

význam znižovania dlhodobých účinkov rastu dopytu po elektrickej energii;

c)

význam podporovania energetickej účinnosti a zavedenie nových technológií, najmä technológií riadenia dopytu, technológií využitia obnoviteľných zdrojov energie a distribuovanú výrobu; a

d)

význam odstraňovania administratívnych prekážok pri investíciách do infraštruktúry a výrobnej kapacity.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek opatrenia prijaté v súlade s touto smernicou neboli diskriminačné a nepredstavovali neprimerané zaťaženie účastníkov trhu vrátane nových účastníkov trhu a spoločností s malým podielom na trhu. Členské štáty zvážia ešte pred prijatím opatrení aj ich vplyv na cenu elektrickej energie pre koncových zákazníkov.

5.     Pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 tretia zarážka, sa osobitná pozornosť venuje:

osobitnej geografickej polohe každého členského štátu,

zachovaniu primeranej rovnováhy medzi nákladmi na stavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových zákazníkov, a

zabezpečeniu čo najúčinnejšieho používania existujúcich prepojení.

Článok 4

Spoľahlivosť prevádzky siete

1.

a)

Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav stanovili minimálne prevádzkové pravidlá a záväzky pre spoľahlivosť siete.

Pred stanovením týchto pravidiel a záväzkov sa poradia s príslušnými účastníkmi v krajinách, s ktorými existuje prepojenie.

b)

Bez ohľadu na písm. a) prvý pododsek môžu členské štáty požadovať od prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby tieto pravidlá a záväzky predložili na schválenie príslušnému orgánu.

c)

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosovej, a podľa potreby aj distribučnej sústavy dodržiavali minimálne prevádzkové pravidlá a záväzky pre spoľahlivosť siete.

d)

Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby dodržiavali potrebný stupeň spoľahlivosti prevádzky siete.

Na tento účel prevádzkovatelia prenosovej sústavy dodržiavajú potrebný stupeň technickej prenosovej rezervnej kapacity pre spoľahlivosť prevádzky siete a spolupracujú s príslušnými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, s ktorými sú prepojení. Stupeň predvídateľných okolností na zachovanie spoľahlivosti je vymedzený v pravidlách spoľahlivosti prevádzky siete.

e)

Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby si prepojení prevádzkovatelia prenosových, prípadne distribučných sústav včas a účinne, v súlade s minimálnymi prevádzkovými požiadavkami vymieňali informácie o prevádzke sietí. Podľa potreby sa rovnaké požiadavky uplatňujú pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, ktorí sú prepojení s prevádzkovateľmi sústav mimo Spoločenstva.

2.    Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosovej, a podľa potreby aj distribučnej sústavy stanovili a dodržiavali sa ciele týkajúce sa kvality dodávok a spoľahlivého výkonu siete. Tieto ciele podliehajú schváleniu členských štátov alebo príslušných orgánov, ktoré sledujú ich vykonávanie. Ciele sú objektívne, transparentné a nediskriminačné a zverejnia sa.

3.     Pri prijímaní opatrení uvedených v článku 24 smernice 2003/54/ES a v článku 6 nariadenia (ES) č. 1228/2003 členské štáty nesmú robiť rozdiely medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi zmluvami.

Členské štáty zabezpečia, aby sa obmedzenie dodávok v núdzovej situácii uskutočňovalo podľa vopred stanovených kritérií riadenia nerovnováhy prevádzkovateľmi prenosovej sústavy. Ochranné opatrenia sa prijímajú po porade s ďalšími významnými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy pri dodržiavaní príslušných bilaterálnych dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.

Článok 5

Zachovanie rovnováhy medzi dodávkou a dopytom

1.    Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zachovanie rovnováhy medzi dopytom po elektrickej energii a dostupnosťou výrobnej kapacity.

Členské štáty predovšetkým:

bez toho, aby boli dotknuté konkrétne požiadavky malých izolovaných sústav, podporujú vytvorenie veľkoobchodného trhového rámca, ktorý poskytuje vhodné cenové signály pre výrobu a spotrebu,

od prevádzkovateľov prenosových sústav vyžadujú, aby zabezpečili dostupnosť primeraného stupňa výrobnej rezervnej kapacity na vyrovnávacie účely a/alebo aby prijali rovnocenné trhové opatrenia.

2.     Bez toho, aby boli dotknuté články 87 a 88 zmluvy môžu členské štáty prijať aj dodatočné opatrenia, vrátane, nie však s obmedzením na:

a)

ustanovenia uľahčujúce novú výrobnú kapacitu a vstup nových výrobných spoločností na trh;

b)

odstránenie prekážok, ktoré bránia využívať zmluvy o prerušiteľnej dodávke;

c)

odstránenie prekážok, ktoré výrobcom a zákazníkom bránia uzatvárať zmluvy s rôznou dobou platnosti;

d)

podpora prijatia technológií riadenia dopytu v reálnom čase, ako sú moderné meracie systémy;

e)

podpora opatrení na úsporu energie;

f)

postupy verejného obstarávania alebo akékoľvek rovnocenné postupy, pokiaľ ide o transparentnosť a nediskrimináciu v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/54/ES.

3.   Členské štáty uverejnia opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa tohto článku a zabezpečia ich najširšie možné rozšírenie .

Článok 6

Investície do siete

1.   Členské štáty stanovia regulačný rámec, ktorý

poskytne investičné signály pre prevádzkovateľov prenosových aj distribučných sústav, aby rozvíjali svoje siete s cieľom uspokojiť predpokladaný dopyt zo strany trhu,

uľahčí údržbu a v prípade potreby obnovu ich sietí.

2.    Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1228/2003 môžu členské štáty povoliť tiež obchodné investície do prepojení.

Členské štáty zabezpečia, aby sa rozhodnutia o investíciách do prepojení prijímali v úzkej spolupráci medzi príslušnými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy.

Článok 7

Predkladanie správ

1.    Členské štáty zabezpečia, aby správa uvedená v článku 4 smernice 2003/54/ES zahŕňala celkovú schopnosť systému pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrickej energii vrátane:

spoľahlivosti prevádzky siete,

predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom na nasledujúcich päť rokov,

perspektívy zabezpečenia dodávok elektrickej energie na obdobie 5 až 15 rokov odo dňa vypracovania správy, a

investičných zámerov prevádzkovateľov prenosovej sústavy a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prenosovej kapacity na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov.

2.    Členské štáty alebo príslušné orgány pripravujú správu v úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy v prípade potreby konzultujú so susediacimi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy.

3.    Časť správy uvedenej v odseku 1 štvrtá zarážka týkajúca sa investícií do prepojenia zohľadní:

a)

zásady riadenia preťaženia stanovené v nariadení (ES) č. 1228/2003;

b)

existujúce a plánované prenosové vedenia;

c)

predpokladaný vývoj výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny a spotreby pri zohľadnení opatrení riadenia na strane dopytu; a

d)

regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria časť osi pre prioritné projekty stanovené v prílohe I rozhodnutia č. 1229/2003/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosovej sústavy predkladali informácie o svojich investičných zámeroch alebo o im známych investičných zámeroch akejkoľvek strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prepojovacej kapacity.

Členské štáty môžu požadovať od prevádzkovateľov prenosovej sústavy tiež poskytovanie informácií o investíciách súvisiacich s budovaním vnútroštátnych vedení, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie cezhraničného prepojenia.

4.    Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby mali prevádzkovatelia prenosovej sústavy a/alebo príslušné orgány potrebné prostriedky na prístup k príslušným údajom vždy, ak je to potrebné na rozvoj ich úloh.

Musí sa pritom zaručiť nešírenie dôverných informácií.

5.    Na základe informácií uvedených v odseku 1 štvrtej zarážke a získaných od príslušných orgánov Komisia oznámi členským štátom, príslušným orgánom a Európskej skupine regulačných orgánov pre elektrickú energiu a zemný plyn vytvorenej rozhodnutím Komisie 2003/796/ES z 11. novembra 2003 (8) plánované investície a ich príspevok k cieľom stanoveným v článku 1 ods. 1.

Táto správa sa môže spojiť s oznamovaním, ktoré stanovuje článok 28 ods. 1 písm. c) smernice 2003/54/ES, a uverejní sa.

Článok 8

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili vykonávanie vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice.

2.   Členské štáty oznámia Komisii takéto ustanovenia najneskôr do 1. decembra 2007 a bezodkladne jej oznámia aj následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Článok 9

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do... (9) . Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty uvedú v prijatých opatreniach odkaz na túto smernicu, alebo odkaz uvedú pri ich úradnom uverejnení. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 10

Predkladanie správ

Komisia monitoruje a preskúmava uplatňovanie tejto smernice a najneskôr do... (10) predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)   Ú. v. EÚ C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/85/ES (Ú. v. EÚ L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1223/2004 (Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 34.

(9)  24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(10)  48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

P6_TA(2005)0268

Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho

 

1.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho (2004/2101(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť právneho zástupcu pána Umberta Bossiho o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred okresným súdom v Brescii zo 7. mája 2004, ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 22. júla 2004,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0210/2005),

A.

keďže Umberto Bossi bol poslancom Európskeho parlamentu vo štvrtom volebnom období (mandát vznikol 19. júla 1994, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. novembra 1994 a mandát zanikol 19. júla 1999) a v piatom volebnom období (mandát vznikol 20. júla 1999, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. decembra 1999 a mandát zanikol 10. júna 2001 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií),

B.

keďže poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní ani súdne stíhaní za svoje názory či hlasovanie, vyjadrené či uskutočnené, pri výkone svojej funkcie (2),

1.

rozhodol, že ochráni imunitu a výsady pána Umberta Bossiho;

2.

podľa článku 9 vyššie uvedeného protokolu a vzhľadom na konanie príslušného členského štátu navrhuje vyhlásiť, aby sa uvedené konanie zastavilo; z tohto dôvodu vyzýva súd, aby vyvodil príslušné závery;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru ihneď postúpil okresnému súdu v Brescii.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

2.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho (2004/2101(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť právneho zástupcu pána Umberta Bossiho o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred okresným súdom v Bergame zo 7. mája 2004, ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 22. júla 2004,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0210/2005),

A.

keďže Umberto Bossi bol poslancom Európskeho parlamentu vo štvrtom volebnom období (mandát vznikol 19. júla 1994, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. novembra 1994 a mandát zanikol 19. júla 1999) a v piatom volebnom období (mandát vznikol 20. júla 1999, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. decembra 1999 a mandát zanikol 10. júna 2001 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií),

B.

keďže poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní ani súdne stíhaní za svoje názory či hlasovanie, vyjadrené či uskutočnené, pri výkone svojej funkcie (2),

1.

rozhodol, že ochráni imunitu a výsady pána Umberta Bossiho;

2.

podľa článku 9 vyššie uvedeného protokolu a vzhľadom na konanie príslušného členského štátu navrhuje vyhlásiť, aby sa uvedené konanie zastavilo; z tohto dôvodu vyzýva súd, aby vyvodil príslušné závery;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru ihneď postúpil okresnému súdu v Bergame.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

3.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho (2004/2101(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť právneho zástupcu pána Umberta Bossiho o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred magistrátnym súdom v Miláne zo 7. mája 2004, ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 22. júla 2004,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0210/2005),

