EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/01

ZÁPISNICA
Pondelok 4. júla 2005

OJ C 157E, 6.7.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 157/1


ZÁPISNICA

(2006/C 157 E/01)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 hod.

2.   Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Nasledujúci poslanci požiadali o opravu výsledkov hlasovania o týchto bodoch:

Termín schôdze: 9.6.2005

Správa: Duarte Freitas - A6-0157/2005

jediné hlasovanie

za: Jean-Louis Bourlanges

Termín schôdze: 23.6.2005

Správa: Giuseppe Gargani - A6-0189/2005

pozmeňujúci/doplňujúci návrh č. 1

proti: Poul Nyrup Rasmussen

článok 27, odsek 2

za: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

4.   In memoriam

Predseda vzdal v mene Parlamentu hold pamiatke Filipa Adwenta, ktorý spolu s viacerými členmi svojej rodiny zahynul 26.6.2005 pri dopravnej nehode. Oznámil, že vdove zosnulého vyslovil sústrasť v mene Parlamentu.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

5.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie k boju proti chudobe a samitu G8 v Edinburgu. Oznámil, že Parlament podporuje svetový boj proti chudobe a v rámci toho bude rokovacia sála počas trvania tejto schôdze ovinutá bielou stužkou. Vyzval poslancov, aby sa na ňu podpísali a vyjadrili tak solidaritu.

6.   Zloženie Parlamentu

Následne po smrti Filipa Adwenta potvrdil Parlament uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 27.6.2005 a informoval o tom príslušný členský štát.

Príslušné nemecké orgány oznámili 30.6.2005 menovanie Armina Lascheta za ministra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Keďže podľa článku 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 30.6.2005 a informoval o ňom dotknutý členský štát.

7.   Zloženie výborov

Na základe žiadosti skupiny PPE-DE Parlament schválil menovanie:

výbor INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 201 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tomto výklade článku 162 ods. 2 rokovacieho poriadku Výboru pre ústavné veci, ktorý bol požiadaný o výklad použitia tohto ustanovenia:

„Ak najmenej pätina všetkých poslancov pred začiatkom hlasovania požiada o tajné hlasovanie, Parlament je povinný takéto hlasovanie uskutočniť.“

Ak časť politickej skupiny alebo najmenej 37 poslancov nespochybní tento výklad (článok 201 ods. 4 rokovacieho poriadku) pred prijatím zápisnice z tejto schôdze, bude sa považovať za prijatý. V opačnom prípade sa predloží na hlasovanie v Parlamente.

9.   Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu podpíše nasledujúce akty prijaté v spolurozhodovacom postupe v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2236/95 stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD)),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD)),

smernica Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD)),

smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD)),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD)),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

parlamentných výborov

1.1)

správy:

***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

*** Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajcovia: Konstantinos Hatzidakis(A6-0177/2005)

*** Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajcovia: Andria Alfonso (A6-0178/2005)

Správa o usmerneniach pre schválenie Európskej komisie (2005/2024(INI)) - Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Andrew Duff (A6-0179/2005)

Správa o klíringu a zúčtovaní v Európskej únii (2004/2185(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Piia-Noora Kauppi, Theresa Villiers (A6-0180/2005)

Správa o dôsledkoch poskytovania pôžičiek Európskeho spoločenstva v rozvojových krajinách (2004/2213(INI)) - Výbor pre rozvoj

Spravodajkyňa: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

Správa o zneužívaní detí v rozvojových krajinách, a najmä o detskej práci (2005/2004(INI)) - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005)

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Európskym spoločenstvom (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005)

***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách (KOM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Mojca Drčar Murko (A6-0191/2005)

* Správa o návrhu smernice Rady o kontrole cystotvorného háďatka zemiakového (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0192/2005)

Správa o budúcnosti textilného a odevného priemyslu po roku 2005 (2004/2265(INI)) - Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Tokia Saïfi (A6-0193/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady o konkrétnych opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Duarte Freitas (A6-0195/2005)

Správa o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie týkajúcej sa eura a Hospodárskej a menovej únie (2005/2078(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Správa o Európskej únii a Iraku - rámec pre angažovanosť (2004/2168(INI)) - Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

* Správa

1.

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)),

2.

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2004 (2005/2048(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290 (CNS)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Paolo Costa (A6-0205/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/ 0168(COD)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Jeana-Charlesa Marchianiho (2005/2105 (IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Umberta Bossiho (2004/2203(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0209/2005)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Umberta Bossiho (2004/2101(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0210/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („RÌM II“) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168 (COD)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0211/2005)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity p. Ashleyho Motea (2005/2037(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (KOM(2004) 0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: David Casa (A6-0217/2005)

*** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskeho spoločenstva k nariadeniam Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 94 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade čelnej zrážky a č. 95 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade bočnej zrážky (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) - Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005)

Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) (1) - Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

1.2)

odporúčania do druhého čítania

***II Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po dvadsiaty druhý krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Michel Rocard (A6-0207/2005)

2)

poslancov

2.1)

otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

Luisa Morgantini v mene výboru DEVE, pre Radu: Celosvetová výzva na boj proti chudobe: chudoba je minulosťou (B6-0248/2005),

Luisa Morgantini v mene výboru DEVE: Celosvetová výzva na boj proti chudobe: chudoba je minulosťou (B6-0249/2005),

Enrique Barón Crespo v mene výboru INTA, pre Komisiu: Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách (B6-0329/2005).

2.2)

otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku) (B6-0247/2005):

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias,

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku):

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana - návrh uznesenia o dovoze obuvi z Číny (B6-0393/2005)

pridelené

gestorský: INTA

2.4)

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

Alessandra Mussolini o rozšírení EÚ (39/2005),

Alessandra Mussolini o zdrojoch energie a alternatívnych technológiách (40/2005).

