EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rokovania OSN o zmene klímy: Kjótsky protokol – druhé záväzné obdobie

Rokovania OSN o zmene klímy: Kjótsky protokol – druhé záväzné obdobie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (EÚ) 2015/1339 o uzavretí dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

  • Zo strany EÚ sa ním udeľuje formálne schválenie dohody dosiahnutej na konferencii v Dauhe v decembri 2012 s cieľom zaviesť druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu. Druhé záväzné obdobie trvá od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020.

HLAVNÉ BODY

  • Do druhej fázy sa zapojilo 38 zmluvných strán vrátane EÚ, ktoré sa zaviazali v rokoch 2013 až 2020 znížiť svoje emisie skleníkových plynov prinajmenšom o 18 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.
  • EÚ, krajiny EÚ a Island sa spoločne zaviazali dosiahnuť zníženie svojich kombinovaných emisií skleníkových plynov o 20 % počas obdobia 2013 – 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 1990 alebo v nimi zvolenom základnom roku. Tento cieľ odráža celkové emisie skleníkových plynov povolené počas obdobia 2013 – 2020 v rámci klimaticko-energetického balíka.
  • Spoločný záväzok 20 % je rozdelený medzi EÚ, krajiny EÚ a Island.
  • Opatrenia, ktoré majú EÚ a krajiny EÚ dosiahnuť v súvislosti so záväzkom na zníženie, sa už zaviedli prostredníctvom klimaticko-energetického balíka na rok 2020.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 7. augusta 2015. Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu ešte účinnosť nenadobudol.

KONTEXT

Kjótsky protokol bol až do Parížskej konferencie o zmene klímy v decembri 2015 jedinou právne záväznou dohodou na svete, ktorej cieľom bolo znížiť emisie skleníkových plynov. Protokol bol prijatý v decembri 1997 a obsahuje záruky zo strany zúčastnených priemyselných krajín na zníženie ich celkových emisií šiestich skleníkových plynov (oxid uhličitý, metán, oxid dusný, fluórované uhľovodíky, perfluórované uhľovodíky a fluorid sírový) v priemere o 5 % v prvom záväznom období (2008 – 2012) v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Na konferencii o zmene klímy v Dauhe v decembri 2012 zmluvné strany Kjótskeho protokolu prijali dodatok z Dauhy, ktorým sa zavádza druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu (2013 – 2020). Druhá fáza Kjótskeho protokolu slúži ako most smerom ku globálnej dohode o zmene klímy po roku 2020.

Keďže Island nie je krajinou EÚ, podmienky spoločného plnenia v súvislosti s jeho účasťou sa museli ustanoviť v osobitnej medzinárodnej dohode (rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1340).

„Druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu (2013 – 2020)“ na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1339 z 13. júla 2015 o uzavretí dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení z neho vyplývajúcich záväzkov v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 207, 4.8.2015, s. 1 – 5)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1 – 3)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1340 z 13. júla 2015 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 207, 4.8.2015, s. 15 – 16)

Posledná aktualizácia 08.02.2016

Top