A.

keďže Umberto Bossi bol poslancom Európskeho parlamentu vo štvrtom volebnom období (mandát vznikol 19. júla 1994, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. novembra 1994 a mandát zanikol 19. júla 1999) a v piatom volebnom období (mandát vznikol 20. júla 1999, k osvedčeniu o zvolení za poslanca došlo 15. decembra 1999 a mandát zanikol 10. júna 2001 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií),

B.

keďže poslanci Európskeho parlamentu požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom národného parlamentu (2),

C.

keďže v prípade, o ktorom rozhodol magistrátny súd v Miláne, použil Umberto Bossi násilie a hrozby voči príslušníkom talianskej polície, ktorí vykonávali prehliadku v priestoroch milánskeho vedenia Lega Nord, nariadenú veronským verejným žalobcom,

D.

keďže v tom čase bol Umberto Bossi poslancom talianskeho parlamentu a taliansky ústavný súd 17. mája 2001 rozhodol, že jeho poslanecká imunita nebude ochránená, pretože v prípade urážok a násilných činov nemožno v žiadnom prípade uplatňovať poslanecké výsady,

E.

keďže v takom prípade možno uplatniť len článok 10 písm. a) vyššie uvedeného protokolu a keďže poslanci talianskeho parlamentu nepožívajú poslaneckú imunitu v prípade súdneho konania za takýchto okolností,

1.

rozhodol, že neochráni imunitu a výsady pána Umberta Bossiho v súvislosti s trestným konaním pred magistrátnym súdom v Miláne.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Článok 10 písm. a) Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

P6_TA(2005)0269

Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Jeana-Charlesa Marchianiho

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Jeana-Charlesa Marchianiho (2005/2105(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť o ochranu svojej imunity, ktorú predložil Jean-Charles Marchiani 19. mája 2005, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 26. mája 2005,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0208/2005),

A.

keďže pán Jean-Charles Marchiani bol zvolený do Európskeho parlamentu v piatych priamych a všeobecných voľbách 13. júna 1999; keďže Parlament overil jeho osvedčenie o zvolení za poslanca 15. decembra 1999 (2) a jeho mandát zanikol 19. júla 2004,

B.

keďže francúzske justičné orgány v období, keď bol poslancom Európskeho parlamentu, odpočúvali viacero telefonických rozhovorov medzi pánom Marchianim a ďalšími osobami,

C.

keďže poslancom Európskeho parlamentu sú počas schôdzí Európskeho parlamentu na území ich štátu priznané imunity poslancov ich národného parlamentu (3),

D.

keďže podľa článku 100-7 trestného poriadku Francúzskej republiky nemožno odpočúvať telefónne linky poslancov a senátorov, ak o tom vyšetrovací sudca vopred neinformoval predsedu zhromaždenia, ktorého je daná osoba členom,

E.

keďže francúzsky kasačný súd nezohľadnil zásadu iura novit curia a neuplatnil článok 10 vyššie uvedeného protokolu vo svojom rozhodnutí č. 1784 zo 16. marca 2005, ktorým odoprel pánovi Jeanovi-Charlesovi Marchianimu imunitu priznanú poslancom národného parlamentu podľa článku 100-7 trestného poriadku,

1.

rozhodol, že ochráni imunitu a výsady bývalého poslanca Európskeho parlamentu, pána Jeana-Charlesa Marchianiho;

2.

žiada, aby bolo rozhodnutie francúzskeho kasačného súdu č. 1784 zo 16. marca 2005 zrušené, a aby toto rozhodnutie v každom prípade stratilo všetky praktické či právne účinky;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru postúpil ihneď kasačnému súdu, vláde, Národnému zhromaždeniu a Senátu Francúzskej republiky.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964 - 1966, s. 47, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. decembra 1999 o overovaní osvedčení o zvolení za poslancov po piatych priamych a všeobecných voľbách do Európskeho parlamentu 10. až 13. júna 1999 (Ú. v. ES C 296, 18.10.2000, s. 93).

(3)  Pozri článok 10 ods. 1 písm. a) Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

P6_TA(2005)0270

Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie týkajúcej sa eura a Hospodárskej a menovej únie (2005/2078(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie pre euro a Hospodársku a menovú úniu (KOM(2004)0552),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banke - prvú správu o praktických prípravách na budúce rozšírenie eurozóny (KOM(2004)0748),

so zreteľom na svoju pozíciu zo 16. júna 2000 (1) o ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura,

so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2000 (2) o komunikačnej a informačnej stratégii pre Hospodársku a menovú úniu (HMÚ) a euro do roku 2002,

so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2001 o prostriedkoch na pomoc hospodárskym subjektom pri prechode na euro (3),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0197/2005),

A.

keďže projekt vytvorenia HMÚ a zavedenie eura sa po šiestich rokoch existencie všeobecne považuje za veľký úspech,

B.

keďže toto presvedčenie je posilnené vysokým kurzom eura na medzinárodných finančných trhoch, zvyšujúcim sa objemom obchodu fakturovaného v eurách a rozširovaním prevodu rezerv centrálnych bánk na celom svete z dolárov na eurá,

C.

keďže výhody jednotnej meny a jej sprievodných nástrojov - jednotnej menovej politiky a posilnenej koordinácie hospodárskych politík - nemožno v tomto štádiu vážne spochybňovať, vzhľadom na lacnejšie financie dostupné vďaka historicky nízkym úrokovým sadzbám, zvýšenú transparentnosť cien vedúcu v strednodobom horizonte k nižším cenám, odstránenie rizík výmenných kurzov vnútri eurozóny, zjednodušenie obchodovania a cestovania vnútri EÚ, a tlak na členské štáty, aby realizovali daňové politiky orientované na stabilitu,

D.

keďže niektoré skupiny európskej verejnosti aj napriek tomu údajne vnímajú zavedenie eura negatívne, najmä v členských štátoch, ktorých národné meny boli stanovené na vysokom výmennom kurze voči euru; keďže prieskumy Eurobarometra ukazujú, že táto tendencia vzrastá, pričom krátko pred zmenou meny ju v eurozóne podporovalo 68 %, 75 % krátko po zavedení eura a v prvom polroku 2004 už len 66 %; keďže záporné výsledky referend vo Švédsku a Dánsku sú takisto dôkazom nesúhlasu verejnosti s jednotnou menou v Európe; keďže prieskumy verejnej mienky v nových členských štátoch tiež odrážajú určitý skepticizmus v súvislosti s prijatím eura, ktorý je zapríčinený hlavne nedostatkom primeraných informácií,

E.

keďže tieto názory boli do veľkej miery spôsobené niektorými chybami počas prechodu, napriek skutočnosti, že išlo o politicky a technicky užitočný a veľmi úspešný krok, ktorý ovplyvnil infláciu iba 0,2 %; keďže sa nevenovala dostatočná pozornosť následkom prechodu pre priemerného spotrebiteľa, ktorý videl, že ceny výrobkov dennej spotreby a služieb vzrástli a pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré neboli riadne informované a nemali dostatok hotovosti; keďže s odstupom času je zrejmé, že bolo jasnou chybou skončiť komunikačné kampane pre euro tak skoro po jeho fyzickom zavedení,

F.

keďže okrem kvantitatívneho prieskumu verejnej mienky Eurobarometra by bolo vhodné zaviesť aj kvalitatívne prieskumy hlbších dôvodov vplývajúcich na postoj občanov k zavedeniu eura; keďže len na základe hlbších diskusií je možné odhaliť skutočné dôvody, prečo určité skupiny obyvateľstva odmietajú euro alebo zaujímajú skeptický postoj voči HMÚ, a využiť získané poznatky ako základ pre cielené informačné stratégie, v ktorých by bol výber (euroskeptických) sociálnych skupín predmetom rozhodnutia príslušného členského štátu a úradníkov zodpovedných za vzťahy s verejnosťou,

G.

keďže je možné využiť skúsenosti podnikov a výsledky mediálnych štúdií z oblasti „popredajného marketingu“ pri ďalšom zdôrazňovaní dôležitosti prijatia eura dokonca aj po jeho zavedení; keďže je dôležité nielen získavať dôveru občanov pred zavedením eura, ale je potrebné túto dôveru naďalej udržiavať aj u tých, ktorí sú už o správnosti takejto voľby presvedčení, a ich postoj usmerňovať zabezpečovaním relevantných informácií aj po prijatí eura,

H.

keďže koherentná, ambiciózna a dlhodobá komunikačná stratégia pre euro a HMÚ je potrebná na to, aby sa zabezpečila podpora jednotnej meny, aby sa podarilo vyhnúť chybám z minulosti a pripraviť nových účastníkov na hladký prechod na euro; keďže Komisia a Európska centrálna banka (ECB) pod demokratickým dohľadom Európskeho parlamentu a spolu s finančnými orgánmi členských štátov sú hlavnými orgánmi, ktoré nesú zodpovednosť za úspech tejto stratégie,

I.

keďže o niečo vyššia miera inflácie v nových členských štátoch v porovnaní s infláciou v eurozóne je v strednodobom až dlhodobom časovom pláne nevyhnutná, bez ohľadu na zavedenie eura, z dôvodu dlhodobých významných rozdielov v úrovni cien a komplexnej problematiky vyrovnávania ekonomickej úrovne medzi jednotlivými štátmi,

J.

keďže v kontexte európskeho demokratického procesu musí byť každá informačná a komunikačná politika týkajúca sa európskych záležitostí začlenená do rámca všeobecnej informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie, aby bola účinná a aby sa občania prostredníctvom nej mohli presvedčiť o tom, aké výhody im Únia prináša v ich každodennom živote,

1.

víta výhody plynúce zo založenia HMÚ, ako je cenová stabilita, nižšie transakčné náklady, vyššia cenová transparentnosť v rámci eurozóny, nižší tok na medzinárodných menových trhoch a ochrana pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi, historicky najnižšie úrokové sadzby, nízke hypotekárne úvery a jednoduchšie cestovanie; podporuje euro ako významný symbol európskej integrácie a prostriedok približovania európskych občanov ideálom, na ktorých je Únia založená;

2.

uvedomuje si, že zavedenie eura je pre niektorých občanov zjavne nepopulárnym opatrením; zastáva názor, že je to v rozpore s faktom, že euro je pravdepodobne najúspešnejším európskym projektom, ktorý bol kedy uvedený do praxe; domnieva sa, že jednotná mena patrí aj naďalej medzi priority komunikačnej stratégie EÚ; domnieva sa, že výhody plynúce zo zavedenia eura a z HMÚ - cenová stabilita, nízke hypotekárne úvery, jednoduchšie cestovanie, ochrana pred výkyvmi výmenného kurzu a nežiaducimi vonkajšími vplyvmi - sa musia na verejnosti i naďalej zdôrazňovať a podrobne vysvetľovať; zastáva názor, že je potrebné zdôrazňovať potrebu dostatočnej informovanosti európskych občanov, spotrebiteľov a MSP, ktorým chýbajú dostatočné kapacity na okamžitú adaptáciu po zavedení eura;

3.

