EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – štatistický úrad EÚ

Eurostat – štatistický úrad EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2012/504/EÚ, ktoré upresňuje úlohu Eurostatu

ČO JE CIEĽOM TOHTO ROZHODNUTIA?

Upresňuje sa v nej úloha a povinnosti Eurostatu, pokiaľ ide o rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

HLAVNÉ BODY

 • Eurostat je útvar Európskej komisie na čele s generálnym riaditeľom.
 • Eurostat pracuje v súlade s týmito štatistickými zásadami, ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 223/2009 a v Kódexe postupov pre európsku štatistiku:
  • odborná nezávislosť;
  • nestrannosť;
  • objektivita;
  • spoľahlivosť;
  • dôvernosť štatistických informácií a
  • efektívnosť vynaložených nákladov.
 • Eurostat plní európsky štatistický program a pracuje na základe ročných pracovných programov.
 • Medzi hlavné úlohy Eurostatu patrí:
  • zbierať a zoskupovať štatistické informácie potrebné na zostavovanie európskej štatistiky;
  • rozvíjať a podporovať štatistické normy, metódy a postupy;
  • koordinovať Európsky štatistický systém (ESS), podporovať spoluprácu medzi svojimi partnermi a zabezpečovať svoju vedúcu úlohu v oficiálnej štatistike na medzinárodnej úrovni;
  • spolupracovať na medzinárodnej úrovni s inými krajinami a organizáciami a podporovať krajiny mimo EÚ v zlepšovaní ich štatistických systémov.
 • Generálny riaditeľ Eurostatu, ktorý je zároveň hlavný štatistik,:
  • výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch a o obsahu a načasovaní uverejňovania štatistík. Generálny riaditeľ musí konať nezávisle a nevyžaduje ani neprijíma pokyny od žiadnych inštitúcií a orgánov EÚ, od národných vlád ani od žiadnych iných organizácií. Generálny riaditeľ musí prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie zachovania dôvernosti štatistických informácií;
  • predsedá Výboru pre Európsky štatistický systém (ESSC), ktorý sa skladá zo zástupcov krajín EÚ (z národných štatistických ústavov) a ktorý poskytuje usmernenia ESS na vypracovanie, zostavovanie a šírenie európskej štatistiky;
  • pôsobí takisto ako kontaktná osoba medzi ESS a Európským poradným grémiom pre riadenie v oblasti štatistiky (zloženým z odborníkov v oblasti štatistiky) pre všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania Kódexu postupov pre európsku štatistiku.
 • Aby sa znížilo zaťaženie respondentov, Eurostat má možnosť prístupu k administratívnym údajom útvarov Komisie, pričom sa uplatňujú pravidlá zachovávania dôvernosti EÚ.
 • Eurostat zodpovedá za správu kvality európskej štatistiky a musí zaviesť systém zabezpečenia kvality v záujme riadneho vykonávania Kódexu postupov pre európsku štatistiku.
 • Eurostat musí zabezpečiť dostupnosť európskej štatistiky pre všetkých užívateľov v súlade so štatistickými zásadami, najmä zásadami odbornej nezávislosti, nestrannosti a štatistickej dôvernosti.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. októbra 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 2012/504/EÚ zo 17 septembra 2012 týkajúce sa Eurostatu (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 49 – 52)

Posledná aktualizácia 13.11.2017

Top