EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana voľne žijúceho vtáctva

Ochrana voľne žijúceho vtáctva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Jej cieľom je ochrana všetkých druhov voľne žijúceho vtáctva v EÚ, a to tým, že sa v nej stanovujú pravidlá ich ochrany, kontroly a starostlivosti o ne.
 • Uplatňuje sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a biotopy.
 • Smernicou sa kodifikujú právne predpisy pôvodne prijaté v roku 1979 (smernica 79/409/EHS).
 • Smernica 2009/147/ES bola v roku 2019 zmenená nariadením (EÚ) 2019/1010 o zosúladení a zefektívnení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

Opatrenia týkajúce sa ohrozených druhov

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia na zachovanie populácií druhov vtákov na úrovni, ktorá zodpovedá ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc do úvahy aj hospodárske a rekreačné potreby, alebo na ich obnovu na túto úroveň.

Opatrenia týkajúce sa všetkých druhov vtákov

Prijať sa musia opatrenia na ochranu, zachovanie a obnovu dostatočnej rôznorodosti a rozlohy biotopov* pre všetky druhy vtákov.

Medzi tieto opatrenia patrí predovšetkým:

 • vytváranie chránených území,
 • udržiavanie biotopov vnútri chránených území a mimo nich a starostlivosť o ne a
 • obnova zničených biotopov* a vytváranie nových biotopov.

Zvláštne opatrenia

 • Určité druhy uvedené v prílohe I, ako aj pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sú predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa ich biotopov, aby sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírenia.
 • Krajiny EÚ musia podľa počtu a veľkosti klasifikovať najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia na ochranu týchto druhov v oblastiach mora a pevniny, na ktoré sa smernica uplatňuje. Osobitná pozornosť je venovaná mokradiam. Osobitne chránené územia tvoria súčasť sústavy chránených lokalít Natura 2000 spoločne s osobitnými chránenými územiami označenými podľa smernice o biotopoch.
 • Krajiny EÚ musia prijať vhodné kroky, ktorých cieľom je zabrániť:
  • poškodzovaniu biotopov daných druhov a
  • rušeniu druhov, pre ktoré boli klasifikované osobitne chránené územia, pokiaľ by toto rušenie mohlo vážne ovplyvniť ciele smernice.
 • Krajiny EÚ môžu schváliť plány alebo projekty iba vtedy, až sa presvedčia, že nebudú nepriaznivo neovplyvnia dotknuté osobitne chránené územia, a to na základe primeraného posúdenia akýchkoľvek následkov pre ciele ochrany daných lokalít.

Všeobecné ochranné opatrenia

 • Touto smernicou sa zavádza aj všeobecná ochrana všetkých druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ. Zakazujú sa najmä tieto činnosti:
  • úmyselné usmrcovanie alebo odchyt voľne žijúcich vtákov,
  • úmyselné poškodzovanie hniezd a vajec,
  • zber vajec alebo ich držba,
  • úmyselné rušenie ohrozujúce ochranu a
  • držbu a chov vtákov, ktorých lov zakázaný.
 • Za určitých podmienok sú možné výnimky z uvedených pravidiel.

Lov vtákov

 • Niektoré druhy, ktorých početnosť to umožňuje, uvedené v prílohe II sa môžu loviť, ak sa pri tom dodržia určité zásady:
  • počet odchytených vtákov nesmie ohrozovať uspokojivú úroveň populácie a zabezpečí sa rozumné využívanie,
  • druhy sa nesmú loviť v období párenia alebo odchovu mláďat,
  • sťahovavé druhy sa nesmú loviť v období ich návratu na hniezdiská a
  • spôsoby masového alebo neselektívneho usmrcovania sú zakázané.
 • Za určitých podmienok sú možné výnimky z uvedených pravidiel.

Výskum

Krajiny EÚ musia podporovať výskum na účely ochrany, riadenia a rozumného využívania (napr. na vypracovanie vnútroštátnych zoznamov druhov, ktorým hrozí vyhynutie) voľne žijúcich vtákov v Európe.

Podávanie správ

 • V nariadení (EÚ) 2019/1010, ktoré sa uplatňuje od 26. júna 2019, sa vyžaduje, aby krajiny EÚ každých šesť rokov predkladali Európskej komisii správu o opatreniach, ktoré prijali na účely vykonávania smernice 2009/147/ES, a o ich hlavných následkoch.
 • Táto správa sa musí zverejňovať a musí obsahovať najmä:
  • informácie o stave a vývoji populácií voľne žijúcich vtákov chránených touto smernicou,
  • hrozby pre tieto populácie a tlaky na ne,
  • ochranné opatrenia prijaté v súvislosti s nimi a
  • prínos sústavy osobitne chránených území k cieľu smernice.
 • Formát správy stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov.
 • Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry každých šesť rokov vypracuje a uverejní súhrnnú správu na základe informácií, ktoré poskytli krajiny EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. februára 2010. Smernicou 2009/147/ES sa kodifikovala a nahradila smernica 79/409/EHS a jej následné zmeny.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Biotop: prirodzená oblasť alebo typ prostredia, ktoré sú miestom prirodzeného výskytu daného druhu živočícha alebo rastliny.
Biotop: oblasť s jednotnými environmentálnymi podmienkami, ktorá poskytuje priestor pre život určitému spoločenstvu živočíchov a rastlín.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikovaná verzia) (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25)

Následné zmeny smernice 2009/147/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 115 – 127)

Posledná aktualizácia 28.05.2020

Top