zastáva názor, že propagácia eura a HMÚ by sa mala zameriavať na malé mestá a odľahlé regióny, kde sú ešte stále obmedzené možnosti pre informovanie verejnosti; domnieva sa, že by sa mali, ak s tým bude súhlasiť každý členský štát, naďalej uvádzať ceny v oboch menách (v národnej mene a v eurách), kým si občania - predovšetkým z vyššie uvedených oblastí - úplne nezvyknú na nový systém;

4.

považuje za mimoriadne dôležité, aby poprední politickí činitelia prijali plnú zodpovednosť za ďalší rozvoj spoločnej menovej politiky a posilnenej hospodárskej koordinácie, pretože dlhodobý priaznivý vývoj eura prispieva k celkovému rozvoju Únie, a popularita eura je dôležitá aj z hľadiska možnej ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu;

5.

podporuje užšiu spoluprácu v hospodárskej politike medzi členskými štátmi a rozpočtovú obozretnosť v rámci prepracovaného, avšak i naďalej rozsiahleho, Paktu stability a rastu; domnieva sa, že prepracovaný Pakt stability a rastu, ako ho schválila Európska rada na zasadaní v Bruseli 22. a 23. marca 2005, a príslušné nariadenia Spoločenstva týkajúce sa konkrétnej témy by mali, prostredníctvom ich jednotného vykonávania v členských štátoch, prispievať k dlhodobej ekonomickej stabilite členských štátov a ich prispôsobeniu cieľom Lisabonskej stratégie; zdôrazňuje, že nízky hospodársky rast po zavedení eura nebol spôsobený prechodom na inú menu, ale nedostatočným primeraným uplatňovaním hlavných smerov hospodárskej politiky, ako aj skutočnosťou, že nebola naplnená Lisabonská dohoda a neboli vykonané štrukturálne reformy;

6.

víta poslednú správu Komisie týkajúcu sa komunikačnej stratégie pre euro, ale poukazuje na skutočnosť, že jej celkový štýl je príliš optimistický vzhľadom na prevládajúce skeptické názory; vyzýva Komisiu, aby dodržiavala svoje kľúčové komunikačné ciele a podrobnejšie stanovila kroky, ktorými ich chce dosiahnuť; zdôrazňuje význam intenzívnejšieho uplatňovania moderných marketingových metód v rámci informovania verejnosti o výhodách HMÚ a snahy prezentovať HMÚ, euro a výhody plynúce z jeho zavedenia ako príťažlivý „balíček“;

7.

súhlasí s názorom Komisie, že informačná kampaň sa musí prispôsobiť kultúre, jazyku, prevládajúcej verejnej mienke a záujmom občanov jednotlivých členských štátov a musí sa prihliadať na skutočnosť, či je už daná krajina účastníkom eurozóny, plánuje sa do nej v krátkodobom alebo dlhodobom časovom horizonte začleniť, alebo si neželá byť jej súčasťou;

8.

pokračuje v podpore programu PRINCE a žiada o zvýšenie finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť; domnieva sa, že dialóg o eure medzi jednotlivými inštitúciami je možné zlepšiť prostredníctvom Medziinštitucionálnej skupiny pre informácie; upozorňuje na skutočnosť, že princíp spolufinancovania, ktorý je základom programu PRINCE, môže viesť k značným komplikáciám a oddialeniu zavedenia eura v nových členských krajinách, ktoré nemajú potrebné rozpočtové prostriedky;

9.

domnieva sa, že je dôležité vziať do úvahy obavy obyvateľov troch pôvodných členských štátov EÚ, ktoré neprijali euro - Dánska, Švédska a Spojeného kráľovstva - a vyzýva Komisiu, aby pomohla vládam týchto členských krajín pri získavaní skepticky orientovanej verejnej mienky na svoju stranu, ak to vlády týchto krajín uznajú za vhodné;

10.

domnieva sa, že nedávne rozšírenie EÚ bude veľkou výzvou pre HMÚ a jednotnú menu; zastáva názor, že Komisia sa musí sústrediť na poskytovanie pomoci novým členským štátom pri príprave občanov na zavedenie eura pomocou intenzívnej informačnej kampane, pri dohľade nad takouto kampaňou, ak sa už začala, a pri vypracovaní pravidelných správ o vykonávaní národných akčných plánov na zavedenie eura;

11.

poukazuje na fakt, že možnosť používania dvojitých cien, napríklad aspoň tri mesiace pred zavedením eura a 12 mesiacov po jeho zavedení, môže po prvé znížiť strach občanov z nárastu cien vyvolaného zavedením eura, a po druhé môže určitým spôsobom prinútiť podniky a poskytovateľov služieb, aby nezneužívali zavedenie eura ako zámienku na zvyšovanie cien; je toho názoru, že zavedenie dvojitých cien prostredníctvom legislatívnych opatrení štátov alebo dobrovoľných pravidiel obchodných komôr či dohôd medzi ekonomickými a sociálnymi partnermi sa osvedčilo pri zavádzaní eura vo viacerých z 12 pôvodných krajín eurozóny;

12.

vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy jestvujúce obavy z nárastu cien rozšírené medzi občanmi nových členských krajín; domnieva sa, že skúsenosti súčasných členov eurozóny so zneužívaním situácie či prípadmi nepatričného zaokrúhľovania cien nahor je potrebné využiť tak, aby sa predišlo podobným javom v krajinách snažiacich sa o vstup do eurozóny; domnieva sa, že obyvateľom všetkých členských štátov je potrebné vysvetľovať rozdiel medzi ročnou infláciou a nárastom cien spôsobeným zavedením eura;

13.

poukazuje na fakt, že v nových členských krajinách sa uskutočňuje v porovnaní s pôvodnými členskými krajinami väčší objem finančných operácií v hotovosti ako v elektronickej forme; vyzýva Komisiu, členské štáty a národné centrálne banky, aby na tento fakt prihliadali počas príprav na zavedenie eura v nových členských štátoch; odporúča im využiť zavedenie eura na zvyšovanie počtu elektronických platobných operácií a častejšie používanie platobných kariet; domnieva sa, že určité krátke obdobie používania dvojitej meny je najlepším spôsobom, ako úspešne zaviesť euro v nových členských štátoch;

14.

domnieva sa, že správne prístupy a know-how získané pri predošlom zavádzaní eura budú užitočné pri zavádzaní eura v nových členských štátoch, ako aj pri budúcom rozširovaní a prípravách vstupu nových kandidátskych krajín;

15.

vyzýva Komisiu, aby prikladala väčší význam konzultáciám s budúcimi sociálnymi partnermi, a aby tak zohľadňovala potreby verejnosti a najmä konkrétnych sociálnych a ekonomických organizácií;

16.

žiada o dodatočné finančné prostriedky na zriadenie národného fóra pre euro v každom členskom štáte pod vedením ministrov financií a v tesnej spolupráci s národnými centrálnymi bankami - systém, ktorý sa osvedčil v predchádzajúcich situáciách; domnieva sa, že EÚ by mala podporovať projekty „twinning“, prostredníctvom ktorých môžu pôvodné členské štáty prispieť k šíreniu overených metód a skúseností na úrovni ministerstiev financií a centrálnych bánk; vyzýva Komisiu, aby vypracovala osobitné správy založené na osvedčených postupoch a aby povzbudila národné, regionálne a miestne orgány k vytvoreniu miestnych ohlasovacích centier, kde by mohol každý nahlásiť akékoľvek zneužitie, ako napríklad prehnaný nárast cien;

17.

vyzýva Komisiu, aby si uvedomila dôležitosť aktívnej účasti Európskeho parlamentu, národných parlamentov a orgánov miestnej samosprávy na plánovaní a uskutočňovaní komunikačnej stratégie pre euro a HMÚ; domnieva sa, že činnosť týchto inštitúcií prispeje k demokratickejšiemu dialógu o komunikačnej stratégii a umožní lepšie zohľadniť otázky, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti;

18.

vyzýva ECB, aby v rámci výročnej alebo osobitnej správy každoročne vykonala kvantitatívnu analýzu, ktorú predloží Európskemu parlamentu, v ktorej vyhodnotí výhody eura pre bežného občana, s konkrétnymi príkladmi kladného vplyvu eura na každodenný život ľudí;

19.

žiada, aby Komisia uskutočnila špecifické prieskumy verejnej mienky v sektore európskych MSP so zameraním na vyhodnotenie prijatia eura v tomto sektore; zdôrazňuje dôležitosť zapojiť do komunikačných a konverzných stratégií prevádzkovateľov bankomatov, pretože zohrávajú dôležitú úlohu pri tom, ako sú nové mince a bankovky prijímané v každodennom živote občanov EÚ;

20.

žiada, aby bankový sektor zabezpečil v bankomatoch viac bankoviek s nižšou nominálnou hodnotou - keďže pri väčšine platieb v hotovosti sa obvykle nepoužíva viac ako 15 až 20 EUR - aby sa znížil objem hotovosti v pokladniach predajcov a tým i možnosť lúpeží; ďalej poznamenáva, že sa tým zníži riziko, že zákazník ako výdavok dostane falošné peniaze;

21.

žiada Komisiu o uverejnenie analýzy, ktorú predloží Európskemu parlamentu, v ktorej vyhodnotí prebytok bankoviek v hodnote 500 EUR v obehu, ktorých vydávanie sa v roku 2005 zdvojnásobilo na 190 miliónov bankoviek v dôsledku zvýšeného dopytu zo strany ekonomických subjektov eurozóny; chápe výhody bankovky v hodnote 500 EUR ako depozitára bohatstva, ale upozorňuje na možné nebezpečenstvá spojené s bankovkou s takou vysokou hodnotnou, ktoré súvisia s praním špinavých peňazí a kriminalitou;

22.

poukazuje na čoraz rozšírenejšie elektronické platobné operácie a preto spochybňuje opodstatnenie zachovávanie bankoviek v hodnote 500 EUR, ktoré boli pôvodne odôvodňované potrebou prihliadať na zvyklosti zákazníkov v niektorých členských štátoch;

23.

požaduje, aby ECB zverejnila prehľad požiadaviek rôznych centrálnych bánk na bankovky v hodnote 500 EUR;

24.

s poľutovaním konštatuje, že poplatky za cezhraničné maloobchodné platby v eurách sú naďalej nadmerne vysoké, hoci nariadenie (ES) č. 2560/2001 o cezhraničných platbách v eurách (4) viedlo k skutočnému zníženiu poplatkov za štandardizované cezhraničné prevody v eurách, a podporuje vytvorenie jednotnej európskej platobnej oblasti; žiada, aby Komisia predložila komplexnú legislatívu týkajúcu sa danej oblasti a využila možnosť harmonizácie elektronických platobných systémov v EÚ so zámerom znížiť náklady, ktoré znášajú obyčajne spotrebitelia a MSP; poukazuje na skutočnosť, že účinnosť celého systému je založená na dôvere spotrebiteľov a tá závisí od uznania ich práv;

25.

víta skutočnosť, že ECB pripravuje druhú generáciu bankoviek; domnieva sa, že euro je vďaka svojmu rozšíreniu osobitne náchylné na falšovanie, a naliehavo vyzýva ECB, aby bola veľmi ostražitá a pri navrhovaní novej generácie bankoviek zohľadnila terajšie skúsenosti; považuje za dôležité, aby EUROPOL a policajné sily členských štátov považovali túto problematiku za prvoradú;

26.

domnieva sa, že dialóg o eure medzi jednotlivými inštitúciami je možné zlepšiť vytvorením Medziinštitucionálnej skupiny pre informácie; vyzýva Komisiu, aby aj naďalej zasielala Európskemu parlamentu písomné štvrťročné aktualizácie programu PRINCE;

27.

potvrdzuje svoje odhodlanie, vyjadrené v uznesení z 12. mája 2005 o zavedení informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie (5), prehĺbiť medziinštitucionálnu spoluprácu na túto tému prostredníctvom každoročného usporiadania rozsiahlej diskusie na základe správy predloženej Komisiou s účasťou výborov, ktoré majú v danej oblasti globálnu alebo čiastočnú právomoc; na tejto diskusii by sa zúčastňovala aj Rada;

28.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 67, 1.3.2001, s. 324.