11.   Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor ECON:

Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (2005/2121(INI))

(stanovisko: AFET, DEVE, INTA)

The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2005/2120(INI)) (2)

výbor ITRE:

Uplatňovanie Európskej charty pre malé podniky (2005/2123(INI))

(stanovisko: ECON, EMPL)

Kúrenie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie (2005/2122(INI))

(stanovisko: ENVI)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor PETI:

Rapport sur le rapport annuel 2004 du Médiateur européen (2005/2136(INI)) (2)

Délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2004 - 2005 (2005/2135(INI)) (2)

12.   Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe stanovísk a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej aprílovej schôdzi.

13.   Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu júlovej schôdze (PE 357.481/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 4.7.2005 až 7.7.2005

v pondelok

Žiadosť skupiny ALDE o to, aby boli správy Kurt Joachim Lauk (bod 2 konečného návrhu programu dňa) a Jules Maaten (bod 3 konečného návrhu programu dňa) zaradené do spoločnej rozpravy.

Vystúpili títo poslanci: Jules Maaten za skupinu ALDE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Pervenche Berès, predsedníčka výboru ECON.

Parlament žiadosť schválil.

v utorok

Žiadosť výboru AGRI o to, aby bola správa Niels Busk (A6-0126/2005), ktorá bola zaradená do hlasovania na utorok (bod 76 konečného návrhu programu dňa), na základe článku 168 ods. 1 rokovacieho poriadku vrátená výboru.

V rozprave vystúpil Joseph Daul, predseda výboru AGRI, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny PSE o to, aby bola z programu dňa stiahnutá hodina otázok Komisii v prospech spoločnej rozpravy o štrukturálnych fondoch (body 10, 11, 12, 13, 14 a 15 konečného návrhu programu dňa).

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, ktorý po tom, ako v mene svojej skupiny vyjadril úprimnú sústrasť rodine Filipa Adwenta, odôvodnil žiadosť, Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE a Bill Newton Dunn za skupinu ALDE.

Parlament schválil žiadosť v EH (134 za, 70 proti, 14 sa zdržali).

v stredu

Žiadosť Othmara Karasa a ďalších 38 poslancov o to, aby bolo do programu dňa zaradené vyhlásenie Komisie o situácii v Bulharsku po voľbách a o vývoji Rumunska a Bulharska na ceste k pristúpeniu.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, ktorý odôvodnil žiadosť, Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE a Graham Watson za skupinu ALDE.

V hlasovaní podľa mien (autori) (110 za, 93 proti, 21 sa zdržalo) Parlament schválil žiadosť.

Rebecca Harms a Othmar Karas oznámili, že chceli hlasovať za žiadosť. Erika Mann oznámila, že chcela hlasovať proti.

Tento bod bol zaradený na koniec programu dňa v stredu.

Lehoty na predloženie:

návrhy uznesenia: utorok 5.7.2005, 10.00 hod.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: v stredu 6.7.2005, 10.00 hod.

vo štvrtok

Žiadosť výboru LIBE o to, aby Európsky parlament potvrdil v pléne odmienutie správy Claude Moraes (A6-0139/2005), ktorá bola vrátená výboru (bod 8.3 zápisnice zo dňa 26.5.2005), prijal legislatívne uznesenie a uzavrel konzultačný postup.

Parlament žiadosť schválil.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Žiadosť výboru LIBE o udelenie dodatočnej lehoty na preskúmanie správy Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005), vrátenej výboru (bod 6.8 zápisnice zo dňa 7.6.2005).

Parlament žiadosť schválil.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Marie Cavada, predseda výboru LIBE a Hannes Swoboda.

*

* *

Týmto bol stanovený program práce.

14.   Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen a Simon Busuttil.

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredseda

15.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (rozprava)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Umberta Bossiho (2004/2101(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Diana Wallis uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE a Maria Berger za skupinu PSE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

16.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho (rozprava)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Jeana Charlesa Marchianiho (2005/2105(IMM)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Francesco Enrico Speroni uviedol správu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

17.   Európska centrálna banka (2004) - Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2004 (2005/2048(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Správa o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie týkajúcej sa eura a Hospodárskej a menovej únie (2005/2078(INI)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Kurt Joachim Lauk uviedol správu.

Jules Maaten uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Claude Trichet, prezident ECB a Joaquín Almunia (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ján Hudacký za skupinu PPE-DE a Manuel António dos Santos za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia a Jean-Claude Trichet.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

18.   Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po dvadsiaty druhý krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

Antonios Trakatellis uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Günther Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Horst Schnellhardt za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Jillian Evans za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz a Günther Verheugen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

19.   Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (rozprava)

Správa o podpore technológií trvale udržateľného rozvoja: Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (2004/2131(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Riitta Myller uviedla správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms (navrhovateľka výboru ITRE), Chris Davies za skupinu ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines a Stavros Dimas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

20.   Tematické stratégie o znečisťovaní ovzdušia (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Tematické stratégie o znečisťovaní ovzdušia

Stavros Dimas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Richard Seeber a Stavros Dimas.

Rozprava sa skončila.

21.   Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0099/2005)

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Giles Chichester uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Manuel António dos Santos (navrhovateľ výboru ECON), András Gyürk za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN, Leopold Józef Rutowicz nezávislý poslanec, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 5.7.2005.

22.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 357/481/OJMA).

23.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.05 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Mario Mauro

podpredseda


(1)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

(2)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Zmeny programu

Za: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Proti: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Zdržali sa: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Top