EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie (COM(2017) 339 final) – Boj proti antimikrobiálnej rezistencii

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Vyhlasuje sa ním nový akčný plán na boj proti antimikrobiálnej* rezistencii* (AMR) na základe výzvy záverov Rady z júna 2016 a nadväzuje sa ním na predchádzajúci akčný plán Komisie proti AMR na roky 2011 – 2016.
 • Keďže sa odolné baktérie môžu šíriť zo zvierat na človeka a naopak, vychádza akčný plán z princípu „jedného zdravia“ – z celostného prístupu, podľa ktorého je zdravie ľudí a zdravie zvierat vzájomne prepojené. Predpokladá sa v ňom riešenie problému AMR z rôznych hľadísk, ako napríklad z hľadiska verejného zdravia, bezpečnosti potravín, životného prostredia, výskumu a inovácie, medzinárodnej spolupráce, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
 • Konečným cieľom akčného plánu je zachovať možnosť účinnej liečby infekcií u ľudí a zvierat. Zabezpečuje prostriedky na ďalšie a rozsiahlejšie aktivity zamerané na zníženie výskytu a šírenia AMR a na zlepšenie vývoja a dostupnosti nových účinných antimikrobiálnych látok v EÚ aj mimo nej.

HLAVNÉ BODY

Akčný plán prebieha v troch oblastiach:

Zabezpečiť, aby EÚ bola oblasťou s najlepšími postupmi

 • V hodnotení akčného plánu na roky 2011 – 2016 sa zdôraznilo, že dosiahnutie tohto cieľa bude vyžadovať lepšie dôkazy, koordináciu, dohľad a kontrolné opatrenia. V rámci tejto oblasti sa preto Európska komisia zameriava na kľúčové oblasti s pridanou hodnotou EÚ* a pomáha krajinám EÚ pri vytváraní, realizácii a monitorovaní ich národných akčných plánov proti AMR na princípe jedného zdravia.
 • Pri plnení úloh pomáhajú Komisii vedecké agentúry EÚ, ako je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Súčasťou práce týchto agentúr je poskytovanie vedeckých poznatkov o prevencii infekcií, opatreniach biologickej bezpečnosti a kontrolných postupoch v humánnej zdravotnej starostlivosti a pri chove hospodárskych zvierat s cieľom znížiť infekcie, a tým aj potrebu antimikrobiálnych látok.
 • Opatrenia EÚ sa zameriavajú na oblasti s najvyššou pridanou hodnotou pre krajiny EÚ, napríklad na:
  • podpora obozretného používania antimikrobiálnych látok;
  • zintenzívnenie interdisciplinárnej spolupráce;
  • zlepšovanie prevencie infekcií; a
  • upevňovanie dohľadu nad AMR a spotrebou antimikrobiálnych látok.

V týchto opatreniach sa však zohľadňujú obmedzenia právomoci EÚ a skutočnosť, že primárnu zodpovednosť za vymedzenie vlastnej politiky v oblasti zdravia nesú naďalej krajiny EÚ.

Podpora výskumu, vývoja (VaV) a inovácií

 • Akčný plán je zameraný na podporu VaV a inovácií. Jeho cieľom je naďalej stimulovať inováciu, poskytovať cenný vstup pre politiky založené na vedeckých poznatkoch a právne opatrenia na boj proti AMR, ako aj vyplniť medzery v poznatkoch, napríklad o úlohe AMR v životnom prostredí.
 • Komisia spolupracuje s krajinami EÚ a priemyslom vrátane malých a stredných podnikov ako s partermi s cieľom bojovať proti AMR baktérií, plesní a parazitov. Osobitná pozornosť sa venuje prioritnému zoznamu patogénov vypracovanému Svetovou zdravotníckou organizáciou, ako aj tuberkulóze, HIV/AIDS, malárii a zanedbávaným infekčným ochoreniam.
 • Úsilie sa sústreďuje na zlepšenie znalostí o účinnom dohľade nad kontrolou infekcií vrátane nových diagnostických metód a vývoja nových alebo alternatívnych terapeutických postupov a očkovacích látok.

Formovanie globálneho programu

 • V dnešnom prepojenom svete dochádza k výraznému pohybu osôb a tovarov a politika, ktorá sa uplatňuje v jednej oblasti sveta, môže mať významný dopad inde.
 • EÚ úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá schválila celosvetový akčný plán proti AMR, ktorý predstavuje celosvetový plán opatrení v oblasti AMR. V hodnotení akčného plánu na rok 2011 sa konštatoval pozitívny dopad zásahov EÚ na celosvetovej úrovni. Potrebné je trvalé úsilie, a to v nasledujúcich podobách:

KONTEXT

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je rastúcou hrozbou, ktorá ročne v EÚ zapríčiní 25 000 úmrtí a straty dosahujúce 1,5 miliardy €. Na celosvetovej úrovni rastú úrovne AMR ešte rýchlejšie, a to v dôsledku:

 • častého nadmerného a nevhodného používania antimikrobiálnych látok v humánnej a veterinárnej medicíne;
 • nedostatku nových antimikrobiálnych liekov na boj proti novým odolným mikróbom, a to tak liekov dostupných, ako aj liekov vo vývoji;
 • nevyhovujúcich hygienických postupov a nedostatočných opatrení na prevenciu infekcií.

Vzhľadom na rastúcu AMR existuje riziko, že sa mnohé výdobytky lekárskej vedy dosiahnuté v minulom storočí stratia. Ak sa neprijmú opatrenia potrebné na spomalenie vzniku AMR, na zvýšenie ponuky nových antimikrobiálnych látok a na zlepšenie všeobecnej informovanosti, bude to mať zásadné dopady na celú spoločnosť a na systémy zdravotnej starostlivosti.

HLAVNÉ POJMY

Antimikrobiálne látky: látky, ktoré zamedzujú rast mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a plesne. Patria medzi ne antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká a antiprotozoiká.
Antimikrobiálna rezistencia: schopnosť mikroorganizmov zvyšovať svoju odolnosť voči antimikrobiálnej látke, ktorá predtým na ne pôsobila. AMR je následkom prirodzeného výberu a genetickej mutácie.
Pridaná hodnota EÚ: hodnota, ktorá je nad rámec hodnoty, ktorú by svojou činnosťou vytvorili jednotlivé krajiny EÚ. Môže napríklad vyplývať z výhod, ktoré umožňuje koordinácia, z vyššej účinnosti alebo komplementárnosti.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu – Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) [COM(2017) 339 final, 29.6.2017]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady o ďalších krokoch v rámci prístupu „jedno zdravie“ s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii (Ú. v. EÚ C 269, 23.7.2016, s. 26 – 30)

Pracovný dokument útvarov Komisie – Súhrnná správa – Sprievodný dokument – Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) [SWD(2017) 240 final, 29.6.2017]

Posledná aktualizácia 25.01.2018

Top