EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého

Geologickým ukladaním oxidu uhličitého (CO2) možno predchádzať škodlivým vplyvom zmeny klímy a minimalizovať ich. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá s cieľom zaistiť bezpečné vykonávanie tohto postupu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006.

SÚHRN

Geologickým ukladaním oxidu uhličitého (CO2) možno predchádzať škodlivým vplyvom zmeny klímy a minimalizovať ich. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá s cieľom zaistiť bezpečné vykonávanie tohto postupu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou, známou aj pod označením smernica o zachytávaní a ukladaní oxidu uhličitého (CCS), sa stanovuje právny rámec, vďaka ktorému možno bojovať proti zmene klímy prostredníctvom environmentálne bezpečného geologického ukladania CO2.

KĽÚČOVÉ BODY

Geologické úložiská CO2 musia byť environmentálne bezpečné. Nemôžu zasahovať do žiadnych vodných útvarov (z dôvodu potenciálnych negatívnych účinkov CO2 umiestneného do vodných stĺpcov) ani predstavovať žiadne zdravotné riziká. Na určenie vhodnosti týchto úložísk je potrebný náležitý postup zberu údajov, počítačové statické a dynamické modelovanie na vytvorenie trojrozmerného modelu kandidátskeho úložného komplexu, charakterizácia citlivosti, a to využitím rozličných simulácií na trojrozmernom modeli a posúdením rizík pomocou informácií zhromaždených v predchádzajúcich krokoch.

Na používanie geologických úložísk sú potrebné povolenia. Žiadosti o povolenie predložené príslušným orgánom zainteresovanej krajiny EÚ musia obsahovať informácie, ako je predpokladaná bezpečnosť úložiska, množstvo CO2, ktoré sa má vtlačiť, opatrenia na zabránenie významným nedostatkom a návrh plánu monitorovania. Komisia môže vydať nezáväzné stanovisko o návrhu povolení na ukladanie s cieľom zabezpečiť jednotné plnenie požiadaviek tejto smernice v celej EÚ,a tak zvýšiť dôveru verejnosti v CCS. Príslušný orgán preskúma povolenie päť rokov po vydaní povolenia, a potom každých desať rokov.

Do úložísk CO2 sa nesmie pridávať žiadny odpad ani iné látky na účely zneškodňovania odpadu. Výsledky monitorovania CO2 prevádzkovateľmi úložiska sa musia príslušnému orgánu oznamovať raz do roka. Prevádzkovateľ úložiska musí medzitým každých päť rokov aktualizovať plán monitorovania, pričom ho schvaľuje príslušný orgán. V prípade únikov musí prevádzkovateľ úložiska (alebo príslušný orgán, ak tak neurobí prevádzkovateľ úložiska) prijať okamžité opatrenia v súlade s plánom opravných opatrení schváleným príslušným orgánom, ktorý je súčasťou povolenia na ukladanie.

Úložiská sa uzavrú na základe odôvodnenej žiadosti a v prípade, ak prevádzkovateľ úložiska nesplnil podmienky uvedené v povolení alebo ak príslušný orgán rozhodne úložisko uzavrieť po odobraní povolenia. Po uzavretí je prevádzkovateľ naďalej zodpovedný za úložisko, pokiaľ nie sú splnené podmienky prenosu zodpovednosti (najmä podmienka, že CO2 bude úplne a trvale uložený).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 25. júna 2009. Mení sa ňou smernica Rady 85/337/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006.

KONTEXT

Táto smernica je súčasťou balíka opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020, ktorý bol prijatý v apríli 2009.

KĽÚČOVÉ POJMY

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) sa vzťahuje na postup, prostredníctvom ktorého sa CO2 z veľkých zdrojov, ako sú elektrárne, zachytáva, stláča, prepravuje a vtláča do geologických úložísk, ktoré sú zväčša hlboké podzemné vrstvy poréznych hornín s nepriepustnou vrchnou vrstvou, a to takým spôsobom, aby nedochádzalo k úniku CO2 do atmosféry.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/31/ES

25. júna 2009

25. júna 2011

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 - 135

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého [COM(2014) 99 final z 25. februára 2014).

Posledná aktualizácia: 26.03.2015

Top