(2)  Ú. v. ES C 121, 24.4.2001, s. 459.

(3)  Ú. v. ES C 65 E, 14.3.2002, s. 162.

(4)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(5)  Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu

Uznesenie Európskeho parlamentu o technológiách stimulujúcich udržateľný rozvoj: Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu (2004/2131(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o technológiách stimulujúcich udržateľný rozvoj: Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu (KOM(2004)0038),

so zreteľom na články 6 a 174 Zmluvy o ES, Cardiffský proces (Závery Európskej rady v Cardiffe, 15. - 16. júna 1998) a Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (Závery Európskej rady v Göteborgu 15. - 16. júna 2001),

so zreteľom na Lisabonskú stratégiu (Závery Európskej rady v Barcelone 15. - 16. marca 2002),

so zreteľom na Svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji a Johannesburgský plán vykonávania (2002),

so zreteľom na závery Čisté, rozumné, konkurencieschopné: Príležitosti ekologických inovácií v lisabonskom procese (závery Rady pre životné prostredie, 14. október 2004),

so zreteľom na šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (1),

so zreteľom na piaty (2) a šiesty (3) rámcový program Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti,

so zreteľom na svoje uznesenie z 21. apríla 2004 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Integrovanej politike výrobkov - Budovanie na environmentálnom vnímaní životného cyklu (4),

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (5),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o podiele obnoviteľnej energie v EÚ (KOM(2004)0366),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Budovanie našej spoločnej budúcnosti - Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 2007 - 2013“ (KOM(2004)0101),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o Integrácii environmentálnych aspektov do európskej štandardizácie (KOM(2004)0130),

so zreteľom na pracovný dokument Komisie - Príručka o environmentálnom verejnom obstarávaní (SEK(2004)1050),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0141/2005),

A.

keďže trvalo udržateľný rozvoj - rozvoj, ktorý vychádza z potrieb súčasnosti bez toho, aby ohrozoval uspokojovanie potrieb budúcich generácií - je jasným cieľom Európskej únie,

B.

keďže podľa záverov Európskej rady v Göteborgu sa trvalo udržateľný rozvoj zakladá na troch pilieroch, ktorými sú ochrana životného prostredia, hospodársky rozvoj a sociálna súdržnosť,

C.

keďže sa trvalo udržateľný rozvoj nedá dosiahnuť bez rozvoja nových environmentálnych technológií a inovácií,

D.

keďže na účely zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, Lisabonská stratégia - cieľom ktorej je urobiť z Európskej únie najkonkurenčnejšiu a najdynamickejšiu ekonomiku na svete založenú na vedomostiach, schopnú udržateľného hospodárskeho rastu s väčším počtom a lepšími pracovnými miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou - potrebuje ciele pre hospodársku, sociálnu a environmentálnu politiku, ktoré sa navzájom zhodujú a sú schopné prinášať zvýšený hospodársky rast,

E.

keďže v tejto súvislosti je mimoriadne dôležité posilniť a využiť pozitívne spolupôsobenie ochrany životného prostredia a konkurencieschopnosti a nespájať hospodársky rast so zhoršovaním stavu životného prostredia; a keďže environmentálne technológie (všetky technológie, ktorých používanie je vzhľadom na celkový vplyv na životné prostredie podstatne menej škodlivé ako používanie príslušných alternatív) sú významným prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov,

F.

nakoľko iba dostatočný dopyt po environmentálnych technológiách urýchli proces postupu inovácií na trhu (od výskumu, vývoja výrobku, výroby, uvedenia na trh),

G.

keďže Európska únia musí mať politiku v oblasti životného prostredia, ktorá je dostatočne ambiciózna na vytvorenie dopytu po environmentálnych technológiách s jasnými a ambicióznymi environmentálnymi cieľmi, dohodnutými environmentálnymi indikátormi pre meranie záťaže na životné prostredie, internalizáciou environmentálnych (externých) nákladov a odmenami skôr pre tých, ktorí vedú než pre tých, ktorí zaostávajú,

H.

keďže úloha dopytu zákazníkov po environmentálnych technológiách je veľmi dôležitá; keďže predsa len široká verejnosť musí prevziať hlavnú zodpovednosť za vytvorenie vhodných rámcov pre urýchlený rozvoj takýchto technológií,

I.

keďže akčný plán Komisie pre environmentálne technológie (ETAP) neobsahuje vhodné mechanizmy pre rozširovanie poznatkov, transfer technológií, inovácie a rozvoj,

J.

keďže finančná podpora je dôležitá nielen pre výskum a vývoj, ale tiež pre vyvinutie výrobku pre trh, a keďže úsilie nájsť riešenie, pokiaľ ide o zvýšenie rizikových investícií, sa preto musí zvýšiť,

K.

keďže politiky Európskej únie musia byť súdržné a pracovať na dosiahnutí rovnakých cieľov; technologické riešenia na podporu udržateľnosti sa preto musia odraziť pri príprave rozpočtu a v návrhu siedmeho rámcového programu pre výskum; keďže štrukturálne fondy a Kohézny fond musia byť použité spôsobom, ktorý podporuje rozvoj environmentálnych technológií,

L.

keďže trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje globálne riešenia, musí Európska únia zabezpečiť, že existuje zhoda medzi vnútornými a vonkajšími politikami, nielen čo sa týka bilaterálnej spolupráce a exportných úverov, ale aj vo vzťahu k vývojovým trendom týkajúcich sa Organizácie Spojených národov, WTO, OECD a Svetovej banky,

Podporovanie dopytu po environmentálnych technológiách

1.

víta oznámenie Komisie ako užitočné východisko pre diskusiu a vypracovanie konkrétnejších návrhov na podporu environmentálnych technológií, privítal by však väčší dôraz na zvyšovanie dopytu po týchto technológiách; v súvislosti s environmentálnou politikou a trvalo udržateľným rozvojom vo všeobecnosti a konkrétne v súvislosti s ETAP vyzýva k nahradeniu nejednotného prístupu systematickejším prístupom k politike v oblasti životného prostredia, založeným na zohľadňovaní životného cyklu v súlade s rámcom jednotnej výrobnej politiky (IPP), ktorá prikladá veľký význam inováciám a rozvoju technológií neškodných pre životné prostredie, a v neposlednom rade zdôrazňuje význam koordinácie EÚ a členských štátov;

2.

považuje za dôležité posilniť rozmer životného prostredia v stratégii konkurencieschopnosti EÚ; konštatuje, že by sa pri hodnotení Lisabonskej stratégie stav životného prostredia a zvyšujúca sa zamestnanosť mali pokladať za príležitosť na dosiahnutie cieľa vybudovať najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku založenú na vedomostiach; usudzuje, že rozvoj a zavedenie environmentálnych technológií bude mať v tejto súvislosti rozhodujúci význam;

3.

poukazuje na možnosti odvetvia environmentálnych technológií pre zamestnanosť a rast, kde možno vytvoriť množstvo nových obchodných, a teda aj nových pracovných príležitostí - najmä v oblasti MSP - čo by mohlo byť rozhodujúcim prínosom pre plnenie lisabonských cieľov;

4.

Poukazuje na to, že ak má EÚ v úmysle splniť ciele Lisabonskej stratégie, je potrebné, aby užšie spolupracovala s MSP a vyjadruje poľutovanie, že sa MSP vhodne nezačlenili do ETAP;

5.

vyzýva Komisiu, aby identifikovala činitele, ktoré v súčasnosti najviac zaťažujú životné prostredie, a aby následne po jednotlivých odvetviach posúdila, aké technologické inovácie sú potrebné na riešenie týchto problémov; navrhuje, aby sa pri tomto postupe zvážili tieto otázky:

a)

Ktoré problémy treba riešiť?

b)

Aké prekážky stoja v ceste vyriešeniu daných problémov?

c)

Aký je cieľ Únie v súvislosti s týmito problémami?

d)

Akým spôsobom sa zdôraznila dôležitosť stanovených činností/cieľov?

e)

Aké sú ciele plnenia úloh v jednotlivých oblastiach?

f)

Ktoré rozličné možnosti politík možno najlepšie využiť na odstraňovanie prekážok a v súvislosti s ktorými technológiami?

g)

Aké sú výhody a nevýhody týchto možností a ktoré politiky by sa mali uskutočňovať?

h)

Ako sa bude každá zo stanovených činností financovať?

i)

Ktoré záväzné činnosti sa uskutočnia a v akej lehote?

6.

uznáva úlohu politík v oblasti životného prostredia ako hnacej sily inovácií v trhových ekonomikách, keď prísne požiadavky podnecujú inováciu; pripomína, že prísne normy v oblasti životného prostredia vedú k vedúcemu postaveniu EÚ v mnohých rastových sektoroch a zdôrazňuje, že by sa EÚ mala usilovať, aby zostala vedúcou silou na trhu nových technológií a koncepčných inovácií; vyzýva preto Komisiu, aby pokračovala v rozvíjaní metód a scenárov s cieľom predpokladať vývoj v oblasti environmentálnych technológií;

7.

zdôrazňuje, že cieľom právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia je neustále zlepšovať stav životného prostredia a dosahovať najvyššiu možnú úroveň ochrany životného prostredia; usudzuje, že právne predpisy by mali byť založená na najlepšej dostupnej technológii a keďže sú ambiciózne, musia byť trvalo udržateľné a predvídateľné tak, aby vytvárali potrebný trhovo orientovaný dopyt po nových environmentálnych technológiách vo výrobe a podnikoch; upozorňuje, že smernica o ekodizajne, ktorá sa v súčasnosti posudzuje v rámci spolurozhodovacieho procesu, je jedným z príkladov toho, ako sa dá vytvoriť rámec pre významné zlepšenia v projektovaní výrobkov a environmentálnom výkone;

8.

vyzýva Komisiu, aby stanovila ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o podiel EÚ na globálnom trhu s environmentálnymi technológiami; usudzuje, že do desiatich rokov by EÚ mohla dosiahnuť minimálne 50 %-ný podiel na trhu; poukazuje na to, že trh pre environmentálne tovary a služby rýchlo rastie, a že podniky EÚ by mali na tomto trhu naďalej zohrávať dôležitú úlohu a využívať výhody vyplývajúce z ich umiestnenia na trhu medzi prvými;

9.

víta myšlienku zosúladenia rôznych výkonnostných cieľov pre všetky druhy výroby, služieb a vývoja výrobkov, najmä v prioritných oblastiach stanovených v šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva; zdôrazňuje, že takéto ciele pomôžu európskemu priemyslu zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a vytvoria viac pracovných príležitostí a zároveň budú viesť k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby v dohľadnej dobe poskytla prvý zoznam cieľov plnenia úloh vychádzajúcich zo zohľadnenia životného cyklu, ktoré treba realizovať prostredníctvom minimálnych záväzných požiadaviek alebo dobrovoľných dohôd, v prípade, že sa nimi dosiahnu ciele politiky rýchlejšie alebo s menšími výdavkami ako pri záväzných požiadavkách;

10.

vyjadruje poľutovanie, že oznámenie neobsahuje prvý zoznam presne definovaných výkonnostných cieľov v kľúčových oblastiach životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby zahrnula ambiciózne výkonnostné ciele do návrhov nových právnych predpisov a do pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k existujúcim právnym predpisom; zastáva názor, že ciele by sa mali zakladať na najlepšej dostupnej technológii a mali by sa pravidelne aktualizovať vzhľadom na technický pokrok tak, aby umožňovali intenzívne podnecovanie neustálej inovácie v priemysle;

11.

vyzýva Komisiu, aby členským štátom nariadila stanoviť plány pre splnenie požiadaviek definovaných v ETAP, ktoré musia obsahovať termíny, ktoré korešpondujú s termínmi definovanými v ETAP a nadväzujú na výkonnostné ciele tak, aby všetky hlavné ciele boli prepojené a merané na úrovni členského štátu a aj na úrovni EÚ a mali pevne stanovené termíny;

12.

vyzýva Komisiu, aby pomáhala priemyslu v prebiehajúcom procese jednotnej výrobnej politiky a prehodnotila tradičné modely obchodných činností v úsilí uľahčiť rozvoj integrovanejších a systémovejších postupov a aby venovala osobitnú pozornosť príležitostiam vyplývajúcim zo zoskupovania rozličných výrobných aktivít, čo by umožnilo využívať zvyšný materiál z jedného výrobného procesu ako vstupný materiál pre ďalšie výrobné procesy, napríklad využívať komunálny odpad s cieľom ušetriť energiu, čo by zároveň mohlo byť prospešné z hospodárskeho aj z environmentálneho hľadiska;

13.

poukazuje, že efektívnosť zdrojov a materiálová efektívnosť zníži náklady pre priemysel a domácnosti, uvoľní zdroje pre iné investície a zníži závislosť ekonomiky EÚ na vzácnych zdrojov a veľmi nestálych trhoch so zdrojmi; preto vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy na minimalizáciu využívania obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov;

14.

zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rastu v EÚ musí byť zavedenie environmentálnych technológií spojené so zvýšenou efektívnosťou zdrojov a zmenou postoja spotrebiteľov;

15.

vyzýva Komisiu, aby pomohla vypracovať metódy a environmentálne ukazovatele na meranie záťaže na životné prostredie rozličnými výrobkami, službami a postupmi, čo by všetkým činiteľom umožnilo uvedomelo sa rozhodovať; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na celom území EÚ začali kampaň založenú na takých informáciách o environmentálnom výkone, ktoré by povzbudzovali spotrebiteľov k tomu, aby požadovali technológie neškodné pre životné prostredie;

16.

poznamenáva, že proces internalizácie externých (environmentálnych) nákladov je veľmi pomalý a poukazuje na skutočnosť, že hľadanie riešení tohto problému na úrovni Spoločenstva (dane, daňové úľavy, dotácie, obchodovateľné povolenia, poplatky za užívanie a znečisťovanie, atď.) by značne zvýšilo dopyt po environmentálnych technológiách;

17.

víta smernicu Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, ktorá je malým krokom správnym smerom, ale zdôrazňuje, že v tejto oblasti je potrebné urobiť viac; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby boli pokrokoví pri navrhovaní a prijímaní nových iniciatív na podporu energetickej účinnosti na strane dopytu a na posilnenie odvetvia obnoviteľnej energie, a aby podporili rozširovanie kombinovanej výroby energie a energeticky účinného využívania biomasy, aj so zreteľom na dopravu, bývanie a výstavbu;

18.

vyzýva Komisiu, aby stanovila ambiciózny cieľ so zreteľom na úlohu verejného obstarávania so zámerom ustanoviť ako všeobecné pravidlo, aby každé verejné obstarávanie obsahovalo environmentálne kritériá a aby členské štáty vypracovali štandardizované usmernenia pre väčšinu dôležitých výrobkov a služieb do roku 2007 a zabezpečili aj školenie pre osoby zodpovedné za verejné obstarávanie o týchto usmerneniach; zdôrazňuje, že validačný mechanizmus pre environmentálne technológie by bol kľúčovým nástrojom na rozvoj využívania ekologického verejného obstarávania;

19.

víta prácu, ktorú vykonala Komisia v prípade vypracovania príručky o environmentálnom verejnom obstarávaní a očakáva, že sa vyhodnotí jej vplyv, aby sa zistilo, či je potrebných viac záväzných pravidiel; schvaľuje odporúčania v správe Wima Koka, aby národné a miestne orgány vypracovali akčné plány pre environmentálne vhodné verejné obstarávanie;

Vytvorenie spravodlivého a konkurenčného trhu environmentálnych technológií

20.

zdôrazňuje význam rozpoznávania a odstraňovania prekážok, ktoré spomaľujú širšie využívanie environmentálnych technológií; vyzýva preto Európsku environmentálnu agentúru, aby analyzovala, do akej miery právne predpisy Spoločenstva bránia využívaniu a rozširovaniu environmentálnych technológií a žiada Komisiu, aby následne vypracovala konkrétny akčný program, vrátane časového rozvrhu, na odstránenie zistených prekážok; v tejto súvislosti naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala návrh správy o osvedčených postupoch, ktoré zvýšili využívanie environmentálnych technológií mimo územia EÚ, napríklad v Japonsku;

21.

vyzýva Komisiu, aby najvyššiu prioritu prikladala vytváraniu „správnych trhových podmienok“ pre environmentálne technológie, prednostne prostredníctvom rozhodnutí na úrovni Spoločenstva, t. j. zavedením princípu „znečisťovateľ platí“, tým sa zaručí ocenenie spoločností, ktoré ponúkajú čisté technológie;

22.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili opatrenia na zníženie dotácií poškodzujúcich životné prostredie a napokon ich úplne odstránili; upozorňuje, že veľkosť týchto dotácií je značná; a vyzýva Európsku environmentálnu agentúru, aby vypracovala zoznam dotácií, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú znečisťujúcu výrobu a spotrebu, čím vytvárajú nespravodlivú súťaž pre čistejšie technológie;

23.

poznamenáva, že rozvoj environmentálnych technológií, najmä v odvetví energetiky, spomaľuje významná štátna pomoc pre fosílne palivá a atómovú energiu v Spoločenstve; je hlboko presvedčený o tom, že v cene energie z rôznych zdrojov by mali byť zahrnuté externé náklady a že táto zásada by mala byť základom pre revíziu usmernení EÚ o štátnej pomoci plánovanú na záver roka 2005; poznamenáva tiež, že ekologické dane sú dôležitým nástrojom na správne stanovenie cien energií;

24.

usudzuje, že na zabezpečenie nerušeného fungovania vnútorného trhu je najlepšie uskutočniť kroky na úrovni Spoločenstva a vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózne iniciatívy na zabezpečenie premietnutia environmentálnych nákladov spotreby energie do poplatkov, ak sa zistí, že otvorená metóda koordinácie neposkytuje primerané výsledky;

25.

je znepokojený nedostatočným využívaním už dostupných environmentálnych technologických riešení; víta iniciatívy na posilnenie nástrojov na financovanie investícií energetickej účinnosti a materiálovej efektívnosti a vyzýva k podpore verejných investícií vo všeobecnosti, aby boli podmienkou pri výbere výrobných metód vhodných pre životné prostredie; ďalej vyzýva Európsku investičnú banku (EIB) a Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD), aby zvýšili financovanie projektov, ktoré obsahujú ekologické inovácie a technológie, predovšetkým MSP;

Splnenie dopytu po environmentálnych technológiách

26.

zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia výskumu s dostatočnými finančnými zdrojmi a pripomína dohodu z Barcelony z roku 2002 o zvýšení výdavkov na výskum a rozvoj v Európskej únii, aby dosiahli 3 % HDP do roku 2010; víta iniciatívy nárastu financovania a koordinovania úsilia v tejto oblasti;

27.

zdôrazňuje, že siedmy rámcový program pre výskum musí zabezpečiť financovanie pre environmentálne technológie; vyzýva Komisiu, aby v návrhoch ďalšieho rámcového programu pre výskum vypracovala strategický program pre výskum podľa hospodárskych odvetví po porade so všetkými už zainteresovanými stranami (výrobcovia, environmentálne organizácie, univerzity, výskumné inštitúty a spotrebitelia);

28.

upozorňuje na potrebu pomôcť a podporiť modely QSAR (quantitative structure activity relationship), aby sa stali náhradou určitých druhov výskumu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a pokusy na zvieratách;

29.

verí, že v rámci podpory trvalo udržateľného rozvoja je tiež nevyhnutné podporiť výskum a inovácie týkajúce sa technológií zameraných na ochranu a obnovu prírodných, kultúrnych a historických zdrojov;

30.

víta podporu platforiem environmentálnych technológií; trvá však na tom, aby tieto platformy boli rovnako dostupné pre všetky zúčastnené strany, pokiaľ ide o účasť a prístup k informáciám; zdôrazňuje, že úspech týchto platforiem závisí od spolupráce a spolufinancovania zo strany priemyslu; poznamenáva, že technologické platformy sú potrebné aj mimo existujúcich silných priemyselných odvetví; považuje za nesmierne dôležité, aby sa tieto platformy a národné programy výskumu a rozvoja vzájomne dopĺňali;

31.

vyzýva Komisiu, aby podporila osobitné opatrenia v oblasti technológií na prekonanie rozdielov medzi výskumnými aktivitami, demonštračnými projektmi a vstupom na trh; a aby kládla väčší dôraz na vytváranie trhov a rozširovanie programov a tomu, aké nástroje je potrebné používať na vytvorenie trhov pre environmentálne technológie;

32.

zdôrazňuje dôležitosť používania ekologicky účinných ICT ako nástroja na zníženie environmentálnej záťaže (dematerializácia) a vyzýva členské štáty, aby napomáhali a podporovali toto myslenie;

33.

podporuje rozličné návrhy rozšírenia existujúcich technológií, ako napríklad vytvorenie katalógu existujúcich databáz EÚ alebo databázy environmentálnych technológií, technologických platforiem atď.;

34.

vyjadruje poľutovanie, že Komisia nezahrnula Európsky patentový úrad do tejto iniciatívy a vyzýva na povinné zverejnenie výsledkov výskumu v oblasti environmentálnych technológií financovaných z verejných fondov;

Politika súdržnosti na vnútornej a vonkajšej úrovni

35.

vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila interné a externé vedľajšie účinky politík v rámci Európskej únie z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, aby sa zabránilo oslabeniu cieľov Európskej únie; konštatuje, že ETAP musí byť skoordinovaný s existujúcimi iniciatívami a zdôrazňuje význam uplatňovania už dohodnutých nástrojov, medzi ktoré patrí cardiffský proces, prostredníctvom lehôt navrhnutých v Kokovej správe;

36.

zdôrazňuje dôležitosť použitia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom udržateľného rozvoja a ktorý podporuje investície do environmentálnych technológií; vyzýva k využitiu týchto fondov na integrovanie environmentálnych technológií v prípade, kedy je sociálny kapitál spoločnosti obnovený na konci svojej normálnej životnosti;

37.

zdôrazňuje dôležitosť zahrnutia ekologických inovácií do všetkých budúcich nástrojov Spoločenstva na financovanie a považuje za kľúčové, aby financovanie environmentálnych technológií bolo ústredným prvkom Programu konkurencieschopnosti a inovácie (PKI), ktorý sa pripravuje;

38.

zdôrazňuje, že trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje globálne riešenia a víta všetky iniciatívy na šírenie a podporu environmentálnych technológií v rozvojových krajinách; zastáva názor, že sa musí zabrániť vývozu zastaranej technológie znečisťujúcej životné prostredie do tretích krajín; zdôrazňuje, že Európska únia by mala prevziať vedúcu úlohu pri prechode na nové technológie a nalieha na členské štáty, aby povzbudzovali verejný sektor, súkromný sektor a medzinárodné finančné spoločnosti pri šírení a podpore environmentálnych technológií a aby poskytovali finančnú pomoc environmentálnym technológiám, čím zdôraznia ich význam, a aby zároveň odmietali finančnú pomoc zastaraným technológiám znečisťujúcim životné prostredie; víta nedávno prijaté odporúčanie OECD o spoločných prístupoch k životnému prostrediu a oficiálne podporovaných vývozných úveroch;

39.

povzbudzuje Komisiu, aby presadila environmentálne záujmy do medzinárodných obchodných rokovaní a zdôrazňuje dôležitosť povolených environmentálnych aspektov, aby boli vzaté do úvahy pri uplatňovaní medzinárodných obchodných pravidiel;

40.

pripomína, že vzácne zdroje sú často príčinou regionálnych konfliktov v rozvojových krajinách; zastáva názor, že transfery environmentálnych technológií EÚ by mohli slúžiť aj ako nástroj na zabránenie konfliktom;

41.

upozorňuje na potrebu podporiť technológie na zamedzenie prírodným pohromám alebo činnostiam spôsobujúcim zánik alebo úbytok zdrojov alebo predstavujúcim riziká pre verejnosť;

*

* *

42.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, EIB, EBRD a vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný plán Spoločenstva (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 182/1999/ES z 22. decembra 1998, ktoré sa týka piateho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (1998 až 2002) (Ú. v. ES L 26, 1.2.1999, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 725.

(5)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

P6_TA(2005)0272

Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách

Uznesenie Európskeho parlamentu o zneužívaní detí v rozvojových krajinách, a najmä o detskej práci (2005/2004(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na články 177, 178, 180 a 181 Zmluvy o ES,

so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa (1), a najmä na jeho články 28 a 32,

so zreteľom na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o obchodovaní s deťmi, detskej prostitúcii a detskej pornografii z roku 2002 a Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2002,

so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 138 o minimálnom veku na prijatie do zamestnania (z r. 1973) a č. 182 o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce (z r. 1999),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT-EÚ podpísanú v júni 2000 v Cotonou v Benine,

so zreteľom na ďalšie medzinárodné nástroje, ktorých zámerom je posilnenie ochrany práv detí, ako je Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach (2), Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (3), Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (4), Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (5) a Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení (6),

so zreteľom na Africkú chartu o právach a blahobyte dieťaťa prijatú v júli 1990 v Nairobi v Keni,

so zreteľom na rozvojové ciele milénia, a najmä ciele 1 a 2, a na Miléniové stretnutie OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2005 v New Yorku,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a uznesenia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (7),

so zreteľom na Medzinárodný program na odstraňovanie detskej práce (IPEC), ktorý začala v roku 1992 Medzinárodná organizácia práce (MOP) a ktorý prebieha v 51 krajinách,

so zreteľom na správy a ďalšie činnosti MOP a UNESCO o vzdelávaní (8),

so zreteľom na Svetové fórum o vzdelávaní v Dakare v Senegale v roku 2000 (dakarský samit), ktoré prijalo dokument nazvaný „Vzdelanie pre všetkých“,

so zreteľom na článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá definuje vzdelanie ako základné ľudské právo,

so zreteľom na osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o deťoch, ktoré sa uskutočnilo v máji 2002 v New Yorku, a jeho záverečný dokument „Svet vhodný pre život detí“,

so zreteľom na usmernenia EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch (9),

so zreteľom na deklaráciu z Libreville o obchodovaní s deťmi, ktorú v roku 2002 prijalo 21 afrických krajín (10),

so zreteľom na oznámenie Komisie: „Účasť neštátnych subjektov v rozvojovej politike ES“ (KOM(2002) 0598),

so zreteľom na uznesenie Rady o spoločenskej zodpovednosti podnikov (11),

so zreteľom na oznámenie Komisie o spoločenskej zodpovednosti podnikov: príspevok podnikania k trvalo udržateľnému rozvoju (KOM(2002)0347),

so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (12),

so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o zodpovednosti medzinárodných korporácií a príslušných obchodných spoločností v oblasti ľudských práv (13),

so zreteľom na tripartitnú deklaráciu zásad týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, ktorú prijala MOP v novembri 1977,

so zreteľom na piatu zásadu dohody OSN Global Compact, konkrétne „Podniky by mali presadzovať účinné odstraňovanie detskej práce“,

so zreteľom na správu Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ o pokroku pri dosahovaní univerzálneho základného vzdelania a rovnosti pohlaví v krajinách AKT v kontexte Miléniových rozvojových cieľov, ktorá bola prijatá v apríli 2005 v Bamaku v Mali,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0185/2005),

A.

keďže podľa UNICEF-u znamená „detská práca“ akýkoľvek druh práce vykonávanej deťmi mladšími ako 18 rokov, ktorá je nebezpečná alebo ktorá zasahuje do vzdelávania detí alebo škodí ich zdraviu alebo telesnému, duševnému, morálnemu alebo sociálnemu vývoju,

B.

keďže na svete pracuje 352 miliónov detí oboch pohlaví, z čoho 179 miliónov sú obeťami toho, čo MOP definuje ako najťažšie formy detskej práce,

C.

keďže väčšina detských pracovníkov je zamestnaných v poľnohospodárskom odvetví,

D.

keďže 5 miliónov detí je zneužívaných na prácu na pracoviskách vo východnej Európe a v Stredomorí, a najmä (zdá sa) v členských štátoch EÚ, čo je obzvlášť neprijateľné,

E.

keďže Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 ratifikovali všetky signatárske krajiny, okrem dvoch, a to Spojených štátov amerických a Somálska,

F.

keďže chudoba nemusí byť neprekonateľnou prekážkou toho, aby chudobné deti prestali pracovať a začali sa v plnom rozsahu vzdelávať, ak sa podniknú primerané opatrenia: odstránenie detskej práce nezávisí v prvom rade od odstránenia chudoby,

G.

keďže detská práca podporuje chudobu a bráni rozvoju tým, že znižuje mzdy, odoberá prácu dospelým a upiera deťom ich vzdelávanie,

H.

keďže každé dieťa má právo pri svojom narodení na svoju evidenciu a na priame napojenie, ktoré sa tým vytvára, na uplatňovanie príslušných noriem ľudských práv, ktoré chránia deti pred ich zneužívaním na prácu,

I.

keďže rozvoj univerzálneho vzdelania je jednou z najúčinnejších stratégií na prerušenie kruhu chudoby a je kľúčovým prvkom trvalo udržateľného rozvoja ľudstva a úsilia na dosiahnutie jeho cieľov, ktoré by sa mali (v súlade s medzinárodnou dohodou) dosiahnuť do roku 2015,

J.

keďže Komisia a Rada dňa 10. novembra 2000 vydali spoločné vyhlásenie o univerzálnom základnom vzdelaní a uznaní vzdelania ako priority rozvoja; keďže okrem toho Parlament vo viacerých uzneseniach uznal vzťah medzi vzdelaním a odstraňovaním detskej práce,

K.

keďže 121 miliónov detí (z čoho je 65 miliónov dievčat) nikdy nechodilo do školy aj napriek tomu, že každé dieťa má nepopierateľné právo na vzdelanie,

L.

keďže detská práca bráni mnohým deťom chodiť do školy, čo sa považuje za prepych, ak je ich príjem nevyhnutným doplnkom na zabezpečenie prežitia celej rodiny; keďže z celkového počtu pracujúcich detí ich 120 miliónov pracuje celý deň, v dôsledku čoho je ich vzdelanie buď nedostatočné, alebo žiadne; keďže v určitých prípadoch sa v krajinách ako je India a Čína vzdelávanie detí preruší, pretože rodičia odchádzajú ako robotníci za prácou do cudziny a nemôžu nechať deti bez dozoru, aby pokračovali vo svojom vzdelávaní,

M.

keďže právo dieťaťa na vzdelanie je nemeniteľné a keďže všeobecné a odborné vzdelanie sú v rámci boja proti chudobe životne dôležité, najmä pre dievčatá a ženy; kladúc dôraz na politický záväzok Komisie zvýšiť zdroje na všeobecné a odborné vzdelávanie v kontexte rozvojovej spolupráce,

N.

keďže Rada vyjadrila svoj záväzok, čo sa týka Miléniových rozvojových cieľov, ktorého zámerom je odstraňovanie chudoby, poskytovanie univerzálneho základného vzdelania a dosiahnutie rovnosti pohlaví,

O.

keďže výrobcovia športových potrieb sa v roku 1978 zaviazali dodržiavať pracovné predpisy FIFA, ktoré zakazujú využívanie detskej práce pri výrobe výrobkov, na ktoré udeľuje licencie,

P.

keďže podniky, vrátane nadnárodných podnikov, majú etickú zodpovednosť voči spoločnosti za pomoc pri odstraňovaní detskej práce z každého aspektu výroby,

Q.

keďže odozvy individuálneho odvetvia na detskú prácu sú zriedkavo účinné,

R.

keďže nízka kvalita vzdelania a/alebo jeho irelevantnosť môže deti odradiť a vystaviť ich nebezpečenstvu zneužívaniu na prácu,

1.

vyzýva všetky krajiny, aby čo najskôr ratifikovali a uplatňovali Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly;

2.

nalieha na dva členské štáty EÚ, ktoré neratifikovali dohovory MOP č. 138 a 182, aby tak spravili a uplatňovali ich, pretože iný postoj by bol v rozpore s Chartou základných práv;

3.

odporúča Komisii, aby zahrnula vykonávanie základných pracovných noriem ako stály prvok bilaterálnych rokovaní na všetkých úrovniach s krajinami, kde dochádza k ich porušovaniu, ako aj s krajinami, ktoré sa na ňom podieľajú prostredníctvom obchodu a investícií;

4.

domnieva sa, že ratifikácia a plnenie dohovorov MOP č. 138 a 182 by mali byť dve z požiadaviek, ktoré by Komisia a Rada mali vyžadovať od krajín usilujúcich sa o členstvo v Európskej únii;

5.

zdôrazňuje, že boj za odstránenie vykorisťovania detí a detskej práce musí byť prioritou politiky EÚ a vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s Európskou iniciatívou pre demokraciu a ľudské práva vytvorila špeciálny okruh rozpočtu zameraný na ochranu práv detí;

6.

nalieha na Komisiu, aby úplne a koherentným spôsobom zahrnula práva detí, vrátane odstraňovania detskej práce do všetkých svojich krokov, najmä do strategických dokumentov štátov a regiónov a národných/ regionálnych programov, ako aj do procesu prehodnocovania vyhlásenia o rozvojovej politike, a aby zamerala svoju pozornosť na základnú úlohu vzdelania;

7.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že obchodné politiky EÚ sú v súlade s jej záväzkami na ochranu a podporu práv detí a preskúmala možnosť zavedenia systému EÚ na označovanie výrobkov dovážaných do EÚ, ktorý bude potvrdzovať, že boli vyrobené bez využitia detskej práce v priebehu celej výroby a v rámci dodávateľského reťazca, a aby sa pre takéto výrobky používali etikety s označením „vyrobené bez využitia detskej práce“, zatiaľ čo sa zabezpečí, aby takýto systém spĺňal medzinárodné obchodné pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO); žiada, aby boli výsledky prieskumu predložené Výboru pre medzinárodný obchod; dovtedy trvá na tom, aby sa výrobky a výroba z rozvojových krajín zatiaľ označovala ako „zodpovedne vypestované/vyrobené bez využitia detskej práce“;

8.

odporúča Komisii, aby do všetkých bilaterálnych obchodných dohôd a strategických partnerstiev zahrnula doložku o uplatňovaní základných pracovných noriem, vrátane zákazu detskej práce, s osobitným dôrazom na dodržiavanie minimálneho veku na prijatie do zamestnania;

9.

nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, že sa problém detskej práce a ochrana detí pred akoukoľvek formou zneužívania, vykorisťovania alebo diskriminácie stane kľúčovou témou vo výboroch a podskupinách pre ľudské práva, ktoré sa vytvorili na základe obchodných dohôd a dohôd o spolupráci;

10.

vyzýva Radu a Komisiu, aby zapracovali úradnú evidenciu narodených detí do politiky rozvojovej spolupráce ako základné právo a nástroj na ochranu práv detí;

11.

nalieha na Komisiu, aby sa téme úradnej evidencie narodených detí venovala vo všetkých jej budúcich oznámeniach v súvislosti s rozvojovou politikou a aby navrhla usmernenia na podporu pri šírení tejto praxe;

12.

víta skutočnosť, že sa v rámci Komisie vytvorila skupina komisárov pre základné práva a víta tiež vymenovanie osobného zástupcu pre ľudské práva, a vyzýva ich, aby si za jednu zo svojich najvyšších priorít vytýčili ochranu a podporu práv detí a odstraňovanie detskej práce;

13.

vyzýva Komisiu, aby presadzovala stratégiu technickej pomoci tým štátom, v ktorých je rozšírený problém nedostatočnej úradnej evidencie narodených detí;

14.

vyzýva Komisiu, aby každý rok vypracovala oznámenie o právach detí a tým poskytla súdržný rámec na ochranu práv detí a odstraňovanie detskej práce;

15.

víta uzavretie strategického partnerstva pre rozvojovú spoluprácu s MOP, v rámci ktorého predstavuje najvyššiu prioritu spoločnej činnosti odstránenie detskej práce, najmä najmladších vekových skupín a vyzýva Komisiu, aby ho začala čo najskôr uplatňovať a pravidelne o tom informovala Parlament; vyzýva Komisiu, aby v pravidelných intervaloch informovala Parlament o dosiahnutom pokroku v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto spolupráca; vyzýva Komisiu, aby podobne spolupracovala s ostatnými príslušnými organizáciami, akou je napríklad UNICEF;

16.

vyzýva Radu a jej predsedníctvo, ako hlas EÚ, aby podporili práva detí a odstránenie detskej práce na miléniovom stretnutí OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2005 v New Yorku;

17.

vyzýva Komisiu a Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT-EÚ, aby pri prehodnocovaní rokovaní o dohode o partnerstve medzi AKT a EÚ zohľadnili výsledky osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o deťoch a vyzýva všetky členské štáty dohody a EÚ, aby dodržali sľuby, ku ktorým za zaviazali na tomto zasadnutí;

18.

pripomína, že dohoda z Cotonou zahŕňa konkrétne ustanovenia týkajúce sa obchodných a pracovných noriem, ktoré potvrdzujú záväzok zmluvných strán dodržiavať základné pracovné normy, najmä odstránenie najhorších foriem detskej práce; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vykonanie článku 50 dohody z Cotonou;

19.

víta ustanovenie v rámci nového všeobecného systému preferencií GSP+, prostredníctvom ktorého sa poskytujú rozvojovým krajinám, ktoré ratifikovali a uplatňujú sociálne normy/normy MOP, dodatočné preferencie a vyzýva Komisiu na dôsledné monitorovanie ich uplatňovania a každoročné informovanie Parlamentu;

20.

požaduje, aby sa podporovala pozitívna vzájomná súčinnosť medzi liberalizáciou medzinárodného obchodu a uplatňovaním základných pracovných noriem; odporúča Komisii, aby vykonávala hodnotenie vplyvov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska pre rôzne prvky súvisiace so zavedením politík liberalizácie obchodu a prípadným výsledkom GATS vzhľadom na rovnosť prístupu k sociálnym službám a zariadeniam;

21.

domnieva sa, že boj proti detskej práci možno urýchliť vyváženým sociálno-ekonomickým vývojom a znižovaním chudoby; odporúča, aby EÚ spojila svoje úsilie na odstraňovanie detskej práce s rovnako intenzívnym úsilím na splnenie ďalších pracovných noriem a zabezpečenie dostatočnej mzdy pre dospelých zamestnancov;

Väzba medzi vzdelávaním, chudobou a odstraňovaním detskej práce

22.

opakuje svoje stanovisko, že medzi nedostatkom vzdelania a detskou prácou existuje vzájomne sa posilňujúci vzťah, čo spôsobuje, že vzdelávanie je základným nástrojom na dosiahnutie cieľa 2 z Miléniových rozvojových cieľov do roku 2015;

23.

požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala základnému vzdelávaniu dievčat, ktoré sa stretávajú s väčším počtom prekážok než chlapci (kultúrne faktory, ako je skorý vydaj, diskriminácia, ich úloha v spoločnosti a rodine a podobne), čo im bráni zapísať sa do školy, zostať v nej a dokončiť štúdium; okrem toho tvrdí, že dievčatá, ktoré získali vzdelanie, majú menšie, zdravšie rodiny a pomáhajú pri zvyšovaní produktivity a znižovaní chudoby;

24.

vyzýva Komisiu, aby využila svoje postavenie hlavného poskytovateľa oficiálnej rozvojovej pomoci medzi medzinárodnými inštitúciami, akými sú UNESCO, UNICEF, Svetová banka a Medzinárodný menový fond, na vyzývanie týchto multilaterálnych poskytovateľov pomoci, aby vyvíjali tlak na stanovenie rámca politík na odstránenie detskej práce a na vypracovanie a vykonanie politík v oblasti vzdelávania a programov, ktoré integrujú všetky pracujúce deti a deti, ktoré nenavštevujú školu, do riadneho vzdelávania, kým nedovŕšia vek, od ktorého môžu byť zamestnané v súlade s dohovorom MOP č. 138, bez diskriminácie na základe pohlavia, postihnutia, etnického pôvodu alebo rasy, náboženstva alebo kultúry;

25.

vyzýva Komisiu, aby vyvíjala tlak s cieľom zaistiť, aby bol vek pre ukončenie povinnej školskej dochádzky a minimálny vek na prijatie do zamestnania v súlade s dohovorom MOP č. 138, ktorý ustanovuje, že minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší než je vek stanovený pre ukončenie povinnej školskej dochádzky a v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 15 rokov;

26.

podporuje šesť opatrení, ktoré požaduje UNICEF, na odstránenie detskej práce, a to najmä:

okamžité zrušenie zamestnávania detí na účely výkonu nebezpečných prác,

zavedenie bezplatnej a povinnej školskej dochádzky až do veku 16 rokov,

väčšia právna ochrana detí,

registrácia všetkých detí pri ich narodení s cieľom umožniť stanovenie ich veku a vylúčiť tak možnosť podvodov,

primerané zhromažďovanie a kontrola údajov s cieľom presne určiť rozsah detskej práce,

vypracovanie kódexu správania;

27.

vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že po samite v Dakare sa nedosiahol výrazný pokrok pri riešení krízy vo vzdelávaní a poznamenáva, že v súčasnosti sa 113 miliónom školopovinných detí, z ktorých dve tretiny tvoria dievčatá, nedostáva dokonca ani základného vzdelania;

28.

je presvedčený, že žiadne dieťa by nemalo byť zbavené svojho základného práva na vzdelanie z dôvodu nemožnosti jeho zaplatenia, a opakuje svoju výzvu všetkým vládam na vytvorenie jasného harmonogramu pre rýchle odstránenie priamych a nepriamych platieb za základné vzdelanie, pri súčasnom zachovaní jeho vysokej úrovne alebo zlepšení jeho kvality; zaistí všetkými dostupnými prostriedkami prístup všetkých detí k stredoškolskému, odbornému, ako aj vyššiemu vzdelaniu; zdôrazňuje, že integrácia detí a spoločenstiev do procesu rozhodovania týkajúceho sa škôl pomôže tomu, aby sa vzdelávanie v školách prispôsobilo potrebám detí;

29.

považuje informácie o existujúcich programoch pre všeobecné a odborné vzdelávanie za kľúčový faktor pri úspešnej realizácii týchto programov a vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, že ženy a deti získajú primerané informácie, pretože vzdelanie im môže pomôcť odvrátiť každú formu vykorisťovania;

30.

vyzýva Komisiu, aby v národných indikatívnych programoch vytýčila jasné ciele na podporu univerzálneho základného vzdelania najvyššej kvality, pričom osobitnú pozornosť treba venovať prístupu dievčat, detí v oblastiach postihnutých konfliktami a detí z marginalizovaných a ohrozenejších spoločenských skupín k vzdelávacím programom;

31.

odporúča, aby Komisia podporila mobilizačné programy a prechodné programy pre vzdelávanie s osobitným dôrazom na účinnosť stratégií začleňovania detí do riadneho denného vzdelávania, akými sú napríklad premosťovacie školy alebo triedy pomáhajúce deťom, ktoré sa nikdy nevzdelávali prostredníctvom riadneho vyučovania, prispôsobiť sa školskému prostrediu za pomoci špeciálne vyškolených učiteľov;

32.

vyzýva Európsku úniu, aby prinútila krajiny, ktoré už majú predpisy zakazujúce detskú prácu, úplne odstrániť detskú prácu v týchto krajinách a zabezpečiť, aby takéto deti a dospievajúca mládež navštevovala školu počas tolerančného obdobia troch rokov;

33.

žiada EÚ, aby zvýšila rozpočtovú podporu na zvýšenie počtu škôl a učiteľov v oblastiach, kde je to potrebné;

34.

domnieva sa, že detská práca je výsledkom nevyrovnaného sociálno-ekonomického vývoja; odporúča, aby úsilie o odstránenie detskej práce zohľadňovalo sociálne podmienky a chudobu v rozvojových krajinách, a aby viedlo k návrhu opatrení určených na zvyšovanie príjmov domácností, napríklad zaručením minimálnej mzdy pre dospelých pracovníkov, pretože detská práca znižuje mzdy dospelých;

35.

domnieva sa, že odstraňovanie chudoby je jediným spôsobom vytvorenia podmienok na odstránenie vykorisťovania detí a zdôrazňuje význam systému mikroúverov pri zvyšovaní príjmu rodín;

36.

vyzýva Komisiu, aby monitorovala celé financovanie základného vzdelávania prostredníctvom EÚ vzhľadom na jej príspevok k boju proti tým formám detskej práce, v dôsledku ktorých sa deti nemôžu zúčastňovať na riadnej výučbe, bez toho, aby tým bolo obmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, ktorá zahŕňa potraviny a inú pomoc pre rozvoj infraštruktúry regiónov;

37.

upozorňuje na skutočnosť, že požiadavka univerzálnej riadnej školskej dochádzky je systémom vzdelávania obsahujúcim stratégie na zapojenie všetkých detí, ktoré pracujú (alebo nechodia do školy z nejakého iného dôvodu) do riadneho školského systému; vyzýva Európsku úniu, aby zabezpečila, že všetky vzdelávacie programy financované Spoločenstvom obsahujú rozsiahle stratégie akou je sociálna motivácia a doučovacie kurzy pre starších žiakov;

38.

víta činnosť IPEC-u a podporuje jeho podnety na návrat detí do škôl, ako sú bezplatná strava a ďalšie formy pomoci ich rodinám;

39.

podporuje prácu MOP a jej spoluprácu so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) prostredníctvom pravidelného dialógu a navrhuje ďalšie posilnenie týchto výmen;

Najhoršie formy vykorisťovania detí

40.

vyjadruje svoje obavy z vážneho porušovania detských práv, ako ich definuje Dohovor OSN o právach dieťaťa, vrátane práva na zdravie, vzdelanie a výživu a na ochranu pred násilím, vykorisťovaním a týraním;

41.

vyzýva Komisiu, aby podporovala programy na boj proti menej častým formám detskej práce, ako sú domáce práce a predaj detí s cieľom vyrovnať rodinné dlhy (dlhové otroctvo);

42.

víta skutočnosť, že Komisia sa podujala na vypracovanie oznámenia o obchodovaní s ľuďmi (2005);

43.

znovu opakuje svoj návrh vymenovať osobitného predstaviteľa EÚ pre deti, ktoré sú obeťami ozbrojených konfliktov, vojen, vysídlenia, sucha, hladu, prírodných nešťastí či AIDS, alebo deti, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi s cieľom zabezpečiť, že takýmto situáciám sa bude venovať náležitá pozornosť;

44.

žiada o podporu WTO formou zákazu detskej práce v obchode a navrhuje, aby sa výrobky vyrobené bez využitia detskej práce zodpovedajúcim spôsobom označovali, aby boli spotrebitelia informovaní o týchto zodpovedných postupoch;

45.

vyzýva Komisiu, aby pripomenula Európskej únii a rozvojovým krajinám ich záväzky podľa Haagskeho dohovoru o medzištátnych osvojeniach, a najmä aby zabezpečila, že všetky krajiny dostávajúce pomoc EÚ podpíšu a ratifikujú tento dohovor, a aby týmto krajinám pomohla pri predchádzaní poškodzovaniu detí spôsobeného nevhodnými alebo nepovolenými postupmi osvojovania v rámci krajiny alebo medzi krajinami;

Zodpovednosť podnikov

46.

víta skutočnosť, že Komisia sa podujala na vypracovanie oznámenia o spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktoré malo byť predložené v apríli 2005;

47.

odporúča, aby Komisia preskúmala vytvorenie primeraných právnych záruk a mechanizmov na úrovni EÚ, ktoré identifikujú a postihnú dovozcov so sídlom v EÚ, ktorí dovážajú výrobky, pri ktorých sa nedá vylúčiť porušenie základných dohovorov MPO, vrátane využitia detskej práce, v každej fáze dodávateľského reťazca; žiada preto Komisiu, aby preskúmala možnosť vytvorenia stimulov pre tých dovozcov do EÚ, ktorí vykonávajú pravidelné a nezávislé monitorovanie výroby svojich výrobkov vo všetkých tretích krajinách, ktoré sú súčasťou ich výrobného reťazca;

48.

vyzýva Komisiu a Radu, aby podporili iniciatívy týkajúce sa čestného obchodovania, najmä v nových členských štátoch, prostredníctvom ktorých sa monitorujú výrobcovia, čím sa zabezpečí, že ich metódy sú v súlade s normami čestného obchodovania;

49.

odporúča Komisii, aby preskúmala a identifikovala spoločnosti, ktoré nepretržite a sústavne využívajú detskú prácu v akejkoľvek časti výrobného a dodávateľského reťazca a požaduje, aby sa zoznam týchto spoločností dal k dispozícii dovozcom do EÚ;

50.

vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie spotrebiteľov o spoločenskej zodpovednosti podnikov a podporovali iniciatívy zamerané na propagáciu výrobkov, predovšetkým poľnohospodárskych výrobkov a takých výrobkov, ktoré vyrába odvetvie športových potrieb, pri výrobe ktorých sa nevyužila detská práca;

51.

vyzýva miestne vlády, aby spolupracovali s medzinárodnými organizáciami pri monitorovaní priemyslu a poľnohospodárstva s cieľom predchádzať detskej práci a pri budovaní a údržbe primeraných zariadení pre riadnu školskú dochádzku a zabezpečovaní kvalifikovaných učiteľov, bezplatnej dopravy a stravy, aby všetky deti mohli navštevovať školu;

52.

nalieha na Komisiu a členské štáty, aby prispeli k tomu, aby sa normy OSN o zodpovednosti nadnárodných spoločností a iných obchodných podnikov so zreteľom na ľudské práva stali účinným celosvetovým nástrojom na boj proti detskej práci a inému možnému porušovaniu ľudských práv zo strany podnikov;

53.

nalieha na Komisiu, aby bolo základným predpokladom jej politiky v oblasti nákupu a uzatvárania zmlúv dodržiavanie základných pracovných noriem; vyzýva Komisiu, aby na tento účel vypracovala politiku, ktorá umožní malým výrobcom v rozvojových krajinách takisto dodržiavať tieto normy;

54.

vyzýva Radu, aby podporila usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a dohodu OSN Global Compact;

55.

odporúča, aby Komisia navrhla rozšírenie rozsahu pôsobnosti usmernení OECD pre nadnárodné podniky od investícií až po obchod, posilnila vykonávacie nástroje a uzavrela s vládami rozvojových krajín dohody o spôsobe, ktorým môžu podniky prispieť k účinnému odstráneniu detskej práce;

56.

podporuje nadnárodné podniky v tom, aby prijali spoločensky zodpovedné obchodné postupy pri všetkých svojich činnostiach a v zásobovacích sieťach, v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, a aby o tom podávali správy;

57.

vyzýva Komisiu, aby v prípade, že vlády rozvojových krajín nebudú dodržiavať usmernenia OECD, začala nielen konanie vo veci porušovania týchto usmernení, ale tiež verejne oznámila spoločnosti a nadnárodné podniky, ktoré sú zapojené do výroby známych výrobkov prostredníctvom zneužívania detskej práce;

58.

vyzýva vlády domovských krajín nadnárodných podnikov, aby monitorovali uplatňovanie usmernení OECD pre nadnárodné podniky a aby pravidelne uverejňovali správy o príspevku týchto podnikov k účinnému zrušeniu detskej práce a uplatňovaniu základných pracovných noriem MOP;

59.

víta podpísanie protokolu o pestovaní a spracovaní kakaových bôbov a výrobkov z ich derivátov, ktorý podpísali výrobcovia z kakaového priemyslu na medzinárodnej úrovni, a výsledky realizácie plánu na obmedzenie využívania detí vo výrobe (šitie) futbalových lôpt v Pakistane a podporuje všetky ďalšie podobné snahy;

60.

podporuje rozvoj iniciatív súkromného sektora na odstránenie detskej práce, vrátane kódexu správania a vyzýva na väčšiu spoluprácu, transparentnosť a súdržnosť medzi týmito iniciatívami, ktoré by mali vychádzať zo základných pracovných noriem MOP a ktoré by mali byť nezávisle monitorované;

*

* *

61.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ, UNICEF-u a ďalším príslušným agentúram OSN.


(1)  Prijatý v roku 1989 a účinnosť nadobudol v roku 1990.

(2)  Prijatý v decembri 1966 a účinnosť nadobudol v marci 1976.

(3)  Prijatý v decembri 1966 a účinnosť nadobudol v januári 1976.

(4)  Prijatý v decembri 1984 a účinnosť nadobudol v júni 1987.

(5)  Prijatý v decembri 1979 a účinnosť nadobudol v septembri 1981.

(6)  Prijatý v septembri 1997 a účinnosť nadobudol v marci 1999.

(7)  Konkrétne uznesenia Európskeho parlamentu z 3. júla 2003 o obchodovaní s deťmi a detských vojakoch (Ú. v. EÚ C 74 E, 24.3.2004, s. 854), z 15. mája 2003 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vzdelávaní a odbornej príprave v súvislosti so znižovaním chudoby v rozvojových krajinách (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 285), zo 6. septembra 2001 o základnom vzdelávaní v rozvojových krajinách v súvislosti s osobitným zasadnutím Valného zhromaždenia OSN o deťoch (Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 360), uznesenie o pozícii EÚ z 11. apríla 2002 na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o deťoch (Ú. v. EÚ C 127 E, 29.5.2003, s. 691), z 13. júna 2002 o detskej práci pri výrobe športových potrieb (Ú. v. EÚ C 261 E, 30.10.2003, s. 587) a uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ o právach detí, a najmä o detských vojakoch (Ú. v. EÚ C 26, 29.1.2004, s. 17).

(8)  Konkrétne správy MOP „Budúcnosť bez detskej práce“ (2002), „Boj proti detskej práci prostredníctvom vzdelávania“ (2003), „Investovanie do každého dieťaťa“ (2004) a správa UNESCO/OECD „Financovanie investícií do vzdelávania a návratnosť“ (2002).

(9)  Prijaté Radou 10. decembra 2003 (dokument č. 15634/03).

(10)  Prijatá 7. novembra 1997 na prvom samite hláv štátov a vlád krajín AKT v Libreville v Gabone.

(11)  Prijaté Radou 10. januára 2003 (dokument č. 5049/03).

(12)  Výročná správa o usmerneniach pre nadnárodné podniky: vydanie z roku 2000.

(13)  Dokument OSN č. E/CN.4/2005/91, 15. februára 2005.


Top